JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Erkka Westerlund: Voima on itse­oh­jau­tu­vien yksilöiden yhteis­työssä

Ar­vos­tet­tu jää­kiek­ko­val­men­ta­ja on saa­nut elä­män tär­keim­mät opit ko­toa, kou­lus­ta ja ur­hei­lus­ta, mut­ta myös kris­ti­nus­ko mah­tuu wes­ter­lun­di­lai­seen elä­män pe­li­kir­jaan.

3.5.2022
Janne Urpunen

Shang­hain jää­hal­lis­sa kuun­nel­tiin käsi sy­dä­mel­lä Ve­nä­jän kan­sal­lis­lau­lua ja sit­ten Kii­nan. Ko­ti­jouk­kue Kun­lun Red Sta­rin vaih­to­ai­ti­os­sa kie­kon pu­to­a­mis­ta jää­hän odot­ti pää­val­men­ta­ja Mike Kee­nan ja vie­ras­jouk­ku­een Sa­la­vat Ju­la­jev Ufan ai­ti­os­sa pää­val­men­ta­ja Erk­ka Wes­ter­lund. Ei ole tie­dos­sa, mitä ai­no­a­na pää­val­men­ta­ja­na maa­il­man ko­vim­mat jää­kiek­ko­lii­gat, NHL ja KHL, voit­ta­nut Kee­nan miet­ti, mut­ta Wes­ter­lun­din aja­tuk­set har­hai­li­vat.

– Tä­mä­kö on sitä, mitä ha­lu­an teh­dä? Pa­ri­sa­taa kat­so­jaa. Hal­li on lä­hes tyh­jä. On­ko tämä Ank­ka­lam­men jääl­tä al­ka­neen mat­kan pää, Wes­ter­lund ker­taa aja­tuk­si­aan vii­ti­sen vuot­ta myö­hem­min ho­tel­li Ho­li­day Club Vie­ru­mä­en au­las­sa.

Wes­ter­lund kuu­luu Suo­men me­nes­ty­neim­piin jää­kiek­ko­val­men­ta­jiin. Hän voit­ti Suo­men mies­ten jää­kiek­ko­maa­jouk­ku­een pe­rä­si­mes­sä olym­pi­a­ho­pe­aa To­ri­nos­sa 2006 sekä MM-ho­pe­aa Mos­ko­vas­sa 2007 ja MM-prons­sia 2006 Rii­as­sa. HIFK:n Wes­ter­lund val­men­si Rai­mo Sum­ma­sen kans­sa Suo­men mes­ta­rik­si kau­del­la 1997–1998. Kah­del­la seu­raa­val­la kau­del­la tuli SM-lii­gan ho­pe­aa HIFK:ssa ja Jo­ke­reis­sa. Nuor­ten MM-ki­sois­ta on kul­ta ja kak­si prons­sia.

Wes­ter­lund val­men­si huip­pu­ta­sol­la mel­kein nel­jä­kym­men­tä vuot­ta. Sa­mas­sa ajas­sa suo­ma­lai­ses­sa jää­kie­kos­sa eh­ti ta­pah­tua pal­jon. Kun Wes­ter­lund aloit­ti kau­del­la 1981–82 JyP HT:n pää­val­men­ta­ja­na I-di­vi­si­oo­nas­sa, Jy­väs­ky­läs­sä pe­lat­tiin vie­lä ul­ko­jääl­lä.

En­sim­mäi­sen ar­vo­ki­sa­mi­ta­lin­sa, olym­pi­a­lai­sen ho­pe­an, Suo­mi voit­ti Cal­ga­rys­sa vuon­na 1988. Sen jäl­keen on juh­lit­tu olym­pi­a­voit­toa, kol­mea maa­il­man­mes­ta­ruut­ta ja 17 him­me­äm­pää ar­vo­ki­sa­mi­ta­lia.

Suo­ma­lai­sen jää­kie­kon pe­rus­taa ra­ken­net­tiin pit­kään ja har­taas­ti en­nen kuin me­nes­tys­tä al­koi tul­la. Wes­ter­lund pai­not­taa, et­tei pi­o­nee­re­ja, jot­ka ei­vät kan­sain­vä­li­ses­tä me­nes­tyk­ses­tä pääs­seet naut­ti­maan, saa unoh­taa.

– Ai­kan­sa suu­ril­la pe­laa­jil­la, ku­ten Las­se Ok­sa­sel­la ja Veli-Pek­ka Ke­to­lal­la, ei ol­lut mah­dol­li­suuk­sia voit­taa sa­mal­la ta­paa kuin ny­ky­pe­laa­jil­la, kun maa­jouk­kue ei ol­lut vie­lä huip­pu­ta­sol­la. Kaik­ki pe­laa­jat ja la­jin pa­ris­sa toi­mi­neet ovat vie­neet la­jia Suo­mes­sa eteen­päin.

Jää­kiek­ko on muut­tu­nut pal­jon, mut­ta niin on myös maa­il­ma. Ur­hei­lu­val­men­nuk­ses­sa ja yh­teis­kun­nas­sa on men­ty Wes­ter­lun­din mu­kaan ai­na­kin län­si­mais­sa pa­rem­paan, hu­maa­nim­paan, suun­taan.

– Ai­em­min ur­hei­li­jaa val­mis­tet­tiin me­kaa­ni­seen suo­ri­tuk­seen. Val­men­net­tiin li­hak­sia. Sit­tem­min ur­hei­luun on tul­lut mo­ni­puo­li­sem­pi ih­mis­kä­si­tys. Kul­ma on vaih­tu­nut val­men­ta­ja-ai­ka­na­ni tosi sel­ke­äs­ti. En­nen val­men­ta­mi­nen oli val­men­ta­ja­kes­keis­tä, ny­ky­ään ur­hei­li­ja­kes­keis­tä.

Me­nes­ty­väs­sä yh­tei­sös­sä yk­si­lö tun­tee ole­van­sa tär­keä osa yh­tei­söä. Jouk­ku­een tai min­kä ta­han­sa yh­tei­sön voi­ma läh­tee Wes­ter­lun­din ajat­te­lus­sa yk­si­lö­jen yh­teis­työs­tä.

– Toi­von ja us­kon, et­tä yh­teis­kun­ta­na olem­me me­nos­sa sii­hen suun­taan, et­tä tär­kein pää­mää­räm­me on aut­taa toi­nen toi­si­am­me.

Val­men­ta­ja­na Wes­ter­lund ha­vah­tui muu­tok­seen To­ri­non olym­pi­a­lais­sa 2006.

– Sii­hen as­ti olin aja­tel­lut, et­tä ker­ron pe­laa­jil­le kai­ken, min­kä pe­lis­tä tie­dän, ja sit­ten men­nään.

Elä­mä­ker­ras­saan Erk­ka – Elä­män pe­liä Wes­ter­lund ker­too jää­kie­kon evo­luu­ti­on ol­leen To­ri­nos­sa vai­hees­sa, jos­sa kaik­ki huip­pu­jouk­ku­eet osa­si­vat puo­lus­taa ja hyö­kä­tä laa­duk­kaas­ti. Pe­lit rat­kais­tiin sii­nä, kuka osa­si siir­tyä jou­he­vam­min puo­lus­tuk­ses­ta hyök­kää­mi­seen ja toi­sin­päin.

To­ri­nos­sa Lei­jo­nien pe­li­kir­ja an­toi pe­laa­jil­le yk­sin­ker­tai­set raa­mit, joi­den si­säl­lä kaik­kien oli toi­mit­ta­va, mut­ta raa­mien si­säl­lä vii­si­kot sai­vat käyt­tää luo­vuut­taan va­paas­ti.

"Pe­laa­jat te­ke­vät ken­täl­lä yh­teis­työn to­del­la no­peis­sa ti­lan­teis­sa. Par­hai­ten he val­mis­ta­vat it­sen­sä ti­lan­tei­siin so­pi­mal­la asi­oi­ta kes­ke­nään. Ei ole tär­ke­ää, mitä val­men­ta­ja tie­tää tai ajat­te­lee, vaan se, mi­ten pe­laa­vat kau­ka­los­sa."

– Pa­ras tapa op­pia ei ole, et­tä val­men­ta­ja kaa­taa tie­toa pe­laa­jil­le, vaan käy di­a­lo­giin, te­kee oi­kei­ta ky­sy­myk­siä ja kuun­te­lee pe­laa­jaa.

Wes­ter­lund muis­taa saa­neen­sa ide­an fi­lo­so­fi Esa Saa­ri­sel­ta.

– Saa­ri­nen on sa­no­nut, et­tä ajat­te­lu on mei­dän suu­rin työ­ka­lu. En val­men­ta­ja­na val­men­na pel­käs­tään ur­hei­li­jan krop­paa, vaan yh­tä lail­la miel­tä. Keho ja mie­li pi­tää saa­da toi­mi­maan yh­des­sä.

Ai­kai­sem­min Wes­ter­lund oli pyr­ki­nyt val­mis­tau­tu­maan ot­te­lui­hin en­na­kol­ta niin hy­vin, et­tä huo­mi­oi pie­nim­mät­kin sa­tun­nais­te­ki­jät.

– Olen in­si­nöö­rin poi­ka. Käy­tin pe­lin val­mis­tau­tu­mi­seen niin pal­jon ai­kaa ja ener­gi­aa, et­tä kun peli al­koi, olin ihan lop­pu. Kun oli ai­ka toi­mia ja elää het­kes­sä, en ol­lut enää par­haim­mil­la­ni, hän sa­noo ja hy­myi­lee van­hal­le it­sel­leen ar­mol­li­ses­ti.

Toi­nen tär­keä op­pi seu­ra­si pe­räs­sä.

– Olin pe­län­nyt hä­vi­ä­mis­tä, ja se oh­ja­si toi­min­taa­ni. Kun opin aset­ta­maan yk­sit­täi­sen pe­lin osak­si isom­paa ko­ko­nai­suut­ta, aloin naut­tia sii­tä, et­tä mi­nul­la on mah­dol­li­suus voit­taa ai­na, kun pe­la­taan. Ai­em­min yk­sit­täi­sen pe­lin hä­vi­ä­mi­nen saat­toi tun­tua maa­il­man­lo­pul­ta.

”Iso nak­sah­dus” ta­pah­tui noin 50 vuo­den iäs­sä.

– Ym­mär­sin, et­tä elä­mä on ra­jal­li­nen. Sitä on enem­män ta­ka­na kuin edes­sä. Piti al­kaa naut­tia sii­tä, mitä te­kee. Sen jäl­keen olen naut­ti­nut sitä enem­män, mitä tiu­kem­mas­sa pai­kas­sa olen. 50–65-vuo­ti­aa­na olen naut­ti­nut elä­mäs­tä enem­män kuin kos­kaan.

On help­po ym­mär­tää, et­tä huip­pu-ur­hei­lus­sa me­nes­tyk­sen pak­ko oh­jaa te­ke­mis­tä. Mes­ta­rit muis­te­taan, mut­ta on myös pro­feet­to­ja, joil­le mat­ka on mes­ta­ruuk­sia tär­ke­äm­pää.

– Kun olin nuo­ri val­men­ta­ja, Su­ho­sen Ape [Al­po] pu­hui, et­tä ur­hei­lu on lei­kin jat­ke. Vas­ta van­hem­pa­na olen ym­mär­tä­nyt, et­tä sitä se to­del­la on. On hie­noa, et­tä jää­kie­kos­ta, lei­kis­tä, voi saa­da har­ras­tuk­sen kaut­ta am­ma­tin. Olen ol­lut sii­nä suh­tees­sa etuo­i­keu­tet­tu.

Wes­ter­lund huo­maut­taa, et­tei luis­te­le­mi­nen ku­mi­lät­kän pe­räs­sä ole maa­il­man tär­kein asia, mut­ta kan­sa viih­tyy sitä kat­so­es­sa.

– Ihan­ne­maa­il­mas­sa ter­vey­den­huol­to­a­lan voit­to­ja juh­lit­tai­siin sa­mal­la ta­val­la kuin jää­kiek­ko­mes­ta­ruuk­sia, mut­ta maa­il­ma ei toi­mi niin.

Pe­laa­mi­nen pi­täi­si näh­dä leik­ki­nä, mut­ta leik­kiä pi­täi­si myös osa­ta ar­vos­taa.

– Par­haim­mil­laan ur­hei­lu tuot­taa mo­nen­lais­ta hy­vää: tun­ne-elä­myk­siä, yh­des­sä ja­et­ta­via ko­ke­muk­sia, kan­nus­taa liik­ku­maan. Ur­hei­lu on osa kult­tuu­ria ja tuot­taa hen­kis­tä hy­vin­voin­tia. Sii­nä ur­hei­lu tu­lee lä­hel­le kirk­koa.

Jää­kiek­ko­val­men­ta­ja ker­too saa­neen­sa elä­män tär­keim­mät opit ko­toa, kou­lus­ta ja ur­hei­lus­ta, mut­ta myös kris­ti­nus­ko mah­tuu wes­ter­lun­di­lai­seen elä­män pe­li­kir­jaan.

– Se mi­ten kirk­ko opet­taa elä­mäs­tä, ja mitä me yh­teis­kun­nas­sa ym­mär­räm­me hy­väl­lä elä­mäl­lä, mi­nus­ta ne lä­hes­ty­vät koko ajan toi­si­aan. Mi­nul­le us­kon­to on toi­voa ja toi­von luo­mis­ta, us­koa pa­rem­paan ja lä­him­mäi­sen­rak­kaut­ta. Us­kon­nos­sa mie­len­rau­ha ja mie­len­ter­veys on isos­sa osas­sa. Kaik­ki nuo asi­at ovat mi­nul­le tär­kei­tä.

Erk­ka Wes­ter­lund on kir­kon lii­kun­ta- ja ur­hei­lu­neu­vot­te­lu­kun­nan jä­sen. Hel­sin­gin Paa­va­lin seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ran ja fu­tis­pa­pin Kari Ka­na­lan joh­ta­man neu­vot­te­lu­kun­nan teh­tä­vä on ar­vi­oi­da kir­kon roo­lia ja teh­tä­vää lii­kun­nan ja ur­hei­lun alu­eel­la.

Se pyr­kii myös osal­lis­tu­maan lii­kun­ta- ja ur­hei­lu­po­liit­ti­seen kes­kus­te­luun eten­kin ur­hei­lu­eet­ti­ses­tä nä­kö­kul­mas­ta ja kiin­nit­tä­mään huo­mi­o­ta lii­kun­nan ja ur­hei­lun ih­mi­syyt­tä uh­kaa­viin epä­koh­tiin.

Neu­vot­te­lu­kun­ta ha­lu­aa pi­tää esil­lä lii­kun­nan ja ur­hei­lun mer­ki­tys­tä kir­kon työs­sä ja kir­kol­lis­ten alo­jen kou­lu­tuk­ses­sa sekä vah­vis­taa seu­ra­kun­tien työn­te­ki­jöi­den ja luot­ta­mus­hen­ki­löi­den myön­tei­siä asen­tei­ta lii­kun­taa ja ur­hei­lua koh­taan. Pal­jon muu­ta­kin ta­voit­tei­siin on kir­jat­tu.

– Meil­lä on hie­no­ja aja­tuk­sia sii­tä, kuin­ka kirk­ko, lii­kun­ta ja ur­hei­lu voi­si­vat teh­dä enem­män yh­teis­työ­tä. Vie­lä pi­täi­si saa­da aja­tuk­set toi­min­nak­si. Seu­ra­puo­lel­le meil­lä on Na­mi­koi­ta, joka on hie­no mah­dol­li­suus tuo­da kirk­koa ja ur­hei­lua lä­hem­mäs toi­si­aan, Wes­ter­lund sa­noo.

Me­nes­tyk­sen Wes­ter­lund nä­kee hy­vin teh­dyn työn si­vu­tuot­tee­na.

– Me­nes­tys­tä tu­lee ihan var­mas­ti jol­lain ai­ka­tau­lul­la, kun pe­laa­ja­si har­joit­te­le­vat hy­vin ja voi­vat hy­vin. Riit­tä­vä lepo ja pa­lau­tu­mi­nen on hy­vin­voin­nin kan­nal­ta ää­rim­mäi­sen tär­ke­ää niin ur­hei­lus­sa kuin työ­e­lä­mäs­sä.

Wes­ter­lund te­kee myös työ­e­lä­mä­val­men­nus­ta. Uu­pu­mus on val­men­ta­jan mu­kaan suu­rin peik­ko suo­ma­lai­sil­la työ­pai­koil­la.

– Voi ol­la, et­tä si­nus­ta tun­tuu, et­tä jak­sat teh­dä töi­tä vaik­ka kuin­ka pal­jon, mut­ta vii­den tai vii­meis­tään kym­me­nen vuo­den pääs­tä on sei­nä edes­sä. Ih­mi­nen voi sa­la­ka­va­las­ti va­ras­taa le­vos­ta päi­vit­täin, et­tä teh­dään en­sin ja sit­ten vas­ta nu­ku­taan, mut­ta niin ei pidä teh­dä. Vä­sy­myk­ses­tä tu­lee vain sy­vem­pää ja sy­vem­pää.

Yri­tys­joh­don­kin on syy­tä huo­leh­tia jak­sa­mi­ses­taan.

– Jos joh­ta­ja voi huo­nos­ti, alai­set voi­vat huo­nos­ti. Jos osaa ar­vos­taa elä­mää, ym­mär­tää ter­vey­den tär­key­den ja le­von mer­ki­tyk­sen. Vä­sy­nee­nä et jak­sa elää het­kes­sä. Kun olet ai­dos­ti ti­lan­tees­sa läs­nä, kaik­ki ais­ti­si ovat avoin­na ja si­nun on mah­dol­lis­ta elää täyt­tä elä­mää.

Kau­ka­los­sa ja työ­e­lä­mäs­sä par­haim­paan tu­lok­seen pääs­tään Wes­ter­lun­din mu­kaan pe­laa­jaa eli työn­te­ki­jää kuun­te­le­mal­la.

– Oi­val­ta­mi­ses­ta ih­mi­sel­le syn­tyy par­haim­mil­laan palo te­ke­mi­seen ja it­sen­sä ke­hit­tä­mi­seen. Työn tu­los on sitä myö­tä to­den­nä­köi­ses­ti pal­jon pa­rem­pi kuin val­men­ta­jan käs­kyt­tä­mä­nä oli­si kos­kaan ol­lut. Hy­vin­voi­van yri­tyk­sen tun­tee il­ma­pii­ris­tä, kun yri­tyk­ses­sä vie­rai­lee.

Wes­ter­lun­din yri­tyk­sil­le ja yh­tei­söil­le hy­vin­voin­nin, joh­ta­mi­sen ja tii­mi­työn ke­hit­tä­mis­tä tar­jo­a­van per­hey­ri­tyk­sen nimi on osu­vas­ti Le­po­ai­ka. 

– Ke­vääl­lä on ol­lut noin yk­si ti­lai­suus vii­kos­sa. Pan­de­mia osal­taan vä­hän hait­ta­si. Em­me mai­nos­ta mis­sään, asi­ak­kaat tu­le­vat pus­ka­ra­di­on kaut­ta.

Erk­ka Wes­ter­lund on asu­nut tär­keim­män jouk­ku­een­sa eli per­heen­sä kans­sa Hei­no­lan Vie­ru­mä­el­lä vuo­des­ta 1991. Hän sa­noo ol­leen­sa sii­nä mie­les­sä kau­kaa vii­sas, et­tä ha­lu­si pe­rus­taa per­heen vai­mon­sa Tar­ja Wes­ter­lun­din (o.s. Koho) kans­sa Vie­ru­mä­el­le, jos­sa per­hee­nä on hyvä liik­kua.

– Se suun­ni­tel­ma on­nis­tui täy­del­li­ses­ti. Kai­kis­ta lap­sis­ta tuli lii­kun­nal­li­sia.

Van­hin poi­ka Nik­las Wes­ter­lund, 32, pe­laa jää­kiek­koa Rans­kas­sa. Päät­ty­nyt kau­si meni An­ne­cyn jouk­ku­ees­sa. To­mas Wes­ter­lund, 30, seu­raa isän­sä luis­ti­men­piir­to­ja. Hän pää­val­men­taa Keu­Paa jää­kie­kon Mes­tik­ses­sä, val­ta­kun­nan toi­sek­si kor­keim­mal­la sar­ja­ta­sol­la. Kuo­pus Da­nie­la Wes­ter­lund, 24, pe­laa sa­li­ban­dya maa­jouk­ku­ees­sa ja Erä­Vii­kin­geis­sä.

– Tar­jan van­hem­mat Erk­ki ja Kyl­lik­ki Koho käy­vät liik­ku­mas­sa Vie­ru­mä­el­lä kans­sam­me edel­leen, vaik­ka ovat yli 90-vuo­ti­ai­ta. Sitä on hie­noa kat­soa.

En­sim­mäis­tä ker­taa Wes­ter­lund kävi Suo­men Ur­hei­luo­pis­tol­la Vie­ru­mä­el­lä 1967 ten­nis­kurs­sil­la.

– Vie­hä­tyin pai­kas­ta jo sil­loin. Lii­kun­na­noh­jaa­ja­tut­kin­non opis­ke­lun aloi­tin tääl­lä 1978. Sen jäl­keen mi­nul­la on ol­lut vä­hin­tään toi­nen jal­ka Vie­ru­mä­el­lä. Olen työs­ken­nel­lä jää­kie­kon ja kou­lu­tuk­sen pa­ris­sa val­men­ta­ja­na, jopa opis­ton reh­to­ri­na ja toi­mi­tus­joh­ta­ja­na. Vie­ru­mä­ki on sil­lä ta­voin liit­ty­nyt hy­vin kiin­te­äs­ti omaan työ­u­raan ja elä­män­tai­pa­lee­seen.

Mie­li­tiet­tyn­sä Tar­jan, ten­nik­sen mo­nin­ker­tai­sen Suo­men mes­ta­rin, Erk­ka Wes­ter­lund koh­ta­si niin ikään Vie­ru­mä­el­lä.

Sa­la­vat Ju­la­jev Ufa on Erk­ka Wes­ter­lun­din vii­mei­sin pes­ti jää­kiek­ko­val­men­ta­ja­na. Val­men­ta­mi­nen kiin­nos­taa kuu­lem­ma edel­leen, mut­ta voi ol­la, et­tei “Pro­fes­so­ria” enää vaih­to­ai­ti­os­sa näh­dä.

– Tun­nen, et­tä oli­sin nyt par­haim­mil­la­ni val­men­ta­ja­na, mut­ta niin pal­jon olen kier­tä­nyt jää­hal­le­ja, is­tu­nut bus­sis­sa, len­to­ko­nees­sa ja ho­tel­lis­sa. Val­men­ta­mi­nen kiin­nos­taa edel­leen, mut­ta ihan toi­nen jut­tu on, ha­lu­an­ko enää sel­lai­seen rum­baan. Val­men­ta­mi­nen vie kai­ken. Kun val­men­nat, si­nul­la ei ole muu­ta elä­mää. Olen huo­man­nut, et­tä ha­lu­an teh­dä muu­ta­kin, hän sa­noo.

Ve­nä­jäl­lä Wes­ter­lun­dil­le kir­kas­tui, kuin­ka Daa­vid voit­taa Gol­ja­tin.

– Tu­los­ta voi teh­dä mo­nel­la ta­val­la, ja Ve­nä­jäl­lä tu­los­ta teh­dään ve­nä­läi­sel­lä ta­val­la. Heil­lä on val­ta­vas­ti tai­ta­via pe­laa­jia, mut­ta hie­rark­ki­ses­sa mal­lis­sa vain yh­det ai­vot. Meil­lä on it­se­oh­jau­tu­vat pe­laa­jat ja koko jouk­ku­een ai­vot.

Jää­kie­kon MM-kil­pai­lut pe­la­taan 13.–29. tou­ko­kuu­ta Tam­pe­reel­la ja Hel­sin­gis­sä. Ve­nä­jä ja Val­ko-Ve­nä­jä on sul­jet­tu tur­nauk­ses­ta Ve­nä­jän hyö­kät­tyä Uk­rai­naan.

Val­men­nu­su­ra käyn­nis­tyi jal­ka­pal­los­ta

Per­na­jas­sa 30. maa­lis­kuu­ta 1957 syn­ty­nyt Erk­ka Wes­ter­lund op­pi luis­te­le­maan Val­kon Ank­ka­lam­men jääl­lä. Isä Toi­vo Wes­ter­lund työs­ken­te­li Val­kos­sa Rau­ma-Re­po­lal­la lai­van­ra­ken­nu­sin­si­nöö­ri­nä ja äi­ti Sirk­ka fir­man pu­he­lin­kes­kuk­ses­sa. Per­hee­seen kuu­lui­vat myös iso­sis­ko Lee­na ja iso­ve­li Ee­ro. Per­heen muut­ta­es­sa Rau­mal­le 1965 Erk­ka liit­tyi Rau­man Lu­kon ju­ni­o­rei­hin.

Erk­ka Wes­ter­lund val­mis­tui lii­kun­na­noh­jaa­jak­si Suo­men Ur­hei­luo­pis­tos­ta vuon­na 1980 ja lii­kun­ta­tie­tei­den mais­te­rik­si Jy­väs­ky­län yli­o­pis­tos­ta 1986. Hän on työs­ken­nel­lyt pait­si jää­kiek­ko­val­men­ta­ja­na myös esi­mer­kik­si Jää­kiek­ko­lii­ton ke­hi­tys­pääl­lik­kö­nä ja ke­hi­tys­kes­kuk­sen joh­ta­ja­na sekä Suo­men ur­hei­luo­pis­ton reh­to­ri­na ja toi­mi­tus­joh­ta­ja­na. Manu Tup­pu­rai­sen kir­joit­ta­ma elä­mä­ker­ta Erk­ka – Elä­män pe­liä il­mes­tyi syk­syl­lä 2019, mut­ta tie­sit­kö hä­nes­tä tätä.

1 Al­koi 12-vuo­ti­aa­na val­men­taa Rau­man Hak­rien jal­ka­pal­lo­nap­pu­loi­ta. ”Ha­lu­sin aut­taa pik­ku­poi­kia saa­maan har­ras­tuk­ses­ta enem­män ir­ti. Van­hem­mal­la iäl­lä olen ym­mär­tä­nyt, et­tä saan hy­vän mie­len sii­tä, et­tä pys­tyn aut­ta­maan ih­mi­siä on­nis­tu­maan.”

2 Pe­la­si jää­kiek­koa par­haim­mil­laan I-di­vi­si­oo­nas­sa JyP:ssä 1980-81, jol­loin teki 23 ot­te­lus­sa kol­me maa­lia ja an­toi yh­den maa­li­syö­tön.

3 Meni nai­mi­siin ten­nis­pe­laa­ja Tar­ja Ko­hon (nyk. Wes­ter­lund) kans­sa Lah­den Ris­tin­kir­kos­sa ke­säl­lä 1986.

4 Yl­peä yk­sin­ker­tai­nen isoi­sä. ”Nik­lak­sen poi­ka Vin­cent, Vins­ki, on va­jaa kak­si­vuo­ti­as. Pap­pa oli hä­nen en­sim­mäi­nen sa­nan­sa.”

Lue lisää aiheesta