JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Esko Taipale: Toivon luomiseen ei tarvita ihmeitä

Lah­den seu­ra­kun­tien yh­tei­sen kirk­ko­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja­na päät­ty­väl­lä kau­del­la toi­mi­nut Es­ko Tai­pa­le op­pi jo ko­toa, et­tä jos ha­lu­aa muu­tos­ta, on ol­ta­va it­se val­mis toi­mi­maan.

2.12.2022
Anna Vuorinen

Esko Tai­pa­le on elä­nyt jo vuo­si­kym­me­niä tu­le­vai­suu­den ai­ti­o­pai­kal­la. Näin voi sa­noa, kun hän on teh­nyt liki 30 vuo­den uran pe­rus­kou­lus­sa opet­ta­ja­na ja ol­lut sii­tä ajas­ta vie­lä yli 20 vuot­ta reh­to­ri­na­kin.

Siel­lä mis­sä on läs­nä tu­le­vai­suus, on ai­na läs­nä myös muu­tos. Niin­pä reh­to­ris­ta tuli rei­lut kak­si vuot­ta sit­ten myös toi­min­nan­joh­ta­ja, kun Lau­neen kou­lun ti­lal­le val­mis­tui mo­ni­toi­mi­ta­lo Läh­de. Se on pal­jon muu­ta­kin kuin op­pi­lai­tos. Yk­sien sei­nien si­säs­sä on Läh­teen pe­rus­kou­lu, jos­sa ope­te­taan 950:tä op­pi­las­ta vuo­si­luo­kil­la 1–9, sekä päi­vä­ko­ti, nuo­ri­so­ti­lat, ate­ri­a­pal­ve­lut ja lii­kun­ta­hal­li. Läh­tees­sä rei­lun tu­han­nen lap­sen kans­sa työs­ken­te­lee päi­vit­täin noin 160 ai­kuis­ta.

Läh­teen li­säk­si Es­ko Tai­pa­le joh­taa naa­pu­ris­sa Läh­teen kou­lun Lii­po­lan toi­mi­pis­tet­tä, jos­sa ala­kou­lua käy mel­kein 200 las­ta.

Pal­jas­jal­kai­nen lah­te­lai­nen Es­ko Tai­pa­le ker­too ole­van­sa isos­ta per­hees­tä. Kah­dek­sas­ta si­sa­ruk­ses­ta puo­let on opet­ta­jia. Es­ko seu­ra­si iso­vel­jen­sä ja­lan­jäl­kiä Jy­väs­ky­län opet­ta­jain­kou­lu­tus­lai­tok­seen ja luo­ka­no­pet­ta­jan li­säk­si luki it­sen­sä il­mai­su­tai­don opet­ta­jak­si.

– Olin ta­sai­sen hyvä kou­lus­sa ja ajat­te­lin, et­tä pär­jään opet­ta­ja­na, kun osaan vä­hän kaik­kea. Olen myös ai­na ty­kän­nyt las­ten kans­sa ole­mi­ses­ta, Tai­pa­le avaa ura­va­lin­tan­sa syi­tä.

Omia lap­sia Tai­pa­leil­la on nel­jä, kaik­ki jo täy­si-ikäi­siä. Rin­ta­ma­mies­ta­lo on muu­ten hil­jen­ty­nyt, mut­ta nuo­rin lap­sis­ta viet­tää vie­lä vä­li­vuot­ta ko­to­na teh­den opet­ta­jan si­jai­suuk­sia.

Es­ko Tai­pa­leen va­paa-ajas­ta oma­ko­ti­ta­lo ja mök­ki vie­vät osan­sa, min­kä li­säk­si hän har­ras­taa mo­ni­puo­li­ses­ti ur­hei­lua ja mu­siik­kia. Mie­hen voi näh­dä niin pal­lo­pe­li­ken­til­lä, suun­nis­tus- ja maas­to­pyö­räi­ly­rei­teil­lä ja kiek­ko­kau­ka­los­sa kuin kuo­ron tai bän­din ri­veis­sä­kin.

Rei­lu vii­si­kymp­pi­nen Tai­pa­le luon­neh­tii hy­mys­sä suin it­se­ään ”ta­val­li­sek­si suo­ma­lai­sek­si lie­väs­ti yli­pai­noi­sek­si mie­hek­si”. Ai­ka usein ”ta­val­li­suu­teen” liit­tyy suo­ma­lai­sil­la myös se, et­tä ter­veys pra­kaa – ei­kä ole epä­ta­val­lis­ta, et­tä se on sy­dän, joka al­kaa il­moi­tel­la it­ses­tään.

Ai­ka tar­kal­leen vuo­si sit­ten koit­ti myös Es­ko Tai­pa­leen elä­mäs­sä vä­li­ti­lin­pää­tök­sen ja jon­kin­lai­sen suun­nan­muu­tok­sen­kin paik­ka, kun lie­vä sy­dän­koh­taus pa­kot­ti mie­hen am­bu­lans­sil­la sai­raa­laan, leik­kaus­pöy­däl­le, sai­raus­lo­mal­le ja elä­män­ta­pa­re­mont­tiin.

 

– Kyl­lä­hän se ohi­tus­leik­kaus pe­lot­ti. En­nen leik­kaus­ta Hel­sin­gin Mei­lah­des­sa kaik­ki ta­va­ra­ni lai­tet­tiin mus­taan säk­kiin kän­nyk­kää myö­ten. Ei sii­nä voi­nut ot­taa yh­teyt­tä muu­al­le kuin ylä­ker­taan, Es­ko Tai­pa­le muis­te­lee.

Tai­pa­le on saa­nut ko­din pe­rin­tö­nä us­kon ja kris­til­li­set ar­vot. Sai­ras­tu­mis­ko­ke­mus an­toi Ju­ma­laan luot­ta­mi­sel­le uu­den­lais­ta mer­ki­tys­tä.

– Ar­ki­päi­vien kes­kel­lä us­ko Ju­ma­laan ar­ki­päi­väis­tyy ei­kä ole vält­tä­mät­tä niin nä­ky­vis­sä, Es­ko Tai­pa­le ku­vai­lee.

Leik­kauk­sen jäl­kei­nen kol­men kuu­kau­den sai­raus­lo­ma oli me­ne­mään ja te­ke­mään tot­tu­neel­le mie­hel­le jou­te­no­lon har­joit­te­lua.

– Nu­kuin päi­vä­u­nia ja tein ris­ti­koi­ta ja pa­la­pe­le­jä. Oli pak­ko ope­tel­la pois sii­tä lap­suu­den­ko­dis­ta ja koko suo­ma­lai­ses­ta asen­neil­ma­pii­ris­tä omak­su­tus­ta ajat­te­lus­ta, et­tä pelk­kä oles­ke­lu on syn­tiä.

En­ti­seen ei ole ol­lut täyt­tä pa­luu­ta, sil­lä sy­dän­lääk­kei­den si­vu­vai­ku­tuk­se­na on muun mu­as­sa pa­lau­tu­mi­sen hi­das­tu­mi­nen. Unes­ta, so­pi­vas­ta liik­ku­mi­ses­ta ja ter­veel­li­sen ruo­an saan­nis­ta on huo­leh­dit­ta­va.

Kro­pan li­säk­si myös Tai­pa­leen pää­kop­pa kävi läpi oman pro­ses­sin­sa.

– Kyl­lä olin en­sin Ju­ma­lal­le vi­hai­nen ja kat­ke­ra ja ky­se­lin, mik­si juu­ri mi­nul­le kävi näin. Sit­tem­min aja­tus on kään­ty­nyt niin, et­tä mik­si ei mi­nul­le voi­si käy­dä näin. Ra­jat­to­muu­den ja kuo­le­mat­to­muu­den il­luu­sio hä­vi­si. Jo­kai­nen ar­pi ke­hos­sa­ni muis­tut­taa sii­tä, et­tä Tai­vaan Isä on kui­ten­kin var­jel­lut elä­mää­ni.

Es­ko Tai­pa­le on Lah­den seu­ra­kun­tien yh­tei­sen kirk­ko­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja sekä seu­ra­kun­ta­neu­vos­ton jä­sen. Kun­nal­lis­po­li­tii­kan puo­lel­la Tai­pa­le on va­ra­val­tuu­tet­tu, puo­lu­ee­naan ko­koo­mus.

Seu­ra­kun­nan luot­ta­mus­hen­ki­lö­nä Tai­pa­le seu­raa isän­sä ja­lan­jäl­kiä. Seu­ra­kun­ta­neu­vos Ris­to Tai­pa­le toi­mi seu­ra­kun­nan luot­ta­mus­teh­tä­vis­sä 40 vuot­ta.

– Van­hem­mil­ta­ni olen op­pi­nut, et­tä jos ha­lu­aa muu­tos­ta, täy­tyy ol­la it­se val­mis toi­mi­maan, Es­ko Tai­pa­le vas­taa­kin, kun hä­nel­tä ky­syy mo­ti­vaa­ti­on läh­det­tä usein vaa­ti­vaan pää­tök­sen­te­ko­työ­hön.

Tai­pa­le iloit­see toi­mi­vas­ta yh­teis­työs­tä Lah­den kau­pun­gin ja seu­ra­kun­tien vä­lil­lä. Yk­si esi­merk­ki sii­tä on Jou­lu­ky­lä, joka muut­taa jou­lun al­la kau­pun­gin to­rin oi­ke­ak­si jou­lun ih­me­maak­si. Tänä vuon­na Jou­lu­ky­lä jär­jes­te­tään 10.–18. jou­lu­kuu­ta.

Seu­ra­kun­nal­la on Es­ko Tai­pa­leen mie­les­tä mo­nia tär­kei­tä teh­tä­viä. Tär­keim­mik­si hän nos­taa kris­til­li­sen ope­tuk­sen yl­lä­pi­tä­mi­sen ja evan­ke­liu­min sa­no­man le­vit­tä­mi­sen sekä kir­kol­lis­ten toi­mi­tus­ten hoi­ta­mi­sen ja ih­mis­ten elä­män tu­ke­mi­sen eri vai­heis­sa.

– Sana ja sak­ra­men­tit ovat tär­keim­mät, kos­ka nii­tä ei mi­kään muu taho yh­teis­kun­nas­sa hoi­da, Tai­pa­le tii­vis­tää.

– Sa­mat ele­men­tit ovat myös mi­nul­le it­sel­le­ni tär­keim­piä seu­ra­kun­nan toi­min­nas­sa.

Seu­ra­kun­nal­la ja kou­lul­la on Es­ko Tai­pa­leen mie­les­tä iso yh­dis­tä­vä teh­tä­vä: toi­von luo­mi­nen. Vaik­ka it­se työs­sä on niin seu­ra­kun­nas­sa kuin kou­lus­sa pal­jon ar­kis­ta puur­ta­mis­ta ja hal­lin­nol­li­sia ru­tii­ne­ja – by­rok­ra­ti­aa­kin, toi­min­nal­la on suu­rem­pi pää­mää­rä: et­tä ih­mi­set sai­si­vat eväi­tä elä­mään­sä ja voi­mia jo­ka­päi­väi­seen ar­keen­sa.

– Kaik­ki, mikä kään­tää kat­seen pois ym­pä­ril­lä ta­pah­tu­vis­ta kiel­tei­sis­tä asi­ois­ta, on hy­väk­si, Es­ko Tai­pa­le tii­vis­tää.

Ko­ro­na-ai­ka, Uk­rai­nan sota ja ta­lou­den epä­var­muus ovat ko­e­tel­leet tu­le­vai­suu­de­nus­ko­am­me en­nen­nä­ke­mät­tö­mäl­lä ta­val­la. Kaik­ki kär­si­vät epä­var­muu­des­ta, mut­ta eri­tyi­sen ko­vas­ti poik­keus­ti­lan­teet ovat is­ke­neet lap­siin ja nuo­riin.

– Mo­net lap­set ja per­heet kär­si­vät yk­si­näi­syy­des­tä. Jot­kut lap­set ovat niin ah­dis­tu­nei­ta, et­tei­vät pys­ty tu­le­maan kou­luun, Es­ko Tai­pa­le ku­vai­lee.

– Ko­ro­na-ai­ka lie­ven­si hy­vin­voi­vien ja pa­hoin­voi­vien per­hei­den kah­ti­a­ja­koa, mut­ta va­li­tet­ta­vas­ti niin, et­tä nyt oi­rei­le­vat myös ai­em­min hy­vin voi­neet lap­set, joi­den per­heis­sä ei en­nen ol­lut suu­rem­pia on­gel­mia.

Tai­pa­leen mie­les­tä toi­von luo­mi­seen ei tar­vi­ta ih­meel­li­syyk­siä: kes­kus­te­lu, kuun­te­lu ja läs­nä­o­lo ovat avai­mia. Kun lap­si tai nuo­ri koh­da­taan avoi­mes­ti ko­to­na ja kou­lus­sa, en­nus­te on jo hyvä.

– Toi­voa luo myös ki­vo­jen asi­oi­den har­ras­ta­mi­nen yh­des­sä, Tai­pa­le li­sää.

Reh­to­ri toi­mii kou­lus­sa työs­ken­te­le­vän hen­ki­lös­tön esi­hen­ki­lö­nä. Es­ko Tai­pa­lees­ta se on kuin ”is­kun­vai­men­ti­me­na ole­mis­ta”. Pai­net­ta tu­lee kah­des­ta suun­nas­ta: hen­ki­lös­töl­tä ja kau­pun­gin päät­tä­jil­tä ja joh­to­por­taas­ta. Pi­tää toi­mia tie­don vä­lit­tä­jä­nä ja en­nen kaik­kea huo­leh­tia hen­ki­lös­tön hy­vin­voin­nis­ta ja luo­da myön­teis­tä il­ma­pii­riä.

Lau­neen kau­pun­gi­no­sas­sa elet­tiin kou­lu­a­si­ois­sa eri­tyi­sen tiuk­ko­ja ti­lan­tei­ta kym­me­ni­sen vuot­ta sit­ten, kun pe­rus­kor­ja­tun kou­lun re­mont­ti oli epä­on­nis­tu­nut ja ai­heut­ta­nut van­has­sa kou­lus­sa si­säil­ma­on­gel­man. Vuon­na 2013 op­pi­laat me­ni­vät jopa lak­koon ti­lan­tee­seen rat­kai­sun saa­dak­seen.

Kou­lu muut­ti pa­rak­kei­hin ja al­koi uu­den ra­ken­nuk­sen suun­nit­te­lu. Van­has­ta jäi lo­pul­ta jäl­jel­le vain lii­kun­ta­sa­li.

Vaik­ka Es­ko Tai­pa­le ni­mit­tää tai­val­ta uu­teen kou­lu­ra­ken­nuk­seen Via Do­lo­ro­sak­si, ai­van uu­den kou­lun suun­nit­te­lu oli myös ”ihan mie­le­tön jut­tu”.

– Reh­to­rin työ on usein on­gel­man­rat­kai­sua, ja nyt pää­si­kin ta­pah­tu­miin re­a­goi­mi­sen si­jaan suun­nit­te­le­maan ihan uut­ta, joka mul­lis­ti kou­lum­me ar­jen.

Uu­si kou­lu­ra­ken­nus si­säl­tää myös avoi­mia ti­lo­ja. Uu­den­lai­ses­ta ym­pä­ris­tös­tä kum­pu­a­van uu­den­lai­sen pe­da­go­gii­kan työs­tö on Tai­pa­leen mu­kaan ai­na pit­kä, vuo­sien, pro­ses­si. Avoi­met ja muun­tu­vat ti­lat so­pi­vat joil­le­kin op­pi­lail­le mut­ta ei­vät kai­kil­le, ja sik­si esi­mer­kik­si eri­tyi­sop­pi­lail­le on omat ti­lan­sa.

Läh­teen pe­rus­kou­lus­sa­kin suu­rem­pi osa ti­lois­ta on edel­leen pe­rin­tei­siä luok­ka­huo­nei­ta ja mo­ni­toi­mi­ta­lo koos­tuu pie­nis­tä so­luis­ta ison ta­lon si­säl­lä.

– Uu­den kou­lun käyt­töö­not­to ja ko­ro­na-ai­ka ei­vät ole ol­leet help­po yh­dis­tel­mä, Es­ko Tai­pa­le myön­tää ja ker­too stres­sin ol­leen osa­te­ki­jä­nä hä­nen sy­dä­non­gel­mis­saan.

– Yri­tin ko­vas­ti ra­vis­tel­la turk­kia puh­taak­si kai­kes­ta hen­ki­lö­kun­nan ko­ke­mas­ta kult­tuu­ri­so­kis­ta, mut­ta pa­lau­te osui sil­ti ja kuor­mit­ti.

Tai­pa­leel­la on työ­vuo­sia edes­sä vie­lä lu­kui­sia. Vaik­ka kou­lu­maa­il­man muu­tos­tah­ti on hur­ja ja reh­to­ri ”ei tie­dä, mil­lai­ses­ta työs­tä jää ai­ka­naan eläk­keel­le”, las­ten ja nuor­ten vä­lit­tö­myys ja ener­gi­syys an­ta­vat vir­taa ja työ­yh­tei­sö­nä kou­lu on Tai­pa­leel­le mie­lui­nen. Re­surs­seis­ta – ra­has­ta ja kel­poi­sis­ta opet­ta­jis­ta – on pu­laa, mut­ta toi­saal­ta opet­ta­jat ovat to­del­la osaa­via ja in­no­va­tii­vi­sia.

Reh­to­ril­la on ta­pa­na sään­nöl­li­ses­ti kier­rel­lä Läh­tees­sä kat­se­le­mas­sa kou­lu­ar­kea.

– Kol­me nel­jä­so­saa lap­sis­ta voi hy­vin. Minä koh­taan sit­ten lä­hem­min sen yh­den nel­jän­nek­sen kans­sa. Sik­si it­sel­le on mo­nes­ti ho­et­ta­va, et­tä kaik­ki lap­set ja nuo­ret ei­vät voi niin huo­nos­ti kuin it­se työ­ar­jes­sa­ni näen.

Myös kirk­ko­val­tuus­tol­le päät­ty­mäs­sä ole­va kau­si on ol­lut to­del­la poik­keuk­sel­li­nen ja his­to­ri­al­li­nen. Väis­ty­vän pu­heen­joh­ta­jan Es­ko Tai­pa­leen mie­les­tä val­tuus­to voi ol­la tyy­ty­väi­nen, et­tä seu­ra­kun­nan pää­tök­sen­te­ko on saa­tu toi­mi­maan poik­keu­so­lois­sa­kin.

Uu­del­le val­tuus­to­kau­del­le Tai­pa­let­ta kan­nus­ti pyr­ki­mään se, et­tä moni asia on edel­leen kes­ken.

– Seu­ra­kun­nan vi­ran­hal­ti­jat val­mis­te­le­vat yleen­sä ko­kouk­set huo­lel­li­ses­ti ja hy­vin. Asi­at ovat kui­ten­kin usein komp­lek­si­sia ja mo­ni­mut­kai­sia, vaik­ka­kin ta­lou­sa­si­at ko­ros­tu­vat val­tuus­to­työs­sä.

– Olen pyr­ki­nyt sii­hen, et­tä seu­ra­kun­ta­päät­tä­jien on ol­lut hyvä ol­la mu­ka­na vai­kut­ta­mas­sa, vaik­ka ko­kou­sil­lat ovat usein pit­kiä, Es­ko Tai­pa­le poh­tii ”tes­ta­ment­ti­aan” val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja­na.

Osak­si tes­ta­ment­ti­aan Tai­pa­le ni­me­ää hy­vän il­ma­pii­rin.

– Toi­von tuo­nee­ni val­tuus­ton ko­kouk­siin iloi­suut­ta ja ren­tout­ta.

Vä­hem­män seu­ra­kun­ta­lai­sia ja ve­ro­tu­lo­ja, hal­lin­to te­hok­kaam­mak­si

Es­ko Tai­pa­le, mit­kä oli­vat ku­lu­neen kirk­ko­val­tuus­to­kau­den mer­kit­tä­viä ta­pah­tu­mia ja mitä on nä­kö­pii­ris­sä tu­le­val­la kau­del­la?

1 Hiip­pa­kun­tau­u­dis­tus: ”Vuo­den 2020 alus­sa Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män seu­ra­kun­nat vaih­toi­vat Tam­pe­reen hiip­pa­kun­nas­ta Mik­ke­lin hiip­pa­kun­taan.”

2 Luot­ta­mus­hen­ki­lö­paik­ko­jen jako val­tuus­to­kau­den alus­sa ja puo­li­vä­lis­sä: ”Täs­tä ei ole kym­me­niin vuo­siin jou­dut­tu ää­nes­tä­mään, mut­ta nyt ää­nes­tet­tiin. On­nek­si pys­tyim­me kui­ten­kin toi­mi­maan yk­si­mie­li­ses­ti ja hy­väs­sä il­ma­pii­ris­sä.”

2 Jä­sen­mää­rän las­ku: ”Lah­des­sa seu­ra­kun­ta­yh­ty­män jä­sen­mää­rä vä­he­nee noin pro­sent­tiyk­si­köl­lä vuo­des­sa.”

3 Kiin­teis­töst­ra­te­gi­an val­mis­tu­mi­nen: ”Pää­tet­tiin vä­hen­tää sei­nis­tä ja sat­sa­ta seu­ra­kun­tien toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen, mikä mer­kit­see joi­den­kin seu­ra­kun­ta­ko­tien tai mui­den kiin­teis­tö­jen myy­mis­tä. Vuo­den vii­mei­seen val­tuus­toon on tu­los­sa kä­si­tel­tä­väk­si Lii­po­lan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen ja Kirk­ko­ka­tu 7:n myyn­ti.”

4 Kirk­ko­lain uu­dis­tus: ”Evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sel­le kir­kol­le on tu­los­sa uu­si kirk­ko­la­ki. Uu­dis­tuk­sen kes­kei­nen ta­voi­te on te­hos­taa kir­kon ja seu­ra­kun­tien hal­lin­toa ja muut­taa sitä sel­ke­äm­mäk­si ja joh­don­mu­kai­sem­mak­si.”

5 So­teu­u­dis­tus: ”So­teu­u­dis­tus muut­taa ve­ro­tus­jär­jes­te­ly­jä ja ai­heut­taa pai­nei­ta las­kea kir­kol­lis­ve­rop­ro­sent­tia. Lah­des­sa oli 38 vuot­ta sama kir­kol­lis­ve­rop­ro­sent­ti, mut­ta tääl­lä­kin sitä vä­hän las­ket­tiin.”

Lue lisää aiheesta