JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Helsingin pommitukset ja sodan jälkeiset vaaran vuodet kokenut Jaakko Heikinheimo on varma, että koronakriisistäkin selvitään. Kuva: Janne Urpunen

Helsingin pommitukset ja sodan jälkeiset vaaran vuodet kokenut Jaakko Heikinheimo on varma, että koronakriisistäkin selvitään. Kuva: Janne Urpunen

Helsingin pommitukset ja "vaaran vuodet" jäivät taakse – 93-vuotias Jaakko Heikinheimo on varma, että koro­nas­takin päästään

6.5.2020
Janne Urpunen

Lah­te­lai­nen Jaak­ko Hei­kin­hei­mo täyt­ti tou­ko­kuun alus­sa 93 vuot­ta. Syn­ty­mä­päi­vää juh­lit­tiin Ala­sen­jär­ven ran­nal­la per­he­pii­ris­sä asi­an­mu­kai­sin va­ro­toi­min. Suo­ja­e­täi­syyk­siä nou­da­tet­tiin ja juh­lab­runs­si ka­tet­tiin te­ras­sil­le.

Vuon­na 1927 syn­ty­neel­lä Hei­kin­hei­mol­la on ko­ke­mus­ta poik­keu­so­lois­ta. Jat­ko­so­dan vii­mei­se­nä tal­ve­na 17-vuo­ti­as op­pi­kou­lu­lai­nen va­lit­tiin va­paa­eh­toi­se­na Hel­sin­gin il­ma­tor­jun­taan, kun kou­lut oli pan­tu pom­mi­tus­ten ta­kia kiin­ni.

– Se oli hel­mi­kuus­sa 1944 suur­pom­mi­tus­ten ai­kaan. Ei mei­tä vä­lit­tö­mäs­ti eh­dit­ty teh­tä­vään kou­lut­taa. Kra­naat­te­ja kan­net­tiin ja mui­ta apu­töi­tä teh­tiin. Tyk­ki­kou­lu­tus al­koi heti suur­pom­mi­tus­ten jäl­keen. Li­säk­si op­pi­kou­lun opet­ta­jat kä­vi­vät pat­te­ris­sa pi­tä­mäs­sä kou­lu­tun­te­ja ja joi­tain ko­kei­ta­kin meil­lä oli, Hei­kin­hei­mo muis­te­lee.

Kuka oli­si us­ko­nut, et­tä 76 vuot­ta myö­hem­min Suo­mes­sa käy­dään kou­lua kul­ku­tau­din ta­kia poik­keu­so­lois­sa.

– Ei ai­ka­kau­sia voi suo­raan ver­ra­ta, mut­ta yh­tä­läis­tä­kin on. Taas on huo­li lä­hei­sis­tä, mut­ta nyt yh­tey­den­pi­to on hel­pom­paa. On ta­lou­del­lis­ta­kin huol­ta, mut­ta ei sen­tään elin­tar­vi­ke­pu­laa. Sota-ai­ka­na ruo­ka oli kor­til­la ja hy­vin niuk­kaa oli.

Poik­keu­so­lot jat­kui­vat vie­lä pit­kään so­dan jäl­keen. Maas­sa oli Neu­vos­to­lii­ton joh­ta­ma val­von­ta­ko­mis­sio. Elet­tiin niin sa­not­tu­ja vaa­ran vuo­sia. Mie­hi­tys­tä ja val­lan­kaap­paus­ta pe­lät­tiin.

– Meil­lä oli poi­ka­po­ruk­ka, joka ko­koon­tui poh­ti­maan, kuin­ka Suo­mi-pa­ran käy. Ana­ly­soi­tiin ti­lan­net­ta ja mie­tit­tiin, mikä on mei­dän teh­tä­vä epä­var­muu­des­sa. Pu­ret­tiin pai­nei­ta pu­hu­mal­la.

Pu­hu­mis­ta Hei­kin­hei­mo suo­sit­te­lee myös ko­ro­na­pan­de­mi­an jyl­lä­tes­sä.

– Vaik­ka ta­paa­mi­sia on ra­joi­tet­tu, ih­mi­siin kan­nat­taa pi­tää yh­teyt­tä ra­joi­tus­ten puit­teis­sa ta­val­la tai toi­sel­la. Yk­si­näi­syys ras­saa toi­sia enem­män, toi­sia vä­hem­män. Jos on lii­kun­ta­ky­kyä, kan­nat­taa liik­kua.

Hei­kin­hei­mon vai­mo asuu pal­ve­lu­ta­los­sa. Pa­ris­kun­ta ei saa ta­va­ta toi­si­aan.

– En­nen kä­vin päi­vit­täin. Kah­des­ta kol­meen tun­tiin ju­tel­tiin. On tämä ol­lut iso muu­tos meil­le. On­nek­si voim­me pu­hua pu­he­li­mes­sa.

Jon­kun ker­ran pa­ris­kun­ta on pääs­syt ter­veh­ti­mään toi­si­aan avoi­men ik­ku­nan kaut­ta va­ro­e­täi­syy­den pääs­tä.

Hei­kin­hei­mo on Päi­jät-Hä­meen hy­vin­voin­tiyh­ty­män ve­te­raa­ni­a­si­ain neu­vot­te­lu­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja. Ve­te­raa­neil­la on jä­se­nis­töl­leen eri­lai­sia tu­ki­toi­mia, esi­mer­kik­si 50 kou­lu­tet­tua kum­mia. Ve­te­raa­nien hen­gel­li­nen toi­mi­kun­ta jär­jes­tää muun mu­as­sa kirk­ko­ti­lai­suuk­sia, ku­ten pe­rin­tei­sen ve­te­raa­nien kirk­ko­py­hän Lau­neen kir­kos­sa.

Ve­te­raa­nien viik­ko­ko­koon­tu­mi­set on ko­ro­nan ta­kia tois­tai­sek­si pe­rut­tu. Tau­ol­la on myös On­ne­lan­po­lun pal­ve­lu­ta­lon kort­ti­rin­ki, jos­sa Hei­kin­hei­mo on ka­ve­rei­neen käy­nyt ker­ran vii­kos­sa pi­ris­tä­mäs­sä ta­lon asuk­kai­ta.

Yk­si­näi­syyt­tä Vien­ti­ker­man en­ti­nen pai­kal­lis­joh­ta­ja on lie­vit­tä­nyt muun mu­as­sa lu­ke­mal­la.

– Kir­ja­hyl­lys­tä on löy­ty­nyt kir­jo­ja, joi­ta en muis­ta lu­ke­nee­ni. Ei mi­nul­la ole hä­tää. Jut­te­len ka­ve­rei­den kans­sa pu­he­li­mes­sa. Kak­si poi­kaa­ni asuu per­hei­neen Lah­des­sa. Hei­hin olen yh­tey­des­sä pu­he­li­mit­se ja saan apua tar­vit­ta­es­sa.

Lue lisää aiheesta