JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

"Isien ongelmat kärjistyvät turhaan", sanoo pitkän linjan isätyön­te­kijä Timo Naapuri

Kär­kö­lä­läi­sen Timo Naa­pu­rin ve­tä­män Isil­le.in­fo-hank­keen ta­voit­tee­na on val­ta­kun­nal­li­nen verk­ko­por­taa­li, joka yh­dis­tää val­ta­kun­nal­li­set ja pai­kal­li­set isä­pal­ve­lut yh­den osoit­teen al­le. Isä­työ­tä seu­ra­kun­nas­sa ja neu­vo­las­sa teh­nyt Naa­pu­ri on näh­nyt, mik­si isä jää lii­an usein vail­le apua.

11.11.2021
Janne Urpunen

Ny­ky­a­jan van­hem­muu­des­sa isän odo­te­taan ole­van ta­sa­ve­roi­nen osal­lis­tu­ja. Mo­nes­sa per­hees­sä näin var­mas­ti on­kin, mut­ta ko­din ul­ko­puo­lel­la, esi­mer­kik­si lap­seen ja äi­tiin kes­kit­ty­neis­sä per­he­pal­ve­luis­sa, mies voi jää­dä pait­si­oon. Näin nä­kee Mänt­sä­län seu­ra­kun­nan di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jä Timo Naa­pu­ri, 55.

Isä läh­tee van­hem­muu­teen äi­tiin ver­rat­tu­na ta­ka­mat­kal­ta. Isäk­si tul­laan vas­ta, kun lap­si syn­tyy, ja osa syt­tyy vie­lä hi­taam­min.

Naa­pu­rin mu­kaan mie­hiä pi­täi­si val­mis­taa van­hem­muu­teen hy­vis­sä ajoin. Jos hän sai­si päät­tää, iseil­lä oli­si neu­vo­lois­sa oma vas­taa­not­to­ai­ka.

– Isäl­le tar­jo­taan neu­vo­las­sa lii­an usein vain tuo­li ja kuun­te­li­jan roo­li. Mie­hel­lä voi­si ol­la oma ai­ka, joku tsek­kaus ai­na, kun lap­si on tie­tyn ikäi­nen. Sel­vi­tet­täi­siin, mitä isäl­le kuu­luu. Isät kuor­mit­tu­vat yh­tä lail­la lap­si­per­heen ar­jen pyö­rit­tä­mi­ses­sä, Naa­pu­ri sa­noo.

Ei ole ihan sama, kuin­ka isäl­lä me­nee. Isyys te­kee hy­vää mie­hel­le, pa­ri­suh­teel­le ja per­heel­le. Yh­teis­kun­ta­kin hyö­tyy, kun isät voi­vat hy­vin. Osal­lis­tu­va isä tu­kee lap­sen kas­vua, so­si­aa­lis­ta ja emo­ti­o­naa­lis­ta ke­hi­tys­tä.

– Lap­si pys­tyy kas­va­maan il­man isää, mut­ta lap­sel­la on oi­keus isään ja isäl­lä oi­keus lap­seen. Jo­kai­sen isyys on tär­keä. Jo­kai­nen isä voi ol­la hyvä isä omis­ta läh­tö­koh­dis­taan, ja ai­na voi ke­hit­tyä.

Timo Naa­pu­ri val­mis­tui di­a­ko­ni­an vir­kaan Lah­den di­a­ko­ni­ao­pis­tos­ta vuon­na 1990. Sa­ma­na vuon­na hä­nes­tä tuli isä. Työ­paik­ka löy­tyi Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­nas­ta, jos­sa hän työs­ken­te­li di­a­ko­ni­an vi­ran­si­jai­se­na 1990–92.

 – Sit­ten tuli lama, ja jäin il­man töi­tä. Olin kak­si vuot­ta ko­to­na pien­ten las­ten kans­sa. Se oli elä­mä­ni haas­ta­vin­ta ai­kaa. Olin vas­ta tul­lut työ­mark­ki­noil­le ja olin työ­tön.

Nuo­ri isä ha­lu­si tu­tus­tua mui­hin isei­hin. Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan per­he­ker­ho tuot­ti sii­nä suh­tees­sa pet­ty­myk­sen.

– Olin ai­noa isä ker­hos­sa. Se oli kar­mea ko­ke­mus.

Kun Hol­lo­las­sa ei ol­lut isä-lap­si-ker­hoa, Naa­pu­ri pe­rus­ti sel­lai­sen.

– Läh­tö­koh­ta oli it­se­käs. Aloi­tin isä­ker­hon ve­tä­mi­sen He­del­mä­tar­has­sa 1996, et­tä sain pui­da asi­oi­ta ver­tais­te­ni kans­sa. Sa­ma­na vuon­na ve­din en­sim­mäi­sen isä-lap­si­vii­kon­lop­pu­lei­rin Hol­lo­lan Pa­rin­pel­los­sa.

Nel­jän­nes­vuo­si­sa­ta myö­hem­min Naa­pu­ri on uu­den ää­rel­lä. Naa­pu­rin ve­tä­mä Isil­le.in­fo-han­ke sai ke­sä­kuus­sa kir­kol­lis­ko­kouk­sel­ta 10 000 eu­ron avus­tuk­sen. Isil­le.in­fon on tar­koi­tus ol­la val­ta­kun­nal­li­nen verk­ko­por­taa­li, joka yh­dis­tää val­ta­kun­nal­li­set ja pai­kal­li­set isä­pal­ve­lut yh­den osoit­teen al­le. Por­taa­lin on tar­koi­tus avau­tua jou­lu­kuus­sa.

Isil­le.in­fo on suun­ni­tel­tu kai­ke­ni­käi­sil­le iseil­le, seu­ra­kun­tien, jär­jes­tö­jen ja per­he­kes­kus­ten työn­te­ki­jöil­le sekä isä­työs­tä kiin­nos­tu­neil­le.

– Slo­ga­nim­me kuu­luu: Isyy­den pe­li­ken­til­lä. Isyy­des­sä on eri­lai­sia roo­le­ja, ku­ten pe­laa­jil­la pal­lo­pe­leis­sä. On puo­lus­ta­jia, ra­ken­ta­jia ja hyök­kää­jiä. Idea on pe­la­ta po­si­tii­vi­sel­la il­meel­lä, huu­mo­ria unoh­ta­mat­ta, Naa­pu­ri sa­noo.

Si­vus­to tar­jo­aa tu­kea iseil­le eri elä­män­vai­heis­sa, ku­ten van­hem­pa­na, iso­van­hem­pa­na ja etä­van­hem­pa­na.

– Py­rim­me tu­ke­maan ja vah­vis­ta­maan su­ku­pol­vien vä­lis­tä vuo­ro­vai­ku­tus­ta.

Ver­tais­tu­kea ja yh­tei­söl­li­syyt­tä et­si­vät löy­tä­vät si­vus­ton kaut­ta kes­kus­te­lu­ryh­miin sekä alu­eel­li­siin ja val­ta­kun­nal­li­siin isä­ta­paa­mi­siin.

– Kun sote-uu­dis­tus tu­lee, on mah­dol­lis­ta näh­dä, min­kä­lais­ta isä­työ­tä mil­lä­kin paik­ka­kun­nal­la jär­jes­te­tään.

Naa­pu­ri vas­taa si­vus­tos­ta Es­poon Lep­pä­vaa­ran seu­ra­kun­nan per­he­toi­min­na­noh­jaa­ja Juk­ka Sil­ven­toi­sen kans­sa.

– Apua saam­me muis­ta seu­ra­kun­nis­ta ja jär­jes­tö­ken­täl­tä. Näin isoa hom­maa ei voi kah­des­taan teh­dä oman työn ohes­sa. Por­taa­lin al­la on jär­jes­tö­jen ja seu­ra­kun­tien li­säk­si ver­tais­toi­min­taa jär­jes­tä­viä yk­si­tyi­siä pal­ve­lun­tuot­ta­jia sekä kun­tia.

Naa­pu­ri ha­lu­aa teh­dä hank­keel­la isä­työ­tä tun­ne­tuk­si myös seu­ra­kun­nis­sa sekä roh­kais­ta seu­ra­kun­tia aloit­ta­maan ja li­sää­mään isä­työ­tä.

 

Naa­pu­ri on teh­nyt di­a­ko­nis­ta per­he­työ­tä Mänt­sä­län seu­ra­kun­nas­sa vuo­des­ta 1999. Ide­an Isil­le.in­fo-por­taa­liin hän sai en­sim­mäi­se­nä ko­ro­na­ke­vää­nä Fa­ce­boo­kiin pe­rus­ta­mas­taan isä­ryh­mäs­tä.

– Pe­rus­tin Kes­ki-Uu­den­maan is­kät -ryh­män heti, kun isien ja las­ten vii­kon­lop­pu­lei­ri jou­dut­tiin en­sim­mäi­sen ker­ran ko­ro­nan ta­kia pe­ru­maan.

Ryh­mään tuli kuu­kau­des­sa 70 jä­sen­tä. Nyt jä­se­niä on jo yli 200.

Kes­ki-Uu­den­maan is­kät on mah­dol­li­sim­man ma­ta­lan kyn­nyk­sen pal­ve­lu.

– Ryh­mäs­sä on mah­dol­lis­ta kes­kus­tel­la isyy­des­tä tai pel­käs­tään seu­ra­ta kes­kus­te­lua. Tar­joi­len kes­kus­te­lun poh­jak­si eri­lai­sia tee­mo­ja.

Isä-lap­si-il­ta­ryh­miä Naa­pu­ri oh­jaa Mänt­sä­län seu­ra­kun­nan lei­ri­kes­kuk­ses­sa Ah­ven­lam­mel­la.

– Ju­tel­laan ai­kuis­ten ja las­ten kes­ken nii­tä näi­tä. Ai­na meil­lä on myös jo­tain ak­tii­vis­ta te­ke­mis­tä ja il­ta­pa­la. Jos­kus sau­no­taan­kin.

Pa­kot ja pai­neet pi­de­tään mi­ni­mis­sään.

– Ryh­mään ei tar­vit­se si­tou­tua niin, et­tä pi­täi­si käy­dä joka ker­ta. Voi tul­la sil­loin kuin sil­tä tun­tuu. Voi tul­la lap­sen kans­sa tai yk­sin. On help­po näh­dä, kuin­ka yh­tei­söl­li­syys voi­maan­nut­taa. Po­ruk­kaan voi tun­tea kuu­lu­van­sa, vaik­ka kä­vi­si har­vem­min­kin.

Naa­pu­ri on oh­jan­nut ryh­mään myös di­a­ko­nia-asi­ak­kait­taan.

– En kui­ten­kaan ota il­tai­sin nii­tä asi­oi­ta esiin, mitä toi­mis­to­a­jal­la on pu­hut­tu.

 

Ver­kos­sa Naa­pu­ri jär­jes­tää kah­den vii­kon vä­lein Isyy­den il­ta­vuo­ro -ko­koon­tu­mi­sia sul­je­tul­le ryh­mäl­le.

– Kaik­ki ei­vät tar­vit­se fyy­sis­tä koh­taa­mis­ta, hän pe­rus­te­lee.

Isä-lap­si­lei­re­jä Naa­pu­ri ve­tää seu­ra­kun­nas­sa kah­des­ti vuo­des­sa. Kaik­ki­aan hän las­kee pi­tä­neen­sä 32 lei­riä. Lei­reil­lä on sama aja­tus kuin muis­sa ver­tais­ta­paa­mi­sis­sa. Ar­jen ru­tii­nit mur­tu­vat, ja mie­het pää­se­vät vaih­ta­maan aja­tuk­sia kes­ke­nään ja tou­hu­a­maan jäl­ki­kas­vun­sa kans­sa.

– Lei­reil­lä isät huo­leh­ti­vat lap­sis­taan. En vaih­da ke­nen­kään vaip­paa. Olen vä­hän kuin hir­vi­po­ru­kan ve­tä­jä. Teh­tä­vä­ni on saa­da kaik­ki tun­te­maan olon­sa po­ru­kas­sa hy­väk­si.

Ker­ran kuus­sa isät ja lap­set ko­koon­tu­vat Mänt­sä­län per­he­kes­kuk­ses­sa. Siel­lä pal­ka­tut am­mat­ti­lai­set kat­so­vat lap­sia sil­lä ai­kaa, kun isät kes­kus­te­le­vat.

Naa­pu­ri te­kee isä­työ­tä myös maa­han­muut­ta­jien pa­ris­sa.

– Maa­han­muut­ta­jai­sät sa­no­vat, et­tä Timo on hyvä Ju­ma­lan mies, vaik­ka ovat pää­a­si­as­sa is­la­mi­nus­koi­sia.

 

Naa­pu­rin mu­kaan isien on­gel­mat kär­jis­ty­vät tur­haan, jos mies ei hae apua ajois­sa ei­kä mie­hen avun­tar­vet­ta tun­nis­te­ta. 

– Per­he­pal­ve­luis­sa isä pi­täi­si huo­mi­oi­da ta­sa­ve­roi­se­na per­heen­jä­se­ne­nä, mut­ta usein­kaan näin ei ole, kun fo­kus on äi­din ja lap­sen hy­vin­voin­nis­sa. Neu­vo­loi­den ja las­ten­suo­je­lun työn­te­ki­jöis­tä yli 90 pro­sent­tia on nai­sia. Mies voi ol­la heil­le haas­te ja jää­dä il­man tu­kea.

Ih­mi­ses­tä voi ol­la vai­kea näh­dä, et­tä hä­nel­lä on on­gel­mia, jos hän ei on­gel­mis­ta pu­kah­da. Kun Joo­nas Berg­häll ja Mika Ho­ta­kai­nen sai­vat suo­ma­lai­set mie­het pu­hu­maan ja näyt­tä­mään tun­tei­taan pal­ki­tus­sa do­ku­ment­tie­lo­ku­vas­saan Mies­ten vuo­ro, saa­vu­tus­ta ih­me­tel­tiin mie­his­sä. Naa­pu­rin ko­ke­muk­sen mu­kaan har­va isä avau­tuu isyy­den ki­pu­pis­teis­tä har­ras­tus- tai työ­po­ru­kois­sa.

– Roo­li pi­tää ti­lan­tees­sa kuin ti­lan­tees­sa. Isä­ker­hois­sa on mah­dol­lis­ta avau­tua.

Po­lii­si voi ol­la en­sim­mäi­nen am­mat­ti­lai­nen, joka kiin­nos­tuu ki­pui­le­vas­ta mie­hes­tä. Yleen­sä sii­nä vai­hees­sa on­gel­mat ovat jo ka­sau­tu­neet. On­gel­mien en­nal­ta­eh­käi­sy oli­si mie­lek­kääm­pää niin mie­hen, per­heen kuin yh­teis­kun­nan­kin kan­nal­ta. On­gel­mat ovat kir­ja­via. 

– Joka kym­me­nes pik­ku­lap­si­per­heen isä kär­sii ma­sen­nuk­ses­ta. Pa­ri­suh­tees­sa me­nee huo­nos­ti, on vä­sy­mys­tä ja mi­kään ei tun­nu mil­tään. On työt­tö­myyt­tä, ero­ti­lan­tei­ta, huol­ta­juus­kiis­to­ja, päih­de­on­gel­maa tai van­ki­las­ta va­pau­tu­mi­nen pe­lot­taa.

Isän hy­vin­voin­ti hei­jas­tuu lap­sen tu­le­vai­suu­teen.

– Isän läs­nä­o­lo vä­hen­tää lap­sen häi­ri­ö­käyt­täy­ty­mi­sen mah­dol­li­suut­ta. Li­säk­si lap­sen on hel­pom­pi luo­da so­si­aa­li­sia kon­tak­te­ja ja op­pi­mis­tu­lok­set ovat pa­rem­mat, Naa­pu­ri muis­tut­taa.

 

Naa­pu­ri on näh­nyt neu­vo­la­maa­il­maa myös tis­kin toi­sel­ta puo­len. Hän työs­ken­te­li kuu­si vuot­ta osa-ai­kai­se­na isä­työn­te­ki­jä­nä Mänt­sä­län neu­vo­las­sa sa­maan ai­kaan, kun teki töi­tä seu­ra­kun­nal­le. Naa­pu­ri ei tun­ne ke­tään muu­ta neu­vo­la­vas­taa­not­toa pi­tä­nyt­tä mies­tä, vaik­ka nä­kee pal­ve­lul­le sel­ke­än tar­peen.

– Asi­a­kas­pa­laut­teen mu­kaan isät oli­vat tyy­ty­väi­siä, kun oli mies, jol­le pu­hua.

Työt lop­pui­vat, kun mää­rä­ai­kai­suut­ta ei jat­ket­tu.

Hel­sin­gin Sa­no­mat teki tois­sa ke­vää­nä ju­tun Kes­ki-Uu­den­maan is­kät -ryh­mäs­tä. Neu­vo­las­sa ei­vät ty­kän­neet He­sa­rin ju­tus­ta. Keu­so­te (Kes­ki-Uu­den­maan sote-kun­ta­yh­ty­mä) ei uu­si­nut mää­rä­ai­kais­ta so­pi­mus­ta­ni. Kuu­lin, et­tä se joh­tui ni­me­no­maan leh­ti­ju­tus­ta, vaik­ka ei ju­tus­sa mi­nus­ta ol­lut mi­tään, mis­tä ke­nen­kään oli­si pi­tä­nyt pa­has­tua. Sii­nä isät päin­vas­toin ke­hui­vat pal­ve­lua.

Naa­pu­ri sa­noo, et­tä per­he­pal­ve­luis­sa pi­täi­si ol­la enem­män mie­hiä töis­sä. Se oli­si omi­aan tuu­let­ta­maan yh­teis­kun­nan luu­tu­nei­ta ra­ken­tei­ta. Tasa-ar­vos­ta pu­hu­taan pal­jon, mut­ta läh­tö­koh­tai­ses­ti äi­tiä pi­de­tään yhä en­si­si­jai­se­na van­hem­pa­na.

Ko­ke­neen isä­työn­te­ki­jän mu­kaan isät tu­le­vat ero­ti­lan­teis­sa lii­an har­voin kuul­luik­si. Var­sin­kin huol­ta­juus­kiis­tois­sa isät tun­te­vat jää­vän­sä ala­kyn­teen.

– Isä jää lii­an usein il­man tu­kea. Isäl­tä ei osa­ta edes ky­syä. Isä syr­jäy­te­tään, vaik­ka lap­sel­le yh­teis­huol­ta­juus oli­si eros­sa pa­ras.

Ai­na ei ole syr­jäyt­tä­mi­ses­tä ky­sy­mys. Isä voi syr­jäy­tyä myös omaa syy­tään.

– Moni voi ol­la tyy­ty­väi­nen, et­tä isä ei ole ku­vi­ois­sa mu­ka­na, jos tämä on esi­mer­kik­si vä­ki­val­tai­nen. Isä­suh­det­ta ei kui­ten­kaan kan­na­ta ko­vin hel­pos­ti ko­ko­naan kat­kais­ta.

Naa­pu­ri sa­noo, et­tä ny­ky­mies ha­lu­aa ol­la läs­nä per­he-elä­mäs­sä ja osal­lis­tuu, kun saa mah­dol­li­suu­den. Hän har­mit­te­lee, et­tä seu­ra­kun­nis­sa­kin isät jää­vät usein ul­ko­ke­häl­le.

– Seu­ra­kun­nan pe­rin­tei­set toi­min­ta­muo­dot kiin­nos­ta­vat yleen­sä yli 60-vuo­ti­ai­ta mie­hiä. Ruuh­ka­vuo­sia elä­vä isä käy har­voin kir­kos­sa. Pi­täi­si kek­siä mie­hiä osal­lis­ta­vaa toi­min­taa. Mänt­sä­läs­sä mie­hil­lä on mah­dol­li­suus osal­lis­tua seu­ra­kun­nan toi­min­taan las­ten­sa kans­sa.

Per­he­ker­hot ei­vät Naa­pu­rin ko­ke­muk­sen mu­kaan mie­hiä pu­hut­te­le.

– Mie­het ei­vät käy ker­hos­sa, el­lei siel­lä ole mui­ta mie­hiä. Ker­hos­sa on myös ol­ta­va mies­tä kiin­nos­ta­vaa toi­min­taa. Ei kou­lu­jen van­hem­pai­nil­lois­sa­kaan ole niin pal­jon ise­jä kuin äi­te­jä. Ne pi­täi­si pa­ke­toi­da jo­ten­kin toi­sel­la ta­paa.

Mie­hiä on vai­kea saa­da liik­keel­le, el­lei kyse ole pal­lo­pe­leis­tä.

– Olen koh­dan­nut työs­sä­ni lu­ke­mat­to­mia ise­jä. Mie­hiä oli sil­loin al­kuun vai­kea saa­da ryh­miin ja lei­reil­le, ja haas­ta­vaa se on edel­leen.

Tar­vet­ta on, mut­ta ky­syn­tä ja tar­jon­ta ei­vät ai­na koh­taa. Sii­nä voi­si ol­la isom­man mie­tin­nän paik­ka.

– Isä­työ­tä eh­dot­to­mas­ti tar­vi­taan, mut­ta toi­min­nas­ta mah­dol­li­ses­ti kiin­nos­tu­nei­ta mie­hiä on jos­kus han­ka­la löy­tää. Sään­nöl­li­syys ja pit­kä­jän­tei­syys aut­taa, sa­moin ver­kos­toi­tu­mi­nen. Pien­ten las­ten isät har­vem­min lu­ke­vat seu­ra­kun­nan il­moi­tuk­sia ja so­mea.

 

Timo Naa­pu­ri kas­voi työ­läis­ko­dis­sa Ko­ke­mä­el­lä. Kirk­ko oli kes­kel­lä ky­lää, ja koti sen vie­res­sä. Isä ja äi­ti kä­vi­vät töis­sä osuus­kau­pas­sa.

– Isä­ni oli hil­jai­nen si­vus­ta­seu­raa­ja. Olen pyr­ki­nyt ole­maan eri­lai­nen kuin hän. Olen yrit­tä­nyt ol­la läs­nä ja ak­tii­vi­nen las­ten elä­mäs­sä. Kui­ten­kin, mitä van­hem­mak­si tu­len, sitä enem­män toi­min kuin isä­ni.

Naa­pu­ri sa­noo ole­van­sa isä­nä kuun­te­le­va, jous­ta­va ja läs­nä­o­le­va, mut­ta oli­si ha­lun­nut ol­la kas­vat­ta­ja­na na­pa­kam­pi ja vaa­ti­vam­pi. Lap­set ovat jo ai­kui­sia, mut­ta las­ten asi­at kos­ket­ta­vat isää edel­leen.

– Lap­si on van­hem­mil­leen ai­na lap­si sii­nä mie­les­sä, et­tä tun­neyh­teys säi­lyy, vaik­ka yh­teys ei ole­kaan niin tii­vis kuin lap­sen asu­es­sa ko­to­na.

Naa­pu­ri on myös isoi­sä. Jos­kus kuu­lee sa­not­ta­van, et­tä iso­van­hem­muus on pa­rem­paa kuin van­hem­muus, kun lap­sis­ta ei ole sa­mal­la ta­val­la 24/7 vas­tuus­sa kuin omis­taan.

– Iso­van­hem­muus ei ole ai­na niin ki­vaa ja help­poa. Koh­taa­mi­set voi­vat ol­la haas­ta­via. Lap­set ko­kei­le­vat vä­lil­lä niin van­hem­pien­sa kuin iso­van­hem­pien­sa ra­jo­ja.

 

Pit­kän lin­jan isä­työn­te­ki­jä sa­noo ihai­le­van­sa ny­ky­päi­vän nuo­ria ise­jä, jot­ka osaa­vat käyt­täy­tyä luon­te­vas­ti las­ten­sa kans­sa.

– Isät pär­jää­vät las­ten kans­sa ihan eri ta­val­la kuin sil­loin, kun olin nuo­ri isä.

Iseil­tä myös odo­te­taan enem­män kuin en­nen. Naa­pu­ri sa­noo, et­tä isien on tär­ke­ää huo­leh­tia omas­ta ajas­taan ja jak­sa­mi­ses­taan.

Työ an­taa Timo Naa­pu­ril­le voi­mia.

– Tus­kin oli­sin näin kau­an teh­nyt tätä, el­len oli­si saa­nut pa­lau­tet­ta, kuin­ka tär­ke­ää ja ar­vo­kas­ta mo­ni­puo­li­sen ver­tais­toi­min­nan jär­jes­tä­mi­nen on isil­le. En eh­kä pys­ty es­tä­mään ero­ja, mut­ta vah­vis­tan osal­ta­ni isän ja lap­sen suh­det­ta sekä seu­ra­kun­ta­yh­teyt­tä, hän to­te­aa.

4 asi­aa, joi­ta et tien­nyt Ti­mos­ta

Timo Naa­pu­ri syn­tyi Ko­ke­mä­el­lä vuon­na 1966. Hän asuu Kär­kö­läs­sä. Per­hee­seen kuu­luu vai­mo Kaa­ri­na sekä kak­si ai­kuis­ta las­ta. Hä­nel­lä on kol­me lap­sen­las­ta.

Naa­pu­ri on Hol­lo­lan Kär­kö­län kap­pe­li­seu­ra­kun­nan kap­pe­li­neu­vos­ton ja Kär­kö­län kun­nan si­vis­tys­lau­ta­kun­nan jä­sen. Kou­lu­tuk­sel­taan hän on di­a­ko­ni ja psy­ki­at­ri­nen sai­raan­hoi­ta­ja. Hän on ol­lut koh­ta 24 vuot­ta kir­kon pal­ve­luk­ses­sa. Hän on työs­ken­nel­lyt Mänt­sä­län seu­ra­kun­nan li­säk­si muun mu­as­sa Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­nas­sa, Hä­meen­kos­ken seu­ra­kun­nas­sa sekä puo­lus­tus­voi­mis­sa.

Naa­pu­ri on kiin­nos­tu­nut yh­dis­tys­toi­min­nas­ta, po­li­tii­kas­ta ja yh­teis­kun­nal­li­ses­ta vai­kut­ta­mi­ses­ta, mut­ta tie­sit­kö hä­nes­tä tätä: 

1 Ti­mon ää­ni­a­la on te­no­ri. Hän on lau­la­nut Mänt­sä­län gos­pel­kuo­ros­sa yli 10 vuot­ta.

2 Lap­suu­den toi­ve­am­mat­ti oli ur­hei­lu­toi­mit­ta­ja. Timo har­ras­taa ve­si­lii­kun­taa ja kun­toi­lua sekä kan­nat­taa jää­kie­kos­sa Rau­man Luk­koa.  

3 Timo kuun­te­lee mie­lel­lään 70-lu­vun mu­siik­kia. Hän pi­tää eri­tyi­ses­ti Ab­bas­ta. Työ­mat­koil­la soi Ra­dio Dei.

4 Ti­mon hen­gel­li­nen koti on Kan­san Raa­mat­tu­seu­ra. Hän toi­mi Sa­nan Su­vi­päi­vien pää­sih­tee­ri­nä vuon­na 2009.

Lue lisää aiheesta