JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kun plasmaverisyöpä ei ole sallinut esimerkiksi joukkuepelejä, Jari Koskinen on intoutunut viettämään aikaa luonnossa. ”Useat riskiryhmäläset ovat jääneet neljän seinän sisään, mutta minulla ei ole aikaa sellaiseen. Sairaudesta ja koronasta huolimatta nyt on aika elää ja iloita.” Kuva: Jani Mahkonen

Kun plasmaverisyöpä ei ole sallinut esimerkiksi joukkuepelejä, Jari Koskinen on intoutunut viettämään aikaa luonnossa. ”Useat riskiryhmäläset ovat jääneet neljän seinän sisään, mutta minulla ei ole aikaa sellaiseen. Sairaudesta ja koronasta huolimatta nyt on aika elää ja iloita.” Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

Jari Koskinen: "Kiitol­li­suus Jumalalle on ollut koko urani ajan lähtökohta ihan kaikkeen"

Kun Jari Kos­ki­nen oli juu­ri sel­vin­nyt haas­ta­vis­ta bur­nout- ja avi­oe­ro­a­jois­ta ja saa­nut elä­män­sä ta­kai­sin rai­teil­leen, hän sai­ras­tui pa­ran­tu­mat­to­maan syö­pään syk­syl­lä 2017. Se muut­ti hä­nen nä­ke­mys­tään kär­si­myk­ses­tä ja Ju­ma­las­ta. Työ­u­ral­laan hän on ra­ken­ta­nut muun mu­as­sa lah­te­lais­ta nuo­ri­sok­ris­til­li­syyt­tä.

28.9.2021
Topias Mikkonen

Kyl­lä Ju­ma­lal­la on huu­mo­rin­ta­jua, Jout­jär­ven seu­ra­kun­nan lä­he­tys­sih­tee­ri Jari Kos­ki­nen nau­rah­taa.

Kom­men­tin hil­peys pon­nis­taa va­li­tet­ta­vas­ti san­gen syn­käs­tä kui­lus­ta. Kos­ki­nen sai­ras­tui syys­kuus­sa 2017 – vain nel­jä viik­koa häi­den­sä jäl­keen – mul­ti­pe­li­my­e­loo­ma-ni­mi­seen plas­ma­ve­ri­syö­pään. Hän oli en­nen di­ag­noo­sin saa­mis­ta sai­ras­ta­nut vii­mei­sen vuo­den ai­ka­na kah­dek­san hen­gi­tys­tie­a­lu­een in­fek­ti­o­ta ja lop­pu­ke­säs­tä al­ka­nut ok­sen­te­le­maan ta­sai­sin vä­li­a­join. Sen­kin syy­nä pi­det­tiin vain ko­dis­sa teh­tä­vää re­mont­tia.

Kun Pa­rii­sin-hää­mat­ka ei men­nyt hei­kon ter­vey­den­ti­lan vuok­si suun­ni­tel­mien mu­kai­ses­ti, Kos­ki­sen hä­ly­tys­kel­lot al­koi­vat soi­maan tar­peek­si voi­mak­kaas­ti.

– Pa­rii­sis­sa, kun ruo­ka ei mais­tu­nut ja ok­sen­te­lu jat­kui, pää­tim­me vai­mo­ni Tui­jan kans­sa, et­tä ha­keu­tui­sin Suo­mes­sa lää­kä­riin. Vas­taa­no­tol­ta mi­nut oh­jat­tiin no­pe­as­ti Päi­jät-Hä­meen kes­kus­sai­raa­laan, ja pari viik­koa myö­hem­min sain di­ag­noo­sin. Saim­me sit­ten täl­lai­sen hää­lah­jan.

Vaik­ka Kos­ki­sel­le on osu­nut mat­kan var­rel­le lu­kui­sia ko­e­tuk­sia sekä rank­ko­ja ai­ko­ja, syö­pään oli vai­ke­aa suh­tau­tua, sil­lä sel­viy­ty­mi­ses­tä ei ol­lut tark­kaa tie­toa.

– Oi­reet ja va­ka­vuus ovat pal­jol­ti yk­si­löl­li­siä. Vaa­tii pal­jon hen­kis­tä kant­tia, kun tie­tää, et­tä kuo­lee, mut­ta ei tie­dä, mil­loin se ta­pah­tuu.

Vuo­si­tu­han­nen vaih­tees­sa va­ka­van bur­nou­tin ja vuon­na 2013 avi­oe­ron ko­ke­neen Kos­ki­sen elä­mäs­sä kär­si­mys on ol­lut ala­ti läs­nä. Hän pal­jas­taa, et­tä shok­ki­sai­ras­tu­mi­sen ja in­hot­ta­vien hoi­to­jen myö­tä hä­nen ai­em­pi nä­ke­myk­sen­sä kär­si­myk­ses­tä muut­tui hy­vin voi­mak­kaas­ti.

– En­nen ajat­te­lin kär­si­myk­sen ole­van Ju­ma­lan tapa kas­vat­taa ja ku­rit­taa las­taan. Si­ten hän jo­ten­kin ja­los­tai­si mei­tä, ja se pi­täi­si ot­taa ilo­mie­lin vas­taan. On­nek­si ym­mär­sin, et­tä kär­si­mys­tä saa in­ho­ta ja vas­tus­taa. Ei ku­kaan ha­lua kär­siä.

Kos­ki­nen avaa nä­ke­mys­tään syn­tiin­lan­kee­muk­sen kaut­ta. Hän ajat­te­lee, et­tä pait­si syn­ti myös sitä myö­ten kär­si­mys ovat tul­leet Ju­ma­lan luo­maan maa­il­maan myö­hem­min, ei­vät­kä ole täl­löin Ju­ma­lan it­se luo­mia. Hä­nen mu­kaan­sa ih­mi­sen kär­si­mys joh­tuu sii­tä, et­tä maa­il­ma, jos­sa eläm­me, on syn­tiin­lan­gen­nut ja kär­si­vä.

– On hel­pot­ta­nut, kun saan avoi­mes­ti kiu­ku­tel­la sai­raut­ta­ni ja ki­pu­ja­ni Ju­ma­lan kans­sa. Kun tun­nen, et­tä hän on vie­rel­lä­ni ja ja­kaa ki­pu­a­ni, jak­san pa­rem­min. Luo­tan hä­nen isän­rak­kau­teen­sa täy­sin.

Kos­ki­nen jat­kaa sy­ven­ty­mäl­lä poh­ti­maan kär­si­myk­sen ase­maa elä­mäs­sä.

– Toi­nen tär­keä oi­val­lus on ol­lut se, et­tä elä­män ei tar­vit­se ol­la kär­si­mys­kes­keis­tä. Elä­mä saa, ja sen tu­lee­kin ol­la elä­mä­kes­keis­tä. Olen hy­väk­sy­nyt sai­rau­den osak­si elä­mää­ni en­kä voi sen ai­heut­ta­mil­le ki­vuil­le mi­tään. Saan ol­la Ju­ma­lan käm­me­nel­lä hoi­to­jen kes­kel­lä, sil­loin­kin, kun olen hei­koim­mil­la­ni. En kui­ten­kaan ha­lua jää­dä voi­vot­te­le­maan, vaan an­taa huo­mi­o­ni po­si­tii­vi­siin asi­oi­hin elä­mäs­sä.

Fa­ce­boo­kis­sa Kos­ki­nen kuu­luu sa­maa syö­pää sai­ras­ta­vien ryh­mään, mut­ta ei ole ko­ke­nut tar­vet­ta tii­viim­mäl­le ver­tais­tu­el­le. Lä­hei­nen ju­ma­la­suh­de ja lu­kui­sat ys­tä­vät ovat ol­leet hä­nen kei­no­jaan kä­si­tel­lä on­gel­mia ulos­päin.

– Ys­tä­vä­pii­ri on toi­mi­nut elä­mä­kes­ki­se­nä seu­ra­na, sil­lä se on juu­ri sitä, mitä tar­vit­sen. Kun kym­me­net, sa­dat ih­mi­set ru­koi­le­vat puo­les­ta­ni, tun­nen it­se­ni ra­kas­te­tuk­si täs­sä Ju­ma­lan per­heyh­tey­des­sä.

Kos­ki­sel­le kir­kon kaut­ta ko­et­tu per­heyh­teys ja vä­lit­tä­mi­nen ko­lah­ta­vat, kos­ka hä­nel­le ei sitä en­nen rip­pi­kou­lua ja nuor­ta seu­ra­kun­taa suo­tu.

– Per­hees­sä­ni oli pal­jon on­gel­mia, jot­ka ai­heut­ti­vat tur­vat­to­muut­ta ja pel­koa. Har­ras­tuk­siin ei kan­nus­tet­tu ei­kä ko­to­na ol­lut hyvä ol­la. Kun vie­lä muu­tim­me Sa­voon ja siel­tä ta­kai­sin Lah­teen ylä­as­teen alus­sa, jou­duin kiu­saa­mi­sen koh­teek­si, mikä alen­si jo en­nes­tään heik­koa it­se­tun­toa.

Rip­pi­kou­lu oli ko­din run­te­le­mal­le, hil­jai­sel­le ja aral­le po­jal­le Py­hät­tö­män­mä­el­tä paik­ka, jos­sa hän koki olon­sa ai­dos­ti ra­kas­te­tuk­si ja vä­li­te­tyk­si. Siel­lä hän sai myös tu­tus­tua Ju­ma­laan.

– Mi­nun oli taus­ta­ni vuok­si help­po heit­täy­tyä sii­hen sy­liin, jota Ju­ma­la tar­jo­aa. Kii­tol­li­suus täs­tä kai­kes­ta on ol­lut työ­ni pää­tee­mo­ja.

Kun tänä päi­vä­nä saa­puu Jout­jär­ven seu­ra­kun­nan nuor­ten­ti­laan, ovi­ma­tos­sa lu­kee: ”Ter­ve­tu­loa ko­tiin.” Kos­ki­nen koki, et­tä hän oli en­sim­mäis­tä ker­taa tun­te­nut läm­min­hen­ki­sen ko­din kal­tais­ta tur­vaa seu­ra­kun­nas­sa.

– Jo­kai­sen lap­sen tu­li­si saa­da riit­tä­vää tur­vaa, rak­kaut­ta ja huo­len­pi­toa. Mi­nul­le ai­ka seu­ra­kun­ta­nuo­re­na oli kor­vaa­vaa ko­ke­mus­ta puut­tu­vas­ta van­hem­muu­des­ta. Ne ai­kui­set ja ys­tä­vät, joi­hin sain siel­lä tu­tus­tua, oli­vat mi­nul­le se koti ja per­he, jois­ta olin ai­em­min jää­nyt pait­si.

”Haluaisin, että minut muistetaan kiitollisena, koska se on ollut koko urani ajan lähtökohta ihan kaikkeen”, Jari Koskinen sanoo. Kuva: Jani Mahkonen

”Haluaisin, että minut muistetaan kiitollisena, koska se on ollut koko urani ajan lähtökohta ihan kaikkeen”, Jari Koskinen sanoo. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

Kos­ki­nen siir­tyi lä­he­tys­sih­tee­rin vir­kaan vuon­na 2014. Sitä ai­kai­sem­min hän eh­ti vai­kut­ta­maan Jout­jär­ven seu­ra­kun­nan nuo­ri­so­työn­te­ki­jä­nä nel­jän­nes­vuo­si­sa­dan ver­ran.

En­nen pes­tin­sä al­ka­mis­ta hän oli ol­lut ak­tii­vi­ses­ti mu­ka­na isos­toi­min­nas­sa ja juu­ri val­mis­tu­nut Raa­mat­tuo­pis­tos­ta nuo­ri­so­työ­noh­jaa­jak­si.

Vi­ras­saan hän ra­ken­si lah­te­lais­ta nuo­ri­sok­ris­til­li­syyt­tä an­si­ok­kaas­ti. Hän oli ke­hit­tä­mäs­sä muun mu­as­sa lei­ri-, ur­hei­lu-, ta­pah­tu­ma- ja rip­pi­kou­lu­toi­min­taa.

– Mi­nul­la on ol­lut usei­ta lois­ta­via työ­to­ve­rei­ta, jois­ta olen suun­nat­to­man kii­tol­li­nen. Olim­me Jari Lau­lai­sen kans­sa in­no­va­tii­vi­nen, toi­siin­sa luot­ta­va työ­pa­ri. Yh­tei­nen työ­nä­ky in­nos­ti ja kan­nus­ti.

– Kun aloi­tin Jout­jär­vel­lä vuon­na 1989, toi­min­nas­sa oli mu­ka­na enim­mil­lään 30 nuor­ta.

Muu­ta­mia vuo­sia myö­hem­min hei­tä oli jo noin sata, ja lo­pul­ta suo­si­tuim­mil­la lei­reil­lä kävi yli pa­ri­sa­taa nuor­ta.

Kos­ki­sen mu­kaan kir­kon rip­pi­kou­lu- ja nuo­ri­so­työs­sä pi­täi­si jat­ku­vas­ti ol­la ajan her­moil­la ja poh­tia nuor­ten kiin­nos­tuk­sen koh­tei­ta, mikä ei ole yh­teis­kun­nan ta­sol­la kon­ser­va­tii­vi­sek­si miel­le­tyn or­ga­ni­saa­ti­on luon­nol­li­nen vah­vuus. Pit­kä­ai­kai­nen nuo­ri­so­työn­te­ki­jä ei kui­ten­kaan ha­lun­nut huo­mi­on kiin­nit­ty­vän pel­käs­tään ul­koi­siin hu­vei­hin.

– Vi­si­o­na oli jär­jes­tää raa­mat­tuo­pe­tuk­seen pe­rus­tu­vaa ko­ko­a­vaa nuo­ri­so­toi­min­taa. Rip­pi­kou­lui­äs­sä ole­via nuo­ria kut­sut­tiin pa­laa­maan us­kon tiel­le ja roh­kais­tiin elä­mään kris­tit­tyi­nä. Olen ai­na miel­tä­nyt Jo­vin nuo­ri­so­työn ole­van he­rä­tysk­ris­til­lis­tä lu­te­ri­lai­suut­ta.

Oman rip­pi­kou­lun­sa jäl­keen Kos­ki­nen oli ak­tii­vi­ses­ti mu­ka­na seu­ra­kun­nan ur­hei­lu­toi­min­nas­sa ja sai en­sim­mäis­tä ker­taa ke­hit­tyä la­jien pa­ris­sa. Ai­kai­sem­min nä­ky­mä­tön, pii­lo­kas ja pe­lo­kas Kos­ki­nen tuli nä­ky­väk­si ja sel­lai­sek­si kuin Ju­ma­la oli hä­net tar­koit­ta­nut.

Täs­tä in­nos­tu­nee­na hän pe­rus­ti seu­ra­kun­tien­vä­li­siä ur­hei­lu­ta­pah­tu­mia; jal­ka­pal­los­sa oli Ar­mo­pal­lo, sa­li­ban­dys­sa Tai­vaal­lis­ta ban­dya. Hän oli myös ke­hit­tä­mäs­sä Glo­ria Pat­ria, joka on kaik­kien kir­kon työn­te­ki­jöi­den ja luot­ta­mus­hen­ki­löi­den jal­ka­pal­lo­tur­naus. Hä­nen am­mat­ti­tai­ton­sa ja osaa­mi­sen­sa huo­mat­tiin muu­al­la­kin.

– Use­at jär­jes­töt pyy­si­vät mi­nua heil­le töi­hin, mut­ta en ha­lun­nut jät­tää ko­ti­seu­ra­kun­taa­ni. Koin, et­tä paik­ka­ni oli Jo­vil­la.

Vaik­ka Kos­ki­nen on saa­nut työ­u­ral­laan ai­kaan pal­jon, se ve­rot­ti vuo­sien var­rel­la muus­ta elä­mäs­tä. Aluk­si hän ha­lu­si pi­tää kaik­ki lan­gat kä­sis­sään, mut­ta ym­mär­si myö­hem­min, et­tä nuo­ris­sa pii­lee voi­ma.

– Us­kon, et­tä he­del­mäl­li­nen ko­ko­a­va nuo­ri­so­työ vaa­tii kas­vot ja työn­te­ki­jän, joka on val­mis elä­mään nuor­ten kes­kuu­des­sa. Jot­ta per­he ei kär­si­si lii­kaa, otin lap­si­a­ni mu­kaan lei­reil­le.

Siel­lä he sai­vat näh­dä, mitä työ­tä isi te­kee.

Täl­lä het­kel­lä – Kos­ki­sen aja­tus­ten ja­lan­jäl­jis­sä – Jout­jär­ven seu­ra­kun­nas­sa toi­mii ak­tii­vi­nen vas­tuu­ryh­mä, jon­ka li­säk­si kym­me­niä nuo­ria on tu­ke­mas­sa viik­ko­toi­min­taa esi­mer­kik­si mu­sii­kin, tek­nii­kan ja kah­vi­lan kaut­ta.

"Hedelmällinen kokoava nuorisotyö vaatii kasvot ja työntekijän, joka on valmis elämään nuorten keskuudessa", Jari Koskinen sanoo. Kuva: Jani Mahkonen

"Hedelmällinen kokoava nuorisotyö vaatii kasvot ja työntekijän, joka on valmis elämään nuorten keskuudessa", Jari Koskinen sanoo. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

Kos­ki­nen pal­jas­taa luul­leen­sa, et­tä kuo­lee heti en­sim­mäi­siin syö­pä­hoi­toi­hin. Kun sy­tos­taat­ti- ja kan­ta­so­lu­hoi­to sai­vat mie­hen uu­des­taan ja­loil­leen, hän koki saa­neen­sa uu­den mah­dol­li­suu­den elä­mään.

– Tuli sel­lai­nen olo, et­tä ha­lu­an teh­dä jo­tain uut­ta. Aloin kir­joit­taa kir­jaa ja re­mon­toi­da uu­des­taan. Myö­hem­min pe­rus­tin jopa yri­tyk­sen.

Eri­lai­set per­soo­nal­li­suus­tyy­pit ja ih­mi­sen ko­ko­nais­val­tai­sen hy­vin­voin­nin ky­sy­myk­set oli­vat ai­na kieh­to­neet Kos­kis­ta. Hän oli pi­tä­nyt nii­hin liit­ty­en työ­pa­jo­ja seu­ra­kun­nas­sa ja päät­ti­kin vuon­na 2018 osal­lis­tua en­ne­ag­ram­mi­oh­jaa­ja­kou­lu­tuk­seen. Sen ai­ka­na hän sai ide­an pe­rus­taa oman hy­vin­voin­ti­val­men­nus­ta tar­jo­a­van yri­tyk­sen. Syn­tyi idea HEVI-val­men­nuk­ses­ta.

– Ly­hen­ne tu­lee sa­nois­ta hy­vin­voin­ti-, em­pa­tia-, vuo­ro­vai­ku­tus- ja it­se­tun­te­mus­tai­dot. En oli­si iki­nä us­ko­nut te­ke­vä­ni täl­lais­ta, mut­ta se­kin on osal­taan pi­tä­nyt mi­nut elos­sa.

Tuo­reeh­ko yrit­tä­jä on elä­mäs­sään ol­lut in­to­hi­moi­nen lu­kui­sis­ta asi­ois­ta. Hän lis­taa koh­teik­seen muun mu­as­sa työn, ys­tä­vät, lap­set lap­sen­lap­si­neen, us­kon ja use­at ur­hei­lu­har­ras­tuk­set, jois­ta eten­kin jal­ka­pal­lo on sil­min näh­den lä­hel­lä sy­dän­tä: Kos­ki­nen saa­pui haas­tat­te­luun FC Bar­ce­lo­nan pipo pääs­sään.

Vii­mei­sen pa­rin vuo­den ai­ka­na, kun plas­ma­ve­ri­syö­pä ei ole sal­li­nut esi­mer­kik­si jouk­ku­e­pe­le­jä, hän on in­tou­tu­nut viet­tä­mään ai­kaa luon­nos­sa.

– Olem­me ko­ro­na-ai­ka­na­kin ret­keil­leet Tui­jan kans­sa pal­jon. Tä­nään olem­me me­nos­sa Evol­le kä­ve­le­mään ja ruo­kai­le­maan nuo­ti­ol­le. Use­at ris­ki­ryh­mä­lä­set ovat jää­neet nel­jän sei­nän si­sään, mut­ta mi­nul­la ei ole ai­kaa sel­lai­seen. Sai­rau­des­ta ja ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta nyt on ai­ka elää ja iloi­ta.

Pel­kää­mä­tön lä­hes­ty­mis­ta­pa kuo­le­maan on nä­ky­nyt Kos­ki­sen ar­jes­sa mo­nel­la ta­paa. Hän on käy­nyt hau­taus­maal­la, kat­so­nut hau­ta­ki­viä ja esit­tä­nyt hau­ta­jais­toi­vei­ta. On hy­vin har­vi­nais­ta, et­tä omaan kuo­le­maan pys­tyy täl­lä ta­val­la val­mis­tau­tu­maan, ja Kos­ki­nen pyr­kii­kin hyö­dyn­tä­mään hä­nel­le suo­dun mah­dol­li­suu­den.

– Hoi­to­jen kol­mas kier­ros al­kaa koh­ta. Sitä en­nen ha­lu­ai­sin ai­na­kin pi­tää Sii­ka­nie­mes­sä mies­ten il­lan ja seu­ra­kun­nas­sa kym­me­nen pa­ras­ta hen­gel­lis­tä bii­siä -il­lan, mis­sä esi­tän bän­din kans­sa lau­lu­ja ja ker­ron, mik­si ne ovat mi­nul­le tär­kei­tä.

– Ha­lu­ai­sin, et­tä mi­nut muis­te­taan kii­tol­li­se­na, kos­ka se on ol­lut koko ura­ni ajan läh­tö­koh­ta ihan kaik­keen.

Kos­ki­nen toi­voo, et­tä kä­si­te le­vos­ta kä­sin tu­lee jää­mään ih­mis­ten mie­liin. Kuka ta­han­sa hä­net tun­te­va on kuul­lut, mik­si on kan­nat­ta­vaa elää ja teh­dä le­vos­ta kä­sin.

– Alun pe­rin se on ol­lut hen­gel­li­nen ter­mi, joka tu­lee luo­mis­ker­to­muk­ses­ta. Ju­ma­la­han läh­tee luo­maan maa­il­maa le­vos­ta. Mei­dän tu­li­si elää si­ten, et­tem­me odot­tai­si vain stres­sis­sä vii­kon­lop­pu­ja. Pi­täi­si ol­la mie­le­käs ar­ki, jot­ta lepo voi­si ol­la luo­vaa.

Vä­hi­tel­len Kos­ki­nen luo­puu kai­kes­ta maal­li­ses­ta. Vaik­ka sai­raus vei­si hä­nel­tä kai­ken, hän tie­tää, et­tä ian­kaik­ki­nen elä­mä odot­taa hän­tä Ju­ma­lan sy­lis­sä.

– Olen luot­ta­vai­sin mie­lin me­nos­sa tai­vaan ko­tiin. Siel­lä saan le­vä­tä, iloi­ta ja elää.

4 asi­aa, joi­ta et tien­nyt Jari Kos­ki­ses­ta

Jari Kos­ki­nen on syn­ty­nyt 3. huh­ti­kuu­ta 1964 Lah­des­sa. Elä­män­sä ran­kois­ta ajois­ta huo­li­mat­ta hän on saa­nut työ­u­ral­laan pal­jon ai­kaan. Hän oli vuo­si­na 1989–2014 Jout­jär­ven seu­ra­kun­nan nuo­ri­so­työn­te­ki­jä­nä kris­til­li­sen nuo­ri­so­toi­min­nan pi­o­nee­re­ja Suo­mes­sa.

Kos­ki­sen kä­si­a­laa ovat muun mu­as­sa tu­han­sia Suo­men kris­tit­ty­jä lii­kut­ta­neet ur­hei­lu­ta­pah­tu­mat, mut­ta tie­sit­kö tätä hä­nes­tä?

1 Jari Kos­ki­nen tuli vuon­na 1989 Mat­ti Van­ha­sen ti­lal­le Jout­jär­ven seu­ra­kun­nan nuo­ri­so­työ­noh­jaa­jak­si. 25 vuot­ta myö­hem­min hän siir­tyi lä­he­tys­sih­tee­rin vir­kaan, sil­loin­kin Mat­ti Van­ha­sen pai­kal­le.

2 Hän ha­lu­aa käy­dä kai­kis­sa Suo­men 40 kan­sal­lis­puis­tos­sa. Täl­lä het­kel­lä hän on käy­nyt 29:ssä.

3 Hän os­ti Bar­ce­lo­nas­ta kes­kus­puo­lus­ta­ja Ge­rard Pi­quén pe­li­pai­dan, vaik­ka 80 pro­sent­tia, hä­nen poi­kan­sa mu­kaan lu­kien, va­lit­si Li­o­nel Mes­sin pai­dan.

4 Kos­ki­nen saat­toi val­voa kor­ti­so­ni­lää­ke­kuu­rin ai­ka­na kak­si vuo­ro­kaut­ta put­keen. Tuo­na ai­ka­na hän oli oi­kea su­pe­rih­mi­nen!

Lue lisää aiheesta