JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Jumalan mies omalla tavallaan – Kari Härkönen alias Brädi ei usko Raamatulla päähän -tyyppiseen saar­naa­mi­seen

Räp­pä­ri ha­lu­aa le­vit­tää ”hy­vää mes­sa­gea”, rak­kau­den sa­no­maa. Tär­ke­ää hä­nel­le on myös ar­mo ja toi­vo.

30.6.2020
Janne Urpunen

Hip hop -mu­siik­ki on kuu­lu­nut pa­rem­min Brä­di­nä tun­ne­tun Kari ”Kapa” Här­kö­sen elä­mään 30 vuot­ta. Här­kö­nen ihas­tui rä­päy­tyk­seen kym­men­vuo­ti­aa­na.

– Kum­mi­tä­ti kävi Ame­ri­kas­sa. Osa­sin sa­noa sil­le, et­tä tuo ame­rik­ka­lais­ta räp­piä, Här­kö­nen muis­te­lee.

Tu­li­ai­sek­si va­li­koi­tui ko­ko­el­ma On The Rap Tip.

– Sil­lä oli ai­na­kin N.W.A:n Straight Out­ta Comp­ton ja De La Sou­lin Me My­self and I. Tuli ko­vat ja peh­me­ät po­jat sa­mas­sa pa­ke­tis­sa. Ei voi­nut räp­piä sen kyl­vyn jäl­keen enää si­vuut­taa.

Hip ho­pis­sa tu­le­vaa ar­tis­tia vie­hät­ti en­sim­mäi­se­nä sa­nan­käyt­tö.

– Kie­li ja rii­mit­te­ly. Sa­noil­la lei­kit­te­ly on ai­na ol­lut mun mie­leen. Äi­din kans­sa olen lo­ruil­lut pie­nes­tä pi­tä­en.

Mu­sii­kin te­ke­mi­sen Här­kö­nen aloit­ti api­noi­mal­la ame­rik­ka­lai­sia esi­ku­vi­aan.

– Ei ol­lut mui­ta. Suo­mes­sa oli Rap­to­ri ja MC Nik­ke T, mut­ta nii­tä ei las­ke­ta. Ei nii­tä kat­sot­tu sil­lä ta­val­la ylös­päin, vaik­ka vä­li­tun­nil­la nii­den jut­tu­ja ve­det­tiin­kin.

Suo­men kie­li oli al­kuun mar­gi­naa­lis­sa, mut­ta Här­kö­nen on rä­pän­nyt jo pit­kään en­sim­mäi­sel­lä ko­ti­mai­sel­la.

– Suo­men kie­li ei kon­so­nant­ti­ses­sa kul­mik­kuu­des­saan ole kaik­kein sol­ju­vin hip ho­pin kie­li, mut­ta äi­din­kie­lel­lä pys­tyn il­mai­se­maan niin pal­jon sy­vem­min kuin eng­lan­nil­la.

Här­kö­nen sa­noo ole­van­sa huo­lis­saan suo­men kie­len tu­le­vai­suu­des­ta. Hä­nes­tä on siis­tiä ujut­taa sa­noi­tuk­siin van­haa suo­mea, ter­me­jä, joi­ta ei enää ar­jes­sa käy­te­tä.

Här­kö­nen pe­la­si ju­ni­o­ri­na jal­ka­pal­loa, jää­kiek­koa ja ko­ri­pal­loa. Ko­ri­pal­lon seu­ra­toi­min­taan hän liit­tyi mo­poi­käi­se­nä ja pe­liu­ra jäi ly­hy­ek­si. Seu­ra­toi­min­nas­ta Här­kö­nen ei ole luo­pu­nut. Hän aloit­ti Na­mi­ka Lah­den ot­te­lu­kuu­lut­ta­ja­na vuo­si­tu­han­nen vaih­tees­sa.

– Ko­rik­ses­sa kult­tuu­ri ja te­ke­mi­sen mei­nin­ki tun­tuu omal­ta. Olen ol­lut mi­kis­sä 20 vuot­ta. En tie­dä, et­tä Ko­ris­lii­gan kuu­lut­ta­jis­ta ku­kaan oli­si ol­lut hom­mas­sa yh­tä pit­kään.

Här­kö­nen oli pe­rus­ta­mas­sa Lah­ti Bas­ket­bal­lia ja is­tuu seu­ran hal­li­tuk­ses­sa. Hän kuu­lut­taa ja toi­mii seu­ran ame­rik­ka­lais­pe­laa­jien tu­ki­hen­ki­lö­nä, ku­ten toi­mi jo Na­mi­kas­sa ai­ka­naan.

Moni ame­rik­ka­lai­nen pon­nis­taa Eu­roo­pan am­mat­ti­lais­ken­til­le Suo­men kaut­ta. Nuo­ret po­jat ovat usein en­sim­mäis­tä ker­taa ul­ko­mail­la ja tar­vit­se­vat enem­män tai vä­hem­män apua vie­raas­sa kult­tuu­ris­sa.

Här­kö­nen on ys­tä­vys­ty­nyt mo­nen jenk­ki­pe­laa­jan kans­sa. Hän on pi­tä­nyt näil­le seu­raa, vie­nyt räp­pi­le­vy­jä, jel­pan­nut ar­ki­sis­sa as­ka­reis­sa ja tar­vit­ta­es­sa opas­ta­nut sa­nan ää­reen.

– Us­kon­nol­li­suus on Jen­keis­sä tosi isol­laan. Moni pe­laa­ja sa­noo ole­van­sa Ju­ma­lan mies ja on liit­tä­nyt Ins­tag­ram-bi­og­ra­fi­aan­sa lai­nauk­sen Raa­ma­tus­ta. Eri us­kon­to­kun­tia edus­ta­vat pe­laa­jat ovat ky­sel­leet, on­ko Lah­des­sa paik­kaa, jos­sa he voi­vat hoi­taa suh­tei­ta ylä­ker­taan omal­la kie­lel­lään. Olen aut­ta­nut par­haa­ni mu­kaan.

Här­kö­nen sa­noo ole­van­sa it­se­kin ”jol­lain ta­paa Ju­ma­lan mies”.

– Olen var­maan ai­na tun­te­nut, et­tä on joku kor­ke­am­pi voi­ma. Ih­mi­set ajat­te­le­vat, et­tä nyt on räp­pi su­lat­ta­nut jät­kän ai­vot, mut­ta mul­la on lap­suu­des­ta en­ke­li­ko­ke­mus. To­del­la näin mum­mo­las­sa en­ke­lin, ison va­loi­san, pit­kä­tuk­kai­sen hah­mon, joka ei sa­no­nut mi­tään, vaan kat­soi pien­tä poi­kaa pie­nel­lä hy­myn­ka­reel­la. Us­kon, et­tä se oli mun suo­je­lu­sen­ke­li.

Räp­pä­ri ha­lu­aa le­vit­tää ”hy­vää mes­sa­gea”, rak­kau­den sa­no­maa.

– Olen hy­vin rak­kau­del­li­nen ih­mi­nen ja us­kon, et­tä rak­kaus on suu­rin voi­ma maa­il­mas­sa. Sitä yri­tän ko­vas­ti vil­jel­lä. Lä­him­mäi­sen­rak­kaus ja ro­mant­ti­nen rak­kaus kuu­luu laa­jal­ti mun mu­sas­sa. Us­kon, et­tä rak­kau­den sa­no­maa kan­nat­taa le­vit­tää. En us­ko Raa­ma­tul­la pää­hän -tyyp­pi­seen saar­naa­mi­seen.

Ar­mon ja toi­von kä­sit­teet ovat Här­kö­sel­le tär­kei­tä.

– Kaik­ki me jos­kus mu­na­taan, mut­ta ylä­ker­ta hy­väk­syy er­heel­li­set­kin. Ei saa lii­kaa ruos­kia it­seä ei­kä toi­sia, seu­raa­val­la ker­ral­la pa­rem­min.

Ins­tag­ra­mis­sa räp­pä­ri on neigh­bor­hood hope de­a­ler.

– Dope de­a­le­rin (huu­me­kaup­pi­as) vas­ta­koh­ta on toi­von­ja­ka­ja. Pa­ras­ta mul­le ar­tis­ti­na on, kun joku ker­too saa­van­sa mun mu­sas­ta voi­maa ja tsemp­piä ar­jen tai­val­luk­seen. Toi­von tuo­mi­nen ja edis­tä­mi­nen on ai­ka isol­la mun te­ke­mi­ses­sä.

Ar­tis­ti ko­ros­taa ar­jen pie­niä, hy­viä te­ko­ja.

– Vien vies­tiä sitä kaut­ta. En lue päi­vit­täin Raa­mat­tua. Ih­mis­lä­hei­syys ja lä­him­mäi­sen jee­saa­mi­nen ovat kris­til­li­siä ar­vo­ja, mis­tä pi­dän tosi pal­jon. Kuu­luun kirk­koon ja Suo­mes­sa kirk­ko te­kee pal­jon hy­vää, mut­ta en tar­vit­se us­koon kirk­koa tai muu­ta fyy­sis­tä mo­nu­ment­tia.

Muu­ta­ma vuo­si sit­ten Brädi vie­rai­li Lah­den Gos­pel­kuo­ron jou­lu­kon­ser­tin so­lis­ti­na Ris­tin­kir­kos­sa.

– Se oli hie­no ti­lai­suus. Pai­kal­la oli pal­jon van­hem­pia ih­mi­siä, joi­den kas­voil­la nä­kyi al­kuun ih­me­tys, et­tä mitä tääl­lä ta­pah­tuu, mut­ta ei kes­tä­nyt kau­an, kun il­meet muut­tui­vat iloi­sek­si. Nau­tin uu­sis­ta alu­e­val­tauk­sis­ta. On­nis­tuin vie­mään hip ho­pia kirk­koon kirk­ko­kan­san pa­riin. Se tun­tui to­del­la hy­väl­tä. Har­mi, et­tei sitä nip­pua (Gos­pel­kuo­ro) saa mu­kaan kier­tu­eel­le. Sii­nä kuo­ros­sa on voi­maa.

Kari Här­kö­sel­lä ei ole si­sa­ruk­sia. Äi­ti Pir­jo Kuu­sio työs­ken­te­li las­ten­tar­ha­no­pet­ta­ja­na ja isä Juk­ka Här­kö­nen lii­kun­na­no­pet­ta­ja­na. Lii­kun­na­no­pet­ta­jas­ta tuli sit­tem­min ur­hei­lu­ma­na­ge­ri. Ma­na­ge­ri Här­kö­sen en­sim­mäi­nen suo­jat­ti oli na­mi­bi­a­lai­nen pi­ka­juok­si­ja, ne­lin­ker­tai­nen olym­pi­a­ho­pe­a­mi­ta­lis­ti ja maa­il­man­mes­ta­ri Fran­kie Fre­de­ricks, joka viih­tyi Här­kö­sil­lä kil­pail­les­saan Suo­mes­sa.

Eri­lais­ten ih­mis­ten koh­taa­mi­nen on avar­ta­nut, hip hop -mu­sii­kin ohel­la, Kari Här­kö­sen ar­vo­maa­il­maa.

– Ra­sis­mis­ta on taas pu­hut­tu. Mo­ni­kult­tuu­ri­suus on ol­lut mul­le ai­na it­ses­tään­sel­vyys. On ol­lut nor­maa­lia, et­tä meil­lä hen­gaa kai­ken vä­ris­tä ja nä­köis­tä jen­giä. Teen mu­siik­kia, jon­ka juu­ret tu­lee mus­til­ta. Hur­jaa, et­tä ra­sis­mis­ta pi­tää vie­lä vuon­na 2020 kes­kus­tel­la, hän sa­noo.

Här­kö­nen viit­taa ke­sän ta­pah­tu­miin Yh­dys­val­lois­sa, mut­ta muis­tut­taa, et­tä teh­tä­vää riit­tää Suo­mes­sa­kin.

– Suo­ma­lai­sia hip ho­pin te­ki­jöi­tä on syy­tet­ty sii­tä, et­tei le­vi­te­tä ra­sis­min­vas­tais­ta sa­no­maa tar­peek­si. Eh­kä niin, mut­ta ei se vie­lä­kään ole myö­häis­tä.

Räp­pä­ri on tasa-ar­von asi­al­la, mut­ta ta­sa­päis­tä­mi­ses­tä hän ei pidä. Här­kö­sen maa­il­mas­sa han­ka­lil­la­kin ih­mi­sil­lä on paik­kan­sa.

– Eri­lai­set ih­mi­set täy­den­tä­vät toi­si­aan. It­sek­käät­kin tyy­pit on mah­dol­lis­ta saa­da yh­tei­sen ta­voit­teen taak­se. Netf­li­xin The Last Dan­ce -sar­ja on sii­tä hyvä esi­merk­ki. Val­men­ta­ja­le­gen­da Phil Jack­son pär­jä­si Chi­ca­go Bul­l­sin ego­se­ka­mels­kan kans­sa. Hän sai Mic­ha­el Jor­da­nin, Scot­tie Pip­pe­nin ja on­gel­ma­pe­laa­ja Den­nis Rod­ma­nin soit­ta­maan sa­maa sä­vel­tä.

Pääs­täk­seen kil­paur­hei­lus­sa tai mu­siik­ki­maa­il­mas­sa hui­pul­le it­sek­kyy­des­tä on hyö­tyä.

– Mi­nus­sa on kilt­teys ai­ka isol­la. Olin Chee­kin (Jare Tii­ho­nen) rin­nal­la mon­ta vuot­ta. Jare oli mua mo­nin ver­roin ta­voi­te­tie­toi­sem­pi ja us­kal­si lait­taa kai­ken muun syr­jään. Ja­rel­ta olen op­pi­nut tin­ki­mät­tö­myyt­tä ja jopa sää­li­mät­tö­myyt­tä tie­tyis­sä pai­kois­sa.

Tuu­li­sel­la viih­de­a­lal­la ase­mas­ta täy­tyy pi­tää kiin­ni.

– Po­ruk­kaa on jo­nos­sa val­mii­na sun ti­lal­le, jos vä­hää­kään löy­säät.

Här­kö­nen on jou­tu­nut pai­ni­maan asi­an kans­sa. Hän sa­noo ole­van­sa konf­lik­tin vält­te­li­jä.

– Se on mun suu­rim­pia riip­pa­ki­viä. Mie­luum­min an­nan omas­ta­ni, et­tei ku­kaan suu­tu. Vä­lil­lä pi­täi­si us­kal­taa myös suu­tut­taa. Sama se on bii­sien kans­sa. Ei sel­lai­nen ole hy­vää mu­saa, mis­tä ku­kaan ei ole mi­tään miel­tä. En tar­koi­ta, et­tä pi­täi­si al­kaa teh­dä il­ke­äm­pää mu­saa, mut­ta ei saa pe­lä­tä, vä­lil­lä voi so­hais­ta ikä­väm­pi­ä­kin paik­ko­ja.

Ar­tis­ti Brädi on uu­den edes­sä. Edel­li­ses­tä soo­lo­al­bu­mis­ta on eh­ti­nyt vie­räh­tää kuu­si vuot­ta.

– Olen aloit­ta­nut nel­jän­nen le­vyn teon sata ker­taa. Olen ki­puil­lut sen kans­sa pal­jon. Mat­kal­la on ol­lut mo­nen­lais­ta es­tet­tä, jois­ta suu­rin on mu­sii­kin ku­lut­ta­mi­sen jär­kä­le­mäi­nen muu­tos. Al­bu­min mer­ki­tys mu­sa­bis­nek­ses­sä on vä­hen­ty­nyt to­del­la pal­jon.

Pirs­tou­tu­nees­sa maa­il­mas­sa ele­tään sink­ku­kult­tuu­rin ai­kaa.

– Ti­pu­te­taan uu­si bii­si pa­rin kol­men kuu­kau­den syk­lil­lä. Koko ajan pi­tää ol­la ol­la tar­jol­la uut­ta mu­saa, et­tä kei­kat käy­vät kau­pak­si. Van­ha­na jää­rä­nä pi­täi­sin enem­män sii­tä, et­tä tu­li­si sink­ku tai pari isom­man ko­ko­nai­suu­den va­roi­tus­lau­kauk­si­na.

Eh­kä se uu­si al­bu­mi­kin siel­tä tu­lee.

– Sii­tä on ni­me­no­maan pu­hut­tu, mut­ta en voi ker­toa yk­si­tyis­koh­tia vie­lä tar­kem­min. Sitä temp­pua en ole te­ke­mäs­sä, mitä moni täs­sä ajas­sa te­kee, et­tä ni­pu­te­taan pa­rin­kin vii­me vuo­den sin­kut yh­teen, lai­te­taan yk­si huo­mi­o­bii­si kyl­keen ja kut­su­taan sitä le­vyk­si. Teen le­vyl­li­sen en­nen kuu­le­ma­ton­ta mu­saa.

Mu­sii­kil­li­ses­ti Brädi on eden­nyt kau­as hip ho­pin syn­nyin­si­joil­ta. Pu­hu­taan is­kel­mä­rä­pis­tä.

– Se on joil­le­kin ki­ro­sa­na, mut­ta is­kel­mäl­li­nen me­lan­ko­li­suus on mei­dän jut­tu. Ei pidä pe­lä­tä omaa kult­tuu­ria. Sak­sas­sa hip ho­pin se­kaan sämp­lä­tään eu­ro­dan­cea, Ame­ri­kas­sa sou­lia ja Suo­mes­sa is­kel­mää. Is­kel­mäl­li­syys on osa ai­toa suo­ma­lais­ta hip ho­pia.

Suo­mi­räp­piä saa­tet­tiin pi­tää ohi­me­ne­vä­nä il­mi­ö­nä, mut­ta ei se ol­lut­kaan.

– Täs­sä la­jis­sa ei sit­ten­kään ole ikä­ra­jaa. Ar­tis­ti kas­vaa ja ke­hit­tyy ja fa­nit sii­nä mu­ka­na. Nyt on ihan eri pe­li­kent­tä ver­rat­tu­na sii­hen, kun aloi­tin. Skaa­la on tosi laa­ja, mi­hin suo­mi­räp­pä­rin voi heit­tää esiin­ty­mään.

Här­kö­nen nau­rah­taa kär­si­neen­sä kas­vu­ki­vuis­ta.

– Tiet­ty­jä haas­tei­ta on ol­lut kas­vaa ai­kui­sek­si räp­pä­ri­nä, mut­ta nyt on tosi mie­len­kiin­tois­ta ol­la sa­mal­la ka­kul­la Juha Ta­pi­on ja Lau­ri Täh­kän kans­sa. Olen sii­nä mie­les­sä ihan uu­den mat­kan alus­sa. Tei­ni­tyt­tö­jen si­jas­ta hur­ma­taan­kin ko­ti­rou­via. Se ei ole yh­tään ikä­vä asia, päin­vas­toin.

Nuo­ri­so­ju­tut Här­kö­nen on jät­tä­nyt nuo­ril­le.

– En mis­sään ni­mes­sä pyri te­ke­mään sa­maa jut­tua, mitä jun­nut te­kee. Se oli­si kor­nia.

Ko­ro­nan ta­kia Här­kö­sel­lä on rau­hal­li­sin työ­ke­sä vuo­siin. Se ei hait­taa mies­tä, joka odot­taa kih­lat­tun­sa Na­ta­lie Jämsé­nin kans­sa en­sim­mäis­tä las­taan.

– Se on hie­no, tosi iso jut­tu, joka vii­mein ta­pah­tuu. Olen ikä­ni aja­tel­lut, et­tä ha­lu­an ol­la isä, mut­ta eh­din jo asen­noi­tua, et­tei isyys to­teu­tui­si­kaan. Ne­li­kymp­pi­sek­si pää­dyin. Pa­rem­pi myö­hään kuin ei mil­loin­kaan.

Pan­de­mia sat­tui ta­val­laan so­pi­vaan koh­taan Här­kö­sen ar­tis­tiu­ral­la.

– Ei mul­la ol­lut mi­tään upe­aa fes­ta­ri­ke­sää tu­los­sa joh­tu­en juu­ri­kin jul­kai­su­jen vä­hyy­des­tä. Ei ole ajan­koh­tais­ta hit­tiä, jol­la keik­ka­myy­jä oli­si voi­nut ki­su­tel­la ke­sän. Sem­moi­nen kym­me­nen so­vit­tua keik­kaa hä­vi­si, ja en tie­dä mitä jäi ko­ro­nan ta­kia tu­le­mat­ta.

Työ­ti­lan­tees­taan Här­kö­nen ei ota suu­rem­pia pai­nei­ta.

– Vie­lä näy mi­tään kum­mem­paa. Jän­nä näh­dä, ak­ti­voi­tuu­ko po­ruk­ka jär­jes­tä­mään omia bi­lei­tä, tu­lee­ko mök­ki- tai te­ras­si­keik­ko­ja, kun isom­mat ta­pah­tu­mat on pe­rut­tu. Olen asen­noi­tu­nut niin, et­tä tämä kesä on kei­kois­ta ohi, mut­ta uu­den mu­san te­ke­mis­tä se ei es­tä. La­da­taan pys­sy­jä, jot­ta on uut­ta mats­kua ja vir­taa ko­nees­sa, kun maa­il­ma to­del­la au­ke­aa, hän sa­noo.

Har­ri­kan sar­vis­sa ren­tou­tu­va räp­pä­ri

Rap-ar­tis­ti Brädi eli Kari Här­kö­nen on syn­ty­nyt Lah­des­sa 1979. Vuo­si­tu­han­nen lo­pul­la Här­kö­nen oli pe­rus­ta­mas­sa lah­te­lais­ta 5th Ele­ment -hip­hop-yh­tei­söä, jos­ta ver­soi muun mu­as­sa Cheek sekä Her­ras­mies­lii­ga-yh­tye. Brädi vai­kut­ti mo­lem­mis­sa. Brä­dil­tä on jul­kais­tu kol­me soo­lo­al­bu­mia: Re­pul­li­nen hiit­tiä (2010), Näis ken­gis (2012) ja III (2014), mut­ta tie­sit­kö hä­nes­tä tätä:

1 Räp­pä­rin en­sim­mäi­nen mu­sai­do­li oli Din­gon Neu­mann. ”Din­gon Ker­jä­läis­ten val­ta­kun­ta -ka­set­ti oli pak­ko saa­da. Pi­dän myös 80–90-lu­vun tuk­ka­he­vis­tä. Vii­mek­si ihas­tuin count­ryyn.”

2 Omis­taa Har­ley-Da­vid­son Sports­te­rin. ”Joku joo­gaa, toi­nen gol­faa, mun jut­tu on moot­to­ri­pyö­räi­ly. Nol­laan aja­es­sa­ni pää­ni ja funt­sin uu­sia bii­se­jä.”

3 Ke­räi­lee Ni­ken Air Jor­dan -ken­kiä. ”Omis­tan to­den­nä­köi­ses­ti Suo­men suu­rim­man Air Jor­dan -ko­ko­el­man, noin 150 pa­ria. Rak­kaim­pia mal­le­ja ovat ne, mil­lä Mic­ha­el Jor­dan pe­la­si.”

4 Pi­tää vii­koit­tais­ta pod­cas­tia Son­nin taac­ca 2.0 feat.fi:ssä Tuo­mas Kau­ha­sen kans­sa. ”Se on ol­lut mul­le elin­tär­keä. Keik­kai­lu on ko­ro­nan ta­kia käy­tän­nös­sä seis, mut­ta sii­tä saan pien­tä palk­kaa.”

Lue lisää aiheesta