JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kanttori Jussi Keltakangas: "Kirkoissa on tilaa myös haitarille ja kadunmiehen gospelille"

Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan joh­ta­va kant­to­ri Jus­si Kel­ta­kan­gas on säi­lyt­tä­jä ja uu­dis­ta­ja sa­mas­sa per­soo­nas­sa. Hän sa­noo, et­tä evan­ke­liu­mi py­syy, mut­ta mu­sii­kil­la on tär­keä roo­li sii­nä, kuin­ka saa­daan ih­mi­set evan­ke­liu­min ää­rel­le.

28.9.2022
Janne Urpunen

Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan joh­ta­va kant­to­ri Jus­si Kel­ta­kan­gas sa­noo ole­van­sa van­ha sie­lu, joka naut­tii työs­sään eri-ikäis­ten ih­mis­ten koh­taa­mi­ses­ta.

Yh­dis­tel­mä uut­ta ja van­haa on myös kant­to­rin työ­ym­pä­ris­tö. Kel­ta­kan­kaan työ­pöy­tä on Sal­pa­kan­kaal­la mo­der­nis­sa So­vi­tuk­sen­kir­kos­sa, mut­ta suu­res­sa seu­ra­kun­nas­sa riit­tää mo­nen­lais­ta mai­se­maa ja his­to­ri­al­lis­ta ker­ros­tu­maa Hol­lo­lan kes­ki­ai­kai­sen kir­kon mil­jöös­tä Kär­kö­lään ja Pa­das­jo­el­ta Kuh­moi­siin.

– Tääl­lä on edel­leen hyvä teh­dä töi­tä, vaik­ka seu­ra­kun­ta on­kin kas­va­nut var­sin­kin maan­tie­teel­li­ses­ti, hän sa­noo.

Niin, Kel­ta­kan­gas ei ole Hol­lo­las­sa en­sim­mäis­tä ker­taa. Hän eh­ti toi­mia tääl­lä pät­kän kant­to­rin si­jai­se­na vii­me vuo­si­kym­me­nen puo­li­vä­lis­sä en­nen kuin Hol­lo­la sai kap­pe­li­seu­ra­kun­tan­sa.

– Hy­vät ko­ke­muk­set en­sim­mäi­sel­tä ker­ral­ta ih­mi­sis­tä ja työ­ym­pä­ris­tö. Ne ovat syi­tä, mik­si pa­la­sin tän­ne.

Tar­jol­la oli myös uu­sia haas­tei­ta. Joh­ta­va­na kant­to­ri­na Kel­ta­kan­gas vas­taa Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan mu­siik­ki­työ­a­las­ta. Hän on kuu­den kant­to­rin ja mu­siik­ki­tii­miin kuu­lu­van me­di­a­tuot­ta­jan pomo.

– Kant­to­rin työ on mi­nul­le ru­tii­nia, mut­ta lä­hie­si­mie­he­nä ole­mi­nen oli uut­ta ja on vaa­ti­nut pal­jon opet­te­lua.

 

Jus­si Kel­ta­kan­gas sa­noo, et­tei ole pääl­lik­kö­tyyp­piä luon­nos­taan.

– Jos jouk­ku­e­pe­li­ver­taus­ta käy­te­tään, olen lä­hem­pä­nä jouk­ku­een kap­tee­nia kuin val­men­ta­jaa. En ha­lua joh­taa ken­tän ul­ko­puo­lel­ta, vaan ol­la osa jouk­ku­et­ta. Joh­ta­mi­nen on mi­nul­le opis­ke­lua, ja joka päi­vä opin uut­ta.

Joh­ta­va kant­to­ri ja­kaa mu­siik­ki­tii­min työ­vuo­rot ja vas­taa työ­a­lan bud­je­tis­ta niin, et­tä raha riit­tää suun­ni­tel­tuun toi­min­taan ja bud­je­tis­sa py­sy­tään.

Kel­ta­kan­gas joh­taa kuo­roa So­vi­tuk­sen­kir­kol­la ja Ve­si­kan­sas­sa sekä hoi­taa siu­nauk­sia ja vih­ki­mi­siä mui­den kant­to­rei­den ta­paan.

– Ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia teen lä­hes yh­tä pal­jon kuin muut. Jos on mah­dol­lis­ta otan jos­kus sun­nun­tain va­paak­si, kos­ka työ­tä va­luu vii­kol­le.

Kon­sert­tien jär­jes­tä­mi­nen seu­ra­kun­nas­sa on mui­den kant­to­rien vas­tuul­la. 

– Luo­tan hei­dän ar­vos­te­lu­ky­kyn­sä, mut­ta niis­tä yh­des­sä kes­kus­tel­laan ja koor­di­noi­daan, et­tei­vät kon­ser­tit mene esi­mer­kik­si pa­has­ti pääl­lek­käin tois­ten­sa kans­sa.

 

Kant­to­ri­na Kel­ta­kan­gas on sekä säi­lyt­tä­jä et­tä uu­dis­ta­ja. Kir­kois­sa käy yhä vä­hem­män vä­keä, ja suun­nan muut­ta­mi­ses­sa mu­sii­kil­la voi ol­la suu­ri mer­ki­tys, hän poh­tii.

– Tra­di­tio on val­ta­van tär­keä, mut­ta pe­rin­tei­den vaa­li­mi­sen ohes­sa pi­tää us­kal­taa ko­keil­la uu­sia jut­tu­ja. Evan­ke­liu­mi on muut­tu­ma­ton, mut­ta kuin­ka saa­daan ih­mi­set evan­ke­liu­min ää­rel­le. Sii­nä mu­sii­kil­la on tär­keä roo­li. Eri­lai­sil­la mu­sa­va­lin­noil­la kirk­koon saa­daan sel­lais­ta­kin po­ruk­kaa, mikä sin­ne ei muu­ten as­tui­si.

Kel­ta­kan­gas on tuo­nut kirk­koon muun mu­as­sa Kari Ta­pi­on esit­tä­miä lau­lu­ja.

– Ka­dun­mie­hen gos­pe­lia. Kol­mi­sen vuot­ta sit­ten Tuo­mas Heik­ki­län kans­sa hok­sa­sim­me, et­tä Kari Ta­pi­on tuo­tan­nos­sa on ai­ka pal­jon hen­gel­lis­tä mu­saa. Mie­tit­tiin, voi­si­ko nii­tä upot­taa mes­suun. Puo­len­kym­men­tä ker­taa niin on teh­ty ja tu­vat ovat ol­leet täy­siä.

Kel­ta­kan­gas (lau­lu, har­mo­nik­ka ja pi­a­no), Heik­ki­lä (lau­lu, alt­to­viu­lu ja pi­a­no) sekä ki­ta­ris­ti Joni Ra­ja­mä­ki, ba­sis­tit Ant­ti Ak­ka­nen ja Jo­han­nes Kor­te­lai­nen sekä rum­pa­lit Jari Sa­vo­lai­nen ja Jak­ke Saa­ri­nen ovat esit­tä­neet Kari Ta­pi­on oh­jel­mis­toa il­ta­mes­suis­sa Hol­lo­las­sa, Kuh­moi­sis­sa, Kär­kö­läs­sä, Hel­sin­gis­sä ja Van­taal­la.

– Ja li­sää teh­dään, kun se ih­mi­siä pu­hut­te­lee.

 

Kaik­ki ei­vät ole yh­tä in­nos­tu­nei­ta Kari Ta­pi­on tuo­mi­ses­ta kirk­koon kuin kant­to­ri.

– On ih­me­tel­ty, mik­si kir­kos­sa lau­le­taan mie­hen lau­lu­ja, joi­den te­ki­jä on pet­tä­nyt vai­mo­aan ja ryy­pän­nyt. Hän teki elä­mäs­sään vir­hei­tä, kär­si niis­tä ja ka­tui. Ris­tin ää­reen jo­kai­nen köm­pii ta­val­laan. Kari Ta­pi­on mu­sii­kin myö­tä joku voi aja­tel­la, et­tä mi­nä­kin kel­paan, vaik­ka olen vir­hei­tä teh­nyt.

Lii­an kau­an omin voi­min har­hai­lin / Elin, niin kuin mul ois val­ta kap­tee­nin / Mo­neen vää­rään vuo­noon pur­te­ni mun ui / Kun­nes ka­ri­kol­le yl­peys mu­ren­tui.

Kel­ta­kan­gas huo­maut­taa, et­tä Kari Ta­pi­on sa­noit­ta­mas­sa Myrs­kyn jäl­keen -kap­pa­lees­sa ol­laan kris­ti­nus­kon pe­ru­sa­si­oi­den ää­rel­lä, sa­moin kuin lau­lus­sa Va­loon päin

Va­loon päin nyt var­jois­ta kul­jen / Nöy­rin mie­lin oon päät­tä­nyt tään / Ja kun vii­mek­si sil­mä­ni sul­jen / Mä hä­nen suo­jaan­sa ai­ni­aaks jään.

– Ar­mon mu­kaan tääl­lä men­nään, ei omien an­si­oi­den. Se saa mu­sii­kis­ta­kin kuu­lua.

Kap­pa­lei­den ker­to­ja, ka­tu­va rent­tu, näyt­täi­si luot­ta­van koh­ta­lon­sa suu­rem­man voi­man hal­tuun. Luu­li­si hä­nen­lai­sil­leen kir­kos­sa ole­van si­jaa.

– Ei­vät ter­veet tar­vit­se pa­ran­ta­jaa, vaan sai­raat.

Kant­to­ri li­sää, et­tei kirk­ko­mu­sii­kin pää­teh­tä­vä ole miel­lyt­tää, vaan kos­ket­taa, ava­ta väy­lää hen­gel­li­syy­teen.

– Toi­sel­le väy­lä voi avau­tua ur­ku­kon­ser­tis­sa, toi­sel­le Tuo­mas­mes­sus­sa ja kol­man­nel­le Kari Ta­pi­on lau­lu­jen vä­li­tyk­sel­lä. 

 

Kel­ta­kan­kaal­le kirk­ko­mu­siik­ki voi ol­la pe­ri­aat­tees­sa mitä tyy­liä ta­han­sa, kun­han sil­lä kun­ni­oi­te­taan Kris­tus­ta. Sama kos­kee soit­ti­mia. Yk­si Kel­ta­kan­kaan lem­pi­soit­ti­mis­ta on har­mo­nik­ka, joka myös hai­ta­ri­na, ha­nu­ri­na, kurt­tu­na ja ve­to­pe­li­nä tun­ne­taan.

– Soi­tint­ra­di­ti­ol­la on paik­kan­sa, mut­ta kirk­ko­mu­siik­ki on mi­nul­le to­del­la laa­ja kä­si­te. Olen soit­ta­nut har­mo­ni­kal­la kir­kos­sa Bac­hin pi­a­no- ja ur­ku­te­ok­sia, jot­ka ovat kirk­ko­mu­sii­kin ydin­tä, mut­ta myös kan­san­mu­siik­kia ja Met­sä­kuk­kia-osas­toa. Har­mo­nik­ka on mai­net­taan huo­mat­ta­vas­ti mo­ni­puo­li­sem­pi soi­tin, vaik­ka se tans­si­la­vo­jen työ­ka­luk­si miel­le­tään­kin.

Har­mo­nik­kaa on sa­not­tu myös pi­run­keuh­kok­si. On­ko soit­ti­men mai­ne jo­ten­kin ar­ve­lut­ta­va kir­kol­li­sis­sa pii­reis­sä?

– Voi se joil­le­kin ol­la. Teet mitä teet, ai­na on joku, joka ei tyk­kää. Ym­mär­rän, et­tä voi nyp­piä, kun har­mo­ni­kal­la soi­te­taan is­kel­mää kir­kos­sa. Ar­vos­te­li­jal­la on oi­keus tuo­da se esiin. Te­ki­jä­nä olen­nais­ta on, et­tä pys­tyy sei­so­maan asi­an­sa ta­ka­na. Har­mo­nik­ka tuo mi­nus­ta tar­peel­lis­ta kont­ras­tia kirk­ko­mu­siik­kiin.

 

Har­mo­nik­kaa Kel­ta­kan­gas on soit­ta­nut ne­li­vuo­ti­aas­ta. Lap­suu­den har­ras­tuk­siin kuu­lui myös pi­a­non­soit­to ja kuo­ro­lau­lu. Kiin­nos­tus is­kel­mä­mu­siik­kiin on niin ikään lap­suu­den pe­ru­ja.

Kel­ta­kan­kaan isä Kei­jo Kel­ta­kan­gas (lau­lu ja säh­kö­bas­so) on en­ti­nen tans­si­muu­sik­ko, joka on sä­es­tä­nyt niin Ir­win Good­ma­nia, Pau­la Koi­vu­nie­meä kuin Kari Ta­pi­o­ta­kin.

– Siel­tä se kiin­nos­tus ko­ti­mai­seen is­kel­mään tu­lee. Eh­kä mi­nus­ta­kin oli­si tul­lut keik­ka­muu­sik­ko, el­lei kirk­ko oli­si mi­nua sil­tä pe­las­ta­nut. Keik­ka­muu­si­kon ar­ki on ko­vaa. Pi­dän seu­ra­kun­taa it­sel­le­ni miel­lyt­tä­väm­pä­nä työ­ym­pä­ris­tö­nä kuin la­vo­ja ja ra­vin­to­loi­ta, jois­sa työ­päi­vät voi­vat ve­nyä hy­vin­kin myö­hään.

Kir­kos­sa ja tans­si­ra­vin­to­lois­sa ele­tään eri­lais­ta elä­mää, mut­ta se ei tar­koi­ta sitä, et­tei­vät maa­il­mat voi­si koh­da­ta. Kant­to­ri toi­voo, et­tei­vät ih­mi­set pi­täi­si kir­kon tu­le­mi­sen kyn­nys­tä lii­an kor­ke­a­na.

– Voit tul­la juu­ri sel­lai­se­na kuin olet. Ei kir­kos­sa tar­vit­se yh­tään pa­rem­paa esit­tää.

Ur­ku­ja Kel­ta­kan­gas sa­noo ko­keil­leen­sa en­sim­mäi­sen ker­ran kou­lui­käi­se­nä.

Kai­kis­sa Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan kir­kois­sa sekä Pa­das­jo­en ja Kuh­mois­ten siu­naus­kap­pe­leis­sa on urut. Var­sin­kin So­vi­tuk­sen­kir­kon urut ovat kant­to­rin mie­leen.

– To­del­la mie­len­kiin­toi­nen Ur­ku­ra­ken­ta­mo Veik­ko Vir­ta­sen ra­ken­ta­ma soi­tin. Kau­nis soin­ti. Tyk­kään työ­ka­lu­na tosi pal­jon. Sii­tä saa pal­jon eri­lais­ta ir­ti.

Soin­nil­taan So­vi­tuk­sen­kir­kon urut edus­ta­vat poh­jois­mais­ta ro­man­tiik­kaa. Hol­lo­lan kes­ki­ai­kai­sen ki­vi­kir­kon, jos­sa haas­tat­te­lu teh­dään, urut edus­ta­vat soin­nil­taan enem­män ba­rok­ki­a­jan tyy­liä.

– Ne ovat kes­ke­nään ihan eri­tyy­li­siä. Jo­kai­nen ur­ku­yk­si­lö on eri­lai­nen, ää­ni­ker­rat ovat eri­lai­sia. Jo­kai­nen soi­tin vaa­tii vä­hin­tään pie­nen etu­kä­teis­tu­tus­tu­mi­sen en­nen kuin nii­tä voi soit­taa.

Kel­ta­kan­gas tun­nus­taa, et­tei ole ur­ku­ri­na mes­ta­ri­luok­kaa. 

– Kun opis­ke­lin mu­siik­kia (Si­be­lius-Aka­te­mi­as­sa), pää­ai­nee­ni oli lau­lu. Pi­dän ur­ku­jen soit­ta­mi­ses­ta, ja oli­si kiva op­pia enem­män­kin, jos vain oli­si ai­kaa tree­na­ta.

Soit­ta­mi­sen li­säk­si kant­to­rit huo­leh­ti­vat sii­tä, et­tä urut py­sy­vät soit­to­kun­nos­sa.

– Ne ovat kal­lii­ta soit­ti­mia. Oi­kein hy­vää huol­ta pi­de­tään, vi­ri­te­tään ja pie­niä huol­to­ja teh­dään it­se. 

 

Har­mo­ni­kan, pi­a­non ja ur­ku­jen li­säk­si Kel­ta­kan­gas soit­taa ki­ta­raa ja säh­kö­bas­soa.

– Bas­sos­sa en ole lä­hel­lä­kään am­mat­ti­lais­ta­soa, mut­ta kyl­lä se­kin su­juu. Opet­te­lin lap­se­na soit­ta­maan pi­a­noa kor­va­kuu­lol­la. Soit­te­lin kaik­kea mitä kuu­lin ra­di­os­ta ja le­vyil­tä. Sa­mal­la ke­hit­tyi har­mo­ni­an­ta­ju, jos­ta on ol­lut apua bas­so­lin­jo­jen hah­mot­ta­mi­ses­sa ja kant­to­rin työs­sä.

Nuo­tit lyö­tiin eteen mu­siik­ki­o­pis­tos­sa.

– Sil­loin oli pak­ko ope­tel­la soit­ta­maan klas­sis­ta mu­siik­kia nuo­teis­ta. Se tun­tui tur­haut­ta­val­ta, mut­ta nyt osaan jo ol­la kii­tol­li­nen, et­tä nuo­tit tuli ope­tel­tua.

Kirk­ko­muu­si­kon po­lul­le Kel­ta­kan­gas ajau­tui vä­hän kuin va­hin­gos­sa.

– Äi­ti sa­noi, et­tä Pir­kan­maan am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lus­sa on al­ka­mas­sa C-kant­to­rin kou­lu­tus. En ol­lut kos­kaan aja­tel­lut opis­kel­la kirk­ko­muu­si­kok­si, mut­ta hain ja pää­sin si­sään. Jat­koin Si­be­lius-Aka­te­mi­aan, jos­ta val­mis­tuin 2014. Jo opis­ke­lu­ai­ka­na sain hy­vän kä­si­tyk­sen kant­to­rin työs­tä, kun olin Jy­väs­ky­läs­sä ke­sä­kant­to­ri­na.

 

Kel­ta­kan­kaas­sa on myös rock­puo­li. Vii­meis­tään lu­ki­os­sa bän­di­soit­ta­mi­nen ja rock syr­jäyt­ti­vät har­mo­ni­kan.

– Har­mo­nik­ka ei ol­lut sii­nä het­kes­sä ko­vin cool jut­tu. Bän­di­soit­ti­met al­koi­vat kiin­nos­taa, eni­ten kos­ket­ti­met. Ei mi­tään gos­pel-hom­maa. Suo­mi­rok­kia, Me­tal­li­caa ja Deep Purp­lea soi­tet­tiin, omi­a­kin bii­se­jä­kin teh­tiin.

Is­kel­mä­mu­siik­ki kul­ki rin­nal­la.

– Olin sii­nä suh­tees­sa vä­hän eri­lai­nen nuo­ri. Topi Sor­sa­kos­ki ja Agents ja Ola­vi Vir­ta kiin­nos­ti­vat ai­dos­ti.

Rock­bän­diä Kel­ta­kan­kaal­la ei täl­lä het­kel­lä ole. Bän­di­soit­to­tar­peen­sa hän tyy­dyt­tää Kan­sal­li­soop­pe­ras­sa lau­la­van Mat­ti Tu­ru­sen Jam­ming C -yh­ty­ees­sä.

– Mat­ti on pit­kä­ai­kai­nen ys­tä­vä. Olim­me kurs­si­ka­ve­rei­ta Si­be­lius-Aka­te­mi­as­sa ja vuo­sien var­rel­la olem­me teh­neet pal­jon yh­teis­työ­tä. Kah­des­taan olem­me teh­neet sa­man­tyyp­pi­siä keik­ko­ja, mitä oop­pe­ra­lau­la­ja Jaak­ko Ry­hä­nen ja Sep­po Hovi te­ki­vät yh­des­sä ai­ka­naan.

 

Van­han rock­mu­san kuun­te­lu on tär­ke­ää vas­ta­pai­noa työl­le seu­ra­kun­nas­sa.

– Saan rock­mu­sii­kis­ta pal­jon. En lau­la vir­siä ko­to­na. Ko­ro­na-ai­ka­na in­nos­tuin mu­sa­e­lä­mä­ker­rois­ta. Luin Bruce Springs­tee­nis­ta, Ian Gil­la­nis­ta ja Deep Purp­les­ta, Jimi Hend­ri­xis­tä ja Eric Clap­to­nis­ta.

Kei­koil­la­kin kant­to­ri käy.

– Deep Purp­le on suu­ri suo­sik­ki­ni. Vii­me ke­sä­nä kä­vin kuu­le­mas­sa Purp­lea ja To­toa. Vii­mek­si olin Exi­tin ja Gos­pel Po­we­rin kei­kal­la Si­be­lius­ta­los­sa.

Exit ja Gos­pel Po­wer ovat suo­mi­gos­pe­lia. Mo­lem­mat bän­dit aloit­ti­vat jo 1980-lu­vul­la.

– Gos­pel ei nuo­rem­pa­na pu­hu­tel­lut, mut­ta tein pro­se­mi­naa­ri­työn suo­mi­gos­pe­lis­ta. Löy­sin ai­ka­moi­sen sil­li­sa­laa­tin. Siel­lä on myös näi­tä suu­ren ylei­sön tun­te­mia hah­mo­ja, ku­ten Kum­me­li-tv-sar­jan Heik­ki Hela (Gos­pel Po­wer) ja Heik­ki Sil­ven­noi­nen (Q.Stone) sekä Mik­ko Kuus­to­nen (Q.Stone).

Us­kos­sa Kel­ta­kan­gas on ol­lut pik­ku­po­jas­ta.

– Se on tun­tu­nut hy­väl­tä. Kas­voin sii­hen. Us­ko on mi­nul­le elä­män pe­rus­ta. Elä­mäs­sä sa­taa ja pais­taa, mut­ta us­koon tur­vaan. Raa­mat­tua luen lii­an vä­hän, mut­ta on ol­lut se­kin vai­he, et­tä olen lu­ke­nut enem­män. Ru­kou­se­lä­mä­ni on vi­re­äm­pää. Us­kon joh­da­tuk­seen, jota tu­lee ru­koil­la. Sy­dä­mel­lä­ni us­kon ja suul­la­ni sen tun­nus­tan.

Kel­ta­kan­gas sa­noo ole­van­sa läh­tö­jään ”kar­va­hat­tuk­ris­tit­ty”.

– Isäl­lä ja isän isäl­lä on hel­lun­tai­seu­ra­kun­ta­taus­ta. Per­heem­me kuu­lui evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­seen kirk­koon. Ko­to­na kris­til­li­set ar­vot oli­vat ar­vos­saan, mut­ta mi­tään ei tu­pu­tet­tu. Sain us­kon­nol­li­ses­ti va­paan kas­va­tuk­sen. Ihan it­se sain poh­dis­kel­la, mi­hin us­kon.

Kel­ta­kan­kaal­le on tär­ke­ää, et­tä ih­mi­nen saa teh­dä us­kon­rat­kai­sun­sa it­se­näi­ses­ti il­man pai­nos­tus­ta. 

– Jos mi­nul­la on jos­kus lap­sia, py­rin kas­vat­ta­maan hei­tä tuos­sa asi­as­sa sa­mal­la ta­val­la kuin van­hem­pa­ni mi­nua, hän sa­noo.

Luok­ka­so­taa, Va­li­o­lii­gaa ja met­sän­hoi­toa

Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan joh­ta­va kant­to­ri Jus­si Kel­ta­kan­gas, 36, on läh­töi­sin Jy­väs­ky­läs­tä. Kel­ta­kan­gas on asu­nut Hol­lo­las­sa ke­säs­tä 2021. Ko­toa vir­ka­pai­kal­le So­vi­tuk­sen­kir­kol­le on kuu­den mi­nuu­tin kä­ve­ly. Kel­ta­kan­kaan puo­li­so asuu Ka­ris­tos­sa, jos­ta on tul­lut kant­to­rin toi­nen koti.

Kant­to­rik­si Kel­ta­kan­gas val­mis­tui vuon­na 2014. Hän aloit­ti Hol­lo­las­sa vi­ras­sa syys­kuus­sa 2020. Sitä en­nen hän eh­ti työs­ken­nel­lä kant­to­ri­na Jy­väs­ky­läs­sä sekä kant­to­rin si­jai­se­na Hol­lo­las­sa ja Lah­den Lau­neel­la. Lau­lu­pe­da­go­gik­si Kel­ta­kan­gas val­mis­tui vuon­na 2019 ja opet­taa lau­lua ja har­mo­ni­kan­soit­toa sa­tun­nai­ses­ti. Kun­nos­taan hän huo­leh­tii kun­to­sa­lil­la ja luon­to­kä­ve­lyin, mut­ta tie­sit­kö hä­nes­tä tätä:

1 On kiin­nos­tu­nut his­to­ri­as­ta ja eri­tyi­ses­ti vuo­den 1918 luok­ka­so­dan ta­pah­tu­mis­ta. Jo var­hain lap­se­na näh­ty Väi­nö Lin­nan Tääl­lä Poh­jan­täh­den al­la teki suu­ren vai­ku­tuk­sen. Tuon ke­vään su­rul­li­set ta­pah­tu­mat Hol­lo­lan kir­kon­ky­läl­lä kos­ket­ta­vat ja kieh­to­vat.

2 Kan­nat­taa jal­ka­pal­lon Eng­lan­nin Va­li­o­lii­gas­sa pe­laa­vaa Tot­ten­ham Hots­pu­ria. ”Yk­si buc­ket lis­til­la ole­va asia on eh­dot­to­mas­ti Spur­sin ko­ti­pe­li Lon­toos­sa. Myös snoo­ke­ria oli­si hie­noa pääs­tä kat­so­maan jos­kus li­ve­nä”, hän sa­noo.

3 Har­ras­taa met­sän­hoi­toa. ”Ko­ti­seu­dul­la Jy­väs­ky­läs­sä on jon­kin ver­ran met­sää, jota olen saa­nut is­tut­taa isän kans­sa. Met­säs­sä puu­has­te­lu rai­vaus­sa­han kans­sa on hy­vää lii­kun­taa. Siel­lä aja­tuk­set saa pois kai­kes­ta stres­saa­vas­ta, nä­kee työn­sä jäl­jen konk­reet­ti­ses­ti ja saa käyt­tää luo­vuut­taan. Lois­ta­vaa vas­ta­pai­noa ur­ku­jen ää­res­sä is­tu­mi­sel­le”, Kel­ta­kan­gas to­te­aa.

Lue lisää aiheesta