JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kirk­ko­herran kiirastuli – "Kun jaksamisen rajat löytyvät, voi seurausten kanssa elää", sanoo Joutjärven kirkkoherra Hannes Wallin

7.9.2022
Esa Arvekari

Yh­teis­kun­nan ja­kau­tu­nei­suus on tä­män het­ken polt­ta­vim­pia ky­sy­myk­siä. Me­neil­lään ole­vat krii­sit uh­kaa­vat li­sä­tä vas­tak­kai­na­set­te­lua en­ti­ses­tään.

Kirk­ko on pe­rin­tei­ses­ti ol­lut krii­si­ai­koi­na yh­teis­kun­taa va­kaut­ta­va ins­ti­tuu­tio. Sil­lä on ol­lut kyky ra­ken­taa rau­haa ja su­lat­taa yh­teen eri ta­voin ajat­te­le­via ih­mi­siä.

Mut­ta ei kirk­ko­kaan haa­voit­tu­ma­ton ole. Mitä ta­pah­tuu, kun vas­tak­kai­na­set­te­lus­ta tu­lee ydin­ky­sy­mys, joka al­kaa hal­li­ta seu­ra­kun­ta­e­lä­mää ja ve­rot­taa ener­gi­aa työn­te­ki­jöis­tä ja ri­vi­jä­se­nis­tä? 

 

Tä­hän osaa vas­ta­ta se, joka on jou­tu­nut ja­kau­tu­mi­sen kes­ki­öön.

Jout­jär­ven seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra, Koh­taa­mis­paik­ka-yh­tei­sös­tä ylem­män pas­to­raa­li­tut­kin­non opin­näy­te­työn teh­nyt Han­nes Wal­lin, on mak­sa­nut myös hen­ki­lö­koh­tais­ta hin­taa seu­ra­kun­tan­sa koos­sa pi­tä­mi­sek­si.

Asi­oi­den ym­mär­tä­mi­sek­si pi­tää pa­la­ta ai­koi­hin, jol­loin Wal­lin oli au­tu­aan tie­tä­mä­tön sii­tä, kuin­ka hal­lin­nol­li­nen ken­kä tu­li­si myö­hem­min pu­ris­ta­maan hän­tä.

 

Pa­pin ura ei al­ku­jaan­kaan au­en­nut hel­poim­mas­ta pääs­tä.

– Mi­nut va­lit­tiin Tal­lin­nan in­ke­ri­läis-suo­ma­lai­sen seu­ra­kun­nan pa­pik­si. Seu­ra­kun­ta koos­tui enim­mäk­seen iäk­käis­tä in­ke­rin­suo­ma­lai­sis­ta nai­sis­ta ja hei­dän lap­sis­taan. Moni oli les­ki, kos­ka mie­het oli­vat me­neh­ty­neet van­ki­lei­reil­lä.

– Tun­sin aluk­si ar­kuut­ta. Mitä mi­nul­la, nuo­rel­la mie­hel­lä oli­si an­net­ta­vaa näil­le vai­nois­ta sel­vin­neil­le, pal­jon kär­si­neil­le ih­mi­sil­le?

Kun Wal­lin ker­toi tun­te­muk­sen­sa, sai hän vas­tauk­sen, joka an­taa vie­lä­kin voi­mia ih­mis­ten koh­taa­mi­seen.

– Ole vaan oma it­se­si, tämä on ko­di­kas­ta. Meil­tä on lä­hes kai­kil­ta mie­het ka­don­neet tai lei­reil­lä. Ei ole pa­peik­si jää­nyt kuin nuo­ru­kai­sia. Kyl­lä sinä kel­paat meil­le, he tuu­mi­vat.

 

Pa­la­tes­saan Suo­meen Muu­ra­men seu­ra­kun­nan pa­pik­si Wal­lin sai ko­ke­muk­sen pe­rin­tei­ses­tä, suo­ma­lai­ses­ta seu­ra­kun­nas­ta, joka oli kai­kin puo­lin va­kaa ja jär­jes­tyk­ses­sä.

– Sain teh­dä ju­lis­tus­työ­tä ja kir­kol­li­sia toi­mi­tuk­sia il­man suu­rem­pia kult­tuu­ri­jän­nit­tei­tä. Seu­ra­kun­ta oli jä­se­nis­töl­tään har­mo­ni­nen ja ta­lou­del­li­nen ti­lan­ne oli hyvä. 

Wal­li­nil­la ei ol­lut per­het­tä, jo­ten hän käyt­ti pal­jon va­paa ai­kaa il­lan­viet­toi­hin ys­tä­vä­pii­ris­sä sekä yh­tei­seen hen­gai­luun.

– Olen ai­na pi­tä­nyt his­to­ri­as­ta ja his­to­ri­al­li­sis­ta koh­teis­ta. Kä­vin mie­lel­lä­ni mu­se­ois­sa. Olin ute­li­as op­pi­maan kult­tuu­reis­ta ja yh­teis­kun­nas­ta. 

 

Vaik­ka hän oli tuo­hon men­nes­sä toi­mit­ta­nut lu­kui­sia hau­ta­jai­sia ja koh­dan­nut su­re­via, tuli sy­vin ko­ke­mus täs­sä­kin oma­koh­tai­sen me­ne­tyk­sen kaut­ta.

– Ih­mi­se­lä­män ra­jal­li­suus is­ki en­sim­mäi­sen ker­ran vah­vas­ti läpi Muu­ra­men ai­koi­na, kun äi­ti­ni kuo­li äkil­li­ses­ti. En eh­ti­nyt pe­lä­tä, en­kä sur­ra etu­kä­teen, kos­ka äi­din kuo­le­ma tuli sai­raus­koh­tauk­sen muo­dos­sa. Äi­dil­lä oli erit­täin mer­ki­tyk­sel­li­nen paik­ka elä­mäs­sä­ni.

Wal­lin sai ha­vai­ta, et­tä oma­koh­tai­nen me­ne­tys toi eri­lais­ta nä­kö­kul­maa pap­peu­teen.

– Huo­ma­sin, et­tä äi­din pois me­non jäl­keen mi­nun oli luon­te­vam­pi koh­da­ta äkil­li­ses­ti lä­hei­sen­sä me­net­tä­nei­tä ja ym­mär­tää hei­dän su­ru­työ­tään.

 

Jout­jär­vel­le Wal­lin va­lit­tiin pa­pik­si vuon­na 1997. Al­ku­ai­ka seu­ra­kun­ta­pap­pi­na ei tuo­nut suu­ria muu­tok­sia työn­ku­vaan ai­em­piin teh­tä­viin ver­ra­ten.

– Oli kui­ten­kin heti sel­vää, et­tä Jout­jär­vi tu­li­si poik­ke­a­maan kai­kis­ta ai­em­mis­ta työ­pai­kois­ta­ni. Kir­kon he­rä­tys­liik­keil­lä, lä­hin­nä esi­kois­les­ta­di­o­lai­suu­del­la ja vii­des­läi­syy­del­lä, oli pe­rin­tei­ses­ti hy­vin kes­kei­nen vai­ku­tus seu­ra­kun­nan ope­tuk­ses­sa, ju­ma­lan­pal­ve­lu­se­lä­mäs­sä ja jä­se­nis­tön roo­lis­sa.

Jout­jär­ven lu­te­ri­lai­sen seu­ra­kun­nan hel­moi­hin oli jo vuon­na 1998 syn­ty­nyt Koh­taa­mis­paik­ka-yh­tei­sö, jon­ka al­ku oli seu­ra­kun­nan omassa toi­min­nas­sa. Myö­hem­min yh­tei­sön laa­je­tes­sa teh­tiin pe­rus­te­tun Koh­taa­mis­paik­ka ry:n sekä Päi­jät-Hä­meen Kan­san­lä­he­tyk­sen kans­sa so­pi­mus toi­mi­mi­ses­ta Jout­jär­ven kir­kon ti­lois­sa.

– Seu­ra­kun­taan tul­tu­a­ni mi­nul­la ei aluk­si ol­lut hal­lin­nol­lis­ta vas­tuu­ta, jo­ten en tuol­loin näh­nyt, mil­lai­sia jän­nit­tei­tä Koh­taa­mis­paik­ka ai­heut­ti pää­tök­sen­te­ko­ta­sol­la.

 

Ol­tu­aan kuu­si vuot­ta vä­lil­lä kap­pa­lai­sen vi­ras­sa Ou­lun­ky­län seu­ra­kun­nas­sa ja pa­lat­tu­aan Jout­jär­vel­le kap­pa­lai­sek­si vuon­na 2005 Wal­lin huo­ma­si, et­tä ylei­nen il­ma­pii­ri suh­tees­sa Koh­taa­mis­paik­kaan oli sil­lä vä­lin muut­tu­nut ja seu­ra­kun­ta ja­kau­tu­nut.

– Yh­tei­sön toi­min­ta sai al­ku­ai­koi­na laa­jaa tu­kea ja he­rät­ti suo­ra­nais­ta in­nos­tus­ta niin työn­te­ki­jöi­den kuin jä­se­nis­tön pii­ris­sä. 

Ajan mit­taan, kun lii­ke sai enem­män ja­lan­si­jaa ja ha­lu­si laa­jen­taa työ­muo­to­jaan seu­ra­kun­nan si­säl­lä, al­koi il­me­tä ris­ti­rii­to­ja niin työn­te­ki­jöi­den kuin seu­ra­kun­ta­lais­ten­kin kes­ken. 

– Se mikä oli aluk­si yh­dis­tä­nyt ja an­ta­nut vir­taa, al­koi myös erot­taa ja jar­rut­taa.

 

Vuon­na 2013 Wal­lin löy­si it­sen­sä kirk­ko­her­ra­na mo­ni­muut­tu­ja­ken­täs­tä. Rat­kot­ta­va­na oli asi­oi­ta, joi­hin ei suu­rem­mis­sa­kaan ym­py­röis­sä ol­lut sel­ke­ää suh­tau­tu­mis­ta­paa; he­rä­tys­lii­ke­pai­no­tuk­set, joi­den­kin liik­kei­den vaa­li­ma van­ha vir­ka­kä­si­tys, joh­ta­juus­ky­sy­myk­set yh­teis­työ­hank­keis­sa sekä ylei­nen tapa- ja kult­tuu­ri­mur­ros, joka vai­kut­ti kirk­koon.

– Oli vaa­ra, et­tä seu­ra­kun­ta lui­sui­si ”kak­sois­s­tan­dar­diin”.

Wal­li­nil­ta odo­tet­tiin hal­lin­nol­li­sia rat­kai­su­ja.

– Jär­jes­tim­me lu­kui­sia neu­vot­te­lu­ko­kouk­sia ja ko­e­tim­me löy­tää so­pi­vaa yh­teis­työ­mal­lia. Asi­aa sel­vi­tel­tiin use­aan ot­tee­seen myös tuo­mi­o­ka­pi­tu­lin toi­mes­ta. Lo­pul­li­sek­si, so­vit­ta­mat­to­mak­si kyn­nys­ky­sy­myk­sek­si jäi evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon myön­tei­nen kan­ta nais­pap­peu­teen, jota Koh­taa­mis­paik­ka-yh­tei­sön edus­ta­jat ei­vät voi­neet tun­nus­taa omas­sa toi­min­nas­saan. Tätä ris­ti­rii­taa ei kirk­ko­lain vel­voit­tei­den ja seu­ra­kun­ta­lais­ten tasa-ar­voi­sen koh­te­lun va­los­sa voi­tu hy­väk­syä.

 

Lo­pul­ta seu­ra­kun­ta­neu­vos­to rat­kai­si Wal­li­nin esi­tyk­ses­tä asi­an niin, et­tä Koh­taa­mis­paik­ka-yh­tei­sön toi­min­ta Jout­jär­ven kir­kon ti­lois­sa pää­tet­tiin lo­pet­taa. 

Pe­rus­tee­na oli­vat kirk­ko­lain sekä joil­ta­kin osin myös tasa-ar­vo­lain sää­dök­set. Li­säk­si pe­rus­tee­na oli evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­ses­sa kir­kos­sa hy­väk­syt­ty Tasa-ar­vo ja yh­den­ver­tai­suus -pe­ri­aa­te­oh­jel­ma.

– Seu­ra­kun­ta­lai­sia ei voi­nut lait­taa eri­ar­voi­sen ase­maan suh­tees­sa la­kiin, joh­ta­juu­teen ja oi­keu­teen osal­lis­tua sak­ra­ment­tei­hin.

Täs­sä vai­hees­sa jat­ku­va ris­ti­ve­to oli jo ai­heut­ta­nut ison muu­tok­sen Wal­li­nin työn kuor­mit­ta­vuu­des­sa.

– Jou­duin myön­tä­mään, et­tei työ ole enää yh­tä lail­la omis­sa kä­sis­sä kuin seu­ra­kun­ta­pa­pin vi­ras­sa. Mer­kit­tä­vä ha­vah­tu­mi­nen tuli myös sii­nä, et­tei it­sel­lä ol­lut ai­na osaa ei­kä ar­paa sii­hen, kuin­ka asi­at lo­pul­ta mut­kis­tui­vat ja hen­ki­löi­tyi­vät.

 

Wal­lin oli jou­tu­nut roo­liin, jos­sa ei ko­ke­nut olo­aan mu­ka­vak­si.

– Mi­nut ah­det­tiin tiet­tyyn muot­tiin, osin seu­ra­kun­nan si­säl­lä, osin myös jul­ki­suu­des­sa. En ol­lut pa­pin roo­lis­sa ai­em­min jou­tu­nut rau­han­so­vit­te­li­jak­si saa­ti ero­tuo­ma­rik­si. Kirk­ko­her­ra­na en sitä enää voi­nut vält­tää.

Hän on kii­tol­li­nen, et­tei jou­tu­nut ole­maan rat­kai­su­jen kans­sa yk­sin.

– Sain tu­kea seu­ra­kun­ta­neu­vos­ton jä­se­nil­tä niin pää­tök­sis­sä kuin nii­den jul­ki­ses­sa kom­men­toin­nis­sa. Olen on­nel­li­nen myös sii­tä, et­tei luot­ta­muk­se­ni ih­mi­siin lo­pul­ta­kaan vau­ri­oi­tu­nut.

 

Wal­li­nin mu­kaan krii­sin rat­kai­sus­sa suu­rin voit­ta­ja oli seu­ra­kun­nan yh­te­näi­syys ja kirk­ko­de­mok­ra­tia.

– Lu­te­ri­lai­nen seu­ra­kun­ta on de­mok­raat­ti­nen yh­tei­sö. De­mok­ra­ti­a­pe­ri­aa­te to­teu­tuu kai­kes­sa pää­tök­sen­te­os­sa ja toi­min­nas­sa. Suo­ma­lai­nen de­mok­ra­tia on enem­mis­tö­de­mok­ra­ti­aa. Kir­kon päät­tä­jien pi­tää kai­kes­sa ot­taa huo­mi­oon kir­kon enem­mis­tön tar­peet, sii­tä­kin huo­li­mat­ta et­tä enem­mis­tö on usein hil­jaa ja vält­tää ot­ta­mas­ta kan­taa.

Kir­kon tu­lee sal­lia myös vä­hem­mis­töt ja ol­la nii­den suh­teen her­käl­lä kor­val­la.

– Seu­ra­kun­ta ei ole muut­tu­ma­ton yh­tei­sö. Se muut­tuu jä­sen­ten­sä mu­ka­na. Vä­hem­mis­töt tuo­vat par­haim­mil­laan uu­sia tuu­lia ja haas­ta­vat seu­ra­kun­taa muut­tu­maan, mut­ta ne ei­vät voi pa­kot­taa muu­tok­seen, vaan ai­no­as­taan esit­tää uu­dis­tuk­sia de­mok­raat­ti­sen pro­ses­sin kaut­ta.

 

Kirk­ko uu­dis­tuu huo­mat­ta­vas­ti hi­taam­min kuin muu yh­teis­kun­ta. Mut­ta on­ko se täs­sä maa­il­man­ti­lan­tees­sa suu­ri vah­vuus?

– Krii­si sai mi­nut ajat­te­le­maan hi­das­ta muu­tos­ta voi­ma­va­ra­na. Seu­ra­kun­nan hil­jai­nen enem­mis­tö ei läh­de her­käs­ti mu­kaan ym­pä­ril­lä vel­lo­vaan po­la­ri­saa­ti­oon. Kirk­ko on sik­si täl­lä het­kel­lä Suo­mes­sa yli­voi­mai­ses­ti suu­rin vas­tak­kai­na­set­te­lua lie­ven­tä­vä rau­han­lii­ke, kos­ka se ei ole ruo­hon­juu­ri­ta­sol­la po­liit­ti­nen, ei lii­oin min­kään asi­an etu­jär­jes­tö. Se ky­ke­nee sul­ke­maan lä­him­mäi­syy­teen ja vuo­ro­pu­he­luun eri ta­voin ajat­te­le­via ih­mi­siä pa­rem­min kuin muut yh­teis­kun­nan ins­ti­tuu­ti­ot.

Koh­taa­mis­paik­ka-ky­sy­myk­sen sel­kiy­dyt­tyä vas­tuun pai­ne har­ti­oil­la vä­he­ni. Wal­li­nil­la oli kui­ten­kin edes­sä uu­si haas­te.

– Mi­nul­la to­det­tiin vuo­den­vaih­tees­sa etu­rau­has­syö­pä. Olin jäl­leen tuol­la pai­kal­la, jos­ta nä­kyy elä­män epä­var­muus ja ra­jal­li­suus. Kaik­kein ras­kain­ta ai­kaa oli ni­me­no­maan se epä­var­muus, joka edel­si asi­oi­den sel­vit­tä­mis­tä.

Jo­kai­nen krii­si syö voi­mia, mut­ta an­taa pi­dem­män pääl­le myös sie­to­ky­kyä ja sel­viy­ty­mi­sus­koa.

– Pie­net ar­ki­set asi­at, koh­taa­mi­set ih­mis­ten kans­sa sekä ajan viet­tä­mi­nen lä­heis­ten seu­ras­sa ovat en­tis­tä tär­ke­äm­piä.

Myös Koh­taa­mis­paik­ka-yh­tei­söön liit­ty­viin pää­tök­siin Wal­lin on saa­nut etäi­syyt­tä. 

– Löy­sin omat ra­ja­ni. Kaik­kiin asi­oi­hin ei ole täy­del­li­siä rat­kai­su­ja, jois­sa ku­kaan ei ko­ki­si it­se­ään lou­ka­tuk­si. Vel­vol­li­suu­te­ni on teh­dä pää­tök­siä, joi­den seu­raus­ten kans­sa voi elää. Toi­vot­ta­vas­ti tä­mä­kin asia on nyt rat­ken­nut mo­lem­pia osa­puo­lia tyy­dyt­tä­väl­lä ta­val­la.

Koh­taa­mis­paik­ka ry on täl­lä vä­lin löy­tä­nyt uu­den kump­pa­nin ja jat­kaa syk­sys­tä 2022 al­ka­en toi­min­taan­sa yh­teis­työs­sä Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­nan kans­sa. Kan­san­lä­he­tys, joka pi­tää kiin­ni pe­rin­tei­ses­tä vir­ka­kä­si­tyk­ses­tä, ei ole enää yh­teis­työs­sä mu­ka­na.

 

Pää­tök­sen­te­ki­jän paik­ka on vä­lil­lä maa­il­man yk­si­näi­sin.

– Vas­tus­tus­ta oli ajoit­tain ai­ka reip­paas­ti. Kä­vin läpi ko­van man­ke­lin. Jou­duin käy­mään it­se­ni kans­sa läpi myös sen pai­nin, et­tei mi­nul­la te­ke­mie­ni pää­tös­ten vuok­si, var­sin­kin jos en sai­si taak­se­ni seu­ra­kun­ta­neu­vos­ton enem­mis­töä, oli­si enää paik­kaa seu­ra­kun­nas­sa.

Täl­lä het­kel­lä Wal­li­nil­le tuot­taa tyy­dy­tys­tä vas­tuu­ta kan­ta­va ja iloi­sen työ­te­li­äs työ­yh­tei­sö sekä sel­kiy­ty­nyt työ­kent­tä.

– Olen saa­nut jäl­leen kes­kit­tyä kir­kol­li­siin toi­mi­tuk­siin, ju­ma­lan­pal­ve­lu­se­lä­mään sekä koh­taa­mi­siin seu­ra­kun­ta­lais­ten kans­sa.  

 

Myös sai­rau­den kans­sa Wal­lin on voi­ton puo­lel­la.

– Vii­mei­sin ve­ri­koe, leik­kau­so­pe­raa­ti­on jäl­keen osoit­ti, et­tei syö­pää enää ole.

Pu­ris­ta­vin ai­ka yk­si­tyi­se­lä­mäs­sä ja hal­lin­to­a­si­ois­sa näyt­täi­si ole­van ta­ka­na päin.

– Hyvä merk­ki on, et­tä myös va­paa-ai­ka täyt­tyy van­hois­ta har­ras­tuk­sis­ta sekä ren­gas­mat­kai­lus­ta per­heen kans­sa muun mu­as­sa Bal­ti­as­sa ja muu­al­la Eu­roo­pas­sa.

Myös moni mu­seo on saa­nut pit­käs­tä ai­kaa Wal­li­nin vie­raak­seen tänä ke­sä­nä.

Jut­tua kor­jat­tu 14.9. klo 15:57: Koh­taa­mis­paik­ka-yh­tei­sön al­ku oli seu­ra­kun­nan omas­sa toi­min­nas­sa, ei Kan­san­lä­he­tyk­sen toi­min­nas­sa.

Heit­to­la­je­ja har­ras­ta­va kirk­ko­her­ra

Han­nes Wal­lin on työs­ken­nel­lyt Tal­lin­nan in­ke­rin­suo­ma­lai­sen seu­ra­kun­nan pas­to­ri­na 1993–94, Muu­ra­men seu­ra­kun­nas­sa pap­pi­na, kap­pa­lai­se­na ja kirk­ko­her­ran si­jai­se­na 1995–97, Jout­jär­ven seu­ra­kun­nan pas­to­ri­na 1997–99, Ou­lun­ky­län seu­ra­kun­nan kap­pa­lai­se­na 1999–2005, Jout­jär­ven seu­ra­kun­nan kap­pa­lai­se­na 2005–13 ja kirk­ko­her­ra­na 1.12.2013 läh­tien.

Wal­lin suo­rit­ti vuon­na 2020 ylem­män pas­to­raa­li­tut­kin­non, joka an­taa pä­te­vyy­den kir­kon kaik­kiin pa­pin vir­koi­hin, mut­ta tie­sit­kö hä­nes­tä tätä:

1 Pas­to­raa­li­tut­kin­to oli case-tut­ki­mus Koh­taa­mis­paik­ka-liik­keen vai­heis­ta ja vai­ku­tuk­ses­ta Jout­jär­ven kir­kon pää­tök­sen­te­koon ja or­ga­ni­saa­ti­oon. Tut­ki­muk­sen pää­pai­no oli sel­vit­tää lu­te­ri­lai­sen seu­ra­kun­ta­yh­tei­sön ja kir­kon he­rä­tys­liik­kei­den toi­min­nan suh­det­ta. Tar­kas­te­lu­kul­mi­na oli­vat muun mu­as­sa lain­sää­dän­tö, kir­kon vi­rat, joh­ta­juus­kä­si­tys sekä sak­ra­ment­tien toi­mit­ta­mi­nen. 

2 Vä­hem­män tun­net­tua on, et­tä Wal­lin har­ras­taa heit­to­la­je­ja. Mou­ka­ri (6 kg) len­tää noin 40 met­riä ja pai­no (11,2 kg) noin 13 met­riä. Mo­lem­mat ovat kil­pai­lu­la­je­ja, mut­ta Wal­lin heit­te­lee vain hu­vik­seen. ”Pai­no­jen heit­te­ly on mai­nio ren­tou­tu­mis­kei­no."

3 Per­hee­seen kuu­luu luo­ka­no­pet­ta­ja-vai­mo, kol­me ty­tär­tä ja yk­si poi­ka. Tyt­tä­ris­tä van­hin opis­ke­lee lää­kä­rik­si, kes­kim­mäi­nen tuo­tan­to­ta­lou­den dip­lo­mi-in­si­nöö­rik­si ja nuo­rin eläin­lää­kä­rik­si. Poi­ka käy lu­ki­o­ta. ”Kun pu­hu­taan voi­ma­va­rois­ta ja ilon ai­heis­ta, on per­he mi­nul­le hen­ki­lö­koh­tai­sen us­kon ohel­la kaik­kein tär­kein jak­sa­mi­seen vai­kut­ta­va re­surs­si.”

4 Wal­lin ku­vaa it­sen­sä ute­li­aak­si, laa­jal­ti elä­mäs­tä ja sen il­mi­öis­tä kiin­nos­tu­neek­si ih­mi­sek­si. ”Seu­raan päi­vit­täin pait­si oman ala­ni, myös yh­teis­kun­nan ta­pah­tu­mia. Ko­e­tan aja­tel­la yh­teis­kun­nal­li­ses­ti, mut­ta en ole po­liit­ti­nen hen­ki­lö. Pyr­ki­myk­se­nä on ol­la kai­kel­le ja kai­kil­le avoin ih­mi­nen, jota on help­po lä­hes­tyä. Su­vait­se­vai­suus läh­tee kai­ken ym­mär­tä­mi­ses­tä, jos­kaan ei au­to­maat­ti­ses­ti hy­väk­sy­mi­ses­tä.”

Lue lisää aiheesta