JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Marina Erhola: "Armollisuus löytyy elämän pohja­kos­ke­tuk­sista"

Lää­kä­ri ja sote-joh­ta­ja Ma­ri­na Er­ho­lan elä­mään on kuu­lu­nut myös vah­vuu­den työs­tä­mis­tä.

3.5.2023
Esa Arvekari

Marina Er­ho­la on elä­nyt koko työ­u­ran­sa jul­ki­suu­des­sa, enim­mäk­seen pyy­tä­mät­tään.

Me­di­an kiin­nos­tuk­sen hän he­rät­ti aloit­ta­es­saan keuh­ko­lää­kä­ri­nä sekä myö­hem­min THL:n yli­joh­ta­ja­na.

Ot­si­kot ei­vät jät­tä­neet, kun hän siir­tyi vir­kaan­sa Päi­jät-Hä­meen hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män toi­mi­tus­joh­ta­jak­si.

Ja pe­räs­sä löö­pit seu­raa­vat jäl­leen hä­nen aloi­tet­tu­aan elo­kuus­sa 2022 pes­tin Pir­kan­maan hy­vin­voin­ti­a­lu­een joh­ta­ja­na.

– Näis­sä teh­tä­vis­sä jul­ki­suut­ta ei voi juos­ta pa­koon. Se on osa työn­ku­vaa, Er­ho­la sa­noo.

Kun ih­mi­nen on jat­ku­vas­ti me­di­an ham­pais­sa, vä­lit­tyy hä­nes­tä hen­ki­lö­ku­va työ­mi­nän kaut­ta.

Kun Yle teki Er­ho­las­ta hen­ki­lö­ju­tun, ku­vat­tiin hä­net tah­to­nai­sek­si ter­mein ”sit­keä, avoin, kär­si­väl­li­nen”.

Hä­net tyy­pi­tet­tiin ih­mi­sek­si, joka suo­ras­taan ha­keu­tuu haas­tei­siin. Kun työ al­kaa ol­la help­poa ja mu­ka­vuu­sa­lue saa­vu­tet­tu, al­kaa Er­ho­la ”mie­luus­ti ha­kea uu­sia haas­tei­ta”.

– Tämä on tie­tys­ti tot­ta. Olen niin sa­no­nut, mut­ta se on vain asi­oi­den yk­si puo­li, hän vah­vis­taa.

 

Mie­li­ku­va, et­tä Er­ho­la oli­si vain kii­tä­nyt eteen­päin nou­su-ural­la ei an­na oi­keut­ta ta­pah­tu­mil­le. To­del­li­suu­des­sa ta­ri­naan si­säl­tyy erit­täin dra­maat­ti­sia poh­ja­kos­ke­tuk­sia.

Tätä kir­joi­tet­ta­es­sa ta­ka­na on jäl­leen yk­si poh­ja. Er­ho­la on en­sim­mäis­tä päi­vää töis­sä nel­jän vii­kon sai­raus­lo­man jäl­keen.

– Tut­tu kaa­va. Ko­toa suo­raan am­bu­lans­sil­la sai­raa­laan. Hoi­to käyn­tiin teho-osas­ton kaut­ta, hän to­te­aa.

Taus­tal­la on pit­kä­ai­kai­nen keuh­ko­sai­raus, joka on joh­ta­nut lu­kui­siin sai­raus­lo­miin.

– Täl­lä ker­ral­la keuh­ko-oi­reis­sa ei ol­lut kyl­lin. Sain pääl­le ko­ro­nan, joka pit­kit­ti toi­pu­mis­ta.

 

Äk­ki­py­säh­dys ei ol­lut en­sim­mäi­nen. Sai­ras­tu­mi­sen al­ku­vai­hees­sa, vuon­na 2015 Er­ho­la kii­dä­tet­tiin te­hol­le 11 ker­taa, vä­lil­lä ko­toa, vä­lil­lä suo­raan työ­pai­kal­ta.

– Ne oli­vat ra­ju­ja reis­su­ja. Olin tuo­hon ai­kaan vuo­den si­säl­lä yh­dek­sän ker­taa hen­gi­tys­ko­nees­sa, hän muis­taa.

Mie­leen on jää­nyt myös dra­maat­ti­nen La­pin-reis­su.

– Olin työ­mat­kal­la Luos­tol­la. Jou­duin en­si­a­vun tul­les­sa sa­man tien hen­gi­tys­ko­nee­seen ja mi­nut kii­dä­tet­tiin eva­kuo­in­ti­len­nol­la sai­raa­laan, hän ker­taa.

 

Nyt, Päi­jät-Hä­meen kes­kus­sai­raa­lan teho-osas­tol­la sa­mat tun­te­muk­set oli jäl­leen käy­tä­vä läpi.

Ah­dis­tus, pet­ty­mys ja huo­li.

Kun on koh­dan­nut sa­man mon­ta ker­taa, tot­tuu­ko sii­hen, et­tä asi­at lo­pul­ta jär­jes­ty­vät?

– Luo­tan, et­tä kaik­ki jär­jes­tyy, mut­ta kyl­lä huo­li ja har­mi­tus on ai­na sama. On sitä pait­si joka ker­ran yh­tä nöy­ryyt­tä­vä tun­ne, kun keuh­ko­lää­kä­riä vie­dään am­bu­lans­sil­la sai­raa­laan. Se on niin no­loa, Er­ho­la ku­vaa.

Yh­del­lä ker­ral­la hän tun­si tar­vet­ta pur­kaa tun­tei­taan hoi­ta­val­le keuh­ko­lää­kä­ril­le.

– En pit­kään pu­hu­nut, mut­ta sain sa­no­tuk­si, et­tä mi­nua pai­naa kai­ken li­säk­si tämä hä­peä. Kai­kil­la tie­doil­la­ni, tai­doil­la­ni ja sai­rau­den tun­te­muk­sel­la mi­nun kai ei pi­täi­si ol­la täs­sä.

Sen si­jaan toi­pu­mi­sen ko­ke­muk­sis­ta on apua, mikä se­lit­tää sen, et­tä Er­ho­la on näin­kin pian val­mis töi­hin.

– Kun pa­hin on ohi, mi­nul­la on sai­rau­te­ni osal­ta sel­ke­ät hoi­to­por­taat omas­sa pääs­sä. Tie­dän mitä ta­pah­tuu, mi­ten hoi­de­taan, lää­ki­tään ja mi­ten toi­pu­mi­nen mah­dol­li­ses­ti me­nee, hän ku­vaa.

 

Vaik­ka luu­li­si, et­tä äkil­li­set teho-osas­to­kei­kat oli­si­vat Er­ho­lan sy­vin poh­ja­kos­ke­tus elä­män ar­vaa­mat­to­muu­teen, niin ei ole. Pit­kä­ai­kai­nen sai­raus ja uu­pu­mus on vie­nyt hä­net ker­ran tä­tä­kin sy­vem­mäl­le.

– Yli­voi­mai­ses­ti vai­kein vai­he elä­mäs­sä­ni oli­vat vuo­det, jot­ka työs­ken­te­lin THL:ssä. Sa­maan ai­kaan poi­ka­ni kamp­pai­li pit­käl­li­sen, hen­gen­vaa­ral­li­sen huu­me­riip­pu­vuu­den kans­sa.

Ta­voit­teel­li­se­na ja pää­mää­rä­tie­toi­se­na ih­mi­se­nä Er­ho­la ylit­ti mo­neen ker­taan jak­sa­mi­sen­sa ra­jat yrit­tä­es­sään hoi­taa yh­tä ai­kaa työn ja lap­sen tu­ke­mi­sen.

– Mi­nun kal­tai­sel­le­ni ih­mi­sel­le on te­ke­mä­tön paik­ka, et­tei lap­sen aut­ta­mi­sel­le voi­nut enää aset­taa mi­tään ta­voi­tet­ta. Mi­nun oli pääs­tet­tä­vä ir­ti ja kä­si­tet­tä­vä, et­tä asi­at me­ne­vät niin kuin me­ne­vät, tein mitä ta­han­sa.

Koko ke­vään 2017 hä­nel­lä oli suun­nat­to­man paha olo.

– Tie­sin, et­tä jo­kin rat­kai­su piti tul­la, muu­ten en jak­sai­si.

Lo­pul­ta hän ajoi Hä­meen­lin­nas­ta Hel­sin­gin-asun­nol­leen, heit­täy­tyi sän­gyl­le ja al­koi huu­taa suo­raa huu­toa.

– Huu­sin apua ja ar­moa. En ol­lut tot­tu­nut luo­vut­ta­maan, mut­ta sil­lä koh­taa minä luo­vu­tin.

Sen jäl­keen on ta­pah­tu­nut ”ih­mei­tä”.

– Poi­ka­ni kun­tou­tui rait­tiik­si ja elää nyt nor­maa­lia nuo­ren mie­hen elä­mää tu­le­vai­suu­den suun­ni­tel­mi­neen ja odo­tuk­si­neen. Us­kon, et­tä me mo­lem­mat kä­vim­me poh­jal­la ja luo­vu­tim­me tah­tom­me suu­rem­piin kä­siin, hän poh­tii.

 

Er­ho­la ni­mit­tää ai­em­pia ja ny­kyi­si­ä­kin krii­se­jään poh­ja­kos­ke­tuk­sik­si.

– Ajan myö­tä op­pii kä­sit­tä­mään nämä ti­lan­teet ar­mon ja hen­ki­syy­den kos­ke­tuk­sik­si. Ar­mo mur­tau­tuu elä­mään ti­lan­teis­sa, jois­sa omat voi­mat lop­pu­vat. Elä­mäs­sä­ni on ol­lut pal­jon kär­si­mys­tä, mut­ta myös pal­jon ar­moa. Olen kai­kes­ta hy­vin kii­tol­li­nen, Er­ho­la sa­noo.

Ny­kyi­sin hän ko­kee, et­tä pe­rik­si­an­ta­mat­to­muus on pait­si hyve myös pahe, jon­ka kans­sa tu­lee kamp­pail­la ym­mär­tääk­seen, et­tei kaik­kea voi hal­li­ta tah­don­voi­mal­la.

– Saan kiit­tää pe­rik­si­an­ta­mat­to­muu­des­ta gee­ne­jä. Tun­nis­tan täs­sä äi­ti­ni Ma­ri­ta Puu­so­lan piir­teet. Hän oli yli­pit­kien kes­tä­vyys­mat­ko­jen ur­hei­li­ja, joka ei hel­pol­la an­ta­nut pe­riksi. Hän hiih­ti en­sim­mäi­se­nä nai­se­na Pir­kan hiih­don 90 ki­lo­met­riä, Fin­lan­dia-hiih­to­ja ja Ka­le­van kier­rok­sia eri kes­tä­vyys­la­jei­neen.

Äi­din muis­to on Er­ho­lal­le täl­lä het­kel­lä hy­vin ajan­koh­tai­nen.

– Äi­ti­ni, joka toi­mi ai­koi­naan Lah­des­sa myös kirk­ko­val­tuu­tet­tu­na, kuo­li vii­me syk­sy­nä. Muis­tot pa­lau­tui­vat kirk­kai­na mie­leen tyh­jen­tä­es­sä­ni ta­va­roi­ta hä­nen asun­nol­taan. Pal­kin­to­po­kaa­le­ja löy­tyi kaap­pi­kau­pal­la, ai­van kä­sit­tä­mä­tön mää­rä.

 

Er­ho­la to­te­aa hen­gel­li­syy­ten­sä muut­tu­neen ajan saa­tos­sa, pait­si iän tuo­man ko­ke­muk­sen, myös sai­rau­den ja krii­sien myö­tä.

– Sa­no­taan, et­tä ih­mi­sen huo­not luon­teen­piir­teet pa­he­ne­vat van­he­tes­sa. Us­kon sil­ti, et­tä iän myö­tä kas­vaa myös tiet­ty nöy­ryys. Tu­lee ym­mär­rys, et­tä pi­tää vä­lil­lä an­taa myös pe­rik­si. Se peh­men­tää mei­tä ja saa asi­at juok­se­maan jous­ta­vam­min, hän miet­tii.

Mitä tu­lee kirk­koi­hin paik­koi­na, Er­ho­la on ai­na viih­ty­nyt nii­den il­ma­pii­ris­sä.

– Kun pur­jeh­dim­me pal­jon, oli meil­lä 30 vuo­den ai­ka­na mais­sa poi­ke­tes­sam­me ta­pa­na kier­tää läpi kirk­ko­ja. Ne ovat py­hiä paik­ko­ja, jois­sa on hyvä ol­la.

Seu­ra­kun­ta­yh­tei­söön ja seu­ra­kun­ta­e­lä­mään Er­ho­lal­la ei ole työ­vuo­si­na ol­lut mah­dol­li­suus osal­lis­tua ak­tii­vi­ses­ti. Täl­lä het­kel­lä va­paa-ai­ka me­nee oman per­heen, las­ten ja las­ten­las­ten kans­sa.

– Kun omat van­hem­pa­ni jäi­vät eläk­keel­le, tuli heil­le ai­ka ol­la mu­ka­na seu­ra­kun­nan ar­jes­sa ja ta­pah­tu­mis­sa. Ha­lu­an ku­vi­tel­la, et­tä mi­nul­le on myös tu­los­sa tämä ai­ka, jol­loin olen va­paam­pi läh­te­mään mu­kaan toi­min­taan.

Mis­tä ny­kyi­ses­sä, hy­vin kuor­mit­ta­vas­sa työs­sä löy­tyy vas­ta­pai­no ja rau­ha?

– Jon­kun luon­neh­din­nan mu­kaan olen ekst­ro­ver­teis­tä int­ro­ver­tein. Eli se­hän tar­koit­taa, et­tä va­paa-ajal­la kai­paan omaa rau­haa ja la­tau­dun sil­lä ta­voin par­hai­ten.

Rau­han­temp­pe­li­nä toi­mii asun­to Sal­paus­se­län har­jul­la.

– Mi­nul­la on ta­pa­na is­tua pai­kal­la­ni ja kat­soa mai­se­maa. An­nan aja­tus­ten le­vä­tä tai lau­ka­ta. Se on me­di­toin­tia ar­jen kes­kel­lä, hän sa­noo.

 

Pää­tös­tä elä­köi­ty­mi­ses­tä Er­ho­la ei ole vie­lä val­mis poh­ti­maan.

– Ajat­te­len tä­nään, et­tä tämä on vii­mei­nen etap­pi­ni hal­lin­non sa­ral­la. Viih­dyn hy­vin pal­ve­lu­jär­jes­tel­mäs­sä, mis­sä ih­mi­set ja hei­dän tar­peen­sa ovat lä­hel­lä.

Keuh­ko­lää­kä­rin työn­sä osal­ta Er­ho­la on jos­kus myös hel­li­nyt haa­vet­ta vas­taa­not­to­työ­hön pa­laa­mi­ses­ta.

– Voi­han ol­la, et­tä työ oli­si muu­al­la­kin kuin Suo­mes­sa. Köy­hyyt­tä, hä­tää ja avun tar­vet­ta on muun mu­as­sa ke­hi­tys­mais­sa, jois­ta mi­nul­la on lää­kä­rin ko­ke­mus­ta ol­tu­a­ni ai­koi­naan muun mu­as­sa mie­he­ni mu­ka­na ke­hi­ty­sa­pu­ko­men­nuk­sel­la.

Pir­kan­maan hy­vin­voin­ti­a­lu­een al­ku­tai­val sekä to­den­nä­köi­ses­ti koko sote-jär­jes­tel­män va­kiin­tu­mi­sen en­sim­mäi­set vuo­det tu­le­vat ole­maan Er­ho­lal­le erit­täin työn­täy­tei­siä.

– Meil­lä on rat­kot­ta­va­na iso­ja ky­sy­myk­siä, jois­ta so­si­aa­li- ja ter­vey­sa­lan hen­ki­lös­tö­pu­la ja ra­hoi­tus­ky­sy­myk­set ovat ne kaik­kein vai­keim­mat, hän tii­vis­tää.

Se­kään, et­tä on­gel­mat rat­ko­taan jär­jes­tel­män si­säl­lä, ei vie­lä rii­tä.

– Sa­maan ai­kaan, kun ny­kyi­ses­sä jär­jes­tel­mäs­sä on re­surs­si­va­jet­ta, li­sään­tyy pai­ne ul­ko­puo­lel­ta hoi­don tar­peen kas­vun myö­tä. Vä­es­tön ikään­ty­mi­nen ei ole vie­lä al­kuun­kaan py­säh­ty­nyt, hän muis­tut­taa.

Päi­jät-Häme on ol­lut tä­män­het­ki­siin sote-haas­tei­siin näh­den pal­ve­lu­jär­jes­tel­män ke­hit­tä­mi­sen edel­lä­kä­vi­jä.

– Teim­me uu­dis­tuk­sia jo hy­vin­voin­tiyh­ty­män ai­ka­na. Muil­la sote-alu­eil­la, ku­ten Kan­ta-Hä­mees­sä ja Pir­kan­maal­la, hy­vin­voin­ti­a­lu­eet läh­te­vät tar­kas­te­le­maan pal­ve­lu­jaan ja re­surs­se­jaan ta­ka­mat­kal­ta edel­lä­kä­vi­jöi­hin ver­rat­tu­na. Täl­lä en tar­koi­ta sitä, et­tei­kö Päi­jät-Hä­mees­sä­kin ol­tai­si iso­jen haas­tei­den edes­sä, juu­ri ul­koi­sen pal­ve­lu­tar­peen kas­vun vuok­si, hän ver­taa.

Tar­vi­taan­ko lo­pul­ta maa­kun­ta­ve­ro, en­nen kuin so­ten sol­mut rat­ke­a­vat?

– Vai­kea ky­sy­mys. Tämä on lo­pul­ta po­liit­ti­nen va­lin­ta. Täl­lä het­kel­lä meil­lä on hyb­ri­di­mal­li, jos­sa ra­hoi­tus tu­lee val­ti­ol­ta, mut­ta pää­tök­sen­te­os­sa val­lit­see alu­e­de­mok­ra­tia. Alu­e­de­mok­ra­ti­an kä­det ovat siis täy­sin si­dot­tu ra­haan, joka val­ti­ol­la on va­raa lait­taa hoi­toon. Me­no­ja pys­ty­tään li­sää­mään omin pää­tök­sin, mut­ta ei tu­lo­ja.

Maa­kun­ta­ve­ro tar­koit­tai­si, et­tä sote-alu­eet sai­si­vat it­se­näi­sen pää­tök­sen­te­on li­säk­si myös omat ve­ro­tu­lot.

– Po­liit­ti­nen va­lin­ta on sii­nä, jat­ke­taan­ko val­ti­on kont­rol­loi­maa ra­hoi­tus­ta vai siir­ry­tään­kö täy­si­ve­ri­seen alu­eit­se­hal­lin­toon, jon­ka myö­tä voi­si tul­la myös maa­kun­ta­ve­ro. Ym­mär­ret­tä­väs­ti on pel­ko­ja, et­tä uu­si ve­ro­por­ras nos­tai­si kan­sa­lais­ten ko­ko­nais­ve­ro­tus­ta, jo­ten pää­tös ei oli­si help­po, Er­ho­la sa­noo.

Er­ho­lan oma kä­si­tys on, et­tä sote-jär­jes­tel­mä on ai­na­kin tois­tai­sek­si ”rik­ki­näi­nen”.

– Te­hos­ta­mis- ja tuot­ta­vuu­den­pa­ran­ta­mis­toi­mia vas­ta aloi­tel­laan eri sote-alu­eil­la. Se, kuin­ka pal­jon rik­ki­näi­seen jär­jes­tel­mään kan­nat­taa täs­sä vai­hees­sa lait­taa li­sää ra­hoi­tus­ta, on tark­kaan poh­dit­ta­va ky­sy­mys.

Pi­täi­si­kö yk­si­tyi­siä hoi­to­pal­ve­lu­ja li­sä­tä ja it­se mak­set­ta­vien hoi­to­jen Kela-kor­vauk­set pa­laut­taa täy­teen mää­rään­sä, jot­ta hoi­to­jo­no­ja saa­tai­siin pu­re­tuk­si jul­ki­sel­ta puo­lel­ta?

– It­se asi­as­sa tä­hän suun­taan on jo men­ty. Huo­mat­ta­va osa so­si­aa­li­pal­ve­luis­ta tuo­te­taan yk­si­tyi­ses­ti. Yk­si­tyi­sel­lä puo­lel­la on pal­jon käyt­tä­mät­tö­miä mah­dol­li­suuk­sia. Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti olen sitä miel­tä, et­tä juu­ri täs­sä vai­hees­sa yk­si­tyi­sen hoi­don Kela-kor­vauk­sen pie­nen­tä­mi­nen ei ol­lut jär­ke­vä rat­kai­su.

Ma­ri­na Er­ho­la

Pel­kis­tet­tyä va­paa-ai­kaa viet­tä­vä lää­kä­ri

Ma­ri­na Er­ho­la on 60-vuo­ti­as keuh­ko­lää­kä­ri ja lää­ke­tie­teen toh­to­ri. Hän työs­ken­te­lee Pir­kan­maan hy­vin­voin­ti­a­lu­een joh­ta­ja­na. Ai­em­min ural­laan hän on ol­lut THL:n yli­joh­ta­ja vuo­si­na 2009–2019 ja Päi­jät-Hä­meen hy­vin­voin­tiyh­ty­män toi­mi­tus­joh­ta­ja 2019–2022. CV:stä löy­tyy myös usei­ta asi­an­tun­ti­ja­teh­tä­viä Maa­il­man ter­veys­jär­jes­tös­sä WHO:ssa. Er­ho­lal­la on puo­li­so, nel­jä ai­kuis­ta las­ta ja kak­si las­ten­las­ta.

Tie­sit­kö hä­nes­tä tätä:

1 Er­ho­la aloit­ti lää­kä­rin­työn Ni­ca­ra­gu­an pää­kau­pun­gis­sa Ma­na­gu­as­sa, köy­häs­sä kau­pun­gi­no­sas­sa. Hän on työs­ken­nel­lyt Suo­men li­säk­si ai­na­kin yh­dek­säs­sä eri maas­sa.

2 Työn ul­ko­puo­lel­la hän pi­tää yk­sin­ker­tai­ses­ta ja pel­kis­te­tys­tä elä­mäs­tä.

3 ”Saa­tan ke­sä­mö­kil­lä Pa­das­jo­el­la tui­jot­taa tun­te­ja kuik­ka­pa­ris­kun­taa.”

4 Er­ho­la asuu täl­lä het­kel­lä lap­suu­ten­sa mai­se­mis­sa Lah­den Jal­ka­ran­nas­sa.

Lue lisää aiheesta