JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Eläkkeellä valkosipulia viljelevä Eero Virtanen sanoo, että suntiona toimiminen oli työuran parasta aikaa. "Valtavasti sain siinä työssä uusia tuttuja."

Eläkkeellä valkosipulia viljelevä Eero Virtanen sanoo, että suntiona toimiminen oli työuran parasta aikaa. "Valtavasti sain siinä työssä uusia tuttuja."

"Olen konser­va­tiivi, mutta en juntti" – Eero Virtanen tuntee lute­ri­laisen kirkon hengel­li­seksi kodikseen, mutta kaikesta hän ei nyky­kir­kossa pidä

26.8.2020
Janne Urpunen

Pa­das­jo­en seu­ra­kun­nan en­ti­nen sun­tio Ee­ro Vir­ta­nen kat­se­lee maa­il­maa elä­ke­läi­sen sil­min. Vir­ta­nen oli sun­ti­o­na vuo­det 2010–2016. Sitä en­nen hän toi­mi ra­ken­nu­sy­rit­tä­jä­nä ja työn ohes­sa 24 vuot­ta seu­ra­kun­nan hal­lin­nos­sa. Kesä on men­nyt mar­ja­met­säs­sä.

– Täs­sä ta­los­sa mar­jas­te­taan to­sis­saan. Met­sä­va­del­maa on ke­rät­ty tänä ke­sä­nä 110 lit­raa, lak­ko­ja omas­ta pi­tä­jäs­tä 30 ja mus­ti­koi­ta lä­hem­mäs 200 lit­raa. Vat­tu­mää­rä on mi­nus­ta ai­ka kova, hän to­te­aa.

Pa­das­jo­en vä­ki­lu­ku on las­ke­nut vuo­si­kym­men­ten ajan ja pal­ve­lui­ta on kar­sit­tu. Toi­saal­ta hil­jai­suut­ta ja ti­laa rau­hoit­tu­mi­seen riit­tää. Kun­nan mai­nos­vi­deo Ex­pe­rien­ce not­hing (Älä koe mi­tään) on he­rät­tä­nyt kan­sain­vä­lis­tä­kin huo­mi­o­ta.

– Se oli hyvä veto. Ei tääl­lä pal­jon ta­pah­du var­sin­kaan tal­vi­sin. Ke­säl­lä on vilk­kaam­paa, kun mök­ki­läi­set tu­le­vat.

Vä­hä­vä­ki­sis­sä kun­nis­sa seu­ra­kun­ta on yleen­sä nä­ky­väm­pi toi­mi­ja kuin kau­pun­geis­sa. Niin Pa­das­jo­el­la­kin.

– Meil­lä mes­su­jen kes­ki­mää­räi­nen osa­not­ta­ja­mää­rä suh­tees­sa asu­kas­lu­kuun on ol­lut huip­pu­luok­kaa, mut­ta on­han se par­hais­ta vuo­sis­ta tip­pu­nut. Van­hem­mas­ta pääs­tä kuol­laan, nuo­ret muut­ta­vat pois ja kir­kos­ta ero­taan hel­pos­ti. Vi­re­ää on kui­ten­kin seu­ra­kun­ta­e­lä­mä. Kuka ti­lai­suuk­sis­sa ha­lu­aa kul­kea, kyl­lä ti­lai­suuk­sia on.

Vir­ta­sen mu­kaan kuo­ro­lau­lu on ol­lut ja on suo­sit­tu har­ras­tus Pa­das­jo­el­la.

– Kirk­ko­kuo­ro on van­ha (pe­rus­tet­tu 1956). So­ta­ve­te­raa­ni­kuo­ro kul­kee ny­ky­ään Pa­das­jo­en pe­rin­ne­kuo­ron ni­mel­lä. Kuo­ro ko­koon­tuu seu­ra­kun­ta­ko­dil­la. Mies­ten il­lat­kin ovat meil­lä taas voi­mis­saan.

Kin­ke­rei­tä­kin pi­de­tään.

– Pe­rin­ne elää lä­hes joka ky­läs­sä. Ei se tie­ten­kään ihan sa­man­lais­ta ole kuin en­nen, mut­ta läk­sy­jä on Raa­ma­tus­ta. Vir­siä, uu­sia ja van­ho­ja, ope­tel­laan.

Vuo­den 2017 alus­ta Pa­das­jo­en ja Kuh­moi­sen seu­ra­kun­nat yh­dis­tyi­vät Hol­lo­lan Kuh­mois­ten-Pa­das­jo­en kap­pe­li­seu­ra­kun­nak­si. Yh­dis­ty­mi­sen ai­heut­ta­mat lai­neet ovat aset­tu­neet.

– Äk­kiä sitä ih­mis­lap­si tot­tuu muut­tu­nei­siin olo­suh­tei­siin. Ei sii­tä yh­dis­tä­mi­ses­tä enää pal­jon pu­hu­ta.

Pal­jon ei sil­ti tar­vit­se hou­ku­tel­la, kun sa­not­ta­vaa löy­tyy.

– No ai­na­kin tak­sat nou­si­vat. Hau­taus­maal­la se par­hai­ten nä­kyy. Vä­hän se tai­taa niin ol­la, et­tä isom­man on help­po läh­teä kar­si­maan pie­nem­mäl­tä ja siir­tää hy­vää omaa pus­siin­sa. Ai­na­kin Särs­jär­ven lei­ri­kes­kus­ta ol­tiin lak­kaut­ta­mas­sa, mut­ta aja­tus on tain­nut kään­tyä, kun sitä on vas­tus­tet­tu.

Vir­ta­nen sa­noo ole­van­sa kirk­ko­suh­tees­saan mal­til­li­nen kon­ser­va­tii­vi.

– Sa­nan pi­täi­si mi­nus­ta pe­rus­tua Raa­mat­tuun. Olen kon­ser­va­tii­vi, mut­ta en junt­ti.

Vir­ta­nen kas­voi esi­kois­les­ta­di­o­lai­ses­sa ko­dis­sa. Hän tun­tee evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon hen­gel­li­sek­si ko­dik­seen toi­sin kuin moni esi­kois­les­ta­di­o­lai­nen.

– Ihan kai­kes­ta en sil­ti ny­ky­kir­kos­sa pidä. Kun olin haas­tat­te­lus­sa sun­ti­on työ­hön, sa­noin, et­tä Ee­ro ei avaa kir­kon ovia, jos sa­maa su­ku­puol­ta ole­via pa­re­ja ale­taan vih­kiä.

Saar­nan hän toi­voi­si toi­mi­tet­ta­van mes­sus­sa saar­na­tuo­lis­ta.

– Sen ver­ran pap­pi saa näyt­tää auk­to­ri­teet­tia. Ei kai­kis­sa ta­pah­tu­mis­sa tar­vit­se saar­na­tuo­liin nous­ta, mut­ta mes­su on mes­su. Sitä var­ten saar­na­tuo­li on teh­ty, et­tä siel­tä saar­na­taan.

Vir­ta­nen tun­ne­taan lau­lu­mie­he­nä, mut­ta nyt lau­lut on kuu­lem­ma lau­let­tu.

– Edes­men­nyt kant­to­ri Ant­ti Stra­nius opet­ti mi­nut lau­la­maan. Pal­jas­ti ne 150 nik­siä, mitä lau­la­mi­seen tar­vi­taan. Kant­to­ri Juha Nur­men kans­sa tein pal­jon yh­teis­työ­tä. Olen lau­la­nut pal­jon muun mu­as­sa siu­naus­ti­lai­suuk­sis­sa, mut­ta nyt nuo­tit on lyö­ty sup­puun. Ai­kan­sa ku­ta­kin. Olen kii­tol­li­nen sii­tä, et­tä olen saa­nut ol­la suh­teel­li­sen ter­ve ja lap­set ovat ter­vei­tä ja on­nis­tu­neet kiin­nit­ty­mään työ­e­lä­mään.

Lah­den Ris­tin­kir­kon ur­ku­ri An­na-Mai­ja Vir­ta­nen on Ee­ro Vir­ta­sen ty­tär. Las­ten­lap­sia Ee­ro Vir­ta­sel­la on vii­si, kaik­ki poi­kia.

– Las­ten­las­ten kans­sa tyk­kään tou­hu­ta, mut­ta vaa­ris­ta ei ole enää he­vo­sek­si, kun on niin huo­not pol­vet.

Lue lisää aiheesta