JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Padasjoella valmis­tuivat Liedon keski­ai­kaisen kirkon uudet keskeiset kalusteet – "Tekijöille hienoa, kun tiedetään, että se on ja pysyy siellä"

5.1.2022
Teemu Leppänen

Tu­run ku­pees­sa, Au­ra­jo­en ran­nal­la si­jait­se­van Lie­don Py­hän Pie­ta­rin kir­kon pe­rus­kor­jauk­ses­sa val­mis­te­tuis­sa ka­lus­teis­sa nä­kyy vah­vas­ti pa­das­jo­ke­lai­nen kä­den­jäl­ki.

Alt­ta­ri­pöy­tä ja kas­te­mal­jan jal­ka sekä usei­ta mui­ta tam­mi­sia ka­lus­tei­ta on val­mis­tet­tu Puu­lo­nin ka­lus­te­teh­taal­la Pa­das­jo­el­la. Yri­tys toi­mi pro­jek­tis­sa ka­lus­teu­ra­koit­si­ja Puu­se­pän­lii­ke Han­nek­sen ali­hank­ki­ja­na. Suun­nit­te­li­ja­na toi­mi Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Noan. Kir­kon uu­det kirk­ko­teks­tii­lit teki hol­lo­la­lai­nen teks­tii­li­tai­te­li­ja He­le­na Vaa­ri.

Lie­don seu­ra­kun­nan tie­dot­tees­sa ku­va­taan, et­tä pe­rus­kor­jaus aset­ti alt­ta­rin kes­kel­le kirk­koa ja ih­mi­set sen ym­pä­ril­le. "Kes­kei­set sym­bo­lit, kas­te­mal­ja ja alt­ta­ri, tu­li­vat näin vah­vem­min nä­ky­väk­si."

Yk­si­tyis- ja jul­kis­koh­tei­siin ka­lus­tei­ta val­mis­ta­van Puu­lo­nin tuo­te­ke­hi­tys­pääl­lik­kö Ris­to Luo­ma ker­too, et­tä pro­jek­tis­sa oli­vat mu­ka­na ta­val­la tai toi­sel­la koko yri­tyk­sen 15 hen­gen hen­ki­lös­tö.

– Tämä pro­jek­ti he­rät­ti te­ki­jöis­sä kun­ni­oi­tus­ta. On­han se val­ta­van hie­noa teh­dä kes­ki­ai­kai­seen kirk­koon alt­ta­ri­pöy­tää, kun tie­de­tään, et­tä se on ja py­syy siel­lä. Ti­lan­ne on eri­lai­nen esi­mer­kik­si kah­vi­las­sa, jon­ka ka­lus­teet voi­daan vaih­taa toi­siin mal­lei­hin muu­ta­man vuo­den pääs­tä, Luo­ma sa­noo.

Teh­taal­le toi­mi­tet­tiin alt­ta­ri­pöy­däs­tä 3D-mal­li, jon­ka pe­rus­teel­la yri­tys val­mis­ti tam­mi­pöy­dän vii­des­tä 10–20 sent­ti­met­riä kor­ke­as­ta osas­ta. En­nen sitä pöy­däs­tä oli pi­tä­nyt teh­dä tark­ka val­mis­tus­suun­ni­tel­ma sen osoit­ta­mi­sek­si, et­tä se pys­ty­tään val­mis­ta­maan.

Alttaripöydän osat työstettiin tammielementeistä. Kuva: Risto Luoma

Alttaripöydän osat työstettiin tammielementeistä. Kuva: Risto Luoma

Risto Luoma

CNC-ko­neis­tuk­sen jäl­keen pöy­tä lii­mat­tiin ka­saan, vii­meis­tel­tiin kä­sin ja pin­ta­kä­si­tel­tiin. Kir­kon lat­ti­aan pöy­tä ruu­vaat­tiin kiin­nis­tys­rau­dan avul­la, jot­ta se py­syy var­mas­ti pai­koil­laan.

– Lie­dos­sa kan­noim­me 170 ki­loa pai­na­van pyö­dän kirk­koon nel­jän hen­gen voi­min, kos­ka seu­ra­kun­ta ha­lu­si teh­dä kan­ta­mi­ses­ta some-vi­de­on, Luo­ma muis­te­lee haus­kaa het­keä.

Ava­jais­mes­su pi­det­tiin 1. ad­vent­ti­na. Luo­mal­le jäi mie­leen edel­tä­vän per­jan­tain hyvä il­ma­pii­ri kir­kos­sa.

– Siel­lä oli moni muu­kin te­ke­mäs­sä vii­mei­siä töi­tä. Kir­kos­sa oli rau­hal­li­nen ja le­vol­li­nen tun­nel­ma, vaik­ka kai­kil­la oli vä­hän kii­re ja hom­mat oli­vat vie­lä kes­ken. Ei siel­lä ku­kaan ol­lut huo­nol­la tuu­lel­la. Kai­kil­la oli yh­tei­nen pää­mää­rä, et­tä tämä teh­dään val­miik­si.

Lue lisää aiheesta