JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Pappi, dosentti, zombi, ihminen – Lahdessakin työs­ken­nellyt Timo Pokki kulki uuteen alkuun

”Us­ko voi ol­la taak­ka tai sii­vet”, sa­noo te­o­lo­gi­an toh­to­ri Timo Pok­ki, joka kul­ki sy­vän ma­sen­nuk­sen kaut­ta uu­teen al­kuun ja An­ja­lan­kos­ken kirk­ko­her­rak­si.

13.1.2022
Kaisa Hako

Viik­koa en­nen vii­me­syk­syis­tä vaa­li­saar­naan­sa Timo Pok­ki näki unen.

Unes­sa kir­kon pa­lo­sam­mu­tus­jär­jes­tel­mä lau­ke­si kes­ken mes­sun. Vet­tä suih­ku­si ka­tos­ta ja saar­na­tuo­lis­ta ko­val­la pai­neel­la suo­raan kirk­ko­kan­san pääl­le.

Keit­ti­öp­sy­ko­lo­gil­la on hou­ku­tus laa­tia unen­tul­kin­to­ja, mut­ta eh­kä se­li­tys on yk­sin­ker­tai­nen. Ei niin ko­ke­nut­ta saar­na­mies­tä, et­tei­kö hän­tä­kin voi­si vaa­li­saar­na jän­nit­tää. Oi­ke­as­sa elä­mäs­sä Po­kin vaa­li­saar­na su­jui mal­lik­kaas­ti il­man ve­si­suih­ku­ja, ja vas­ta­va­lit­tu An­ja­lan­kos­ken kirk­ko­her­ra my­häi­lee nyt tyy­ty­väi­syyt­tään. Olem­me so­pi­neet ta­paa­mi­sen Hei­no­lan van­haan pap­pi­laan, sil­lä Hei­no­las­sa asu­van Po­kin koti on ta­paa­mis­päi­vä­nä lap­si­per­he-elä­män tem­mel­lys­kent­tä­nä. Tar­ken­ne­taan: uus­lap­si­per­he-elä­män. Puo­li­son lap­sen­lap­set ovat tul­leet ky­läi­le­mään.

Kirk­ko­her­ran il­meis­tä nä­kee, mi­ten hie­nol­ta tun­tuu tul­la va­li­tuk­si vir­kaan kuu­si­kymp­pi­se­nä, mo­nien vai­kei­den vai­hei­den jäl­keen. Elä­mä näyt­tää nyt va­loi­sia puo­li­aan.

Ei niin me­nes­ty­nyt­tä te­o­lo­gi­an toh­to­ria, et­tei­kö hän­kin voi­si käy­dä ma­sen­nuk­sen poh­ja­mu­dis­sa. Po­kin elä­mää näyt­tää ja­ka­van suu­ri tai­te­koh­ta. Oli ai­ka en­nen lop­puun­pa­la­mis­ta ja sit­ten nol­la­pis­te, jos­ta ajan­las­ku al­koi uu­del­leen.

Aloi­te­taan ker­to­mus vuo­des­ta 1961, jol­loin myl­ly­kos­ke­lai­sen sun­ti­on per­hee­seen syn­tyi poi­ka ni­mel­tä Timo. Hän on kuu­si­lap­si­sen kat­raan toi­sek­si nuo­rin.

– Us­ko voi ol­la taak­ka tai sii­vet, lau­sah­taa Pok­ki haas­tat­te­lun lo­mas­sa.

Lap­suu­den­ko­dis­sa us­ko oli taak­ka. Se ei joh­tu­nut isäs­tä, jon­ka hen­gel­li­syyt­tä Pok­ki ku­vai­lee ta­sa­pai­noi­sek­si ja tur­val­li­sek­si. Olo­huo­nees­sa oli kui­ten­kin vir­ta­he­po, ku­ten sym­bo­li­nen sa­non­ta kuu­luu. Äi­din kak­si­suun­tai­nen mie­li­a­la­häi­riö ja ki­reä hen­gel­li­syys muo­dos­ti­vat ko­tiin han­ka­lan il­ma­pii­rin.

– Se osoit­taa, kuin­ka pal­jon ih­mi­sen psyy­ke vai­kut­taa hä­nen hen­gel­li­syy­teen­sä, Pok­ki miet­tii.

Si­sa­rus­par­ven nel­jä van­hin­ta muut­ti­vat ko­toa pois heti, kun se oli mah­dol­lis­ta.

Pok­ki ei osaa sa­noa, kum­pi oli pa­hem­paa: se, kun äi­ti ma­ka­si sän­gys­sä ma­sen­nuk­sen kou­ris­sa vai ma­ni­a­vai­heet, jol­loin ta­pah­tui lii­kaa.

Äi­ti teki fa­naat­ti­ses­ti va­paa­eh­tois­työ­tä. Ih­mi­set ke­hui­vat, mi­ten ihail­ta­va hän oli, ja se tun­tui lap­sis­ta ris­ti­rii­tai­sel­ta. Lap­sen mie­li pyr­ki kai­kes­ta huo­li­mat­ta kään­tä­mään asi­at par­hain päin.

– Ajat­te­lin pit­kään, et­tä lap­suu­te­ni oli ihan hyvä, Pok­ki sa­noo.

Timo-poi­ka kuun­te­li kiih­ke­äs­ti Be­at­le­sia, pe­la­si jal­ka­pal­loa ei­kä ol­lut eri­tyi­sen kiin­nos­tu­nut an­ke­an oloi­ses­ta kris­ti­nus­kos­ta en­nen kuin lu­ki­oi­äs­sä, jol­loin Myl­ly­kos­kel­la al­koi ta­vat­to­man ak­tii­vi­nen seu­ra­kun­ta­nuor­ten toi­min­ta. Täs­sä koh­taa us­ko muut­tui taa­kas­ta sii­vik­si. Il­man tätä vai­het­ta Pok­ki oli­si tus­kin har­kin­nut pa­pin uraa.

Toi­min­taa oh­jan­neet nuo­ri­so­pa­pit vai­kut­ti­vat fik­suil­ta. Hom­ma vai­kut­ti muu­ten­kin ou­don haus­kal­ta.

– ”Raa­mat­tu­pii­ri” ja ”haus­ka” oli­vat sitä en­nen ol­leet epä­to­den­nä­köi­nen yh­dis­tel­mä, Pok­ki nau­res­ke­lee.

Moni täs­tä jou­kos­ta läh­ti myö­hem­min opis­ke­le­maan kir­kon vir­koi­hin, ja myös Pok­ki aloit­ti te­o­lo­gi­an opin­not Hel­sin­gin yli­o­pis­tos­sa vuon­na 1982. Pian hän myös avi­oi­tui. Per­hee­seen syn­tyi poi­ka, ke­hi­tys­vam­mai­nen Ant­ti. Nuo­ruu­den liit­to päät­tyi eroon 1990-lu­vul­la.

”Teen gra­dun ja me­nen seu­ra­kun­taan töi­hin.” Te­o­lo­gi­an opis­ke­li­jan suun­ni­tel­mat oli­vat suo­ra­vii­vai­set, ja niin uran kul­ku aluk­si ete­ni­kin. Pok­ki työs­ken­te­li pap­pi­na en­sin An­ja­las­sa ja sit­ten Lah­des­sa. Hän viih­tyi mes­suis­sa ja ju­ma­lan­pal­ve­luk­sis­sa, mut­ta miel­tyi eri­tyi­ses­ti hau­ta­jai­siin.

– Mi­ten se on­kin niin, et­tä tyk­kään ol­la juu­ri niis­sä? Siel­lä on mah­dol­lis­ta ta­voit­taa vai­na­jan elä­män­ta­ri­na. Ih­mi­set ovat avoi­mel­la ja kuun­te­le­val­la mie­lel­lä, hän ku­vai­lee.

Eräs­tä asi­aa Pok­ki har­mit­te­lee. Ni­mit­täin sitä, et­tei hän nuo­re­na pap­pi­na älyn­nyt ryh­tyä pi­tä­mään kir­jaa sii­tä, mon­ta­ko ker­taa pa­pil­le muis­te­taan kah­vi­pöy­däs­sä si­tee­ra­ta Hec­to­rin lau­lua, jos­sa ”pap­pi­kin sai kah­via juo­dak­seen”.

– Tä­hän men­nes­sä mi­nul­le oli­si jo ker­ty­nyt ko­me­at ti­las­tot, hän ar­ve­lee.

Il­miö on hä­nes­tä haus­ka. Jos pa­pil­le vit­sail­laan, se ker­too va­pau­tu­neis­ta tun­nel­mis­ta.

 

Joi­den­kin pap­pis­vuo­sien ku­lut­tua aja­tus aka­tee­mi­sis­ta jat­ko-opin­nois­ta al­koi hou­ku­tel­la. Jo mais­te­ri­o­pin­to­jen ai­kaan sil­loi­nen dog­ma­tii­kan pro­fes­so­ri Ee­ro Huo­vi­nen oli eh­do­tel­lut Po­kil­le väi­tös­kir­jaa ame­rik­ka­lais­saar­naa­ja Bil­ly Gra­ha­mis­ta.

– Ke­rää Ame­ri­kas­ta ma­te­ri­aa­lia, Huo­vi­nen yl­lyt­ti, ja niin Pok­ki teki. Vuo­si­tu­han­nen vaih­teen kyn­nyk­sel­lä hän väit­te­li Gra­ha­mis­ta ja tä­män nä­ke­myk­sis­tä. Tut­ki­jan ura läh­ti len­toon. Väi­tös­kir­jan pe­rään syn­tyi teos Us­kon em­pi­ris­mi, ja Po­kil­le myön­net­tiin myös dog­ma­tii­kan do­sen­tin ar­vo­ni­mi. Hän jat­koi pa­pin töi­tä li­mit­täin tut­ki­mus­työn kans­sa, kun­nes vuon­na 2007 hä­nes­tä tuli Lah­den di­a­ko­ni­a­sää­ti­ön joh­ta­ja.

Hän oli myös en­nät­tä­nyt avi­oi­tua uu­del­leen ja saa­da toi­sen­kin po­jan, Os­ka­rin. Elä­män suu­reen nol­la­pis­tee­seen oli ai­kaa vie­lä vii­ti­sen vuot­ta.

 

Kun Pok­ki oli ne­li­kymp­pi­nen, hä­nen kym­me­nen vuot­ta van­hem­pi sis­kon­sa al­koi käy­dä läpi lap­suu­den ko­ke­muk­sia. Se vai­kut­ti ran­kal­ta.

”Ihan tur­haa kai­vel­la men­nei­tä”, Pok­ki miet­ti sil­loin.

Vii­sis­sä­kym­me­nis­sä, vuo­den 2011 tie­noil­la, koit­ti oma nol­la­pis­teen het­ki.

Di­a­ko­ni­a­sää­ti­ön joh­ta­ja­na Po­kil­la oli hal­lin­noi­ta­va­naan 250 työn­te­ki­jää ja 17 mil­joo­nan eu­ron bud­jet­ti. Työ­tä oli pal­jon, mut­ta näin jäl­keen­päin hän ar­ve­lee, et­tä lop­puun­pa­la­mi­nen oli­si var­maan­kin tul­lut joka ta­pauk­ses­sa. Si­sim­pään oli ko­te­loi­tu­nut lii­kaa asi­oi­ta, ja li­sä­nä pai­noi­vat uni­ap­nea ja kil­pi­rau­ha­sen va­jaa­toi­min­ta. Pok­ki ko­et­ti pa­la­ta pit­kil­tä sai­raus­lo­mil­ta töi­hin, mut­ta sii­tä ei tul­lut mi­tään. Hän su­kel­si sy­vään dep­res­si­oon.

– Ma­sen­nus ei ole tun­ne, vaan val­ta­va pai­na­va peit­to, hän ku­vai­lee.

Mus­tan pei­ton uu­me­nis­sa jär­kei­ly­tai­dot hyy­tyi­vät ja muis­ti pät­ki. Sa­no­ma­leh­teä lu­kies­sa kat­se ei py­sy­nyt ri­vil­lä. Suih­kuun me­ne­mi­nen tun­tui yli­voi­mai­sel­ta suo­ri­tuk­sel­ta. Pok­ki tun­si it­sen­sä zom­bik­si, ja se hä­vet­ti. Kai­ken kuk­ku­rak­si sa­mas­sa ry­tä­käs­sä päät­tyi myös toi­nen avi­o­liit­to. Hä­nel­lä ei ole kä­si­tys­tä, mil­lä ta­voin hä­nen on­nis­tui vie­dä ta­va­ran­sa uu­teen asun­toon. Muis­ti­ku­vat ovat su­mun pei­tos­sa.

 

Ma­sen­nuk­seen sai­ras­tu­neel­la yh­teys omaan tun­ne-elä­mään on poik­ki. Elä­mäs­sä on vai­kea näh­dä miel­tä.

 – Ei ha­lu­ai­si kuol­la, mut­ta ei vain jak­sai­si elää, Pok­ki se­lit­tää.

Us­ko tun­tui muut­tu­neen taa­kak­si, osak­si sa­maa mus­taa peit­toa, jon­ka al­la mi­kään ei tun­tu­nut mil­tään. Sy­väl­lä ma­sen­nuk­ses­sa ih­mi­nen ei jak­sa ru­koil­la ei­kä lu­kea.

Pok­ki ar­ve­lee, et­tä las­ten ole­mas­sa­o­lo piti hän­tä pin­nal­la yli mus­tim­man ajan.

 – Van­has­sa tes­ta­men­tis­sa sa­no­taan, et­tä ”elä­vä koi­ra on pa­rem­pi kuin kuol­lut lei­jo­na”. Ajat­te­lin, et­tä las­ten vuok­si on pa­rem­pi ol­la edes jol­lain ta­val­la elos­sa, hän ku­vai­lee.

Pok­ki kävi te­ra­pi­as­sa ja op­pi, et­tä vi­han tun­teet, joi­ta ei ha­lu­ai­si tun­tea, kään­ty­vät it­seen päin ja luo­vat ma­sen­nuk­sel­le kas­vu­a­lus­taa.

– Ta­ju­sin ole­va­ni äi­dil­le hir­ve­än vi­hai­nen sii­tä rie­hu­mi­ses­ta. Ja isäl­le sii­tä, et­tei hän pys­ty­nyt te­ke­mään asi­al­le mi­tään.

Kos­ka ma­sen­nus syn­tyy mo­nen asi­an yh­tei­se­nä te­ki­jä­nä, toi­pu­mi­nen­kin on mo­nen asi­an sum­ma. Akuu­teim­mas­sa ti­las­sa sai­rau­den vies­tiä on vai­kea näh­dä.

Vas­ta vä­hän myö­hem­min voi kir­kas­tua, mitä sa­not­ta­vaa sai­rau­del­la voi­si ol­la ja mil­lai­seen muu­tok­seen se kut­suu. Näi­tä poh­din­to­ja Pok­ki kut­suu ma­sen­nuk­sen te­o­lo­gi­ak­si, ja sitä ai­he­pii­riä hä­nen te­ki­si mie­li tut­kia tar­kem­min­kin.

– Ma­sen­nuk­sen hoi­dos­sa kes­ki­ty­tään usein oi­rei­den lää­kit­se­mi­seen sen si­jaan, et­tä kuun­nel­tai­siin sen vies­tiä, hän huo­maut­taa.

Po­kil­le ma­sen­nus opet­ti mo­nen­lais­ta lap­suu­den­ko­din per­he­dy­na­mii­kas­ta ja toi­min­ta­mal­leis­ta. Siel­lä il­me­ni pu­hu­mat­to­muu­den kult­tuu­ria ja hy­väk­syn­nän ha­ke­mis­ta suo­rit­ta­mal­la. Näi­tä piir­tei­tä hän huo­ma­si it­se­kin tois­ta­neen­sa.

Mus­taan peit­toon al­koi vä­hi­tel­len au­e­ta va­loi­sia koh­tia, tär­keim­pä­nä niis­tä tu­tus­tu­mi­nen ny­kyi­seen vai­moon, Bri­taan.

– Elä­mä Bri­tan kans­sa on ol­lut hy­vin ter­veh­dyt­tä­vää, Pok­ki sa­noo läm­pi­mäs­ti.

Toi­pu­mi­sen­sa myö­tä hän al­koi teh­dä pa­pin si­jai­suuk­sia ja keik­ka­töi­tä sekä opet­taa Per­he­nie­men opis­tos­sa. Myös kiin­nos­tus tut­ki­muk­seen syt­tyi jäl­leen. Vii­me vuo­si­na tut­ki­mus­koh­tee­na on ol­lut tie­teel­li­sen maa­il­man­ku­van ja kris­ti­nus­kon vä­li­nen suh­de. Ai­he oli al­ka­nut kieh­toa hän­tä jo 2000-lu­vun alus­sa, uu­sa­teis­ti­sen liik­keen voi­mis­tut­tua. Pok­ki tu­tus­tui muun mu­as­sa Kari Enq­vis­tin kir­joi­tuk­siin, joi­den us­kon­tok­ri­tiik­ki tuli yhä pu­re­vam­mak­si.

Uu­sa­teis­mis­sa us­kon­to näh­dään vaa­ral­li­se­na kol­lek­tii­vi­se­na har­ha­na ja tie­de us­kon­non kor­vaa­ja­na. Kirk­koa pi­de­tään tie­teen ke­hi­tyk­sen jar­ru­na. Pok­ki tah­toi­si tut­kia tä­män konf­lik­ti­a­se­tel­man lä­pi­ko­tai­sin, ja se ei ole­kaan mi­kään sup­pea teh­tä­vä. Tä­hän men­nes­sä kä­si­kir­joi­tuk­seen on syn­ty­nyt 500 si­vua teks­tiä.

– Tie­teel­li­sen maa­il­man­ku­van ja kris­ti­nus­kon suh­de on lo­pu­ton, hän myön­tää.

Pok­ki to­te­aa, et­tä kir­kos­sa ja kris­ti­nus­kos­sa riit­tää kyl­lä kri­ti­soi­ta­vaa.

– Kirk­ko on teh­nyt kaik­ki mah­dol­li­set vir­heet, kos­ka olem­me ih­mi­siä. Voi­si­ko kir­kon sa­no­ma kui­ten­kin ol­la niin ar­vo­kas, et­tä se voi sil­ti an­taa jo­ta­kin? Sen mer­ki­tys ei ole sii­nä, et­tä me kir­kos­sa oli­sim­me pa­rem­pia kuin muut.

Pok­kia miel­lyt­tää lu­te­ri­lai­suu­den ”in­ho­re­a­lis­mi”, jos­sa ym­mär­re­tään, et­tä pap­pi tai di­a­ko­nis­sa­kin on ai­van ta­val­li­nen ih­mi­nen, al­tis mo­kaa­maan.

– Raa­dol­li­suus ei ole tren­di­käs­tä, mut­ta sen tie­dos­ta­mi­nen on hy­vin ter­vet­tä, hän nau­raa.

 

Po­kil­le on luon­tais­ta käy­tän­nön te­o­lo­gia, jos­sa ra­jo­jen pys­tyt­tä­mi­sen si­jaan et­si­tään yh­tei­siä ni­mit­tä­jiä ja kes­kus­te­lu­yh­teyt­tä evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon ja eri­lais­ten il­mi­öi­den sekä ajat­te­lu­ta­po­jen vä­lil­lä. Tie­tyn­lai­nen vä­li­maas­tois­sa ko­lu­a­mi­nen näyt­täi­si ole­van omi­nais­ta myös hä­nen hen­ki­lö­koh­tai­sel­la ural­laan, joka on ris­teil­lyt tie­deyh­tei­sön ja seu­ra­kun­ta­työn vä­lil­lä.

Uu­den vi­ran myö­tä eräs ym­py­rä sul­keu­tuu. Lap­suu­den Myl­ly­kos­ki on su­lau­tu­nut osak­si An­ja­lan­kos­kea, jos­sa Pok­ki nyt aloit­taa työn­sä. Alus­sa ku­va­tun unen­kin ta­pah­tu­ma­paik­ka­na oli juu­ri Myl­ly­kos­ken kirk­ko. Eh­kä unes­sa esiin­ty­nyt­tä ve­si­suih­kua voi­si aja­tel­la myös raik­kaa­na uu­te­na al­ku­na, joka on omi­aan huuh­to­maan pois van­ho­jen taak­ko­jen rip­pei­tä. On ai­ka saa­da il­maa sii­pien al­le.

4 asi­aa, joi­ta et tien­nyt Ti­mos­ta

Teo­lo­gi­an toh­to­ri, dog­ma­tii­kan do­sent­ti Timo Pok­ki on syn­ty­nyt Ky­men­laak­son Myl­ly­kos­kel­la vuon­na 1961. Pap­pis­vih­ki­myk­sen­sä jäl­keen hän työs­ken­te­li pap­pi­na An­ja­las­sa ja Lah­des­sa, teki väi­tös­kir­jan ja an­si­oi­tui tut­ki­ja­na. Pok­ki on työs­ken­nel­lyt myös Lah­den di­a­ko­ni­a­sää­ti­ön joh­ta­ja­na, Per­he­nie­men opis­ton reh­to­ri­na sekä keik­ka­pap­pi­na en­nen kuin hä­net va­lit­tiin An­ja­lan­kos­ken kirk­ko­her­rak­si vii­me mar­ras­kuus­sa.

Pokil­la on kak­si poi­kaa edel­li­sis­tä avi­o­lii­tois­ta. Hän asuu Hei­no­las­sa Brita-puo­li­son­sa kans­sa, ja per­hee­seen kuu­lu­vat myös tä­män lap­set ja lap­sen­lap­set.

Timo Pok­ki naut­tii lau­la­mi­ses­ta, mut­ta tie­sit­kö hä­nes­tä tätä:

1 Nuo­ruu­den in­no­kas Be­at­les-fa­nius laan­tui 1970-lu­vun lo­pus­sa ja vaih­tui Eric Clap­ton -fa­niu­teen, joka ei ole men­nyt ohi vie­lä­kään.

2 Timo Po­kil­la on edel­leen Pa­pe­ri­lii­ton jä­sen­kort­ti muis­to­na opis­ke­lu­a­jois­ta, jol­loin hän työs­ken­te­li Myl­ly­kos­ken pa­pe­ri­teh­taal­la.

3 Pok­ki pe­la­si jal­ka­pal­loa MyPa:n ri­veis­sä C-ju­ni­o­ri-ikään as­ti. Jal­ka­pal­lo oli maa­il­man tär­kein asia ai­na sii­hen as­ti, kun­nes Pok­ki ym­mär­si, et­tei hä­nes­tä tu­li­si am­mat­ti­pe­laa­jaa.

4 Ar­mei­ja-ai­ka­na tu­pa­ka­ve­rit laa­ti­vat toi­sis­taan ana­lyy­sit. Timo Pok­ki sai ka­ve­reil­taan luon­neh­din­nan: ”Hi­das, mut­ta köm­pe­lö.”

Lue lisää aiheesta