JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Pauli Pietiläinen ja lava­lei­jonan tie urku­pen­kiltä saar­na­tuo­liin

Kant­to­ri­na Pau­li Pie­ti­läi­nen tie­si, mi­ten uruil­la kir­voi­te­taan hal­ti­oi­tu­neet ap­lo­dit, mut­ta pap­pi­na hän tah­too ol­la mah­dol­lis­ta­ja muil­le.

28.6.2022
Kaisa Hako

Pau­li Pie­ti­läi­nen, kuka Raa­ma­tun hen­ki­lö oli­sit?

Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­nan pap­pi ja Lah­den kan­sain­vä­li­sen ur­ku­vii­kon joh­ta­ja miet­tii vas­taus­taan pit­kään.

– Joo­se­fin ta­ri­na tun­tuu lä­hei­sel­tä, hän sa­noo.

Ku­ten lu­ki­jois­ta mo­net tie­tä­vät, Joo­sef oli Jaa­ko­bin po­jis­ta se, jon­ka ka­teel­li­set iso­vel­jet myi­vät or­jak­si Egyp­tiin. Se ei tai­da ol­la nyt Pie­ti­läi­sen point­ti.

– Joo­se­fin ta­ri­nas­sa Luo­ja kään­si vai­ke­an vai­heen lo­pul­ta hy­väk­si, hän pe­rus­te­lee.

 

Joo­sef oli nuo­res­ta saak­ka oman tien­sä kul­ki­ja, jon­ka elä­mäs­sä riit­ti kään­tei­tä. Sa­man­kal­tai­nen vai­ku­tel­ma syn­tyy Pie­ti­läi­ses­tä, kun hän ker­tai­lee vai­hei­taan Ris­tin­kir­kon hil­jai­ses­sa si­vu­huo­nees­sa.

Jos hä­nen elä­mään­sä tar­kas­tel­laan ta­ri­nal­li­sin kään­tein, en­sim­mäi­sen voi­si ot­si­koi­da näin: kou­lu­poi­ka koh­taa urut. Tämä ta­pah­tui Es­poos­sa, jos­sa Pie­ti­läi­nen vart­tui lap­suu­des­ta mie­huu­teen.

Sat­tui­pa niin, et­tä kar­ja­lai­sen isän ja sta­di­lai­sen äi­din esi­kois­poi­ka kiin­nos­tui säh­kö­u­ruis­ta, jot­ka isä oli os­ta­nut äi­dil­le kuo­ro­har­ras­tuk­sen tu­ek­si. Ala­kou­lui­käi­nen Pau­li al­koi ope­tel­la soit­ta­mis­ta niil­lä. Kym­men­vuo­ti­aa­na hän oli jo Es­poon mu­siik­ki­o­pis­tos­sa pe­reh­ty­mäs­sä pil­liur­ku­jen sa­lai­suuk­siin, opet­ta­ja­naan kant­to­ri Tau­no Sa­to­maa. Sama mies joh­ti Can­do­mi­no-kuo­roa, ja sen ri­vei­hin Pie­ti­läi­nen­kin liit­tyi.

Hä­nen kiin­nos­tuk­sen­sa ur­kui­hin ja klas­si­seen mu­siik­kiin oli luon­teel­taan si­sä­syn­tyis­tä ja oma­eh­tois­ta. Isän ja äi­din mu­siik­ki­ma­ku oli ke­vy­em­pää sort­tia, ei­kä ko­to­na mi­ten­kään pai­nos­tet­tu soit­to­tun­neil­le tai yl­ly­tet­ty poi­kaa kirk­ko­muu­si­kok­si. Lap­suu­den­per­heen suh­de kirk­koon oli etäi­nen, vaik­ka­kin ar­vos­ta­va.

Poi­ka kul­ki ai­van omia pol­ku­jaan. Ko­to­na ei voi­nut har­joi­tel­la kirk­kou­ruil­la, jo­ten Pie­ti­läi­nen ko­lu­si Es­poon kir­kois­sa ja kap­pe­leis­sa har­joit­te­le­mas­sa. Mu­siik­ki­ma­ku oli luul­ta­vas­ti hiu­kan eri­lai­nen kuin 1970-lu­vun kes­ki­ver­to­tei­nil­lä.

– Kuun­te­lin Bac­hia ja Mo­zar­tia, ja eri­tyi­ses­ti tie­tyt ur­ku­sä­vel­tä­jät nap­pa­si­vat, hän muis­te­lee.

 

Seu­raa­va ta­ri­nan kään­ne oli jo ovel­la, ja sen voi­si ot­si­koi­da näin: Ju­ma­la ko­put­taa ol­ka­pää­hän.

Kir­kot oli­vat jo tul­leet nuo­rel­le ur­ku­ril­le tu­tuik­si, mut­ta Ju­ma­laa hän tuli tar­kem­min aja­tel­leek­si vas­ta lu­ki­oi­käi­se­nä kie­li­kurs­sil­la Eng­lan­nis­sa. Siel­lä pai­kal­li­set bap­tis­tit pi­ti­vät kah­vi­tu­paa ja vai­kut­ti­vat mu­ka­vil­ta, kut­sui­vat ko­tiin­sa­kin ky­läi­le­mään. Hei­dän ys­tä­väl­li­syy­ten­sä teki nuo­reen vai­ku­tuk­sen. Ju­ma­las­ta­kin vaih­det­tiin jo­ku­nen sana.

Ko­to­na Es­poos­sa Pie­ti­läi­nen meni omin päin ti­lai­suu­teen, jon­ka oli bon­gan­nut seu­ra­kun­nan leh­des­tä. Hän jut­te­li ti­lai­suu­den jär­jes­tä­jien kans­sa elä­män suu­ris­ta ky­sy­myk­sis­tä, jot­ka kai­her­si­vat sy­dän­tä.

– He ot­ti­vat mi­nut va­ka­vas­ti ja on­nit­te­li­vat, et­tä on se iha­naa, kun saa an­taa elä­män­sä jo nuo­re­na Ju­ma­lal­le. Hy­myi­lin kuin lam­mas en­kä ym­mär­tä­nyt mis­tään mi­tään. On­nek­si oh­ja­si­vat mi­nut raa­mat­tu­pii­riin op­pi­maan li­sää, Pie­ti­läi­nen muis­te­lee.

Myös raa­mat­tu­pii­ris­sä hän­tä pu­hut­te­li sa­man­kal­tai­nen il­miö kuin ai­em­min Eng­lan­nis­sa.

– Sain ko­kea hy­väk­syn­tää ja rak­kaut­ta. Se tun­tui läm­pi­mäl­tä ja hy­väl­tä, hän sa­noo.

 

Kun nyt sekä urut et­tä Ju­ma­la oli­vat tul­leet elä­mäs­sä kes­kei­sik­si, kirk­ko­muu­si­kon ura al­koi näyt­tää enem­män kuin to­den­nä­köi­sel­tä. Heti lu­ki­on jäl­keen Pie­ti­läi­nen pyr­ki ja pää­si Si­be­lius-Aka­te­mi­an kirk­ko­mu­siik­ki­o­sas­tol­le. Kiih­kei­siin opis­ke­lu­vuo­siin si­säl­tyi mu­sii­kin ohel­la myös avi­o­lii­ton sol­mi­mi­nen sekä toi­mi­mis­ta Hel­sin­gin opis­ke­li­ja­lä­he­tyk­ses­sä.

26-vuo­ti­aa­na, kun tut­kin­to oli jo tas­kus­sa ja Pie­ti­läi­nen kävi ar­mei­jaa, syn­tyi per­heen esi­koi­nen. Kant­to­ri-ur­ku­ria al­koi jo tuol­loin kut­ku­tel­la myös aja­tus te­o­lo­gi­an opis­ke­lus­ta.

– Pää­sin läpi pää­sy­ko­keis­ta ja aloi­tin­kin opin­not, mut­ta suu­ri rak­kaus mu­siik­kiin voit­ti. Huo­ma­sin, et­tä ha­lu­an sit­ten­kin soit­taa. Jäin vä­hi­tel­len pois lu­en­noil­ta ja siir­ryin työ­e­lä­mään.

Jos elä­män seu­ra­vaa vai­het­ta ku­vai­si kol­mel­la sa­nal­la, ne oli­si­vat: per­hee­ni­sä, kant­to­ri ja la­va­lei­jo­na. Per­hee­seen syn­tyi kak­si las­ta li­sää. Työ vei Pie­ti­läi­sen per­hei­neen en­sin Hä­meen­lin­naan ja sit­ten Lah­teen, jos­sa hän pää­tyi mai­neik­kaan ur­ku­tai­tei­li­ja Ka­le­vi Ki­vi­nie­men si­jai­sek­si, Ris­tin­kir­kon pää­ur­ku­rik­si.

Kant­to­rin työn­ku­va ei ole­kaan mi­kään help­po nak­ki.

– Pi­täi­si osa­ta lau­laa, soit­taa, joh­taa kuo­roa, ol­la rip­pi­kou­lun opet­ta­ja ja hyvä tyyp­pi muu­ten­kin, Pie­ti­läi­nen lis­taa.

Yh­teen­sä pa­rin­kym­me­nen vuo­den ajan hän toi­mi kant­to­ri­na, mut­ta ke­sä­lo­mat hän vii­let­ti ky­syt­ty­nä esiin­ty­vä­nä tai­tei­li­ja­na pit­kin Kes­ki-Eu­roop­paa.

Hän sa­noo tun­nis­ta­neen­sa it­ses­sään la­va­lei­jo­nan, joka ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen­kin pää­tös­kap­pa­lees­sa saat­toi imp­ro­vi­soi­da kirk­ko­kan­san hal­ti­oi­tu­nei­siin ap­lo­dei­hin.

– Tie­sin, mi­ten ap­lo­dit saa­daan, mut­ta it­se­ä­ni se ru­pe­si kiu­saa­maan. Tun­tui, et­tä se ta­pah­tui vää­räs­sä yh­tey­des­sä. Niin­pä aloin teh­dä päin­vas­toin, päät­tää kap­pa­leen ta­hal­li­sen hil­li­tys­ti.

 

Ta­ri­nas­sa lä­hes­tym­me nyt tum­mem­pia kään­tei­tä. Pie­ti­läi­sen nuo­ruu­den avi­o­liit­to päät­tyi eroon 1990-lu­vun lo­pus­sa.

– Yh­teis­ten suun­ni­tel­mien sor­tu­mi­nen on ol­lut elä­mä­ni ras­kain vai­he, hän sa­noo.

Ura kirk­ko­muu­sik­ko­na näyt­ti nou­se­van huip­puun­sa, kun Pie­ti­läi­nen vuon­na 2000 va­lit­tiin Tu­run tuo­mi­o­kir­kon pää­ur­ku­rik­si. Sen piti ol­la am­ma­til­li­sen on­nen hui­pen­tu­ma, mut­ta toi­sin kävi. Työ­yh­tei­sös­sä oli on­gel­mia. Pie­ti­läi­nen sin­nit­te­li Tu­rus­sa vii­si vuot­ta ja pa­la­si sit­ten Lah­teen.

En­sim­mäi­nen työ­teh­tä­vä Lah­des­sa oli soit­taa Le­von per­he­kap­pe­lin pie­nel­lä pol­ku­har­mo­nil­la. Kont­ras­ti oli hu­vit­ta­van suu­ri. Tä­hän on tul­tu, kant­to­ri tuu­mi it­sek­seen.

– Mie­luum­min olen pie­nes­sä kir­kos­sa on­nel­li­nen kuin suu­res­sa ka­ted­raa­lis­sa on­ne­ton, Pie­ti­läi­nen sa­noo.

Näin jäl­ki­kä­teen hän osaa kat­soa vas­toin­käy­mis­ten ai­kaa ajan tuo­mal­la vii­sau­del­la:

– On eh­kä hy­vä­kin, et­tä myös seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jä jou­tuu vä­lil­lä kont­taa­maan pol­vet ve­ril­lä. Kun ko­kee vas­toin­käy­mi­siä ja epä­on­nis­tu­mi­sia, op­pii ar­mah­ta­vai­suut­ta mui­ta kont­taa­jia koh­taan.

Täs­sä koh­taa saa­vum­me ta­ri­nan joo­sef­mai­seen vai­hee­seen, jos­sa paha kään­tyy lo­pul­ta hy­väk­si. Jos Pie­ti­läi­nen ei oli­si ol­lut on­ne­ton ja jou­tu­nut muut­ta­maan ta­kai­sin Lah­teen, hän ei oli­si löy­tä­nyt va­hin­gos­sa van­haa yli­o­pis­ton opin­to­kir­jaan­sa ja al­ka­nut miet­tiä, vie­lä­kö te­o­lo­gi­nen tie­de­kun­ta huo­li­si hä­net ta­kai­sin.

 

Lah­des­sa elä­mään al­koi tih­kua on­nea eri ta­voin. Pie­ti­läi­nen sol­mi uu­den avi­o­lii­ton vuon­na 2005. Myös työ Ris­tin­kir­kon pää­ur­ku­ri­na syn­nyt­ti sy­vää kii­tol­li­suut­ta.

– Jo­kai­sen ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen jäl­keen kat­se­lin kirk­koa ja ajat­te­lin, et­tä on mah­ta­vaa saa­da ol­la töis­sä tääl­lä, hän ku­vai­lee.

Ur­ku­pen­kil­lä is­tu­es­saan kant­to­ri kuun­te­li usein tar­kas­ti pap­pien saar­no­ja ja tuli ute­li­aak­si. Mik­si­kö­hän pap­pi noin sa­noi? Mitä pu­heen taus­tal­la on?

Hel­sin­gin yli­o­pis­to myön­si te­o­lo­gi­sis­ta poh­din­nois­ta kiin­nos­tu­neel­le opin­to-oi­keu­den, ja Pie­ti­läi­nen al­koi työn ohes­sa ah­mia kurs­se­ja in­nois­saan. Kut­su­mus al­koi vi­ri­tä.

Niin sii­nä kävi, et­tä vuon­na 2014, 53-vuo­ti­aa­na, Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­nan kant­to­ri vi­hit­tiin pa­pik­si Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­taan.

– Aluk­si tein mo­lem­pia töi­tä rin­nak­kain, mut­ta vä­hi­tel­len siir­ryin ko­ko­naan pa­pik­si. Nyt kun en enää it­se ole kant­to­rin työs­sä, ym­mär­rän mu­sii­kin mer­ki­tyk­sen ja ar­von kir­kos­sa vie­lä en­tis­tä­kin pa­rem­min. Se on yh­tä tär­ke­äs­sä osas­sa kuin pu­hut­tu an­ti, hän sa­noo.

Pie­ti­läi­nen to­te­aa liik­ku­neen­sa eri ikä­vai­heis­sa eri­lais­ten kris­til­lis­ten yh­tei­sö­jen vai­ku­tus­pii­reis­sä. Nuo­ruu­sai­ka­na lä­hei­sin­tä oli vii­des­läi­sen he­rä­tys­liik­keen ja Kan­san­lä­he­tyk­sen toi­min­ta. Myö­hem­min hän ot­ti nii­hin etäi­syyt­tä ja koki ole­van­sa kan­san­kirk­ko­lai­nen il­man sen kum­mem­pia etu­liit­tei­tä.

– Mut­ta kun ikää tu­lee li­sää, ei pant­te­ri pil­kuis­taan pää­se. Voin ar­vos­taa hen­gel­li­siä juu­ri­a­ni, vaik­kei mi­nun tar­vit­se kaik­kia piir­tei­tä pu­re­mat­ta niel­lä. Mi­nul­le on tär­ke­ää säi­lyt­tää yh­teys he­rä­tys­liik­kei­siin. Ne ovat tär­kei­tä ja ar­vok­kai­ta, hän sa­noo.

Sama hen­gen palo, joka syt­tyi lu­ki­oi­käi­se­nä, roi­hu­aa edel­leen ja saa mie­hen hui­te­le­maan vä­lil­lä ai­ka kor­keis­sa­kin sfää­reis­sä.

– On­nek­si vai­mo­ni on hyvä ve­tä­mään mi­nut maan pin­nal­le, hän nau­res­ke­lee.

Pie­ti­läi­sen mie­les­tä on tär­ke­ää, et­tei kris­til­li­syys ole vain pään tie­toa, vaan jo­ta­kin, joka yl­tää sy­dä­men ta­sol­le as­ti. Hän ku­vai­lee Ju­ma­laa elä­väk­si to­del­li­suu­dek­si ja ru­kous­ta hen­git­tä­mi­sen kal­tai­sek­si olo­ti­lak­si täs­sä to­del­li­suu­des­sa.

 

Kirk­ko saa­te­taan her­käs­ti hah­mot­taa etäi­se­nä, vi­ras­to­mai­se­na ins­ti­tuu­ti­o­na, jos­ta ei ai­na en­sim­mäi­sek­si tule mie­leen elä­vä hen­git­tä­vyys. Pie­ti­läi­sen mie­les­tä on sik­si toi­vot­ta­vaa, et­tä kir­kon si­säl­le muo­dos­tui­si pie­nem­piä, va­paa­muo­toi­sia yh­tei­sö­jä, jois­sa par­haim­mas­sa ta­pauk­ses­sa seu­ra­kun­ta­lai­nen voi löy­tää oman paik­kan­sa ja yh­tey­den toi­siin.

– Luo­jan tar­koi­tuk­se­na on yh­teys. Har­va meis­tä on erak­ko, hän huo­maut­taa.

Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­nas­sa tämä aja­tus on Pie­ti­läi­sen oh­jauk­ses­sa ki­tey­ty­nyt kai­kil­le avoi­mek­si Credo-yh­tei­sök­si, jos­sa seu­ra­kun­ta­lai­set to­teut­ta­vat ide­oi­taan va­paa­muo­toi­ses­ti yh­des­sä pa­pin kans­sa.

– Saar­naa­ja Ka­le­vi Leh­ti­nen on sa­no­nut, et­tä kir­kon toi­min­ta muis­tut­taa usein jal­ka­pal­lo-ot­te­lua, jos­sa yk­si­tois­ta pe­laa ja kym­me­nen­tu­hat­ta kan­nus­taa. Jos kaik­ki kym­me­nen­tu­hat­ta oli­si­vat mu­ka­na pe­laa­mas­sa, mikä vauh­ti meil­lä oli­si, Pie­ti­läi­nen sa­noo. Hän luon­neh­tii it­se­ään pap­pi­na ”kris­ti­tyn kut­su­muk­sen mah­dol­lis­ta­jak­si”, joka ha­lu­ai­si aut­taa seu­ra­kun­ta­lai­sia löy­tä­mään it­sel­leen so­pi­van ta­van ol­la mu­ka­na.

– Credo on tuo­nut työ­hö­ni uu­den ulot­tu­vuu­den. Ihan­teel­lis­ta oli­si, et­tei pap­pi oli­si vain lii­de­ri ja oh­jel­man kek­si­jä, vaan mah­dol­lis­ta­ja. Osa tii­miä.

 

Pie­ti­läi­nen sa­noo, et­tä Lah­den-vuo­det ovat ol­leet on­nel­li­sia. Elä­mä on ta­sa­pai­nos­sa.

La­va­lei­jo­nan vir­tuo­o­si­suus on an­ta­nut ti­laa toi­sen­lai­sel­le kut­su­muk­sel­le, mut­ta kon­tak­ti mu­siik­kiin on py­sy­nyt elä­vä­nä Lah­den kan­sain­vä­li­sen ur­ku­vii­kon joh­to­teh­tä­vis­sä. Pie­ti­läi­nen on ol­lut ur­ku­vii­kon joh­ta­ja vuo­des­ta 2017.

– Se on kiva lisä pa­pin työ­hön. Suun­nit­te­len oh­jel­mis­ton ja vas­taan tie­do­tuk­ses­ta yh­des­sä tuot­ta­jan kans­sa, hän ker­too.

Tänä vuon­na oh­jel­mis­to on eri­tyi­sen juh­la­va, sil­lä ur­ku­viik­koa vie­te­tään 50. ker­taa. Pie­ti­läi­nen ko­et­taa eh­tiä jo­kai­seen kon­sert­tiin.

– Ei ole vä­liä, mis­sä tyy­lis­sä ur­ku­ri soit­taa – kun­han te­kee vai­ku­tuk­sen, hän my­häi­lee.

 

Tämä ta­ri­na al­koi raa­ma­tul­li­sel­la ky­sy­myk­sel­lä, mut­ta pää­tet­tä­köön se ur­ku­mu­siik­ki­ai­hei­seen ky­sy­myk­seen:

Pau­li Pie­ti­läi­nen, mil­lai­nen ur­ku­sä­vel­lys oli­sit?

Pie­ti­läi­nen miet­tii jäl­leen pit­kään en­nen kuin vas­taa.

– Pel­käs­tään pin­nal­lis­ta tai viih­dyt­tä­vää se ei voi­si ol­la. Jo­ta­kin sy­väl­lis­tä ja ra­vit­se­vaa.

Tyy­li­ta­jui­nen ur­ku­vii­kon joh­ta­ja

Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­nan pas­to­ri Pau­li Pie­ti­läi­nen syn­tyi vuon­na 1961 Hel­sin­gis­sä ja opis­ke­li Si­be­lius-Aka­te­mi­as­sa kirk­ko­muu­si­kok­si. Hän työs­ken­te­li pää­ur­ku­ri­na muun mu­as­sa Lah­den Ris­tin­kir­kos­sa ja Tu­run tuo­mi­o­kir­kos­sa en­nen kuin päät­ti opis­kel­la myös pa­pik­si. Pie­ti­läi­nen asuu Lah­des­sa vai­mon­sa ja koi­ran­sa kans­sa. Hä­nel­lä on kol­me las­ta en­sim­mäi­ses­tä avi­o­lii­tos­ta sekä kak­si las­ten­las­ta.

Pau­li Pie­ti­läi­nen toi­mii Lah­den kan­sain­vä­li­sen ur­ku­vii­kon joh­ta­ja­na, mut­ta tie­sit­kö, et­tä hän on myös klas­si­sen pu­keu­tu­mis­tyy­lin tai­ta­ja:

1 Pie­ti­läi­nen in­nos­tui kym­me­ni­sen vuot­ta sit­ten klas­si­ses­ta mies­ten tyy­lis­tä. "Se on mie­he­käs­tä pu­keu­tu­mis­ta, joka pe­rus­tuu laa­duk­kai­siin ma­te­ri­aa­lei­hin ja vaat­tei­den pit­kään elin­kaa­reen. Sen ide­aan so­pii kor­jaut­taa van­haa en­nem­min kuin hank­kia ai­na uut­ta."

2 Har­ras­tus al­koi laa­duk­kais­ta nah­ka­ken­gis­tä ja laa­je­ni sit­ten muu­hun­kin pu­keu­tu­mi­seen, ku­ten pu­kui­hin ja pu­vun­tak­kei­hin. Ide­oi­ta Pie­ti­läi­nen löy­si blo­geis­ta ja Ins­tag­ra­mis­ta.

3 Mies­ten klas­si­ses­sa pu­keu­tu­mi­ses­sa et­si­tään omaa il­met­tä hie­no­va­rai­ses­ti. "Mi­nua kiin­nos­taa teh­dä tyy­lik­käi­tä yh­dis­tel­miä pai­dan, skra­gan ja tas­ku­lii­nan avul­la."

4 Myös pa­pin pan­ta­pai­dan yh­dis­tä­mi­nen klas­si­seen tyy­liin on­nis­tuu mai­ni­os­ti. "Kei­ka­ri­mai­suus ei ole mi­nun ide­aa­li­ni, ei­kä se mie­les­tä­ni oli­si kris­til­li­sen etii­kan mu­kais­ta. Pu­keu­tu­mi­sel­la voin kui­ten­kin osoit­taa ar­vos­tus­ta kans­saih­mi­si­ä­ni ja edus­ta­maa­ni kris­til­lis­tä sa­no­maa koh­taan."

Lue lisää aiheesta