JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Piispa Seppo Häkkinen: Kuunnelkaa, keskus­telkaa, näyttäkää rohkeasti väriä!

Koh­taa­mi­nen on piis­pa Sep­po Häk­ki­sen vas­ta­lää­ke lo­ke­roi­mi­sel­le ja lei­maa­mi­sel­le. Kuo­hu­va ai­ka vah­vis­taa kir­kon ti­laus­ta tur­val­li­se­na kes­kus­te­lu­foo­ru­mi­na ja eri­lai­suu­den sie­tä­jä­nä.

14.2.2020
Halttunen Tuulia

Esa Ar­ve­ka­ri

Piis­pa Sep­po Häk­ki­nen on juu­ri päät­tä­nyt kier­rok­sen Päi­jät-Hä­meen seu­ra­kun­nis­sa.

– Koin rie­mas­tut­ta­via yl­lä­tyk­siä ja ahaa-elä­myk­siä. Näin pal­jon uut­te­raa työ­tä. Pääl­lim­mäi­sek­si jäi hyvä mie­li ja toi­von nä­kö­a­la, hän kiit­te­lee.

Kier­ros liit­tyy uu­teen hiip­pa­kun­ta­ja­koon, jos­sa Päi­jät-Häme ko­ko­nai­suu­des­saan lii­tet­tiin Tam­pe­reen hiip­pa­kun­nas­ta Mik­ke­liin. Si­ten Häk­ki­ses­tä tuli myös päi­jät­hä­mä­läis­ten oma piis­pa.

– Mik­ke­lin nä­kö­kul­mas­ta Päi­jät-Häme on vah­vis­tus ja voi­ma­va­ra. Syn­tyi mo­ni­nai­nen seu­ra­kun­ta­per­he. Toi­von, et­tä päi­jät­hä­mä­läi­set voi­vat näh­dä asi­an sa­moin, hän sa­noo.

Mo­net ih­mi­set ja yh­tey­det ovat tut­tu­ja 1980–90-lu­vuil­ta, jol­loin Häk­ki­nen työs­ken­te­li kap­pa­lai­se­na Hei­no­lan maa­seu­ra­kun­nas­sa.

– On ilo huo­ma­ta, et­tä suu­ri osa tu­tuis­ta on edel­leen mu­ka­na ku­vi­ois­sa.

"Dy­naa­mis­ta, vi­re­ää ja ak­tii­vis­ta toi­min­taa"

Häk­ki­sel­lä on ta­ka­naan pit­kä seu­ra­kun­tau­ra eri­to­ten kas­va­tu­sai­hei­den pa­ris­sa. Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män laa­du­kas lap­si- ja nuo­ri­so­työ jäi­kin Häk­ki­sel­le mie­leen.

– Dy­naa­mis­ta, vi­re­ää ja ak­tii­vis­ta toi­min­taa.

Myös di­a­ko­ni­aan ja ih­mis­ten koh­taa­mi­seen on löy­det­ty uu­sia toi­min­ta­ta­po­ja, jot­ka kel­paa­vat mal­lik­si koko maal­le.

– Pari mai­ni­o­ta koh­taa­mi­se­si­merk­kiä: Ma­ri­an Kam­ma­ri to­rin lai­dal­la, kau­pun­gin yti­mes­sä. Mie­hiä hou­kut­te­le­va puu­työ­pa­ja Lau­neen seu­ra­kun­nas­sa.

Esiin nou­si myös huo­le­nai­hei­ta.

– Pääl­lim­mäi­se­nä on kes­kus­te­luil­ma­pii­rin hei­ken­ty­mi­nen. Taus­tal­la on koko yh­teis­kun­nan ja­kau­tu­mi­nen ää­nek­käi­siin etu­ryh­miin.

Kär­jis­ty­vä vas­tak­kai­na­set­te­lu hei­jas­tuu myös kirk­koon ja sen pää­tök­sen­te­koon.

Kun jul­ki­suu­des­sa ää­nek­käim­piä ovat vä­hem­mis­töt ja ää­ri­ryh­mät, odot­taa Häk­ki­nen mie­len­kiin­nol­la, kuin­ka tol­kun väki, maan hil­jai­set lo­pul­ta ase­moi­vat it­sen­sä ti­lan­tees­sa.

– Hil­jai­set muo­dos­ta­vat yh­teis­kun­nan enem­mis­tön. Meil­lä on syvä poh­ja­vir­ta, joka pi­tää asi­oi­ta pai­kal­laan. Sik­si en pel­kää kir­kon sa­no­man, pe­rin­tei­den ja kult­tuu­rin puo­les­ta, vaik­ka näi­tä vas­taan ko­vas­ti­kin hyö­kä­tään­kin.

Tämä ei tar­koi­ta, et­tä hil­jaa ole­mi­nen oli­si pa­ras toi­min­ta­ta­pa.

– Päin­vas­toin. Tar­vit­sem­me vas­ta­pai­nok­si kun­ni­oit­ta­vaa vuo­ro­pu­he­lua, joka si­säl­tää toi­sen kuun­te­le­mi­sen, it­seen­sä me­ne­mi­sen ja kan­to­jen so­vit­te­lun.

Me­dia, puo­lu­eet kuin hei­dän kan­nat­ta­jan­sa­kin ovat juut­tu­neet omiin po­te­roi­hin­sa. Pu­het­ta on pal­jon, mut­ta to­del­lis­ta kes­kus­te­lua vä­hän. Jo­kai­nen huu­taa omaan­sa, mut­ta ku­kaan ei kuun­te­le.

Eri­to­ten tämä lei­maa so­si­aa­lis­ta me­di­aa, joka toi­mii kiih­dyt­ti­me­nä kai­kis­sa ris­ti­rii­dois­sa.

– Suu­ri osa är­syt­tä­mi­seen täh­tää­väs­tä kom­men­toin­nis­ta ta­pah­tuu ni­mi­merk­kien suo­jas­sa. Siel­lä ne pilk­ka­kir­veet len­te­le­vät. Ajoit­tain kir­kon si­säl­lä­kin Raa­ma­tun sa­non­ta ”kat­so­kaa, kuin­ka he ra­kas­ta­vat toi­si­aan” on muun­tu­mas­sa muo­toon ”kat­so­kaa, kuin­ka he raas­ta­vat toi­si­aan”.

"Koh­taa­mis­ti­lan­tei­ta pi­tää jär­jes­tää en­tis­tä pon­te­vam­min"

Lä­hes jo­kai­nen suun­sa avan­nut kul­kee jon­kin­lai­nen lei­ma tai pilk­ka­kir­ves se­läs­sään.

Häk­ki­nen nä­kee täs­sä uu­den koh­ta­lo­nyh­tey­den.

– Kaik­ki me kai­paam­me eri­lai­suu­den koh­taa­mis­ta kas­vok­kain, il­man naa­ma­rei­ta. Kirk­ko on paik­ka, jos­sa koh­taa­mis­ti­lan­tei­ta pi­tää jär­jes­tää en­tis­tä pon­te­vam­min.

Piis­pal­la on eh­do­tus tol­kun ih­mi­sil­le.

– Pu­hu­kaa ja näyt­tä­kää vä­riä. Kuun­nel­kaa mitä toi­sel­la on sa­not­ta­vaa. Koh­dat­kaa.

Kos­kee­ko vä­rin näyt­tä­mi­nen myös po­liit­tis­ta toi­min­taa?

– Si­tä­kin. Vii­me­ai­kai­set ta­pah­tu­mat ovat osoit­ta­neet, et­tä kris­til­li­sel­le elä­män­ta­val­le tär­ke­ät ar­vot vaa­ti­vat puo­lus­tus­ta myös po­li­tii­kan kei­noin. On pi­det­tä­vä esil­lä yk­si­lön ja yh­tei­sön oi­keut­ta us­koon.

Vaik­ka toi­nen oli­si täy­sin eri miel­tä, ei se saa es­tää vuo­ro­pu­he­lua.

– Eris­tä­mi­ses­tä ei seu­raa mi­tään hy­vää. Toi­sen kuun­te­le­mi­nen ei mer­kit­se, et­tä ja­kaa kaik­ki tä­män mie­li­pi­teet.

Il­man kuun­te­le­mis­ta ei syn­ny kes­kus­te­lua. Il­man kes­kus­te­lua ei syn­ny muu­tos­ta asen­teis­sa.

On luon­te­vam­paa toi­mia ih­mis­ten roh­kai­si­ja­na ar­ki­sis­sa yh­teyk­sis­sä. Häk­ki­nen tun­ne­taan so­vit­te­le­va­na ja tah­dik­kaa­na kes­kus­te­li­ja­na, joka roh­ke­nee myös ot­taa kan­taa.

– Kut­su­muk­sel­ta­ni olen yhä seu­ra­kun­ta­pap­pi. Sii­tä ase­mas­ta on luon­te­vin­ta toi­mia ih­mis­ten roh­kai­si­ja­na.

Piis­pa on vii­me ai­koi­na te­rä­vöi­ty­nyt sii­nä, kuin­ka hän roh­kai­see mui­ta. Hän on käyt­tä­nyt vah­vaa ään­tä po­diu­mil­la, val­ta­kun­nan­me­di­oi­ta myö­ten.

– On tuo­ta­va omaa us­kon­kä­si­tys ja ar­vo­maa­il­ma roh­ke­as­ti esil­le, kos­ka muut­kin niin te­ke­vät.

"Kirk­ko on ih­mis­ten ja aja­tus­ten koh­taus­paik­ka"

Häk­ki­nen rä­väh­ti suo­raan val­ta­kun­nan ot­si­koi­hin vii­me ke­sä­nä puo­lus­ta­es­saan pe­rus­suo­ma­lais­ten pu­heen­joh­ta­jan Jus­si Hal­la-ahon pu­hu­ja­vie­rai­lua Kirk­ko­päi­vil­lä. Nou­se­mi­nen Hel­sin­gin piis­pa Tee­mu Laa­ja­sa­lon tu­ek­si sai ai­kaan ison ko­hun niin kir­kos­sa kuin sen ul­ko­puo­lel­la.

Kir­kon ak­ti­vis­ti­ryh­mät sor­tui­vat sa­maan eris­tä­mis­po­li­tiik­kaan, jota kirk­ko yleen­sä vas­tus­taa yh­teis­kun­nas­sa.

– Ju­pak­ka tai­si nos­taa pin­taan myös kir­kon si­säl­lä ky­te­neet eris­tä­mis­lin­jat. Saim­me vas­taam­me ad­res­se­ja, mie­le­nil­mauk­sia ja boi­kot­te­ja, jois­ta osa tuli kir­kon omil­ta luot­ta­mus­hen­ki­löil­tä ja työn­te­ki­jöil­tä.

Kir­jel­mis­sä ve­dot­tiin muun mu­as­sa sii­hen, et­tä kir­kon ei tu­li­si ryh­tyä ra­sis­ti­sen ja ih­mi­sar­von vas­tai­sen ajat­te­lun esit­te­ly­foo­ru­mik­si.

Täs­sä tul­laan ydin­ky­sy­myk­seen. Mitä var­ten Kirk­ko­päi­vät ovat? Mikä on kir­kon teh­tä­vä yh­teis­kun­nan kuo­hun­ta­vai­heis­sa?

– Jos aja­tel­laan, et­tä kirk­ko on ih­mis­ten ja aja­tus­ten koh­taus­paik­ka, paik­ka jos­sa eri­lai­suut­ta voi­daan sie­tää, ei­kö tämä juu­ri ol­lut ti­lan­ne, jos­sa sitä piti puo­lus­taa, Häk­ki­nen ky­syy.

Hän pi­tää ikä­vä­nä, mi­kä­li val­ta­pe­lit, maa­lit­ta­mi­nen ja po­la­ri­soi­tu­nut mie­li­pi­de­so­ta pe­siyy kirk­koon­kin.

Mikä on ta­pah­tu­man op­pi?

– Ai­na­kin se, et­tä en­nak­ko­kes­kus­te­lu pel­koi­neen ja en­nak­ko­luu­loi­neen oli ra­jum­pi kuin jäl­ki­kes­kus­te­lu. Jot­kut tai­si­vat jopa pet­tyä, kun odo­tet­tua rii­taa ja vas­tak­kai­na­set­te­lua ei syn­ty­nyt­kään.

To­del­lis­ta po­la­ri­saa­ti­o­ta ei ol­lut niin pal­jon, kuin mie­li­pi­de-erot an­toi­vat ai­heen luul­la.

– Tämä on mer­kit­tä­vä ha­vain­to ja to­dis­taa Kirk­ko­päi­vien lin­jan oi­ke­ak­si.

Kirk­ko­päi­vien so­vin­to­teh­tä­vän laa­jaa hy­väk­syn­tää tuki myös ylei­sö­re­ak­tio.

– En muis­ta, et­tä moni Kirk­ko­päi­vien ta­pah­tu­ma oli­si vuo­si­kau­siin ke­rän­nyt yh­tä suu­ren en­nak­ko­kiin­nos­tuk­sen ja leh­te­riy­lei­sön. Sali oli ää­ri­ään myö­ten täyn­nä. Li­säk­si laa­ja jul­ki­nen kes­kus­te­lu me­di­as­sa.

"Us­kon­toa ei tule eris­tää"

Kirk­ko on teh­nyt pal­jon työ­tä ol­lak­seen kris­til­li­sen ja mui­den kult­tuu­rien koh­taa­mis­paik­ka.

– Enem­mis­tö­kir­kon vas­tuu­seen kuu­luu myös vas­tuu vuo­ro­pu­he­lus­ta eri­lais­ten us­kon­to­jen ja va­kau­mus­ten vä­lil­lä. Koh­taa­mis­sil­taa us­kon­to­jen kes­ken on ra­ken­net­tu muun mu­as­sa Us­kot-foo­ru­min kaut­ta.

Nyt jot­kut ta­hot ha­lu­a­vat ka­sa­ta täl­le sil­lan­ra­ken­nuk­sel­le es­tei­tä.

– Vuo­ro­pu­he­lua on en­ti­ses­tään edis­tet­tä­vä, mut­ta se ei mer­kit­se oman us­kon­non, kult­tuu­rin ja pe­rin­teen ka­dot­ta­mis­ta, Häk­ki­nen mää­rit­te­lee.

Jopa kir­kon ti­lo­jen käyt­tö kou­lun juh­liin ja ta­pah­tu­miin on ko­et­tu us­kon­non ju­lis­ta­mi­sek­si.

– Kir­kot ovat ai­na ol­leet pait­si ju­ma­lan­pal­ve­lus­ti­lo­ja myös ko­koon­tu­mis­paik­ko­ja. Ne ovat osa suo­ma­lais­ten yh­teis­tä kult­tuu­ri­o­mai­suut­ta ja kan­sal­lis­mai­se­maa. Toi­von, et­tä näin on jat­kos­sa­kin.

En­nak­ko­luu­lot vä­he­ne­vät, kun us­kon­to­jen ja kat­so­mus­ten koh­taa­mis­ta ei väis­te­tä.

– Sik­si us­kon­toa ei tule eris­tää ei­kä siir­tää pois sil­mis­tä ja mie­les­tä.

Sitä vas­toin us­kon­not­to­muu­den ai­heut­ta­mas­ta pai­nos­tuk­ses­ta ei näy­te­tä kan­net­ta­van huol­ta.

– Ta­voi­tel­tu neut­raa­li val­ti­o­te­o­lo­gia näyt­tää pi­tä­vän ihan­tee­na jon­kin­lais­ta us­kon­not­to­muut­ta, Häk­ki­nen sa­noo.

Hän muis­tut­taa, et­tei us­kon­not­to­muus ole to­teu­tu­nut mis­sään päin maa­il­maa.

– Oli­si re­hel­li­sem­pää tun­nus­taa, et­tä on vain eri­lai­sia us­kon­to- ja ar­vo­poh­jia, myös niil­lä, jot­ka sa­no­vat pyr­ki­vän­sä neut­ra­li­teet­tiin. Ar­vot ovat niin kiin­ni kult­tuu­ris­sa, et­tei nii­tä voi sii­tä ir­rot­taa.

Kirk­ko on kaut­ta ai­ko­jen ju­lis­ta­nut ole­van­sa heik­ko­jen ja unoh­det­tu­jen puo­lel­la. Ket­kä tar­vit­se­vat eni­ten puo­lus­tus­ta on kui­ten­kin juu­ri nyt kaik­kein kiis­tel­lyin asia.

– Kir­kon nä­kö­a­la ih­mis­ten ar­jen haas­tei­siin tu­lee di­a­ko­ni­a­työn kaut­ta. Työ­muo­to on ajan her­mol­la, tun­nis­ta­en tuen koh­teet. On ero­tet­ta­va, mil­lä ryh­mil­lä tai vä­es­tö­no­sal­la on juu­ri nyt yh­teis­kun­nan tur­va­verk­ko suo­ja­na ja mil­lä ei. Kir­kon di­a­ko­nia et­siy­tyy ai­na uu­del­leen hä­dän ää­ri­pää­hän, ää­net­tö­män hä­dän luo.

"Alu­eel­li­nen eri­ar­voi­suus he­rät­tää huol­ta"

Eri­ar­voi­suus­ti­lan­ne on muut­tu­mas­sa jäl­leen. Ta­lou­del­li­sen ja so­si­aa­li­sen eri­ar­voi­suu­den rin­nal­la on ke­hit­ty­mäs­sä ai­van uu­den­lais­ta eri­ar­voi­suut­ta, jos­ta kär­sii laa­je­ne­va jouk­ko suo­ma­lai­sia.

– Pa­he­ne­va alu­eel­li­nen eri­ar­voi­suus he­rät­tää mi­nus­sa suur­ta huol­ta yh­teis­kun­nan kah­ti­a­ja­os­ta. Pik­ku­paik­ka­kun­nil­la ja maa­seu­dul­la liik­ku­es­sa­ni ais­tin, et­tä on pal­jon ky­te­vää tyy­ty­mät­tö­myyt­tä har­joi­tet­tuun alu­e­po­li­tiik­kaan.

Val­las­sa ole­vat puo­lu­eet pu­hu­vat ai­na maan yh­tä­läi­ses­tä ke­hit­tä­mi­ses­tä. Se on kir­jat­tu vuo­si­kym­me­nes­tä toi­seen hal­li­tu­soh­jel­miin.

– To­del­li­suus pu­huu täy­sin tois­ta. Näyt­tää, et­tä hal­li­tuk­ses­sa vuo­roin ol­leet pää­puo­lu­eet käy­tän­nös­sä siu­naa­vat vä­es­tön ja elin­kei­no­jen kes­kit­ty­mi­sen suu­riin kau­pun­ki­kes­kuk­siin.

Ovat­ko puo­lu­eet muut­tu­mas­sa asen­teil­taan kau­pun­ki­lais­ten puo­lu­eik­si, kos­ka huo­mat­ta­va osa ää­nes­tä­jis­tä al­kaa ol­la siel­lä?

– Ke­hit­ty­vien alu­ei­den ul­ko­puo­lel­la ole­vat ih­mi­set ol­laan jät­tä­mäs­sä omil­leen. Ai­van kuin po­lii­ti­kot oli­si­vat luo­vut­ta­neet ja odot­tai­si­vat, et­tä maa­seu­tu tyh­je­nee it­ses­tään, Häk­ki­nen ar­vi­oi.

Vas­tak­kai­na­set­te­lus­ta ei hyö­dy ku­kaan. Var­sin­kin maan­vil­je­lyn, met­sän­hoi­don ja muun al­ku­tuo­tan­non pa­ris­sa työs­ken­te­le­vät saa­vat syyt­tä ja suot­ta ar­vos­te­lua ja eri­ar­vois­ta­vaa koh­te­lua osak­seen.

– Eh­kä ky­sy­mys on vie­raan­tu­mi­ses­ta, eh­kä tie­tä­mät­tö­myy­des­tä. Mah­dol­li­ses­ti myös piit­taa­mat­to­muu­des­ta, jota tun­ne­taan toi­sen­lais­ta elä­män­ta­paa koh­taan. Oi­kein se ei voi ol­la, kos­ka olem­me kaik­ki täy­sin riip­pu­vai­sia maa­seu­dun työs­tä ja tuo­tan­nos­ta.

Jos­ta­kin syys­tä alu­eel­lis­ta eriy­ty­mis­tä ja sen dra­maat­ti­sia seu­rauk­sia ei lu­e­ta eri­ar­vois­ta­vak­si ke­hi­tyk­sek­si.

– Jos tämä ei ole räi­ke­ää eri­ar­voi­suut­ta, niin mikä? Kir­kon alu­eel­li­ses­sa toi­min­nas­sa vas­tak­kai­na­set­te­lua ei ole. Olem­me vii­mei­se­nä siel­lä, mis­sä ih­mi­siä on jäl­jel­lä. Kes­kus­seu­tu­jen ul­ko­puo­lel­la asu­vil­la ja yrit­tä­vil­lä on vah­va kir­kon tuki, Häk­ki­nen lu­paa.

Ai­van kuin po­lii­ti­kot oli­si­vat luo­vut­ta­neet ja odot­tai­si­vat, et­tä maa­seu­tu tyh­je­nee it­ses­tään.

Tie­to

Kir­ves ja let­tu­pan­nu py­sy­vät hyp­py­sis­sä

Sep­po Häk­ki­nen on syn­ty­nyt vuon­na 1958 Kuo­pi­os­sa. Pap­pis­vih­ki­myk­sen­sä Häk­ki­nen sai Mik­ke­lis­sä 1983 ja vuon­na 2010 hä­nes­tä tuli te­o­lo­gi­an toh­to­ri. Häk­ki­nen on teh­nyt pit­kän ru­pe­a­man muun mu­as­sa Hei­no­lan maa­seu­ra­kun­nan kap­pa­lai­se­na 1987–2001. En­nen va­lin­taan­sa Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan piis­pak­si vuon­na 2009 hän työs­ken­te­li Kirk­ko­hal­li­tuk­ses­sa toi­min­nal­li­sen osas­ton joh­ta­ja­na. Mut­ta tie­sit­kö hä­nes­tä tätä:

1 Sep­po Häk­ki­nen päät­ti var­hain ryh­ty­vän­sä ve­tu­rin­kul­jet­ta­jak­si. Se oli 1960-lu­vul­la kas­va­nei­den poi­kien toi­ve­am­mat­ti. Lo­pul­ta Häk­ki­nen pää­si aja­maan rai­teil­le, kyl­lä­kin omas­sa huo­nees­sa, pie­nois­mal­li­ju­nal­la.

2 Pai­nei­ta Häk­ki­nen pur­kaa hak­kaa­mal­la hal­ko­ja, sil­lä se on eri­no­mais­ta ke­hon ja mie­len hal­lin­taa. Hal­ko­tal­koot odot­ta­vat Val­ke­a­lan Voi­kos­kel­la si­jait­se­val­la ke­sä­mö­kil­lä.

3 Piis­pa on hyvä let­tu­jen heit­tä­jä. “Maa­kos­ke­tuk­set puh­das nol­la. Juju on heit­tää let­tua vain sen ver­ran, et­tä se kään­tyy, ei­kä kar­kaa pan­nus­ta.”

4 Häk­ki­nen on kir­joit­ta­nut usei­ta kir­jo­ja, ar­tik­ke­lei­ta, ope­tus­kir­joi­tuk­sia sekä leh­ti­ko­lum­ne­ja. Hän aloit­taa ke­vään mit­taan Kir­kon­seu­dun Vie­ras­ko­lum­ni-pals­tal­la.

Lue lisää aiheesta