JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Elisabeth ja Gerardo Hands uskovat luterilaisuuden olevan suuri tuki kaikille apua tarvitseville, varsinkin perheille. Siitä oli tukea myös heidän oman perheensä muodostumisessa. Kuva: Handsien kotialbumi

Elisabeth ja Gerardo Hands uskovat luterilaisuuden olevan suuri tuki kaikille apua tarvitseville, varsinkin perheille. Siitä oli tukea myös heidän oman perheensä muodostumisessa. Kuva: Handsien kotialbumi

Handsien kotialbumi

Piispa ystävystyi suoma­laisten kanssa – päätyi Karibian rannoilta Naantalin hangille

Ve­ne­zu­e­lan lu­te­ri­lai­sen kir­kon piis­pa Ge­rar­do Hands ja hä­nen vai­mon­sa Eli­sa­beth ovat pal­vel­leet kirk­koa yli 40 vuot­ta. Vuo­si­kym­me­niin on mah­tu­nut pal­jon iloa, me­ne­tyk­siä ja ys­tä­vyyt­tä yli kult­tuu­ri­ra­jo­jen.

15.2.2024
Anna Lundén / Suomen Lähetysseura

– Me näim­me toi­sem­me jo kau­kaa yli­o­pis­ton käy­tä­vil­lä kau­an sit­ten, ker­to­vat Eli­sa­beth, 63,  ja Ge­rar­do, 68, Hands hy­myil­len vi­de­o­haas­tat­te­lus­sa.

Ta­val­li­seen ve­ne­zu­e­la­lai­seen ta­paan kum­mat­kin pu­hu­vat no­pe­as­ti, tois­ten­sa pääl­le ja tois­ten­sa lau­sei­ta jat­ka­en, koko ajan vit­sail­len. Yli 40 vuot­ta yh­tei­se­loa ja yh­teis­työ­tä nä­kyy – ja kuu­luu – myös vi­de­on vä­li­tyk­sel­lä.

Oli vuo­si 1978, kun nuo­ret ve­ne­zu­e­la­lai­set tu­tus­tui­vat toi­siin­sa in­si­nöö­ri­o­pin­to­jen pa­ris­sa yh­teis­ten ka­ve­rei­den kaut­ta. En­sim­mäi­set mer­kit­tä­vät kat­seet vaih­det­tiin raa­mat­tu­pii­ris­sä. Vuo­si vie­räh­ti en­nen kuin he us­kal­tau­tui­vat tun­nus­ta­maan ihas­tuk­sen­sa. Sii­tä sai al­kun­sa yh­tei­nen mat­ka ja kir­kon pal­ve­le­mi­nen.

Pian seu­rus­te­lun alet­tua pa­ris­kun­ta ryh­tyi käy­mään lu­te­ri­lai­ses­sa kir­kos­sa. Kum­mat­kin tu­li­vat ka­to­li­lai­ses­ta per­hees­tä, mut­ta Ge­rar­do löy­si en­sim­mäi­se­nä tien­sä lu­te­ri­lai­sen kir­kon pa­riin. Pari jat­koi raa­mat­tu­pii­ris­sä käy­mis­tä ja kum­mat­kin osal­lis­tui­vat kir­kon toi­min­taan va­paa­eh­tois­työn mer­keis­sä.

Lu­te­ri­lai­suus veti hei­tä puo­leen­sa avoi­muu­ten­sa ja kaik­kia kos­ke­van rak­kau­den ta­kia.

– Meil­le lu­te­ri­lai­suus tar­koit­taa va­paut­ta. Olem­me kaik­ki Jee­suk­sen lap­sia, em­me omi­nai­suuk­siem­me ta­kia, vaan hä­nen rak­kau­ten­sa ta­kia, ker­too Ge­rar­do.

Vuon­na 1983 pa­ris­kun­ta meni nai­mi­siin ja työ yh­tei­sen in­si­nöö­riy­ri­tyk­sen pa­ris­sa al­koi. Muu­ta­man vuo­den jäl­keen syn­tyi­vät lap­set Jo­sue ja Zu­ri­sa­dai. Sa­moi­hin ai­koi­hin Ge­rar­do aloit­ti työt maal­lik­ko­pap­pi­na Va­len­ci­an kau­pun­gis­sa.

Vuo­det vie­ri­vät, ja kut­su­mus kir­kol­li­sen työn pa­riin kas­voi niin vah­vak­si, et­tä lo­pul­ta Ge­rar­do päät­ti omis­tau­tua te­o­lo­gi­sil­le opin­noil­le täy­sin. Koko per­he muut­ti opin­to­jen mu­ka­na Bra­si­li­aan, jos­ta Ge­rar­do val­mis­tui pa­pik­si vuon­na 1999.

Eli­sa­beth al­koi sa­moi­hin ai­koi­hin opis­kel­la mu­siik­kia, jot­ta hän voi­si työs­ken­nel­lä kirk­ko­mu­sii­kin ja py­hä­kou­lu­jen pa­ris­sa. Pa­ris­kun­nal­le oli tär­ke­ää, et­tä kum­mat­kin löy­si­vät paik­kan­sa ja teh­tä­vän­sä lu­te­ri­lai­ses­sa kir­kos­sa, Eli­sa­beth täh­den­tää.

He us­ko­vat lu­te­ri­lai­suu­den ole­van suu­ri tuki kai­kil­le apua tar­vit­se­vil­le, var­sin­kin per­heil­le. Sii­tä oli tu­kea myös hei­dän oman per­heen­sä muo­dos­tu­mi­ses­sa.

– Lu­te­ri­lai­suu­des­sa on niin pal­jon hy­vää! Kaik­ki ovat kut­sut­tu­ja tä­hän isoon, eku­mee­ni­seen per­hee­seen, kut­su on ai­na avoin­na kai­kil­le.

Elisabethin ja Gerardin hääkuva vuodelta 1983. Kuva: Handsien kotialbumi

Elisabethin ja Gerardin hääkuva vuodelta 1983. Kuva: Handsien kotialbumi

Handsien kotialbumi

Tänä vuon­na pa­ril­le tu­lee täy­teen 20 vuot­ta työs­ken­te­lyä Va­len­ci­an kau­pun­gin seu­ra­kun­nas­sa, jos­sa myös Lä­he­tys­seu­ra tu­kee nel­jän eri hank­keen avul­la Ve­ne­zu­e­lan lu­te­ri­lais­ta kirk­koa ja alu­een kaik­kein eni­ten apua tar­vit­se­via.

Kun pa­ris­kun­ta vuon­na 2003 aloit­ti työn­sä Va­len­ci­an seu­ra­kun­nas­sa, he tu­tus­tui­vat myös en­sim­mäis­tä ker­taa suo­ma­lai­siin Lä­he­tys­seu­ran työn kaut­ta. En­sim­mäi­set lu­te­ri­lai­set lä­he­tys­työn­te­ki­jät oli­vat saa­pu­neet maa­han kym­me­nen vuot­ta ai­kai­sem­min.

Kum­mat­kin vai­kut­ta­vat lii­kut­tu­neil­ta pu­hu­es­saan yh­teis­työs­tä suo­ma­lais­ten kans­sa, sil­lä lä­he­tys­työn­te­ki­jöi­den kans­sa to­teu­tet­tu yh­teis­työ oli Hand­sien mu­kaan myös lu­te­ri­lai­sen kir­kon hie­noin­ta ai­kaa.

– Oli niin hie­noa tun­tea, et­tä teem­me tätä Ju­ma­lan työ­tä yh­des­sä, et­tä kä­ve­lem­me yh­des­sä suo­ma­lais­ten kans­sa. Olem­me saa­neet kai­kis­ta kir­kois­ta eni­ten tu­kea juu­ri suo­ma­lai­sil­ta. Läs­nä­o­lon­ne tuki mei­tä pal­jon, ja opim­me teil­tä val­ta­vas­ti, Ge­rar­do muis­te­lee.

– Esi­mer­kik­si Noo­ra Nur­mi -ni­mi­sen lä­he­tys­työn­te­ki­jän kans­sa aloin teh­dä töi­tä kum­mi­las­ten pa­ris­sa. Hän ha­lu­si, et­tä mi­nä­kin pää­sen mu­kaan toi­min­taan. Tä­hän päi­vään as­ti olen teh­nyt työ­tä las­ten pa­ris­sa, li­sää Eli­sa­beth.

Kun vii­mei­set lä­he­tys­työn­te­ki­jät läh­ti­vät Va­len­ci­as­ta vuon­na 2007, oli se Va­len­ci­an kir­kol­le haas­ta­va paik­ka. Moni teh­tä­vä jäi il­man te­ki­jää, ja vei ai­kaa en­nen kuin kirk­ko pys­tyi jär­jes­täy­ty­mään uu­del­leen. Mah­dol­li­suus op­pia toi­sil­ta ja kii­tol­li­suus yh­tei­ses­tä mat­kas­ta on kui­ten­kin kan­ta­nut tä­hän päi­vään as­ti.

 

Lä­he­tys­työn avul­la Hand­sin per­he ys­tä­vys­tyi Noo­ra ja Ans­si Nur­men kans­sa, ja ys­tä­vyy­den avul­la per­heen ty­tär Zu­ri­sa­dai läh­ti vuon­na 2008 opis­ke­le­maan Suo­meen. Nyt on ku­lu­nut 15 vuot­ta, ja Zuri elää edel­leen Suo­mes­sa. Hän asuu Naan­ta­lis­sa suo­ma­lai­sen avi­o­mie­hen­sä ja 4-vuo­ti­aan Lu­cas-poi­kan­sa kans­sa.

Eli­sa­beth ja Hands ovat vie­rail­leet Suo­mes­sa use­am­man ker­ran, ja Ge­rar­do on pääs­syt myös saar­naa­maan use­am­mas­sa suo­ma­lai­ses­sa kir­kos­sa. Pa­ris­kun­ta pi­tää edel­leen yh­teyt­tä en­ti­siin lä­he­tys­työn­te­ki­jöi­hin ja vie­rai­lee hei­dän luo­naan Suo­mi-vie­rai­luil­laan.

– Ihas­tuim­me Suo­meen heti en­sim­mäi­sel­lä vie­rai­lul­lam­me! Olim­me kuul­leet Suo­mes­ta niin pal­jon suo­ma­lais­ten ys­tä­viem­me kaut­ta, ja kaik­ki oli­vat niin mu­ka­via meil­le, Eli­sa­beth muis­te­lee.

 

– Suo­mes­sa kaik­ki toi­mii – kou­lut, ter­vey­den­huol­to, tur­val­li­suus. Se on to­del­la saa­nut mei­dät poh­ti­maan, mitä maal­lem­me on ta­pah­tu­nut ja kuin­ka pal­jon olem­me me­net­tä­neet, Eli­sa­beth sa­noo.

– Ti­lan­ne Ve­ne­zu­e­las­sa on ää­rim­mäi­sen han­ka­la niin so­si­aa­li­ses­ti, po­liit­ti­ses­ti kuin ta­lou­del­li­ses­ti­kin. Koko maal­ta on vie­ty va­paus toi­mia nor­maa­lis­ti, jat­kaa Ge­rar­do.

Koh­ta kym­me­nen vuot­ta kes­tä­nyt Ve­ne­zu­e­lan krii­si vai­kut­taa edel­leen val­ta­o­san ve­ne­zu­e­la­lai­sis­ta ar­keen, ja säh­kös­tä, kaa­sus­ta, ben­sas­ta ja ve­des­tä on edel­leen pu­laa joka puo­lel­la maa­ta.

Val­tio on ra­joit­ta­nut myös ran­kal­la kä­del­lä esi­mer­kik­si me­di­an ja kan­sain­vä­li­sen tuen toi­min­taa Ve­ne­zu­e­las­sa. Pa­ris­kun­ta päi­vit­te­lee­kin vi­de­o­haas­tat­te­lum­me ai­ka­na, kuin­ka ih­meel­lis­tä yli­pää­tään on, et­tä heil­lä on käy­tös­sään säh­köä ja he pys­ty­vät kom­mu­ni­koi­maan ul­ko­maa­il­man kans­sa näin su­ju­vas­ti mo­nen vuo­den tau­on jäl­keen.

Vaik­ka pal­jon on me­ne­tet­ty, ei toi­vos­ta luo­vu­ta iki­nä, muis­tut­taa Ge­rar­do.

– Vaik­ka vä­lil­lä tun­tuu, et­tä Ve­ne­zu­e­la on jää­nyt täy­sin yk­sin on­gel­mien­sa kans­sa, Jee­sus kä­ve­lee rin­nal­lam­me jo­kai­se­na vuo­den päi­vä­nä. Olem­me Hä­nen inst­ru­ment­te­jaan, ja luo­tam­me Hä­nen suun­ni­tel­maan­sa.

Fak­ta

Ge­rard ja Eli­sa­beth Hands

Ge­rard on Ve­ne­zu­e­lan lu­te­ri­lai­sen kir­kon piis­pa.

Eli­sa­beth työs­ken­te­lee kir­kon kum­mi­lap­si­työs­sä, jota Lä­he­tys­seu­ra tu­kee.

Pa­ris­kun­nal­la on kak­si las­ta, jois­ta toi­nen asuu Suo­mes­sa.

Lue lisää aiheesta