JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Samuli Lampinen on filosofinen luutarhuri, joka käy elämän­mit­taista paini­ot­telua Jumalan kanssa ja fanittaa Raamatun vähek­sy­tyimpiä tyyppejä

13.3.2024
Kaisa Hako

Pa­das­jo­en pap­pi­lan lie­peil­lä on puu­ta­lo, ta­los­sa huo­ne, huo­nees­sa sän­gyn vie­res­sä mus­ta laa­tik­ko.

Puu­ta­lon lu­mi­sia por­tai­ta la­kai­see mies, jol­la on par­ta kuin pat­ri­ar­kal­la ja hymy iloi­nen. Pui­den ta­kaa pil­kot­taa sun­ti­on työ­paik­ka, Pa­das­jo­en kirk­ko hau­taus­mai­neen, mut­ta tä­nään on va­paa­päi­vä. Sa­mu­li Lam­pi­nen viit­too si­sään tu­paan. Kah­vi­ku­pit on ka­tet­tu. Pik­ku­rui­ses­sa pe­rä­huo­nees­sa Mar­lee­na-puo­li­so, Mauk­ka, te­kee hil­jai­ses­ti graa­fi­kon hom­mi­aan.

Mel­kein heti Lam­pi­nen näyt­tää sän­gyn vie­res­tä mus­tan laa­ti­kon, jos­sa kai al­ku­jaan on säi­ly­tet­ty Yleis­ra­di­on mo­ni­to­ria. Ku­ten len­to­ko­neil­la on mus­tat laa­tik­kon­sa, joi­hin tal­len­tuu tie­toa len­non vai­heis­ta, niin kan­taa tä­mä­kin laa­tik­ko ai­nek­sia ru­noi­li­ja-sun­tio Lam­pi­sen elä­män var­rel­ta. Oli eräs ra­ja­koh­ta, jol­loin laa­tik­koon mah­tui Lam­pi­sen koko omai­suus. Sii­hen pa­laam­me tuon­nem­pa­na. Nyt me avaam­me laa­ti­kon.

 Lam­pi­nen on ra­ja­ta­paus, il­me­nee pian.

Pa­pit ei­vät tätä eh­kä tie­dä, mut­ta py­hän ja ar­ki­sen raja kul­kee jo­ta­kuin­kin sun­ti­on kes­kel­tä. Hän on vä­lit­tä­jä­hah­mo, joka kul­kee ta­kin­lie­peet py­hää hi­po­en mut­ta kou­rat tiu­kas­ti maal­li­sis­sa. Lam­pi­ses­sa ris­tei­lee mo­nia mui­ta­kin ra­jo­ja: ru­noi­li­jan ja duu­na­rin, elä­män ja kuo­le­man, ateis­tin ja teis­tin. Muun mu­as­sa. Mut­ta ne ra­jat ei­vät ole jyrk­kiä, vaan li­mit­täi­siä ja liu­ku­via. Toi­ses­ta ver­soo tois­ta. Toi­nen ruok­kii tois­ta. Lam­pi­sel­la tun­tuu ole­van ru­noi­li­jal­le omi­nai­nen kyky näh­dä yh­tä­läi­syyk­siä ja vas­taa­vuuk­sia siel­lä, mis­sä ei-ru­noi­li­ja ei nii­tä eh­kä nä­ki­si. Ku­ten nyt esi­mer­kik­si golf­ken­täl­lä ja hau­taus­maal­la.

”Vai­mo sa­noo, et­tei­vät ih­mi­set ym­mär­rä/ kun ver­taan hau­taus­maan kuop­pia golf­ken­tän rei­kiin”, Lam­pi­nen kir­joit­taa tuo­reim­mas­sa ru­no­te­ok­ses­saan Luu­tar­hu­ri.

– Rei­ät ovat eh­kä eri muo­toi­sia, mut­ta rei­kää koh­ti kum­mas­sa­kin täh­dä­tään, hän sa­noo il­ki­ku­ri­ses­ti.

Työs­ken­nel­les­sään isän­sä pe­rus­ta­mal­la Kuor­ta­neen golf­ken­täl­lä Lam­pi­nen miel­si sen kuin luos­ta­rin puu­tar­hak­si ja ajat­te­li, et­tä pa­ras­ta mitä voi ol­la on ol­la puu­tar­hu­ri. Ei­kä se tun­ne ka­don­nut, kun hän vuo­sia myö­hem­min ah­ke­roi Hol­lo­lan kes­ki­ai­kai­sen ki­vi­kir­kon hau­taus­maa­työn­te­ki­jä­nä ja tal­ti­oi ru­noon­sa:

”En te­ki­si mi­tään muu­ta työ­tä mie­lum­min./ Hiek­ka on läm­min­tä. Puun ai­vot kaik­ki­al­la.”

Lam­pi­nen, 48, on ol­lut am­ma­til­taan sun­tio vas­ta tois­ta vuot­ta, mut­ta ru­noi­li­ja mel­kein koko ikän­sä. Tai sa­no­taan nyt tei­ni-iäs­tä saak­ka, jol­loin kou­lu­ka­ve­ri Sei­nä­jo­el­la näyt­ti hä­nel­le ker­ran kau­pas­sa ru­no­kir­jo­ja. Et­tä tuom­moi­si­a­kin on.

Nuo­ru­kai­nen äl­lis­tyi: hei, täs­sä yri­te­tään ku­va­ta sel­lais­ta, mitä ei voi ku­va­ta! Kau­pan laa­ris­ta läh­ti heti mu­kaan Tom­my Ta­ber­man­nin ja Ris­to Ah­din ru­no­ja. Saa­ri­kos­ken ru­not is­ki­vät kuin sa­la­ma. Pian nuo­ri mies ko­kei­li kir­joit­ta­mis­ta it­se­kin.

 – Vaik­ka en tien­nyt, kuin­ka kir­joi­te­taan runo, Lam­pi­nen muis­te­lee.

Se oli uu­des­ti­syn­ty­mi­nen. Lat­ti­al­la kon­tal­laan hän opet­te­li ru­nou­den la­jia ja huo­ma­si, et­tä kir­joit­ta­mi­nen hel­pot­ti vai­ke­aa ole­mis­ta.

Ja mitä oli ol­lut se vai­kea ole­mi­nen?

– Ope­tel­la lu­ki­os­sa asi­oi­ta, joil­la ei ol­lut mi­tään mer­ki­tys­tä. Ju­ma­la oli mie­le­tön ja ka­ve­rit tyh­miä.

 

”Äi­ti piti sak­sa­lai­sis­ta kir­jai­mis­ta/ ja pa­rit­to­mis­ta nu­me­rois­ta./ En syy­tä ke­tään./ Kir­joit­ta­mi­nen/ ei kos­kaan ole vain kir­joit­ta­mis­ta.”

Ru­nous on Lam­pi­sel­le kuin ka­lal­le ui­ma­rak­ko, elä­mää ta­sa­pai­not­ta­va elin. Pit­kän ai­kaa se kui­ten­kin oli vain hä­nen oma sa­lai­suu­ten­sa. Syn­ty­mi­nen ru­noi­li­ja­sie­luk­si bis­nes-ur­hei­lu-orien­toi­tu­nee­seen per­hee­seen ei ol­lut ai­na ihan help­po osa.

– Älä ajat­te­le lii­an va­ka­vas­ti, sa­noi isä, joka ih­met­te­li, mik­si esi­koi­sel­le ei riit­tä­nyt elä­män si­säl­lök­si jal­ka­pal­lo ei­kä jää­kiek­ko. Mik­si piti miet­tiä us­kon­toa ja kuo­le­maa?

Lam­pi­nen epäi­lee, et­tä äi­dis­sä oli si­säis­tä ru­nout­ta ja es­te­tii­kan ja­noa. Se il­me­ni has­sui­na asi­oi­na: äi­ti ra­kas­ti van­ho­ja sak­sa­lai­sia frak­tuu­ra­kir­jai­mia, eten­kin G-kir­jain­ta. Per­heen pu­he­lin­nu­me­ron tai au­ton re­kis­te­ri­nu­me­ron piti muo­dos­tua kau­niis­ta kir­jai­mis­ta ja pa­rit­to­mis­ta nu­me­rois­ta. Isä jou­tui nii­tä sit­ten et­si­mään.

Lam­pi­nen ha­es­ke­li Ju­ma­la-ky­sy­myk­siin vas­tauk­sia Kan­san­lä­he­tyk­sen nuo­ri­so­toi­min­nas­ta ja it­se ke­hi­tel­lyis­tä as­kee­si­har­joi­tuk­sis­ta. Piti lu­kea 40 lu­kua Raa­mat­tua päi­väs­sä, mie­lui­ten vai­ke­as­sa asen­nos­sa. Tämä ei tuot­ta­nut hä­nel­le va­lais­tus­ta, ku­ten ei Kan­san­lä­he­tys­kään.

– Mi­nus­ta tuli heil­le han­ka­la tyyp­pi. Ky­sy­myk­se­ni oli­vat lii­an vai­kei­ta, Lam­pi­nen sa­noo.

Hän er­kaan­tui liik­kees­tä ja päät­ti, et­tei enää liit­tyi­si mi­hin­kään po­ruk­kaan, jos­sa ”hy­mis­tään kes­ke­nään”. Tämä päti niin hen­gel­li­siin kuin kir­joit­ta­ja­yh­tei­söi­hin­kin. Täs­tä tiu­kas­ta pää­tök­ses­tä Lam­pi­nen on sit­tem­min lip­su­nut.

– Tar­vit­sen sys­tee­miä kri­ti­soi­dak­se­ni sitä, ai­van ku­ten ajat­te­lun va­pau­teen kuu­luu hy­väk­syä se, et­tei­vät aja­tuk­set kos­kaan ole täy­sin va­pai­ta. Se on sa­man­lais­ta lii­ket­tä kuin pai­ni Ju­ma­lan kans­sa. Men­nä koh­ti ja etään­tyä, ki­ro­ta ja siu­na­ta. Kai­kel­la on ai­kan­sa, hän sa­noo.

Ai­kui­suu­den kyn­nyk­sel­lä Lam­pi­nen jät­ti jää­hy­väi­set ai­em­min vaa­li­mal­leen Ju­ma­lan ide­al­le, joka oli hä­nen mu­kaan­sa ol­lut ai­ka pik­ku­sie­lui­nen.

– Tie­teel­li­sel­tä kan­nal­ta olen ateis­ti, fi­lo­so­fi­sel­ta kan­nal­ta teis­ti. Eh­kä. Ne ovat asi­oi­ta, joi­ta pyö­ri­tän edel­leen. Joko Ju­ma­laa ei ole, tai sit­ten hän on kaik­ki. Ai­na­kaan mi­nun Ju­ma­la­ni ei ole hei­mo­ju­ma­la, joka kyt­tää ih­mis­ten aja­tuk­sia, vaan jo­ta­kin ko­ko­nais­val­tai­sem­paa, Lam­pi­nen miet­tii.

Ko­ko­nais­val­tai­seen ajat­te­lu­ta­paan so­pii se­kin, et­tä Lam­pi­sel­le rak­kai­ta Raa­ma­tun hah­mo­ja ovat eten­kin ne hie­man ylen­kat­so­tut ja komp­lek­si­set tyy­pit, ku­ten Kain, Juu­das ja se ek­sy­nyt lam­mas, jota hyvä pai­men läh­ti et­si­mään.

– Myös he ovat tär­keä osa ker­to­mus­ta! Lam­mas, joka pää­si lau­mal­ta pa­koon on se, joka läh­ti rep­pu­reis­sul­le, Lam­pi­nen veis­te­lee.

Rep­pu­reis­saa­ja-lam­paan mat­ka al­koi jo­ka­pai­kan­höy­lä­nä per­heen ho­tel­li-ra­vin­to­las­sa. Sit­ten muut­to Hel­sin­kiin, nai­mi­siin, ero. Muut­to­mie­hen töi­tä, ru­no­jen kir­joi­tus­ta, ison kir­ja­ko­ko­el­man kar­tut­ta­mis­ta. Hel­sin­gin-vuo­sien jäl­keen Lam­pi­nen muut­ti yh­dek­säk­si vuo­dek­si Kuor­ta­neel­le ja työs­ken­te­li isän golf­ken­täl­lä ja ho­tel­lis­sa. Hän oli vuon­na 2000 jul­kais­sut en­sim­mäi­sen ru­no­te­ok­sen­sa, Tet­ra­mor­fin.

– En yh­tään tien­nyt, mi­ten jul­kais­taan kir­ja. Otin vain yh­teyt­tä pai­no­ta­loon. Ekas­ta kir­jas­ta­ni puut­tui­vat si­vu­nu­me­rot, kos­ka en tien­nyt, et­tä mi­nun pi­tää kir­joit­taa ne­kin, hän muis­te­lee hu­vit­tu­nee­na.

Pii­rei­hin kuu­lu­ma­ton yk­si­näi­nen kir­joit­ta­ja ja­ke­li kir­jo­jaan häm­mäs­ty­neil­le ka­ve­reil­leen ei­kä tun­te­nut ke­tään tois­ta ru­noi­li­jaa. Ke­sät Lam­pi­nen pai­noi ruu­miil­li­sia töi­tä. Tal­vi­sin hän lait­toi re­pun sel­kään ja mat­kus­ti ym­pä­ri maa­pal­loa sii­nä mää­rin, et­tä sis­kot al­koi­vat kut­sua Nuus­ka­muik­ku­sek­si.

Näis­sä vai­heis­sa tär­ke­ään roo­liin al­koi nous­ta eräs mus­ta laa­tik­ko. Kävi niin, et­tä elä­mäs­sä ker­ty­nyt ta­va­ran­pal­jous al­koi ah­dis­taa Nuus­ka­muik­kus­ta. Laa­ja kir­ja­hyl­ly, jon­ka piti ol­la oman si­vis­ty­nei­syy­den mo­nu­ment­ti, al­koi tun­tua ka­sal­ta tii­lis­ki­viä. Kun Lam­pi­nen reis­sul­laan ihai­li mai­se­mia Sri Lan­kas­sa, ko­tiin jää­nyt ta­va­ra ah­dis­ti miel­tä siel­lä­kin. Hän tun­si muut­tu­neen­sa oman elä­män­sä ar­kis­ton­hoi­ta­jak­si.

Lam­pi­nen aset­ti it­sel­leen ta­voit­teen. Koko hen­ki­lö­koh­tai­sen omai­suu­den tuli mah­tua mus­taan laa­tik­koon. Vaat­tei­ta var­ten oli me­ri­mies­säk­ki, kaik­ki muu sai men­nä. Pro­ses­si ete­ni. Vii­mei­set ru­no­muis­tiin­pa­not ja päi­vä­kir­jat Lam­pi­nen sur­voi Mau­kan ta­lo­yh­ti­ön ros­ka­pu­ris­ti­meen vuon­na 2015, kun pa­ris­kun­ta oli vas­ti­kään tu­tus­tu­nut. Va­paus!

Omai­suu­des­ta luo­pu­mi­nen ei tun­tu­nut mu­ka­val­ta, mut­ta sii­hen oli si­säi­nen pak­ko. Se oli kuin tou­kan ko­te­lo­vai­he. Se tar­vit­tiin, jot­ta voi­si siir­tyä uu­teen. Täs­te­des Lam­pi­nen al­koi jul­kais­ta ru­no­jaan ti­he­äm­min.

– Ei elä­män tar­koi­tus mi­nun mie­les­tä­ni ole hank­kia sitä ja tätä, vaan to­teut­taa sitä, mitä on tar­koi­tus to­teut­taa. Vaik­ka en vält­tä­mät­tä tie­dä, mikä se tar­koi­tus on, py­rin jou­tu­maan ti­lan­tei­siin, jois­sa kul­jen sitä koh­ti, hän sa­noo.

”Pin­taan nous­sut luu on sel­keä/ kuin mie­te­lau­se.”

Elä­män mus­tan laa­ti­kon kan­nen al­ta al­kaa seu­raa­vak­si pus­kea lui­ta. On häm­mäs­tyt­tä­vä asia, et­tä jo vuo­sia en­nen kuin Lam­pi­ses­ta tuli päi­jät­hä­mä­läi­nen hau­taus­maa­työn­te­ki­jä, hän ni­mit­ti ru­non­sä­kei­tään ”luik­si”.

– Luil­ta­han ne pa­pe­ril­la näyt­tä­vät. Pit­ku­lai­sil­ta, hän pe­rus­te­lee.

Kun pa­ris­kun­ta muut­ti vai­mon työn pe­räs­sä Lah­teen, Lam­pi­nen pyö­räi­li usein lenk­ke­jä Hol­lo­lan kes­ki­ai­kai­sen kir­kon ohi ja ihai­li upe­aa mil­jöö­tä. Oh­je­nuo­ran­sa mu­kai­ses­ti hän hank­kiu­tui pian ti­lan­tee­seen, joka ruok­ki elä­män mah­dol­lis­ta tar­koi­tus­ta. Hau­taus­maa­työn­te­ki­jä­nä hä­nel­le au­ke­ni kuo­le­ma kai­kes­sa tä­män­puo­lei­suu­des­saan. Puu­tar­hu­ri-luu­tar­hu­ri peit­te­li pin­taan nous­sei­ta iki­van­ho­ja lui­ta hel­läs­ti ta­kai­sin maan po­veen. Seu­ra­naan hä­nel­lä oli­vat lin­nut, sam­ma­kot ja hau­ta­jais­kuk­kia mais­te­le­vat ru­sa­kot. As­ka­reet kirk­ko­maal­la möy­hen­si­vät ali­ta­jun­taa ja puh­ke­si­vat ru­no­ku­vik­si, jois­sa elä­män kier­to­kul­ku näyt­täy­tyi vää­jää­mät­to­myy­des­sään ou­don loh­dul­li­se­na:

”Ih­mis­kun­ta pa­laa luo­ma­kun­nak­si/ yh­det hau­ta­jai­set ker­ral­laan.”

Lam­pi­nen ei kui­ten­kaan saa­nut tar­kas­tel­la kuo­le­maa vain fi­lo­so­fis-puu­tar­hu­ril­li­sel­ta kan­nal­ta.

”Kuo­le­ma on py­sy­nyt ko­ke­mus­pii­rin ul­ko­ke­hil­lä/ mut­ta nyt se tu­lee koh­ti. Otan ko­ke­muk­sen vas­taan./ Äi­ti voi kuol­la vain ker­ran”, hän kir­joit­taa Ko­vet­tu nai­nen -kir­jas­saan. Mai­nit­ta­koon, et­tä sei­nä­jo­ki-päi­jät­hä­me-sa­na­kir­jan mu­kaan ko­vet­tu-sa­nan mer­ki­tys on jo­ta­kin sel­lais­ta kuin upea ja pa­ras. Täl­le nai­sel­le ru­noi­li­ja kir­jas­saan jät­tää jää­hy­väi­siä ja tun­nus­te­lee, mil­tä kuo­le­man kou­rai­su tun­tuu, kun se osuu ihan lä­hel­le.

”Jo­tain me ym­mär­räm­me pääs­tä­es­säm­me ir­ti,/ yri­tän aja­tel­la,/ kuo­le­ma sel­vit­tää elä­män epä­sel­vän vyyh­din./ Tämä on kau­nis ko­ke­mus. Ih­mi­sek­si tu­le­mi­nen”, Lam­pi­nen kir­joit­taa äi­din vuo­teen ää­rel­tä.

– Kun äi­ti kuo­li, minä yh­täk­kiä tun­sin, mitä on kir­jal­li­suu­des­ta tut­tu Haa­des, tuon­puo­lei­suus. Sii­hen as­ti se oli ol­lut mi­nul­le vain teks­tiä. Nyt ta­ju­sin, mi­ten pois­men­neen en­sin tun­tee sii­nä ihan lä­hel­lä. Sit­ten hän läh­tee loit­to­ne­maan, Lam­pi­nen ku­vai­lee.

 Sun­ti­o­kou­lu­tuk­seen ja Pa­das­jo­en seu­ra­kun­ta­mes­ta­rik­si pää­ty­nyt ru­noi­li­ja to­te­aa, et­tä har­ha­ret­ket on nyt teh­ty ja Nuus­ka­muik­ku­nen on aset­tu­nut laak­soon. Hän tun­nus­te­lee py­hän ja ar­ki­sen ra­ja­pin­taa it­ses­sään ja odot­taa, mil­lais­ta teks­tiä uu­si elä­män­vai­he syn­nyt­tää.

– Vaa­tii ai­na jon­kin tie­tyn ro­son ja ni­met­tö­män asi­an, jot­ta alan kir­joit­taa, Lam­pi­nen sa­noo.

Mus­tan laa­ti­kon luut ovat tä­hän men­nes­sä opet­ta­neet, et­tä ei elä­mä ala vas­ta sil­loin, kun ih­mi­nen on tul­lut jo­ten­kin val­miik­si, vaan kaik­ki on osa elä­mää. Myös har­ha­ret­ket. Myös opet­te­lu.

En­nen kaik­kea luut ovat opet­ta­neet tar­hu­ril­le, et­tä kuo­le­ma kas­te­lee elä­mää. Elä­mä ver­soo kuo­le­mas­ta.

Kun mus­tan laa­ti­kon kan­si on lai­tet­tu täl­lä erää kiin­ni ja on hy­väs­te­lyn ai­ka, Lam­pi­nen sa­noo vie­lä jo­tain ujos­ti oven­ra­os­ta. Jo­ta­kin ru­nois­ta. Nii­den tar­koi­tuk­ses­ta.

– Jos ne voi­si­vat vaik­ka jo­ten­kin ol­la jol­le­kin avuk­si.  

Ru­no­lai­nauk­set Sa­mu­li Lam­pi­sen te­ok­sis­ta Ko­vet­tu nai­nen (Books on De­mand 2022) ja Luu­tar­hu­ri (Books on De­mand 2023).

 

Seik­kai­le­va kir­jo­jen­ra­kas­ta­ja

Sa­mu­li Lam­pi­nen on syn­ty­nyt Sei­nä­jo­el­la 1975. Muut­to­mie­he­nä ja golf­ken­tän­hoi­ta­ja­na­kin työs­ken­nel­lyt Lam­pi­nen on Pa­das­jo­en seu­ra­kun­ta­mes­ta­ri sekä ru­noi­li­ja, joka on jul­kais­sut 14 te­os­ta. Päi­jät-Hä­mee­seen muu­tet­tu­aan hän on toi­mi­nut Sal­paus­se­län kir­jai­li­joi­den joh­to­kun­nas­sa ja Lah­den Ru­no­ma­ra­to­nin hal­li­tuk­ses­sa sekä näy­tel­lyt Pa­das­jo­en har­ras­ta­ja­te­at­te­ris­sa. Hän asuu Pa­das­jo­el­la puo­li­son­sa Mar­lee­na Lam­pi­sen kans­sa.

Ru­noi­li­ja-sun­tio on seik­kail­lut rep­pu­reis­suil­laan lä­hes 70 maas­sa. Ko­ti­maas­sa hän naut­tii reip­pais­ta pyö­rä­len­keis­tä, vii­me ke­sä­nä ai­na Va­la­moon as­ti.

Mie­li seik­kai­lee kir­jo­jen pa­ris­sa. Elä­män­sä kir­jois­ta Lam­pi­nen poi­mii seu­raa­vat mais­ti­ai­set:

1 Her­mann Hes­se: Nar­kis­sos ja Kul­ta­suu. ”Suu­ri lu­ku­e­lä­mys osoit­tau­tui myö­hem­min oman elä­mä­ni al­le­go­ri­ak­si.”

2 Paul Aus­ter: Le­vi­a­tan. ”Kir­jas­ton rul­la­kos­ta poi­mit­tu kir­ja, joka imai­si si­sään­sä jo en­sim­mäi­sil­lä ri­veil­lä. Aus­ter kä­sit­te­lee isoa tee­maa mes­ta­ril­li­ses­ti.”

3 Ant­ti Rit­va­nen: Hy­vää jat­koa, Homo sa­piens! ”Tuo­re suo­ma­lai­nen löy­tö, joka liik­kuu tai­ta­vas­ti to­den ja epä­to­den ra­jal­la.”

4 Pent­ti Saa­ri­kos­ki: Ti­ar­nia-tri­lo­gia. ”Sii­nä Saa­ri­kos­ki on par­haim­mil­laan.”

 

Lue lisää aiheesta