JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Seura­kun­ta­pas­tori Marja Lainio-Nurminen: "Taivaan Isä ei tunne ihmismielen rajoittamia mittareita"

Seu­ra­kun­ta­pas­to­ri Mar­ja Lai­nio-Nur­mi­nen on mo­ni­tai­tu­ri, joka osaa tuu­na­ta myös pa­pin teh­tä­viä oman per­soo­nan­sa vi­vah­teil­la.

3.6.2022
Kaisa Hako

Au­tu­ai­ta ovat hil­li­tyt.

Au­tu­ai­ta ovat muot­tiin so­pi­vat.

Au­tu­ai­ta ovat ne, joil­la on siis­tit mus­tat avok­kaat.

Mar­ja Lai­nio-Nur­mi­ses­ta tun­tuu jos­kus sil­tä, kuin in­hi­mil­li­sen hy­väk­syn­nän mit­ta­ris­to oli­si hie­man ka­pea.

En­tä, jos sat­tuu ole­maan ko­va­ää­ni­nen, vä­ri­käs ja ri­vak­ka?

En­tä, jos sat­tuu ole­maan pap­pi, muu­sik­ko, mit­ta­ti­lau­som­pe­li­ja ja per­hee­näi­ti? Kaik­kia näi­tä yh­tä ai­kaa?

– Mi­nul­la on vä­lil­lä ol­lut tun­ne, kuin oli­sin ne­li­kul­mai­nen pa­lik­ka, jota ko­e­te­taan ha­ka­ta si­sään ym­py­rän­muo­toi­ses­ta rei­äs­tä, Lai­nio-Nur­mi­nen myön­tää.

– Mit­ta­rit, joi­ta maa­il­mas­sa luo­daan, ovat ih­mis­mie­len ra­joit­ta­mia. Tai­vaan Isä ei sel­lai­sia ra­joi­tuk­sia tun­ne.

 

Sal­paus­se­län seu­ra­kun­ta­pa­pil­la py­sy­vät on­nek­si työ­ka­lut hy­vin kä­sis­sä. Niin­pä hän voi osal­taan re­mon­toi­da ole­mas­sa­o­le­mi­sen mal­le­ja oman­nä­köi­sik­seen – sa­maan ta­paan kuin hän jäl­leen ker­ran re­mon­toi van­haa ta­loa. Tämä ne­li­kym­men­lu­ku­lai­nen pa­ri­ta­lo on nel­jäs, jota lah­te­lai­nen pis­tää uu­sik­si.

– En­sim­mäi­nen ta­lom­me oli vuo­den 1909 hir­si­ta­lo. Sit­ten ka­sa­ri­ta­lo, sit­ten rin­ta­ma­mies­ta­lo, hän lu­et­te­lee.

Seu­raa­vak­si vuo­ros­sa oli­vat avi­oe­ro sekä ker­ros­ta­lo­vai­he, mut­ta pian Lai­nio-Nur­mi­nen löy­si it­sen­sä jäl­leen asun­to­näyt­tö­jä vil­kui­le­mas­ta. Kun ra­kas­taa van­ho­ja ta­lo­ja, niin ra­kas­taa van­ho­ja ta­lo­ja.

– Mi­nul­ta pi­täi­si kiel­tää pää­sy Etuo­vi- ja Oi­ko­tie-si­vus­toil­le, hän vit­sai­lee.

Täs­sä sitä sit­ten ol­laan. Re­mon­toin­ti on su­ju­nut ri­pe­äs­ti las­ten iso­van­hem­pien sekä ex-puo­li­son avus­tuk­sel­la. Sei­nis­sä on kau­niit uu­det maa­li­sä­vyt, keit­ti­ön uu­det kaa­pit on juu­ri kiin­ni­tet­ty. Lis­to­ja puut­tuu vie­lä, suih­ku­ti­lat ovat kes­ke­ne­räi­set ja piha pur­su­aa ra­ken­nus­jä­tet­tä. Lai­nio-Nur­mi­nen lois­taa sil­ti tyy­ty­väi­syy­des­tä.

– En enää so­peu­tu­nut ker­ros­ta­loon. Olin jo niin tot­tu­nut oma­ko­ti­ta­lon omaan rau­haan. Nyt voin taas soit­taa ja lau­laa sil­loin kun hu­vit­taa, hän sa­noo.

Näin ke­sän kyn­nyk­sel­lä on vie­lä ar­voi­tus, mitä kaik­kea iha­naa omas­ta uu­des­ta puu­tar­has­ta puk­kaa esiin. Asun­to­kau­pat teh­tiin, kun puu­tar­haa vie­lä peit­ti pak­su lumi.

 

Lai­nio-Nur­mi­nen sa­noo ole­van­sa ih­mi­nen, joka ”nä­kee asi­oi­den läpi”. Hän osaa hah­mot­taa, mitä ta­lois­ta tai esi­neis­tä voi­si luo­vis­sa kä­sis­sä tul­la. Ike­an li­pas­to ei jää ta­val­li­sen val­koi­sek­si, vaan se tuu­na­taan oman­nä­köi­sek­si vaik­ka­pa kas­vi­kir­jan ku­vil­la ja uu­sil­la nu­peil­la. Jos kan­gas­kau­pan laa­ris­sa lo­juu vil­la­kan­kaan pa­la­nen, Lai­nio-Nur­mi­nen nä­kee sii­nä heti kol­tun, joka läm­mit­tää vi­luis­ta pap­pia vii­le­äs­sä kap­pe­lis­sa.

Is­kun out­let-myy­mä­läs­tä hän löy­si soh­va­kan­kaan näy­te­pa­lo­ja, jois­ta hän ap­p­li­koi ja kir­jai­li kirk­ko­vuo­den alt­ta­ri­lii­no­ja seu­ra­kun­nan kas­va­tus­työ­hön. Li­tur­gi­set vä­rit ovat saa­neet seu­rak­seen hel­pos­ti ym­mär­ret­tä­vää ku­va­kiel­tä.

– Alt­ta­ri­lii­nat oli­vat mi­nul­la mu­ka­na esi­mer­kik­si kou­lun pää­si­äis­kir­kos­sa. Nii­den avul­la kä­vin läpi pää­si­äi­sen ta­pah­tu­mat, hän ker­too.

 

Van­han tuu­nai­lu läh­ti alun al­ka­en sii­tä, kun ta­lon os­ta­neel­la nuo­rel­la per­heel­lä oli enem­män kek­se­li­äi­syyt­tä kuin ra­haa. So­vel­ta­mi­nen jäi pääl­le, elä­män­ta­vak­si. Nämä tai­dot vei­vät Lai­nio-Nur­mi­sen vii­me vuon­na te­le­vi­si­oon­kin, ki­saa­maan Mes­ta­ri­te­ki­jä-oh­jel­mas­sa. Hän to­te­aa, et­tä it­se teh­den syn­tyy usein haus­kem­paa ja kiin­nos­ta­vam­paa jäl­keä kuin val­mii­na os­ta­en, jos­kin tar­vi­taan myös kes­ke­ne­räi­syy­den sie­to­ky­kyä.

Fyy­si­nen te­ke­mi­nen ja kau­neu­den luo­mi­nen ovat tär­ke­ää vas­ta­pai­noa työl­le, jos­sa hau­ta­jai­sia riit­tää vä­lil­lä put­kek­si as­ti ja ih­mis­koh­ta­lot jää­vät pai­na­maan sy­dän­tä.

– Te­kee hy­vää ol­la vä­lil­lä sel­lai­ses­sa olo­ti­las­sa, et­tä täs­sä minä nyt vain rap­su­tan tätä sei­nää.

 

Hen­gel­li­syys, mu­siik­ki, kä­den­tai­dot. Tämä kol­miyh­teys on ol­lut Lai­nio-Nur­mi­sen elä­mäs­sä jo kau­an ja saa­nut eri vai­heis­sa eri­lai­sia olo­muo­to­ja.

Oli­pa ker­ran tyt­tö, joka asui ”ym­pä­ri äm­pä­ri” Lah­tea – mel­kein kaik­ki kau­pun­gi­no­sat tu­li­vat lap­suu­den ja nuo­ruu­den ai­ka­na tu­tuik­si. Tyt­tö ra­kas­ti kirp­pu­to­rien ko­lu­a­mis­ta ja kau­nii­ta asi­oi­ta. Es­te­tii­kan ta­jun­sa hän oli pe­ri­nyt äi­dil­tä ja mu­si­kaa­li­suu­ten­sa mum­mol­ta, joka soit­ti viu­lua ja hai­ta­ria. Näis­sä ja­lan­jäl­jis­sä oli luon­te­vaa käy­dä en­sin Lo­ti­lan ja sit­ten Tii­ris­maan kou­lun mu­siik­ki­luok­kaa.

Tyt­tö peri var­hain myös lap­suu­den­ko­tin­sa työ­te­li­äi­syy­den ihan­teen. Hän ah­ke­roi jo nuo­re­na mai­nok­sia ja­ka­en sekä man­si­koi­ta ja kuk­kia myy­den. Vauh­di­kas hän oli jo sil­loin, mut­ta piir­teel­lä on myös kään­tö­puo­len­sa.

– Sii­hen si­säl­tyy ai­na myös lop­puun­pa­la­mi­sen uh­ka. En osaa ai­na ra­ja­ta te­ke­mi­sien mää­rää, Lai­nio-Nur­mi­nen sa­noo.

– Mi­nun on täy­ty­nyt tie­toi­ses­ti muis­tut­taa it­sel­le­ni, et­tei ih­mi­sar­vo­ni ole kiin­ni sii­tä, mi­ten tuot­te­li­as olen.

 

Hen­gel­li­syys syt­tyi rip­pi­kou­lus­sa ja sy­ve­ni Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­ta­nuo­ris­sa. Lai­nio-Nur­mi­nen muis­taa yhä tun­teen, joka val­ta­si hä­net siel­lä.

– Olin tul­lut hy­väk­sy­tyk­si oma­na it­se­nä­ni. Oli help­po ol­la, hän ku­vai­lee.

Tä­hän tun­tee­seen liit­tyi ko­ke­mus kut­su­muk­ses­ta, joka ja­los­tui myö­hem­min te­o­lo­gi­an opin­noik­si ja pap­peu­dek­si. Mut­ta mil­tä kut­su­mus oi­kein tun­tuu?

Lai­nio-Nur­mi­nen ku­vai­lee sitä käy­tän­nön­lä­hei­ses­ti.

– Pa­ri­kymp­pi­se­nä sen tun­nis­ti sii­tä, et­tä seu­ra­kun­ta­työ oli oi­ke­as­taan ai­noa mie­les­sä pyö­ri­vä vaih­to­eh­to. Ja jos on vä­lil­lä teh­nyt mie­li heit­tää hans­kat tis­kiin ja ko­keil­la jo­ta­kin muu­ta, olen sit­ten­kin ai­na pa­lan­nut. Kut­su­mus on sitä, et­tä pa­laa si­vu­po­luil­ta ta­kai­sin, hän ki­teyt­tää.

Erään­lai­sia si­vu­pol­ku­ja ovat ol­leet ai­kui­si­äl­lä suo­ri­te­tut tai­teen pe­rus­tut­kin­to mu­sii­kis­sa sekä mit­ta­ti­lau­som­pe­li­jan am­mat­ti­tut­kin­to. Ne ovat osu­neet elä­män­ti­lan­tei­siin, jois­sa Lai­nio-Nur­mi­nen on kai­pail­lut uut­ta vir­taa ja suun­taa. Kum­pi­kin tut­kin­to on ri­kas­ta­nut pa­pin työ­tä, tuo­nut sii­hen uu­sia sä­vy­jä. Lai­nio-Nur­mi­nen vai­kut­taa ole­van pap­pi­na­kin erään­lai­nen ”tuu­naa­ja”, joka sy­ven­tää kul­lois­ta­kin teh­tä­vään­sä oman per­soo­nan­sa vi­vah­teil­la.

– Luo­vuu­den käyt­tä­mi­nen ja sen nä­ky­mi­nen työs­sä on yk­si Ju­ma­lan lah­jois­ta. Salp­pu­rin seu­ra­kun­nas­sa on ym­mär­rys­tä täl­lai­sel­le eri­tyis­jut­tu­jen hyö­dyn­tä­mi­sel­le, hän sa­noo.

Kai­kis­sa seu­ra­kun­nis­sa hä­nel­lä on kui­ten­kin ol­lut yk­si pää­mää­rä ylit­se mui­den: luo­da sa­maa hy­väk­sy­tyk­si tu­le­mi­sen il­ma­pii­riä, jol­lais­ta hän it­se­kin koki nuo­re­na. Sel­lais­ta, jos­sa ku­kin saa ol­la sel­lai­nen kuin on.

– Ha­lu­ai­sin, et­tä seu­ra­kun­nan ka­ton al­la voi­si teh­dä yh­des­sä kaik­kea mah­dol­lis­ta ja löy­tää yh­tei­söl­li­syy­den, hän sa­noo.

Pa­ra­dok­saa­lis­ta on, et­tä pap­pi saat­taa it­se koh­da­ta ti­lan­tei­ta, jois­sa hy­väk­syn­tä tun­tuu ole­van si­dok­sis­sa ul­ko­nai­siin seik­koi­hin. Esi­mer­kik­si sii­hen, on­ko pa­pil­la eh­tool­lis­ta ja­ka­es­saan mus­tat um­pi­a­vok­kaat vai ei.

– En jak­sa us­koa, et­tä Ju­ma­laa täl­lai­nen asia kiin­nos­taa, Lai­nio-Nur­mi­nen puus­kah­taa.

Jos­kus vai­kut­taa sil­tä, et­tä pap­pi tai kant­to­ri jou­tu­vat ”si­jais­kär­si­jöik­si”, joi­hin saa­te­taan hei­jas­taa omaa vai­ke­aa elä­män­ti­lan­net­ta. Sel­lai­set­kin ti­lan­teet on hyvä tun­nis­taa ja tie­dos­taa, mut­ta kri­tii­kin pe­los­sa ei sil­ti hyö­dy­tä al­kaa miel­lyt­tää kaik­kia. Se on mah­do­ton­ta.

– Olem­me työs­säm­me esil­lä, mut­ta em­me sen vuok­si, et­tä kaik­kien oli­si ty­kät­tä­vä meis­tä, Lai­nio-Nur­mi­nen sa­noo.

Vaik­ka pap­peus on ol­lut Suo­mes­sa nai­sil­le­kin mah­dol­lis­ta jo vuo­des­ta 1988, asia saat­taa yhä he­rät­tää sekä sy­vää epäi­lys­tä et­tä myös syr­jin­tää. Sel­lai­sia ti­lan­tei­ta ha­vai­tes­saan Lai­nio-Nur­mi­nen yleen­sä lau­suu aja­tuk­sen­sa jul­ki.

 

Toi­saal­ta pap­pi voi ole­muk­sel­laan ai­heut­taa myös spon­taa­nia ilah­tu­mis­ta. Ker­ran Lai­nio-Nur­mi­nen oli me­nos­sa erää­seen ko­tiin vau­vaa kas­ta­maan, ja oven avan­nut lap­si rie­mas­tui:

– Äi­ti, siel­tä tuli iha­na pie­ni pu­na­tuk­kai­nen tyt­tö­pap­pi!

– Hän piti mi­nua kä­des­tä koko toi­mi­tuk­sen ajan. Lu­pa­sin ty­töl­le, et­tä ai­no­as­taan hän saa kut­sua mi­nua niin. Kol­le­gat ei­vät saa, Lai­nio-Nur­mi­nen nau­raa.

 

Pa­pin täy­tyy pi­tää suk­ka­hou­su­ja hel­teel­lä­kin. Sun­ti­on ken­gät ei­vät saa ko­pis­ta. Kant­to­rin pyl­ly ei saa hei­lua soit­ta­es­sa. Pa­pin täy­tyy ol­la hil­lit­ty. Ei saa sa­noa suo­ria mie­li­pi­tei­tä.

Seu­ra­kun­ta­e­lä­mään tun­tuu toi­si­naan liit­ty­vän eris­kum­mal­li­sia kir­joit­ta­mat­to­mia sään­tö­jä, ja erääs­sä vai­hees­sa Lai­nio-Nur­mi­nen huo­ma­si yrit­tä­vän­sä ”pie­nen­tää” vä­ri­käs­tä ja sa­na­val­mis­ta it­se­ään.

– Va­lit­sin vaat­tei­ta, jois­sa en he­rät­täi­si huo­mi­o­ta. Yri­tin miet­tiä ti­lan­tei­ta etu­kä­teen, jot­ta en oli­si lii­ak­si ää­nes­sä. Yri­tin ol­la ole­mat­ta lii­an ri­vak­ka, hän ku­vai­lee.

It­sen­sä pie­nen­te­ly ei pi­dem­män pääl­le ole ter­ve rat­kai­su työs­sä ei­kä muu­ten­kaan.

 

Kri­tee­rien täyt­tä­mi­sen ja hy­väk­syn­nän ky­sy­myk­set nou­si­vat Lai­nio-Nur­mi­sen per­hees­sä eri­tyi­sen tär­keik­si, kun per­heen kuo­puk­sel­la to­det­tiin kou­lun al­ka­es­sa au­tis­min kir­jon häi­riö. Vii­meis­tään sil­loin per­hee­näi­ti to­te­si, et­tä lii­as­ta kilt­tey­des­tä ja it­sen­sä pie­nen­te­lys­tä ei ole hyö­tyä. Sen si­jaan van­hem­man oli et­sit­tä­vä voi­maa, kär­si­väl­li­syyt­tä ja vii­saut­ta tais­tel­la lap­sen oi­keuk­sien sekä eri­lai­suu­den hy­väk­syn­nän puo­les­ta.

– Au­tis­mi­kir­jon per­heen tar­vit­se­mia tu­ki­muo­to­ja ei to­del­la­kaan ti­pu­te­ta sy­liin, vaan niis­tä on it­se otet­ta­va sel­vää. On­nek­si olen saa­nut aka­tee­mi­sen kou­lu­tuk­sen ja osaan tul­ki­ta ka­pu­la­kiel­tä, hän huo­kaa.

Kuo­puk­sen koh­dal­la asi­at ovat men­neet lo­pul­ta hie­nos­ti. Kou­lun­käyn­ti su­juu ta­val­li­ses­sa luo­kas­sa, ja par­hail­laan on me­neil­lään rip­pi­kou­lu.

Lai­nio-Nur­mi­nen to­te­aa kui­ten­kin op­pi­neen­sa ki­pe­äs­ti tun­nis­ta­maan tie­tyn­lai­sen kat­seen, jon­ka eri­tyis­lap­sen van­hem­pi voi saa­da osak­seen: ei­kö tuo osaa kas­vat­taa lap­si­aan?

– Au­tis­min kir­jo ei näy ulos­päin, mut­ta jos ti­lan­tees­sa on lii­kaa är­syk­kei­tä, lap­si tai nuo­ri saat­taa ais­tiy­li­herk­kä­nä la­maan­tua tai men­nä to­lal­taan, hän sa­noo.

– Esi­mer­kik­si ki­roi­lu voi ol­la yri­tys il­mais­ta, et­tä ti­lan­tees­ta pi­täi­si pääs­tä pois.

 

Kai­ken ko­e­tun myö­tä mus­ta­val­koi­suus on ka­ris­sut, ja ti­lal­le on tul­lut ar­mol­li­suut­ta sekä it­seä et­tä toi­sia koh­taan. Ny­kyi­sin rip­pi­kou­lua pi­tä­es­sään Lai­nio-Nur­mi­nen tie­dos­taa, et­tä nuo­ren häi­rit­se­vän käy­tök­sen taus­tal­la saat­taa­kin ol­la haas­tei­ta, joi­ta ei ole ym­mär­ret­ty.

Hä­nen sy­dän­tään lä­hel­lä ovat eri­tyis­ryh­mil­le suun­na­tut kirk­ko­het­ket, jois­sa ajoit­tai­nen me­kas­tus ei hait­taa ol­len­kaan. Pa­pin ken­kien vä­ri­ä­kään ei siel­lä ku­kaan muis­ta ky­tä­tä.

Lai­nio-Nur­mi­nen to­te­aa, et­tä ih­mi­se­lä­män moni-il­mei­syys sai­si mie­lel­lään nä­kyä kir­kon elä­mäs­sä laa­jem­min­kin.

– Esi­mer­kik­si mu­sii­kin suh­teen. Ei­vät­hän tä­män ajan elä­ke­läi­set ole usein mi­tään vir­si­tie­tä­jiä, vaan he ovat is­kel­mä­ai­ka­kau­den ih­mi­siä. Kun Lah­des­sa jär­jes­tet­tiin is­kel­mä­kirk­ko, kaik­ki ha­luk­kaat ei­vät mah­tu­neet si­sään! Meil­lä on Lah­des­sa vii­si kirk­koa, jo­ten ei var­maan hait­tai­si, jos vaik­ka­pa yk­si vuo­rol­laan tar­jo­ai­si jo­ta­kin pe­rin­tei­ses­tä poik­ke­a­vaa.

Alus­sa mu­kail­tua au­tu­aak­si­ju­lis­tus­ta voi­si­kin il­man muu­ta laa­jen­taa:

Au­tu­ai­ta ovat myös ne, jot­ka ai­heut­ta­vat hä­li­nää kir­kos­sa.

Au­tu­ai­ta ovat ne, jot­ka ei­vät mah­du mit­ta­pui­hin.

Au­tu­ai­ta ovat ne, joil­la yli­pää­tään on ken­gät – ja ne, joil­la ei ole.

Mar­jan 4 pa­ras­ta ke­sä­a­si­aa

Sal­paus­se­län seu­ra­kun­nan lä­he­tys- ja ai­kuis­työn pap­pi Mar­ja Lai­nio-Nur­mi­nen on syn­ty­nyt vuon­na 1980 Lah­des­sa ja työs­ken­nel­lyt pap­pi­na myös muun mu­as­sa Ii­tis­sä ja Hol­lo­las­sa. Hän asuu Lah­des­sa las­ten­sa, 17-vuo­ti­aan Evan ja 15-vuo­ti­aan Da­nin, kans­sa. Huus­hol­liin kuu­lu­vat myös kis­sat Kyl­lik­ki ja Kyös­ti.

Mu­si­kaa­li­nen pap­pi oh­jaa seu­ra­kun­nan lap­si­kuo­roa. Kä­sis­tään kä­te­vä­nä hän on osal­lis­tu­nut Mes­ta­ri­te­ki­jä-te­le­vi­si­o­sar­jaan, jos­sa kil­pail­laan tuu­naa­mis­tai­dois­sa. Hä­nen kä­den­jäl­ke­ään voi ihas­tel­la myös Ins­tag­ra­min @ro­mu­ja­jaa­ar­tei­ta-ti­lil­lä.

Ke­sän tul­len Lai­nio-Nur­mi­nen naut­tii eri­tyi­ses­ti näis­tä asi­ois­ta:

1 Met­sä­rak­kaus ja eten­kin mar­jas­ta­mi­nen päi­hit­tä­vät käär­me­kam­mon­kin. Met­säs­sä ais­tit her­kis­ty­vät ja mie­li le­pää.

2 Te­ras­sil­la tai fes­ti­vaa­lil­la nau­tit­tu elä­vä mu­siik­ki ih­mis­ten pa­ris­sa on asia, jota ko­ro­na-ai­ka­na oli kova ikä­vä.

3 Valo, jota riit­tää pit­käl­le il­taan, mah­dol­lis­taa ide­oi­den ja im­puls­sien to­teut­ta­mi­sen mi­hin ai­kaan vain.

4 Puu­tar­has­sa on ilo seu­rail­la kas­vun ih­mei­tä. Oman hyö­ty­tar­han an­ti­met ote­taan rie­mul­la vas­taan.

Lue lisää aiheesta