JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Joululauluilla on ihmeellinen kyky purkaa mielen solmuja, sanoo Katri Helena. Kuva: Joonas Brandt

Joululauluilla on ihmeellinen kyky purkaa mielen solmuja, sanoo Katri Helena. Kuva: Joonas Brandt

Joonas Brandt

Täynnä kiitol­li­suutta – jos Joulu­ra­di­olle tehty Hoosianna jää Katri Helenan viimeiseksi äänitteeksi, se on hänen mielestään hyvä lopetus

16.11.2021
Kaisa Halonen

Vii­me vuo­den tam­mi­kuus­sa ­Kat­ri He­le­nan äi­ti Bert­ta Kois­ti­nen kuo­li 102-vuo­ti­aa­na. Maa­lis­kuus­sa tuli ko­ro­na­pan­de­mia ja sen pa­kot­ta­ma­na eris­täy­ty­mi­nen omaan ko­tiin As­ko­las­sa. Elä­mä hil­je­ni.

– Se oli iso muu­tos, mut­ta ai­ka hyvä. Ajat­te­lin, et­tä kii­tos Luo­jal­le. Tun­sin kyl­lä, et­tä olin teh­nyt ai­ka pit­kän ru­pe­a­man eri­lai­sia asi­oi­ta. Äi­tiä olin käy­nyt ta­paa­mas­sa hoi­to­ko­dis­sa 13 vuo­den ajan päi­vit­täin, Kat­ri He­le­na ker­too.

– Ai­ka ei käy­nyt pit­käk­si, sil­lä asun ­van­has­sa, pie­nes­sä maa­lais­ta­los­sa, ja siel­lä on ai­na teh­tä­vää. Ruo­ka tuo­tiin ovel­le, lap­sen­las­ten kans­sa pe­lat­tiin pe­le­jä ne­tis­sä. En kai­van­nut ih­mis­ten ­il­moil­le. Oli iha­naa, kun ei tar­vin­nut os­taa vaat­tei­ta ei­kä teh­dä meik­ke­jä.

Jo pari vuot­ta en­nen ko­ro­naa Kat­ri He­le­na oli jou­tu­nut py­säh­ty­mään vä­sy­myk­sen ja kil­pi­rau­has­vai­vo­jen vuok­si ja pe­ruut­ta­maan kaik­ki so­vi­tut työt. Vaik­ka hän oli ol­lut vä­sy­nyt jo pi­tem­pään, työ oli tun­tu­nut yhä niin ki­val­ta, et­tei sitä oli­si mil­lään malt­ta­nut lo­pet­taa. Sit­ten oli pak­ko.

– Kyl­lä ih­mi­sen fyy­si­nen ole­mus on vii­sas. Jos ei it­se älyä, niin keho ker­too. Tu­lee sai­ras­tu­mi­nen tai pa­laa mel­kein lop­puun. Joil­le­kuil­le se ­tu­lee jo pal­jon ai­kai­sem­min kuin 55 työ­vuo­den jäl­keen, Kat­ri He­le­na hy­mäh­tää.

– Sen jäl­keen olen teh­nyt vain nel­jä jou­lu­kon­sert­tia ja telk­ka­riin joi­ta­kin pie­niä jut­tu­ja. Ja var­maan tu­len jo­ta­kin vie­lä te­ke­mään, mut­ta mi­hin­kään isoon rum­baan en enää läh­de.

Yh­del­le työ­tar­jouk­sel­le Kat­ri He­le­na ­sa­noi heti kyl­lä. Se oli Hoo­si­an­na-vir­ren lau­la­mi­nen Jou­lu­ra­di­ol­le. Yleen­sä hä­nen jou­lun­sa on al­ka­nut syys­kuus­sa jou­lu­kon­sert­tien suun­nit­te­lul­la. Nyt se al­koi jo hei­nä­kuun hel­teis­sä es­poo­lai­sel­la stu­di­ol­la.

– Jos tämä on mi­nun vii­mei­nen le­vy­tyk­se­ni, niin Luo­jal­le kii­tos sii­tä. Jos niin käy, se on hyvä lo­pe­tus.

Jou­lu­ra­dio on teet­tä­nyt vuo­des­ta 2012 al­ka­en joka vuo­si ti­laus­työ­nä Hoo­si­an­nas­ta uu­den so­vi­tuk­sen, joka on soi­tet­tu en­sim­mäi­se­nä ad­vent­ti­na puo­lil­ta­öin. Omat ver­si­on­sa ovat vuo­sien var­rel­la teh­neet esi­mer­kik­si Kerk­ko Kos­ki­nen Kol­lek­tii­vi ja lau­lu­yh­tye Ra­ja­ton.

Hoo­si­an­na-tul­kin­taan­sa miet­ties­sään Kat­ri He­le­na ava­si Yo­u­Tu­ben ja et­si siel­tä kaik­ki edel­lis­ten vuo­sien ver­si­ot.

– Ta­ju­sin, et­tä mi­nun täy­tyy teh­dä Hoo­si­an­nas­ta niin herk­kä ja hel­lä kuin ky­ke­nen. Se­hän on rii­pai­se­va ta­ri­na: Jee­sus rat­sas­taa aa­sil­la Je­ru­sa­le­miin, ih­mi­set hur­raa­vat ja iloit­se­vat, mut­ta koh­ta hän­tä ol­laan jo tap­pa­mas­sa.

"En koskaan ole ajatellut, että haluaisin jotain muuta. Kyllä minä siellä pilven päällä voin sitten joskus tyytyväisenä sanoa, että hyvä homma tuli tehtyä", sanoo Katri Helena. Kuva: Joonas Brandt

"En koskaan ole ajatellut, että haluaisin jotain muuta. Kyllä minä siellä pilven päällä voin sitten joskus tyytyväisenä sanoa, että hyvä homma tuli tehtyä", sanoo Katri Helena. Kuva: Joonas Brandt

Joonas Brandt

Mo­nien jou­lu­no­do­tuk­seen Kat­ri He­le­nan ­ää­ni on kuu­lu­nut jo en­nen Hoo­si­an­naa­kin. Hä­nen vuon­na 1978 le­vyt­tä­män­sä Jou­lu­maa on ol­lut ra­di­o­ka­na­vien kes­to­suo­sik­ki. Jou­luih­mi­sek­si tun­nus­tau­tu­va lau­la­ja ker­too naut­ti­van­sa jou­lu­lau­lu­jen esit­tä­mi­ses­tä.

– Jou­lu­kon­ser­teis­sa her­kis­tyy niin esiin­ty­jä kuin ylei­sö­kin. Nau­tin näh­des­sä­ni, kuin­ka ih­mi­set, jot­ka me­ne­vät ora­van­pyö­räs­sä ja joil­la on ai­na kii­re, is­tu­vat kir­kon­pen­kis­sä sil­mät kiin­ni kuun­te­le­mas­sa. Sil­loin ajat­te­len, et­tä tämä on iha­na het­ki.

Jou­lu­lau­lut ovat Kat­ri He­le­nan mie­les­tä eri­tyi­siä sik­si, et­tä nii­hin liit­tyy niin pal­jon muis­to­ja, usein jo lap­suu­des­ta as­ti.

– Kai­kil­la ne muis­tot ei­vät vält­tä­mät­tä ole hy­viä. Voi ol­la ki­pei­tä­kin asi­oi­ta, mut­ta jou­lu­lau­luil­la on ih­meel­li­nen kyky pur­kaa mie­len sol­mu­ja.

Vii­me jou­lu oli Kat­ri He­le­nal­le en­sim­mäi­nen, jon­ka hän viet­ti il­man per­het­tä. Hän päät­ti tyt­tä­rien­sä kans­sa, et­tä he mi­ni­moi­si­vat ris­kit ja pi­täi­si­vät etä­jou­lun.

– Mie­sys­tä­vä­ni Tom­min kans­sa mi­ni­moim­me kai­ken hös­sö­tyk­sen. Os­tim­me val­miit ruu­at mo­nek­si päi­väk­si. Se oli ai­ka kiva ko­ke­mus.

Lap­sen­lap­set ovat jo il­moit­ta­neet, et­tä tänä jou­lu­na pa­la­taan nor­maa­liin ja ko­koon­nu­taan mum­min luok­se. Kuun­nel­laan jou­lu­rau­han ju­lis­tus ja syö­dään rii­si­puu­roa. Lap­set saa­vat lah­jat en­nen ruo­kai­lua, ja jou­lu­pöy­däs­sä is­tu­taan ­kau­an. Vä­lil­lä lau­le­taan ja soi­te­taan, sil­lä myös Kat­ri He­le­nan tyt­tä­ret ja vä­vyt ovat muu­si­koi­ta.

Kat­ri He­le­nan en­sim­mäi­nen le­vy­tys, Poi­kien ku­vat, jul­kais­tiin vuon­na 1963. Puo­len­tois­ta vuo­den ku­lut­tua hän voi­si siis viet­tää 60-vuo­tis­tai­tei­li­ja­juh­laan­sa. Ural­le on mah­tu­nut lä­hes kak­si mil­joo­naa myy­tyä ää­ni­tet­tä ja sel­lai­sia klas­si­kok­si kas­va­nei­ta hit­te­jä kuin An­na mul­le täh­ti­tai­vas, Vas­ten au­rin­gon sil­taa, Mun sy­dä­me­ni tän­ne jää, Kat­son si­neen tai­vaan, Kat­son au­ti­o­ta hiek­ka­ran­taa, Syy­su­nel­ma ja Pu­he­lin­lan­gat lau­laa.

– Sain aloit­taa vai­hees­sa, jos­sa so­dan jäl­keen syn­ty­nyt su­ku­pol­vi ru­pe­si ra­ken­ta­maan Suo­mea. Kaik­ki, mitä vain ha­lu­si teh­dä, oli mah­dol­lis­ta – oli opis­ke­lu­paik­ko­ja ja työ­paik­ko­ja. Minä löy­dyin siel­tä kor­pi­kuu­sen kät­köis­tä lau­la­maan.

– Sa­no­taan, et­tä jos ih­mi­nen oi­kein ko­vas­ti toi­voo jo­ta­kin, sil­loin hän myös toi­mii niin, et­tä se asia to­teu­tuu. Niin mi­nul­le on käy­nyt.

Jos Kat­ri He­le­nal­le ei oli­si ol­lut jo lap­ses­ta as­ti sel­vää, et­tä hä­nes­tä tu­lee lau­la­ja, hän oli­si kaup­pa­kou­lun jäl­keen saat­ta­nut pää­tyä töi­hin vaik­ka kaup­paan tai so­mis­ta­moon.

– Mut­ta lap­suu­te­ni toi­ve vei mi­nua. Nyt on help­po aja­tel­la, et­tä tämä on ol­lut mi­nun teh­tä­vä­ni elä­mäs­sä – ja on ihan vä­hän vie­lä­kin. Se päi­vä, jol­loin teh­tä­vä on suo­ri­tet­tu, tu­lee ole­maan täyn­nä kii­tol­li­suut­ta. Voin ol­la kii­tol­li­nen myös it­sel­le­ni, sil­lä en ole kos­kaan teh­nyt tätä vä­lin­pi­tä­mät­tö­mäs­ti. Me olem­me kuu­li­joi­den kans­sa kul­ke­neet tätä pol­kua ai­ka yk­si­mie­li­ses­ti.

– Työ on ol­lut mi­nul­le unel­man täyt­ty­mys. Myös toi­nen unel­ma­ni on to­teu­tu­nut: sain kol­me las­ta, jois­ta kah­den tyt­tä­ren kans­sa eläm­me lä­hei­ses­sä yh­tey­des­sä, ja lap­sen­lap­si­a­kin on kak­si. En kos­kaan ole aja­tel­lut, et­tä ha­lu­ai­sin jo­tain muu­ta. Kyl­lä minä siel­lä pil­ven pääl­lä voin sit­ten jos­kus tyy­ty­väi­se­nä sa­noa, et­tä hyvä hom­ma tuli teh­tyä.

Sana kii­tol­li­nen tois­tuu Kat­ri He­le­nan pu­hees­sa usein. Ural­la me­nes­tys on seu­ran­nut tois­taan, mut­ta yk­si­tyi­se­lä­mään mah­tuu ki­pei­tä me­ne­tyk­siä. Hä­nen puo­li­son­sa Timo Ka­la­o­ja kuo­li vuon­na 1988 vain 42-vuo­ti­aa­na. Vuon­na 2009 Kat­ri He­le­nan poi­ka Juha Ka­la­o­ja me­neh­tyi 33-vuo­ti­aa­na.

– Jo­kai­sel­la on oma koh­ta­lon­sa. Täy­tyy vain ol­la kii­tol­li­nen niis­tä vuo­sis­ta ja ajois­ta, jot­ka on elet­ty yh­des­sä. Tot­ta kai ikä­vä lä­heis­ten läh­ties­sä on konk­reet­ti­nen ja voi­ma­kas, mut­ta ajat­te­len, et­tä heil­lä on hyvä ol­la siel­lä, min­ne hen­ki me­nee, Kat­ri He­le­na sa­noo.

Yh­teys mie­heen ja poi­kaan ei ole kat­ken­nut hei­dän kuo­le­maan­sa, vaan Kat­ri He­le­na ker­too hei­dän ole­van hä­nen nä­ky­mä­tön suo­ja­var­ti­on­sa, jol­ta hän saa opas­tus­ta ja loh­du­tus­ta.

– Nyt kun on etä­töi­tä ja etä­o­pe­tus­ta voin sa­noa, et­tä minä olen ol­lut jo 33 vuot­ta etä­o­pe­tuk­ses­sa. Ym­mär­rän kyl­lä ih­mis­ten en­nak­ko­luu­lot ja epä­us­kon. It­se­kin oli­sin et­tä hoh­hoi­jaa, jos en oli­si tätä ko­ke­nut. Tämä on mi­nul­le tot­ta, ei­kä mui­den tar­vit­se­kaan sii­hen us­koa. Mut­ta tie­dän, et­tä mo­nil­la on täm­möi­siä ko­ke­muk­sia.

Raskaissa elämänvaiheissa Katri Helena on turvautunut Isä meidän -rukoukseen. Hän sanoo rukoilleensa sen riekaleiksi. Kuva: Joonas Brandt

Raskaissa elämänvaiheissa Katri Helena on turvautunut Isä meidän -rukoukseen. Hän sanoo rukoilleensa sen riekaleiksi. Kuva: Joonas Brandt

Joonas Brandt

Tär­kein ope­tus, jon­ka Kat­ri He­le­na on suo­ja­var­ti­ol­taan saa­nut, on se, et­tä me ih­mi­set em­me ole toi­sis­tam­me eril­li­siä vaan poh­jim­mil­tam­me hy­vin sa­man­lai­sia. Sa­maa ai­net­ta, sa­maa ­ener­gi­aa – mi­ten sen ku­ka­kin ha­lu­aa sa­noa. Sen, min­kä teem­me toi­sil­lem­me, teem­me myös it­sel­lem­me.

– Luin 1980-lu­vul­la lap­sil­le­ni Grim­min sa­tu­ja, jot­ka ovat sekä kar­mei­ta et­tä vii­sai­ta. Nii­den ope­tus on ai­na, et­tä se, min­kä teet toi­sel­le, pa­lau­tuu si­nul­le. Jos joku te­kee mi­nul­le pa­haa, mi­nun ei tar­vit­se sitä kos­taa, kos­ka hän on teh­nyt pa­haa myös it­sel­leen.

Ras­kais­sa elä­män­vai­heis­sa Kat­ri He­le­na on tur­vau­tu­nut Isä mei­dän -ru­kouk­seen. Hän sa­noo ru­koil­leen­sa sen rie­ka­leik­si. Sii­hen kes­kit­ty­mi­nen on aut­ta­nut het­kek­si tyh­jen­tä­mään mie­len kai­kes­ta muus­ta.

– Kun oli oi­kein vai­kea ol­la, tein sel­lais­ta ko­et­ta, et­tä pys­tyn­kö lau­su­maan Isä mei­dän -ru­kouk­sen har­hau­tu­mat­ta ajat­te­le­maan mi­tään muu­ta. Aluk­si en on­nis­tu­nut ol­len­kaan. Sii­nä vai­hees­sa, kun sii­hen pys­tyin, huo­ma­sin, et­tä olen pa­rem­mal­la to­lal­la.

Eri­tyi­ses­ti hän­tä vai­va­si pyyn­tö ”ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si”.

– Sii­hen ai­na py­säh­dyin. Ja pää­tin, et­tä ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si.

Jut­tu on jul­kais­tu yh­teis­työs­sä Kirk­ko ja kau­pun­gin kans­sa. Al­ku­pe­räi­nen jut­tu löy­tyy tääl­tä.

Kat­ri He­le­na

Kuka?

Kat­ri He­le­na Ka­la­o­ja, 76, on yk­si Suo­men kaik­kien ai­ko­jen me­nes­ty­neim­mis­tä is­kel­mä­lau­la­jis­ta. 52 al­bu­min li­säk­si hän on jul­kais­sut myös kir­jan Tai­vaan tie (Ota­va 2014). Hä­nel­lä on kak­si ty­tär­tä ja kak­si lap­sen­las­ta.

Mitä?

Kat­ri He­le­na on teh­nyt Jou­lu­ra­di­ol­le oman tul­kin­tan­sa Hoo­si­an­na-vir­res­tä. Se jul­kais­taan en­sim­mäi­se­nä ad­vent­ti­na 28.11. klo 00, ja se on Jou­lu­ra­di­on soit­to­lis­tal­la koko jou­lu­kuun ajan. Vi­deo on kat­sot­ta­vis­sa ­jou­lu­ra­dio.­fi:ssä ja Jou­lu­ra­di­on Fa­ce­boo­kis­sa ja Ins­tag­ra­mis­sa.

Mot­to

Ai mitä? No ko­keil­laan!

Lue lisää aiheesta