JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Teat­te­rin­te­kijä Arto Myllä­ri­sellä on toinen jalka Kivessä, toinen taivasten valta­kun­nassa

”Tai­tei­li­jal­la pi­tää ol­la vah­va vi­sio ja roh­keut­ta sen to­teut­ta­mi­seen.”
Te­at­te­rin­te­ki­jä Ar­to Myl­lä­ri­nen pyr­kii kos­ket­ta­maan mo­nia, ei miel­lyt­tä­mään kaik­kia.

3.2.2022
Janne Urpunen

Arto ”Art­si” Myl­lä­ri­ses­tä tuli lah­te­lai­nen lo­ka­kuus­sa 2019. Hän muut­ti Lah­teen Hä­meen­lin­nas­ta, kun ys­tä­vä an­toi vin­kin mu­ka­vas­ta vuok­ra-asun­nos­ta Päi­jän­teen­ka­dul­la.

– En ole muut­toa ka­tu­nut. Si­nän­sä on ai­ka sama, asun­ko Lah­des­sa vai Hä­meen­lin­nas­sa, kun lei­pä on mu­ru­si­na maa­il­mal­la. Olen kui­ten­kin viih­ty­nyt Lah­des­sa to­del­la hy­vin. On ol­lut ai­kaa tu­tus­tua kau­pun­kiin, kun työt osin sei­so­vat ko­ro­na ta­kia, Myl­lä­ri­nen sa­noo.

Haas­tat­te­lua teh­dään te­at­te­ri­am­mat­ti­lai­sen ko­ti­ka­dul­la Ka­hi­wan vii­ni­kah­vi­las­sa. Myl­lä­ri­sen ku­pis­sa on kah­via.

– Pi­dän täs­tä pai­kas­ta. Tätä voi kut­sua ko­ti­kah­vi­lak­se­ni, vaik­ka käyn pal­jon muis­sa­kin kah­vi­lois­sa.

Myl­lä­ri­nen­kin on elä­nyt ko­ro­na-ai­kaa ta­val­lis­ta eris­ty­neem­min, mut­ta on pys­ty­nyt sii­tä huo­li­mat­ta las­ke­maan en­sim­mäi­set ank­ku­rin­sa kau­pun­kiin.

– Iso kii­tos sii­tä kuu­luu Pet­ri Lis­kil­le, joka tar­jo­si mi­nul­le alan töi­tä, ja Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Mii­ka Hä­mä­läi­sel­le, joka pyy­si mu­kaan kump­pa­nuus­pöy­tään.

Lah­den kau­pun­gin kump­pa­nuus­pöy­dis­sä py­ri­tään edis­tä­mään asuk­kai­den vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia. Alu­eel­li­sia pöy­tiä on nel­jä. Myl­lä­ri­nen is­tuu kes­kus­tan alu­een pöy­däs­sä.

– Edus­tan seu­ra­kun­taa, Mals­kin alu­et­ta ja it­se­ä­ni, hän sa­noo.

Ke­säl­lä Myl­lä­ri­nen näyt­te­li Pet­ri Lis­kin oh­jauk­ses­sa Nas­to­lan Pi­sa­ra­te­at­te­rin Tup­la­kup­las­sa.

Lis­ki on nimi, jota ei voi Ar­to Myl­lä­ri­sen uras­ta pu­hut­ta­es­sa si­vuut­taa.

– Pet­rin isä Paa­vo Lis­ki on suu­rin syy sii­hen, et­tä olen alal­la. Olin yli 20-vuo­ti­as en­kä ol­lut näy­tel­lyt mis­sään, kun huo­ma­sin leh­des­sä, et­tä Paa­vo Lis­ki et­sii Ti­moa Seit­se­mään vel­jek­seen.

Myl­lä­ri­nen sa­noo val­mis­tau­tu­neen­sa koe-esiin­ty­mi­seen hy­vin, mut­ta so­pi­vuu­des­taan roo­liin hä­nel­lä ei ol­lut var­muut­ta.

– Paa­vo sa­noi no­pe­as­ti, et­tä riit­tää. Luu­lin, et­tä se sii­tä sit­ten, mut­ta Paa­vo tar­koit­ti­kin, et­tä ko­e­ti­lai­suus voi­daan lo­pet­taa, et­tä paik­ka on mi­nun.

Tuo­hon ai­kaan Myl­lä­ri­nen työs­ken­te­li Nur­mi­jär­vel­lä kir­kon nuo­ri­so­työ­noh­jaa­ja­na.

– Paa­vo sa­noi, et­tä lei­vis­kä­si on myös te­at­te­rin puo­lel­la. Ys­tä­vys­tyin Paa­von kans­sa ja teim­me pal­jon yh­des­sä töi­tä. Vä­lil­lä oh­ja­sin­kin Paa­voa.

Pro­fes­so­ri Paa­vo Lis­ki kuo­li mar­ras­kuus­sa 2005. Hä­net hau­dat­tiin Hel­sin­gin Hie­ta­nie­men hau­taus­maan Tai­tei­li­jain­mä­el­le.

– Oli ai­ka tiuk­ka paik­ka, kun jou­duin pu­hu­maan Paa­von hau­ta­jai­sis­sa. Hän oli men­to­ri­ni. Yh­des­sä käy­tiin Ruot­sis­sa, Yh­dys­val­lois­sa ja Ka­na­das­sa. Alek­sis Ki­ven näy­tel­miä pal­jon esi­tet­tiin.

Kirk­ko­her­ra Hä­mä­läi­sen kans­sa Myl­lä­ri­nen sa­noo kes­kus­tel­leen­sa muis­ta­kin prog­gik­sis­ta kuin kump­pa­nuus­pöy­tä­a­si­ois­ta. Myl­lä­ri­nen nä­kee, et­tä maal­li­kot voi­si­vat ot­taa suu­rem­paa roo­lia seu­ra­kun­nis­sa.

– Eh­kä vir­ka­mies­kun­ta on hoi­ta­nut hom­man­sa niin hy­vin, et­tä vas­tuu­ta ei ole tar­vin­nut maal­li­koil­le ja­kaa, mut­ta nyt kun ra­hat hu­pe­ne­vat, vas­tuu­ta voi­si an­taa enem­män vir­ka­kun­nan ul­ko­puo­lel­le, hän pe­rus­te­lee.

Se voi­si tar­koit­taa esi­mer­kik­si sitä, et­tä seu­ra­kun­ta­e­lä­mää tuo­tai­siin tu­ruil­le ja to­reil­le maal­li­koi­den joh­dol­la.

Myl­lä­ri­nen on teh­nyt ural­laan suu­ria te­at­te­ri­so­vi­tuk­sia, muun mu­as­sa oh­jan­nut Via Cru­cis -kär­si­mys­näy­tel­män Lap­peen­ran­nas­sa. En­semb­leen kuu­lui 300 esiin­ty­jää, ja esi­tyk­sen näki 15 000 kat­so­jaa. 

– Kir­kos­sa on jon­kin­lai­nen ko­ko­a­van toi­min­nan har­ha. Par­haim­mil­laan­kin seu­ra­kun­nan ti­lois­sa ta­pah­tu­vaan pe­rin­tei­seen ko­ko­a­vaan toi­min­taan saa­daan vain mur­to-osa seu­ra­kun­ta­lai­sis­ta.

Myl­lä­ri­sen mu­kaan mo­ni­ar­voi­sen yh­teis­kun­nan jä­se­niä kiin­nos­taa myös laa­du­kas kirk­kod­raa­ma.  

– Kun Lap­peen­ran­nas­sa teh­tiin en­sim­mäis­tä ker­taa Via Cru­cis, ei voi­tu tie­tää, min­kä ko­kois­ta ylei­söä se siel­lä kiin­nos­taa. Jos sitä ei oli­si teh­ty, ei tie­det­täi­si vie­lä­kään. Ih­mi­set näyt­tä­vät kai­paa­van tuol­lai­sia suu­ria, yh­tei­söl­li­siä ko­ke­muk­sia.

Us­kos­sa ole­val­le Myl­lä­ri­sel­le on tär­ke­ää teh­dä sekä maal­li­sia sekä kris­til­li­seen us­koon ja Raa­ma­tun ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­via tuo­tan­to­ja.

– Puo­let ja puo­let suun­nil­leen. Toi­nen jal­ka­ni on vah­vas­ti Alek­sis Ki­ves­sä. Ylei­sö on suu­rem­pi, op­pi­mis­ko­ke­mus it­sel­le rik­kaam­pi ja ta­paan eri­lai­sia ih­mi­siä, kun en pi­dät­täy­dy pel­käs­tään kir­kol­li­sis­sa ai­heis­sa.

Kirk­kod­raa­maan tai yh­tä lail­la gos­pe­liin voi po­te­roi­tua, Myl­lä­ri­nen sa­noo.

– Ar­vos­tan Mik­ko Kuus­to­sen, Juha Ta­pi­on, Mik­ko Löy­tyn, Pet­ri Laak­so­sen ta­pai­sia te­ki­jöi­tä, jot­ka pys­ty­vät kos­ket­ta­maan suur­ta ylei­söä. Sa­maan olen pyr­ki­nyt te­at­te­rin puo­lel­la, et­ten jää te­ke­mään pel­käs­tään seu­ra­kun­taan.

Myl­lä­ri­nen sa­noo, et­tä tai­tei­li­jal­la pi­tää ol­la vah­va vi­sio ja roh­keut­ta sen to­teut­ta­mi­seen.

– Ha­lu­an kos­ket­taa mo­nia, mut­ta en pyri miel­lyt­tä­mään kaik­kia. Joku ra­kas­taa kir­joit­ta­maa­ni näy­tel­mää, jos­tain se on ok, joku ei pidä, mut­ta niin sen pi­tää­kin men­nä. Luo­val­la ih­mi­sel­lä pi­tää ol­la ky­kyä ja us­kal­lus­ta ot­taa ris­ke­jä. Jos ei us­kal­la ot­taa ris­ke­jä, sin­ne po­te­roon jää.

Epä­on­nis­tu­mi­nen kuu­luu la­jiin.

– Jos­kus on­nis­tuu pa­rem­min, toi­si­naan tu­lee tak­kiin. Ei sitä voi etu­kä­teen tie­tää.

Myl­lä­ri­nen sa­noo ole­van­sa iloi­nen, et­tä on teh­nyt niin mo­nen­lais­ta. Pa­rin­sa­dan tuo­tan­non jouk­koon mah­tuu te­at­te­ri­oh­jaus­ten, kä­si­kir­joi­tus­ten ja näyt­te­le­mi­sen li­säk­si pre­si­den­tin­vaa­li­kier­tue ja oop­pe­ra­lib­ret­to.

Lib­re­ton Myl­lä­ri­nen kir­joit­ti Samp­sa Er­ta­mon sä­vel­tä­mään Toi­vo Kuu­la -oop­pe­raan Yl­lä­tä ikui­nen vir­ta. Mat­ti Van­ha­sen pre­si­dent­ti­vaa­li­kam­pan­jas­sa Myl­lä­ri­nen vas­ta­si kol­me kuu­kaut­ta kes­tä­neen maa­kun­ta­kier­tu­een kä­si­kir­joi­tuk­ses­ta ja oh­jauk­ses­ta. Hän sopi esiin­ty­jät, juon­ta­jat sekä so­vit­ti oh­jel­man mi­nuu­til­leen.

Kon­tak­ti Van­ha­seen syn­tyi yl­lät­tä­en, kun Van­ha­nen oli kat­so­mas­sa Myl­lä­ri­sen te­at­te­rie­si­tys­tä. Esi­tyk­sen jäl­keen Van­ha­nen pyy­si Myl­lä­ris­tä syö­mään.

– Ajat­te­lin, et­tä hän piti esi­tyk­ses­tä ja ha­lu­si kes­kus­tel­la sii­tä. Kun hän tar­jo­si teh­tä­vää, epä­röin. Ys­tä­vä­ni Ei­ja Vil­pas sa­noi, et­tä olet hul­lu, jos et ota työ­tä vas­taan. Se on si­nul­le te­at­te­ria, ei po­li­tiik­kaa. Sitä se oli­kin, mut­ta pää­sin­pä kur­kis­ta­maan val­lan ku­lis­sei­hin.

Ar­to Myl­lä­ri­nen kas­voi us­ko­vai­ses­sa ko­dis­sa maa­lais­ta­los­sa Lap­peen­ran­nas­sa. Äi­ti hoi­ti leh­miä, isä työs­ken­te­li van­gin­var­ti­ja­na Kon­nun­suon kes­kus­van­ki­las­sa.

– Ko­to­na pi­det­tiin seu­ro­ja ja py­hä­kou­lus­sa piti käy­dä, ha­lu­si tai ei, Myl­lä­ri­nen muis­te­lee.

Hä sa­noo ol­leen­sa ”kuo­le­man ujo” lap­si. Prii­mus-oh­jel­ma­sar­jas­sa Yo­u­Tu­bes­sa Myl­lä­ri­nen pal­jas­ti, et­tä ai­koi rip­pi­lei­ril­tä pääs­ty­ään jää­dä ko­tiin kah­des­taan trak­to­rin kans­sa.

Kou­lus­sa tai­tei­li­jan herk­kyys oli jo nu­puil­laan. Hän ker­toi oh­jel­mas­sa louk­kaan­tu­neen­sa sy­väs­ti opet­ta­jan hy­vää tar­koit­ta­vis­ta sa­nois­ta, mut­ta op­pi­neen­sa jo­tain oleel­lis­ta pa­laut­tee­nan­nos­ta.

– Kor­jaa­vaa pa­lau­tet­ta en­nem­min kuin par­jaa­vaa ko­lau­tet­ta.

Iso­sek­si poi­ka kui­ten­kin läh­ti.

– Sil­loin ta­pah­tui kään­ne. Kris­tus tuli ihol­le.

Myl­lä­ri­nen päät­ti kou­lut­tau­tua seu­ra­kun­ta-am­mat­tiin. Hän kävi Hel­sin­gin Raa­mat­tu­kou­lun ja al­koi työs­ken­nel­lä kir­kon nuo­ri­so­työn­te­ki­jä­nä.

– In­tis­sä olin pi­run­tor­jun­ta­jou­kois­sa. Ve­din va­rus­mies­pap­pi­na rip­pi­kou­lu­ja ja kent­tä­har­tauk­sia.

Pap­pia po­jas­ta ei tul­lut, vaik­ka äi­ti niin toi­voi.

– Pub Pik­ku-Ee­ros­sa Hä­meen­lin­nas­sa mi­nul­la oli ta­val­laan oma seu­ra­kun­ta. Ai­na kun me­nin olu­el­le, asi­ak­kaat al­koi­vat ava­ta mi­nul­le sy­dän­tään. Olin heil­le jon­kin­lai­nen kir­kon­mies, baa­ri­pas­to­ri.

Hä­meen­lin­nas­sa Myl­lä­ri­nen piti myös jou­lu­har­tauk­sia.

– Pi­dim­me nii­tä van­geil­le Mar­zi Ny­ma­nin ja Mik­ko Lep­pi­lam­men kans­sa. 

Ju­ma­la­suh­det­taan Myl­lä­ri­nen hoi­taa pol­vis­tu­mal­la eh­tool­li­sel­le Ris­tin­kir­kos­sa ja Koh­taa­mis­pai­kan mes­sus­sa Jout­jär­ven kir­kos­sa. Te­at­te­ri­am­mat­ti­lai­nen sa­noo kai­paa­van­sa vas­ta­pai­noa työl­leen, jos­sa täy­tyy pi­del­lä yh­tä ai­kaa mo­nia lan­ko­ja.

– On ai­van iha­na is­tua mei­dän tyl­säs­sä ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa kuu­le­mas­sa sa­nat: Mikä on edes­tä­si vuo­da­tet­tu. Kris­tus ja ar­mo on ol­lut mi­nul­le ai­na tot­ta. Jos ei oli­si ar­moa, mi­nul­la ei oli­si mi­tään. Sen va­ras­sa olen elä­nyt. Olen an­ta­nut it­sel­le­ni an­teek­si epä­on­nis­tu­mi­se­ni ja lan­kee­muk­se­ni.

Myl­lä­ri­nen pu­huu us­kal­luk­ses­ta käy­dä ar­mon is­tui­men eteen.

– Sii­tä on mi­nun hyvä pon­nis­taa. Har­va pol­vis­tuu alt­ta­rin eteen, jos us­koo, et­tä elä­mä omas­sa voi­mas­sa me­nee.

Hän sa­noo si­säis­tä­neen­sä ar­mon aja­tuk­sen sii­nä­kin mie­les­sä, et­tä tu­lee pa­rem­min toi­meen eri­lais­ten ih­mis­ten kans­sa.

– Eri­mie­lis­ten sie­tä­mi­nen saat­taa ol­la elä­män vai­keim­pia asi­oi­ta. On vai­kea ra­kas­taa hei­tä, jot­ka ovat eri miel­tä kans­sam­me, mut­ta olen löy­tä­nyt ys­tä­viä, joi­den kans­sa voin ol­la eri miel­tä kai­kes­sa rak­kau­des­sa.

Myl­lä­ri­nen ei tar­koi­ta sitä, et­tä kaik­kia mie­li­pi­tei­tä pi­täi­si sie­tää.

– Ar­vos­tan eri­lai­sia ja eri ta­val­la ajat­te­le­via ih­mi­siä, mut­ta Ju­ma­lan hy­vyyt­tä ei voi val­jas­taa pal­ve­le­maan mitä ta­han­sa. Syr­jin­tää ei voi oi­keut­taa Raa­ma­tun sa­nal­la.

Yh­teis­kun­nal­li­nen po­la­ri­saa­tio ja kah­ti­a­ja­ko evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kir­kon si­säl­lä ovat tot­ta, mut­ta yh­tei­nen sä­vel on Myl­lä­ri­sen mu­kaan löy­det­tä­vis­sä.

– Ei pidä pe­lä­tä, toi­voa on. Jos ih­mi­set näyt­tä­vät ole­van jos­kus se­kai­sin ja pa­ho­ja, Kris­tus on hyvä. Ih­mi­set ih­mis­ten vä­liin kii­laa lyö­vät. Eri­pu­ras­ta joku las­kee hyö­ty­vän­sä. Sitä ei pidä kiih­dyt­tää, vaan et­siä ak­tii­vi­ses­ti ih­mi­siä yh­dis­tä­viä sil­to­ja.

Ko­ro­na-ai­ka on li­sän­nyt pa­hoin­voin­tia ja sy­ven­tä­nyt eri­ar­voi­suut­ta. Myl­lä­ri­sen sel­viy­ty­mis­st­ra­te­gia on, et­tei hän ajat­te­le elä­vän­sä poik­keu­sai­kaa, vaik­ka maa­il­man­ti­lan­ne poik­keuk­sel­li­sel­ta vii­den vuo­den ta­kai­seen vai­kut­tai­si­kin.

– Tämä on nor­maa­lia ai­kaa meil­le täs­sä het­kes­sä. Mei­dän on teh­tä­vä par­haam­me tä­nään ja huo­men­na, löy­det­tä­vä ta­po­ja teh­dä asi­oi­ta täs­sä ajas­sa. En­ti­seen ei ole pa­luu­ta, ei kos­kaan ole. Men­nei­syy­des­sä on ar­vo­kas­ta, mut­ta ei men­nei­syy­teen kan­na­ta juut­tua.

Työ­to­ve­rei­taan Myl­lä­ri­nen ikä­vöi.

– En ole pääs­syt kol­le­go­jen kans­sa te­ke­mään ja kul­ke­maan. Olen kui­ten­kin jo­ten­kin so­peu­tu­nut tä­hän rut­toon. En sano, et­ten oli­si ol­lut vä­lil­lä tyy­ty­mä­tön ja tun­te­nut ah­dis­tuk­sen pis­tok­sia, mut­ta suu­rim­mak­si osak­si tun­nen olo­ni hy­väk­si.

Ole­mis­ta var­jos­ta­vat tut­tu­jen huo­let.

– En ole niin­kään huo­lis­sa­ni it­ses­tä­ni, mut­ta olen kuun­nel­lut pu­he­li­mes­sa kol­le­go­jen huo­lia. Toi­meen­tu­lo­huo­let ovat to­del­li­sia. It­se elä­mä on kui­ten­kin ar­vok­kaam­paa kuin kah­den­kaan ta­lon hin­ta.

Myl­lä­ri­sen ho­pe­a­reu­nus kul­ku­tau­dis­sa on hiih­to­har­ras­tuk­sen löy­tä­mi­nen uu­del­leen. 

– Kun Suo­mi meni kiin­ni, soi­tin as­sa­ril­le ja läh­din hiih­tä­mään. Salp­pu­ril­la on­kin sii­hen hom­maan hy­vät maas­tot. Olen ai­na ul­koil­lut, mut­ta nyt har­ras­tan myös hi­ki­lii­kun­taa.

Myl­lä­ri­sen töis­tä sei­so­vat seit­se­män eri­lai­sen mies­ku­van näy­tel­mä Rak­kau­den reis­su­mies, Toi­vo Kuu­la -esi­tys Soi­kaa kel­lot rak­kau­del­le sekä mu­siik­ki­näy­tel­mä Olo­kor­jaa­mo. Kai­kis­sa näis­sä Myl­lä­ri­nen nou­see näyt­tä­möl­le as­sis­tent­tin­sa, te­at­te­rin mo­ni­o­saa­ja Reet­ta Hul­min kans­sa.

– Olo­kor­jaa­moa, joka si­säl­tää Juha Ta­pi­on uut­ta mu­siik­kia, eh­dit­tiin esit­tää jon­kun ver­ran. Sitä ol­laan tuo­mas­sa myös Lah­teen. Hul­min kans­sa piti näy­tel­lä myös Ruot­sis­sa, mut­ta se pe­ruun­tui, ku­ten myös Via Cru­cis Es­pan­jas­sa ja Fin­n­Fest-fes­ti­vaa­li Yh­dys­val­lois­sa. Kyl­lä tuo sat­tuu, kun on saa­nut ai­em­min va­paas­ti kul­jek­sia. Mi­nul­la oli noin 200 mat­ka­päi­vää vuo­des­sa en­nen ko­ro­naa.

Ei­kä sii­nä kaik­ki. Salk­ka­reis­ta tu­tun Mi­ka­el Ko­kon kans­sa Myl­lä­ri­sel­lä on Mai­ni­ot mie­het ja Ei­ja Vil­pak­sen kans­sa Ra­kas­tat­ko vie­lä? -esi­tys.

– Täs­sä nyt vain odo­te­taan, et­tä pääs­tään to­teut­ta­maan kes­ken jää­neet ju­tut.

Van­han Rau­man ka­duil­le Myl­lä­ri­nen te­kee ka­tu­näy­tel­mää Bet­le­he­min pa­rin­tu­han­nen vuo­den ta­kai­sis­ta ta­pah­tu­mis­ta. 

– Rau­man kau­pun­gin kans­sa on teh­ty vii­den vuo­den so­pi­mus. Iso jut­tu. 11 kuo­roa, pa­ri­sa­taa näyt­te­li­jää, kaik­ki alu­een kris­ti­tyt seu­ra­kun­nat ovat mu­ka­na.

Ja on tu­los­sa taas Alek­sis Ki­ve­ä­kin. Ke­säl­lä Myl­lä­ri­nen näyt­te­lee Pet­ri Lis­kin oh­jauk­ses­sa Nas­to­las­sa Pi­sa­ra­te­at­te­rin Num­mi­suu­ta­reis­sa.

Lah­teen Ar­to Myl­lä­ri­nen sa­noo tul­leen­sa pi­tem­mäk­si ai­kaa, vaik­ka huo­maut­taa sa­maan hen­gen­ve­toon, et­tei elä­mäs­tä kos­kaan tie­dä.

Yri­tyk­ses­sä ei ai­na­kaan ole vi­kaa. Nuo­ruu­des­saan jää­kiek­koa pe­lan­nut Myl­lä­ri­nen tun­nus­tau­tuu Pe­li­can­sin kan­nat­ta­jak­si.

– Sai­Paa mi­nun tie­tys­ti kuu­lui­si kan­nat­taa, kun siel­tä suun­nal­ta olen läh­töi­sin, mut­ta ryh­dyin Pe­li­can­sin kan­nat­ta­jak­si heti, kun Lah­teen muu­tin. Kun olen tääl­lä, ha­lu­an ol­la tääl­lä, hän sa­noo.

Raa­mat­tua sur­ma­töis­tä tuo­mi­tuil­le

Vuon­na 1957 Lap­peen­ran­nas­sa syn­ty­nyt Ar­to Myl­lä­ri­nen on kir­kon kult­tuu­ri- ja ys­tä­vyys­seu­ra­te­ko­pal­kin­nol­la pal­kit­tu oh­jaa­ja, kä­si­kir­joit­ta­ja, näyt­te­li­jä ja kou­lut­ta­ja.

Ensim­mäi­nen pal­kin­nois­ta tuli vuon­na 2016 kirk­kod­raa­man edis­tä­mi­ses­tä ja toi­nen 2019 Rak­kau­den kai­ku­ja kal­li­os­sa -mu­siik­ki­näy­tel­män kä­si­kir­joi­tuk­ses­ta ja oh­jauk­ses­ta. Näy­tel­mä ker­too suo­ma­lais­ten elä­mäs­tä Poh­jois-Nor­jas­sa Py­kei­jan ky­läs­sä, jon­ka kir­kos­sa te­ok­sen kan­ta­e­si­tys näh­tiin ke­säl­lä 2019.

Myl­lä­ri­nen on eron­nut, lap­se­ton poi­ka­mies, mut­ta tie­sit­kö hä­nes­tä tätä:

Van­gin­var­ti­jan poi­ka piti Suo­men­lin­nas­sa raa­mat­tu­pii­riä vä­ki­val­ta­ri­kol­li­sil­le. ”Van­ke­ja oli nel­jä. Kul­la­kin vä­hin­tään yk­si tap­po al­la. Olin nuo­ri po­jank­lop­pi, joka luu­li tie­tä­vän­sä kai­ken, mut­ta mi­tään en mis­tään tien­nyt.”

Dig­gai­lee Black Sab­bat­hia. ”Yh­ty­een en­sim­mäi­nen al­bu­mi ko­lah­ti. Tai­ta­vas­ti teh­tyä, eri­no­mais­ta mu­siik­kia. On mie­len­kiin­tois­ta, et­tä sa­maan ai­kaan mi­nua kos­ket­ti Kris­tus ja Black Sab­bath. Kuun­te­len yh­ty­et­tä sa­laa edel­leen.”

Opet­ta­nut pa­peil­le il­mai­su­tai­toa Bo­rå­sis­sa Ruot­sis­sa. ”Vuo­si­tu­han­nen vaih­tees­sa tein pal­jon keik­ko­ja Ruot­sis­sa.”

Myl­lä­ri­nen on työs­ken­nel­lyt tai­teel­li­sen uran­sa free­lan­ce­ri­na. ”Mi­nun ei ole tar­vin­nut ha­kea töi­tä, vaan työt ovat ha­ke­neet mi­nut. Se tun­tuu siu­nauk­sel­li­sel­ta, vaik­ka ta­lous­ti­lan­ne vaih­te­lee. Jos­kus syö­dään her­ne­keit­toa ja toi­si­naan pip­pu­ri­pih­viä hy­vän pu­na­vii­nin kera.”

Lue lisää aiheesta