JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Toimittaja, kirjailija Georges Hourani kertoo, miten sodan ja oman kidnap­pauksen jälkeen viha voi vaihtua anteek­si­an­toon

Ge­or­ge Hou­ra­ni kir­joit­ti it­sen­sä va­paak­si kat­ke­ruu­des­ta. Hä­nen mu­kaan­sa Li­ba­no­nin ope­tuk­set voi­vat pe­las­taa Uk­rai­nan ja Eu­roo­pan.

3.2.2023
Esa Arvekari

Georges Hou­ra­ni syn­tyi 49 vuot­ta sit­ten maa­il­man­po­li­tii­kan kes­ki­pis­tee­seen, roo­liin, jos­sa oli niu­kas­ti liik­ku­ma­ti­laa. Hä­nen ara­bik­ris­tit­ty per­heen­sä luo­vi Li­ba­no­nis­sa kes­kel­lä us­kon­nol­li­sia ja yh­teis­kun­nal­li­sia jän­nit­tei­tä.

Lähi-idäs­sä on pul­mal­lis­ta ol­la ara­bik­ris­tit­ty rau­han­kin ai­ka­na. Kun sota puh­ke­aa, elä­mä käy vaa­ral­li­sek­si.

Suu­rim­mil­leen ris­ki kas­vaa, kun am­mat­ti­na on so­ta­kir­jeen­vaih­ta­ja. Sii­hen työ­hön Hou­ra­ni tun­si kut­su­mus­ta val­mis­tut­tu­aan jour­na­lis­tik­si Bei­ru­tin yli­o­pis­tos­ta 2000-lu­vun vaih­tees­sa.

– Us­kon, et­tä edes­men­neel­lä isäl­lä­ni oli am­ma­tin­va­lin­taan vai­ku­tus­ta. Hän opet­ti mi­nut nuo­re­na lu­ke­maan leh­tiä ja seu­raa­maan uu­ti­sia. Isä­ni toi­mi kris­tit­ty­jen it­se­puo­lus­tus­jou­kois­sa.

Hou­ra­ni koki, et­tä hä­nen per­heen­sä oli al­ta­vas­taa­ja, ja hän näki jour­na­lis­mis­sa mah­dol­li­suu­den kään­tää koh­ta­lon­sa.

– ”War had cha­sed me. Now I have my chan­ce to chase war.” Sota jah­ta­si mi­nua, nyt minä jah­tai­sin so­taa. Se oli yri­tys­tä hy­vit­tää huo­len­pi­to, jota olin saa­nut lä­hei­sil­tä ja ys­tä­vil­tä vai­kei­den vuo­sien ai­ka­na.

Toi­mit­ta­jan roo­li joh­ti kiin­nos­ta­vaan työ­hön, mut­ta lo­pul­ta myös kid­nap­pauk­sen ja mur­ha­y­ri­tyk­sen koh­teek­si.

– Kid­nap­paus ta­pah­tui 27. lo­ka­kuu­ta vuon­na 2004. Vii­si naa­mi­oi­tu­nut­ta mies­tä py­säyt­ti mi­nut Hay al-Sou­lo­mis­sa, Bei­ru­tin ete­läi­ses­sä esi­kau­pun­gis­sa.

Hou­ra­nil­ta rii­sut­tiin työ­vä­li­neet ja ar­vo­e­si­neet ja hä­net hei­tet­tiin pa­ket­ti­au­toon. Hä­net vie­tiin ta­loon, jos­ta hän pa­ke­ni heit­täy­ty­mäl­lä par­vek­keel­ta alas. Sel­kä vam­mau­tui ja käsi kat­ke­si, jol­loin kid­nap­paa­jat sai­vat hä­net uu­del­leen kiin­ni. Kuu­lus­te­lu­jen jäl­keen hä­net hy­lät­tiin ka­dul­le, jos­ta hä­net vie­tiin hei­kos­sa kun­nos­sa sai­raa­laan.

– Luu­lin kid­nap­paa­jia Li­ba­no­nin shii­a­puo­lu­een Hiz­bol­la­hin edus­ta­jik­si, mut­ta kuu­lin myö­hem­min, et­tä asi­al­la oli jo­kin epä­vi­ral­li­nen mi­li­tant­ti­ryh­mä, hän tie­tää.

Myös Hou­ra­nin työ­nan­ta­jan pää­toi­mit­ta­jan Geb­ran Tu­e­nin sur­man­nut au­to­pom­mi-is­ku jär­kyt­ti toi­mit­ta­ja­yh­tei­söä.

– Fyy­sis­ten vam­mo­jen pa­ran­tu­mi­nen vei kuu­kau­sia. Hen­ki­ses­ti olin niin rik­ki, et­tä meni ai­kaa, en­nen kuin ta­ju­sin edes jää­vä­ni eloon. Pa­hin­ta oli­vat trau­maat­ti­set ta­kau­mat, jot­ka tu­li­vat hal­lit­se­mat­to­mas­ti.

Is­ra­e­lin mie­hi­tet­tyä Li­ba­no­nin vuon­na 2008 mini-si­vii­li­so­das­sa Hou­ra­ni läh­ti maan­pa­koon ja pää­tyi pa­ko­lais­kes­kuk­seen Kyp­rok­sel­le.

– En tien­nyt, et­tä sii­tä tu­li­si elä­mä­ni kään­ne­koh­ta, joka muut­tai­si kai­ken. Pi­dän suu­re­na Ju­ma­lan ih­mee­nä ja yl­lä­tyk­se­nä, kun ta­pa­sin siel­lä Noo­mi Kat­ja Pit­kä­sen, jo­hon ra­kas­tuin ja jon­ka kans­sa myö­hem­min avi­oi­duin. Täs­tä lii­tos­ta avau­tui myös tie­ni Suo­meen.

 

Suo­mes­ta tuli Hou­ra­nin pe­las­tus. Ta­pah­tu­mis­ta on ku­lu­nut nyt 15 vuot­ta.

Ol­tu­aan Suo­mes­sa jo pit­kään hän­tä al­koi häi­ri­tä ky­sy­mys, mik­si so­ta­vuo­sis­ta ja eri­tyi­ses­ti kid­nap­paus­ti­lan­tees­ta oli niin vai­kea avau­tua muil­le.

– Vas­taus tii­vis­tyi luot­ta­mu­son­gel­maan. Luot­ta­muk­se­ni ih­mi­siin oli men­nyt, en­kä tien­nyt voi­sin­ko iki­nä enää luot­taa ke­hen­kään.

 Ra­kas­tu­mi­nen, tur­val­li­sen kump­pa­nin ja ko­ti­maan löy­tä­mi­nen oli lää­ket­tä haa­voil­le.

– Jos aja­tel­laan trau­ma­te­ra­pi­aa, ei ole no­pe­am­paa luot­ta­mus­hoi­toa kuin rak­kaus. Mut­ta luot­ta­mus ul­ko­puo­li­siin ih­mi­siin ja elä­mään jäi on­gel­mak­si.

Ehey­ty­mi­sen­sä Hou­ra­ni tii­vis­tää yh­teen sa­naan: re­con­ci­li­a­ti­on. Sana tar­koit­taa so­vin­non­te­koa.

– An­teek­si­an­to mi­nua vas­taan rik­ko­neil­le, si­säi­nen so­vin­to, an­toi mi­nul­le lo­pul­ta rau­han trau­maat­ti­sis­ta muis­tois­ta­ni.

Hou­ra­ni kar­tut­ti vi­han­sa Li­ba­no­nis­sa, mut­ta nä­kee Eu­roo­pas­sa ke­hit­ty­vän nyt, Uk­rai­nan krii­sin myö­tä, sa­maa so­tat­rau­mois­ta poi­ki­vaa vi­haa.

– Kaik­ki odot­ta­vat Uk­rai­nan so­dan lop­pu­mis­ta ja rau­han­so­pi­mus­ta, aja­tel­len et­tä se kuit­taa pois vi­han ja trau­man, Hou­ra­ni poh­tii.

 

Har­va tun­tuu miet­ti­vän his­to­ri­an ope­tuk­sia niin pit­käl­le, et­tä ym­mär­täi­si rau­han­so­pi­mus­ten su­den­kuo­pan.

– Rau­han­so­pi­mus kyl­vää vain uu­den so­dan sie­me­net, mi­kä­li kat­ke­ruus, kan­san ja­kau­tu­mi­nen sekä vi­hol­lis­ku­vaan liit­ty­vä de­mo­ni­soin­ti jää sy­dä­miin. Näin on käy­nyt omas­sa maas­sa­ni ker­ta toi­sen­sa jäl­keen.

Toi­nen asia, joka vaa­tii pit­kä­kes­tois­ta ra­ken­nus­työ­tä, on kan­sal­li­nen iden­ti­teet­ti.

– Jos ver­taam­me Li­ba­no­nia ja Uk­rai­naa so­dan kes­kel­lä, li­ba­no­ni­lai­set ky­ke­ni­vät se­ka­sor­ros­sa säi­lyt­tä­mään iden­ti­teet­tin­sä, kos­ka Is­ra­el mie­hit­tä­es­sään­kin edus­ti jon­kin­lais­ta rat­kai­sua ja toi­voa so­dan päät­ty­mi­ses­tä. Uk­rai­nan oma iden­ti­teet­ti taa­sen oli vas­ta ke­hit­ty­mäs­sä en­nen so­taa, jo­ten se ei tar­joa sa­mal­la ta­val­la suo­jaa rau­has­sa. Kan­san ko­ko­a­mi­nen tu­lee ole­maan vaa­ti­va teh­tä­vä.

 

Hou­ra­ni op­pi ais­ti­maan Li­ba­no­nis­sa jo­kai­sen krii­sin ja so­dan puh­ke­a­mi­sen etu­kä­teen.

– Väi­tän, et­tä sii­hen liit­tyi­vät ai­na tie­tyt sel­vät mer­kit. Ih­mi­set lei­riy­tyi­vät omiin ide­o­lo­gi­siin ja us­kon­nol­li­siin kup­pi­kun­tiin­sa. He al­koi­vat pu­hua vi­hai­ses­ti tois­ten­sa ohi.

Hou­ra­nin mu­kaan myös Suo­mes­sa kes­kus­te­lu on kär­jis­ty­nyt vii­mei­sen kym­me­nen vuo­den ai­ka­na.

Puo­lu­e­po­li­tiik­ka blok­kiu­tuu. Ih­mi­set ja­kau­tu­vat ide­o­lo­gi­siin kup­pi­kun­tiin, joi­den vä­lil­lä ei ole to­del­lis­ta kes­kus­te­lu­yh­teyt­tä. Ha­e­taan tur­vaa sa­mal­la ta­val­la ajat­te­le­vien lei­reis­tä. Pro­vo­soi­mi­nen on tär­ke­äm­pää kuin yh­tei­sym­mär­ryk­sen ra­ken­ta­mi­nen.

– Paha sa­noa, et­tä sa­mat mer­kit ovat nyt nä­ky­vis­sä myös Suo­mes­sa. EU-mai­hin ja Suo­meen py­ri­tään vai­kut­ta­maan niin, et­tä kes­ki­näi­set vas­tak­kai­na­set­te­lum­me söi­si­vät kan­sa­lais­ten kes­ki­näi­sen yh­tey­den.

Mais­sa, jois­sa vi­han­pi­to on saa­tu lop­pu­maan, on pys­tyt­ty so­dan tai ha­jaan­nuk­sen jäl­keen käyn­nis­tä­mään so­vin­top­ro­ses­si kan­san yh­dis­tä­mi­sek­si.

– Suu­rim­man työn teem­me sy­dä­mis­säm­me. On pys­tyt­tä­vä an­ta­maan an­teek­si vi­hol­li­sil­le ja lyö­mään kät­tä toi­sel­la ta­val­la ajat­te­le­vien kans­sa. Jot­ta voi­si muut­taa yh­teis­kun­taa, pi­tää muut­taa en­sin it­sen­sä, Hou­ra­ni sa­noo.

 

Hou­ra­ni ko­ros­taa, mo­nin käy­tän­nön esi­mer­kein, et­tä hän ei hä­peä taus­taan­sa.

– Koin myös suur­ta rak­kaut­ta ja huo­len­pi­toa niin van­hem­pie­ni kuin Ju­ma­lan ta­hol­ta se­ka­sor­ron kes­kel­lä. En enää ajat­te­le, et­tä elä­mä ko­et­te­li mi­nua ai­no­as­taan epä­oi­keu­den­mu­kai­ses­ti. Sota val­mis­ti mi­nua suu­rem­paa var­ten.

Vail­la suun­taa hän muis­taa ol­leen­sa vain läh­ties­sään maan­pa­koon Li­ba­no­nis­ta.

– Eva­kuo­in­ti oli äkil­li­nen muu­tos, jo­hon en voi­nut val­mis­tau­tua. Kaik­ki ra­kas jäi taak­se, ei­kä ol­lut mi­tään sen ti­lal­le.

Nyt hän ajat­te­lee, et­tä kris­tit­ty­nä hä­nel­lä oli tuos­sa­kin ti­lan­tees­sa toi­vo ja luot­ta­mus.

– En mu­reh­ti­nut niin­kään it­se­ä­ni, vaan äi­ti­ä­ni, joka ei ha­lun­nut läh­teä, vaan jäi so­dan kes­kel­le Li­ba­no­niin. Myös Ka­na­daan eva­kuo­i­tu­jen si­sa­rus­ten koh­ta­lo huo­let­ti.

Ko­tin­sa mo­neen ker­taan me­net­tä­neel­le py­sy­vä koti ja per­he Suo­mes­sa oli maa­il­man pa­ras lah­ja.

– Vii­me ai­koi­na olen al­ka­nut pi­tää it­se­ä­ni suo­ma­lai­se­na.

Sii­tä juon­tuu myös tuo­reen kir­jan ni­mes­sä ole­va ho­me­co­ming eli ko­tiin­tu­lo.

– Olen ta­jun­nut, et­tä py­sy­vä koti, su­ku­juu­ret, mai­se­ma ja paik­ka­kun­ta ovat vält­tä­mät­tö­miä iden­ti­tee­tin kan­nal­ta. Lo­pul­li­ses­ta ko­tiin tu­los­ta tuli haa­ve, jon­ka en vält­tä­mät­tä us­ko­nut kos­kaan to­teu­tu­van.

Mah­dol­li­suus kir­joit­taa on ol­lut Hou­ra­nil­le osa pa­ra­ne­misp­ro­ses­sia.

– Toi­vee­ni on, et­tä mo­net muut vas­taa­via koh­ta­loi­ta läpi käy­neet sai­si­vat roh­keu­den tuo­da ko­ke­muk­si­aan esiin.

 

Pyr­ki­myk­set ovat kir­jaa pi­dem­mäl­lä.

– Kir­jan yk­si lin­ja kes­kit­tyy sii­hen, kuin­ka tein so­vit­te­lun ja rau­hanp­ro­ses­sin en­sin it­se­ni kans­sa. Se ku­vaa myös, kuin­ka olen val­miim­pi kat­so­maan it­ses­tä­ni ulos ja toi­mi­maan rau­han­te­ki­jä­nä mui­den pa­ris­sa.

Hou­ra­ni odot­taa kiin­nos­tu­nee­na pa­lau­tet­ta kir­jas­ta ja on sitä saa­nut­kin.

– Li­ba­no­nis­sa kir­ja on jo he­rät­tä­nyt ute­li­ai­suut­ta. Saan pa­lau­tet­ta ja pi­dän sii­tä syn­ty­nyt­tä kes­kus­te­lua ar­vok­kaa­na, hän to­te­aa.

 

Maa­han­muut­ta­jan koh­taa­mi­nen ei ai­heu­ta suo­ma­lai­ses­sa rie­mun kil­jah­duk­sia, ei­kä tu­li­jaa ter­veh­di­tä kol­min­ker­tai­sel­la pos­ki­suu­del­mal­la, ku­ten koh­te­li­as tapa Hou­ra­nin kult­tuu­ris­sa vaa­tii.

Tie suo­ma­lais­ten hy­väk­syn­tään käy ah­ke­ruu­den ja työn kaut­ta.

Myös Hou­ra­ni raa­toi lap­ses­ta saak­ka ko­et­ta­en osoit­taa, et­tä kaik­ki työ oli ar­vo­kas­ta.

En­sim­mäi­nen työn­ha­ku li­ba­no­ni­lai­ses­sa sa­no­ma­leh­des­sä An Na­ha­ris­sa al­koi se­kin ”lat­ti­a­ta­sol­ta”.

– Kun me­nin työ­hö­not­ta­jan pu­heil­le, sa­noin: voin tul­la ovi­mie­hek­si tai sii­vo­a­maan lat­ti­oi­ta. Olen on­nel­li­nen, jos voin aloit­taa toi­mit­ta­jan työn sii­tä.

Hän ei suun­nit­te­le Suo­mes­sa­kaan jää­vän­sä mui­den elä­tet­tä­väk­si.

– Vaik­ka ko­ko­päi­vä­työn löy­tä­mi­nen tääl­lä on maa­han­muut­ta­jal­le isom­man ki­ven ta­ka­na kuin en­ti­ses­sä ko­ti­maas­sa­ni, ei se kui­ten­kaan ole te­ke­mä­tön paik­ka. Olen aloit­ta­nut osa­päi­vä­töis­tä.

 

Hou­ra­ni ei, kum­ma kyl­lä, nos­ta esil­le ko­ke­muk­sia maa­han­muut­to­vas­tai­suu­des­ta.

Hän ei viit­taa asi­aan kir­jas­saan, ei­kä puhu ky­sy­myk­ses­tä haas­tat­te­lus­sa.

On­ko vas­tak­kai­na­set­te­lu­jen vält­tä­mi­nen osa hä­nen pa­ra­ne­misp­ro­ses­si­aan?

Suo­men maa­han­muut­ta­ja­kes­kus­te­lus­sa erot­tuu maa­han­muut­ta­jia ja maa­han­muut­ta­jia. Nii­tä, joi­hin suh­tau­du­taan alun al­ka­en hy­vin ja nii­tä, jot­ka ko­e­taan uh­ka­na.

Tä­män Hou­ra­ni­kin on pan­nut mer­kil­le.

– Olen seu­ran­nut kiin­nos­tu­nee­na suh­tau­tu­mis­ta uk­rai­na­lai­siin so­ta­pa­ko­lai­siin. Koh­te­lu on eri­lais­ta kuin suh­tau­tu­mi­nen vuon­na 2015 Syy­ri­as­ta tul­lei­siin pa­ko­lai­siin.

Yk­si se­li­tys Hou­ra­nin mie­les­tä voi ol­la juu­ri tu­li­joi­den työ­mo­raa­lis­sa.

– Uk­rai­na­lai­set ovat pyr­ki­neet heti töi­hin, odot­ta­mat­ta et­tä kie­li­ky­sy­myk­set, so­si­aa­li­set es­teet ja muut hi­das­teet rai­va­taan tiel­tä. Niin mi­nä­kin olen toi­mi­nut, ja se sel­väs­ti miel­lyt­tää suo­ma­lai­sia, hän päät­te­lee.

 

Hän nä­kee kui­ten­kin Syy­ri­as­ta tul­leet pa­ko­lai­set kir­kon aut­ta­mis­työn eri­tyi­se­nä koh­tee­na.

– Mi­nun on help­po ara­bi­an­tai­toi­se­na lä­hes­tyä hei­tä. Pyr­ki­mys aut­taa syy­ri­a­lai­sia on mi­nul­le sa­mal­la us­kon koe. On ylei­ses­ti tie­dos­sa, et­tä us­kon­nos­taan ja po­liit­tis­ta kat­so­muk­ses­taan riip­pu­en syy­ri­a­lai­set oli­vat usein mei­dän kris­tit­ty­jen li­ba­no­ni­lais­ten vi­hol­li­sia.

Hu­ma­ni­tää­ri­nen työ syy­ri­a­lais­ten pa­ris­sa on sik­si Hou­ra­nil­le nöy­ryys­haas­te.

– Jos ky­ke­nen ole­maan näi­den ih­mis­ten pal­ve­li­ja, ker­too se, et­tä olen edis­ty­nyt vi­ha­ni kä­sit­te­lys­sä. Olen se hen­gel­li­nen ih­mi­nen, joka ku­vit­te­len ole­va­ni. Ai­dos­sa kris­til­li­ses­sä rak­kau­des­sa ja pal­ve­lu­työs­sä ei vaa­di­ta vää­ryyk­sien hy­vi­tys­tä. Sii­nä ei ole kos­toa, hän poh­tii.

Hou­ra­ni muis­tut­taa, et­tä me­di­an mus­ta­val­koi­nen kä­si­tys Li­ba­no­nis­ta ei tee maal­le oi­keut­ta.

Li­ba­no­nin ima­goa vää­ren­tä­vät ul­ko­puo­li­set po­liit­ti­set toi­mi­jat ja kan­sa­lais­jär­jes­töt, jot­ka ovat va­lin­neet omat agen­dan­sa ja lii­to­lai­sen­sa Lähi-idäs­sä.

Ruo­hon­juu­ri­ta­sol­la vas­tak­kai­na­set­te­lua ei sa­mal­la ta­voin ole.

– Ka­ve­ri­pii­ri­ni koos­tui yh­tä lail­la kris­ti­tyis­tä kuin mus­li­meis­ta sekä hy­vin eri ta­voin po­liit­ti­ses­ti ajat­te­le­vis­ta ih­mi­sis­tä. Li­ba­no­nin kan­sa on mo­ni­mut­kai­nen mo­sai­ik­ki, joka to­dis­taa myös ää­rim­mäi­ses­tä su­vait­se­vai­suu­des­ta, Hou­ra­ni sa­noo.

Bei­ru­tis­sa syn­ty­nyt ra­kas­taa lu­mi­kyl­py­jä

Ge­or­ges Hou­ra­ni syn­tyi Bei­ru­tis­sa 1974. Hän on toi­mit­ta­ja, kir­jai­li­ja, osa-ai­kai­nen esi­tel­möi­jä ja kie­len­kään­tä­jä.

Hou­ra­ni toi­mii Ara­bi­an kie­len tulk­ki­na Lah­den seu­ra­kun­tien rip­pi­kou­luis­sa, raa­mat­tu­pii­reis­sä sekä juon­ta­ja­na kan­sain­vä­li­sis­sä mes­suis­sa. Hän on avus­ta­nut seu­ra­kun­ta­lai­sia oles­ke­lu­lu­pa-asi­ois­sa ja Syy­ria-ke­räyk­ses­sä. Hän toi­mi seu­ra­kun­tien yh­teys­hen­ki­lö­nä, avus­ta­ja­na ja tulk­ki­na vuo­den 2015 pa­ko­lai­saal­lon ai­ka­na. Hän on myös mu­ka­na kou­lun kan­sain­vä­li­syys­kas­va­tus­vie­rai­luis­sa.

Hou­ra­ni on jul­kais­sut lu­kui­sia ar­tik­ke­lei­ta liit­ty­en Lähi-idän ky­sy­myk­siin, ara­bien ja Is­ra­e­lin konf­lik­tei­hin ja vä­hem­mis­tö­ky­sy­myk­siin. Ho­me­co­ming from War Zo­nes -kir­ja kä­sit­te­lee Li­ba­no­nin vuo­sien 1975–1990 si­säl­lis­so­dan sekä vuo­sien 1982 ja 2006 Li­ba­no­nin ja Is­ra­e­lin vä­lis­ten so­tien ope­tuk­sia.

Tie­sit­kö hä­nes­tä tätä:

1 Ir­ti­ot­to­ni ar­jes­ta on pa­rin tun­nin pyö­rä­ret­ki. Mot­to: koe met­sien rai­kas il­ma ja luon­non rau­ha, niin ener­gi­a­ta­sot ko­ho­a­vat.

2 Olen synt­tä­ri-ih­mi­nen. Par­hai­ta het­kiä elä­mäs­sä on, kun voi kut­sua lä­him­mäi­set ja ys­tä­vät ym­pä­ril­le ja ja­kaa synt­tä­ri­ka­kun hei­dän kans­saan. Mot­to: ra­kas­ta mui­ta ja tun­ne it­se­si ra­kas­te­tuk­si.

3 Ra­kas­tan lu­mi­kyl­py­jä. No­pea hyp­py lu­meen ja ta­kai­sin läm­pi­mään suih­kuun. Vai­mo ja lap­set nau­ra­vat, et­tä meil­lä on oi­kea lu­mi­mies ta­ka­pi­hal­lam­me. Mot­to: on hyvä poi­ke­ta vä­lil­lä mu­ka­vuu­sa­lu­eel­ta.

4 Per­heem­me syys­leik­ki on leh­tien pyy­dys­tä­mi­nen. Kaik­ki pal­ki­taan jää­te­löl­lä. Mot­to: pi­ha­lei­kit ja leh­tien ha­ra­voin­ti ren­tout­ta­vat ke­hoa ja miel­tä.

Lue lisää aiheesta