JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Lea Sinivaaran mukaan on tärkeää, että seurakunta luo mahdollisuuksia tavata toisia hyvin matalalla kynnyksellä. "Tervetulleita ovat nekin, jotka eivät ole seurakunnan jäseniä." Kuva: Markus Luukkonen

Lea Sinivaaran mukaan on tärkeää, että seurakunta luo mahdollisuuksia tavata toisia hyvin matalalla kynnyksellä. "Tervetulleita ovat nekin, jotka eivät ole seurakunnan jäseniä." Kuva: Markus Luukkonen

Markus Luukkonen

"Voi sitä puheen­so­rinaa, kahvi saa kielen­kannat auki" – vapaa­eh­toiset toiminnan vetureina Kuhmoisissa

23.8.2023
Markus Luukkonen

Per­jan­tai-il­ta on Kuh­moi­sis­sa ke­säi­sen läm­min.

To­ri­tien mar­ke­teis­sa on jon­kin ver­ran vä­keä, mut­ta osa on jo ve­täy­ty­nyt ko­tiin tai mö­kil­le vii­kon­lo­pun viet­toon. Jot­kut tou­hu­a­vat ve­nei­den ym­pä­ril­lä kun­nan mo­neen ker­taan pal­ki­tus­sa sa­ta­mas­sa.

Hen­ki­lö­au­to­jen vir­ta vie kui­ten­kin kah­teen suun­taan. Kuh­mois­lai­siin eri­koi­suuk­siin kuu­luu, et­tä mie­het ko­koon­tu­vat kes­ke­nään isol­la jou­kol­la seu­ra­kun­nan ko­tail­toi­hin ja nai­set tu­pail­toi­hin. Tänä per­jan­tai­na mie­het ovat kool­la seu­ra­kun­ta­ko­dil­la, nai­set puo­les­taan Pa­pin­saa­ren mu­se­o­kap­pe­lis­sa.

Naisten tupailtoja järjestetään Kuhmoisissa eri tiloissa. Tällä kertaa oltiin koolla Papinsaaren museokappelissa. Kuva: Markus Luukkonen

Naisten tupailtoja järjestetään Kuhmoisissa eri tiloissa. Tällä kertaa oltiin koolla Papinsaaren museokappelissa. Kuva: Markus Luukkonen

Markus Luukkonen

Va­paa­eh­toi­sil­la on Kuh­moi­sis­sa mer­kit­tä­vä roo­li seu­ra­kun­nan toi­min­nas­sa. Sii­nä mis­sä Ris­to Oja­la aloit­ti mies­ten ko­tail­lat 16 vuot­ta sit­ten, nai­set seu­ra­si­vat vuon­na 2016 pe­räs­sä.

Nais­ten toi­min­nan dy­na­mo on Lea Si­ni­vaa­ra.

– Ai­koi­naan kat­soin ka­deh­tien, kuin­ka Ris­to Oja­la ve­tää mies­ten ko­tail­to­ja. Vuon­na 2016 ko­koon­tui 24 nais­ta poh­ti­maan yh­des­sä, et­tä voi­si­ko täl­lais­ta toi­min­taa saa­da myös Kuh­mois­ten nai­sil­le.

En­sim­mäi­nen tu­pail­ta jär­jes­tet­tiin mar­ras­kuus­sa 2016 Kis­sa­kul­man Tor­pal­la.

– Pai­kal­le saa­pui 70 nais­ta, mikä on edel­leen en­nä­tys­mää­rä. Tä­hän men­nes­sä olem­me ko­koon­tu­neet 27 eri pai­kas­sa ja kut­su­neet yli 50 eri vie­ras­ta, Si­ni­vaa­ra ker­taa.

Diakoniatyöntekijä Tarja Vesikallio puhui teemalla "Millä eväillä syksyyn". Kuva: Markus Luukkonen

Diakoniatyöntekijä Tarja Vesikallio puhui teemalla "Millä eväillä syksyyn". Kuva: Markus Luukkonen

Markus Luukkonen

Nais­ten tu­pail­to­jen oh­jel­ma ra­ken­tuu mel­ko sa­man­lai­sis­ta ele­men­teis­tä kuin mies­ten oh­jel­ma.

On har­taus, yh­teis­lau­lua, tie­do­tus­ta ajan­koh­tai­ses­ta toi­min­nas­ta sekä erik­seen kut­sut­ta­va vie­ras, joka alus­taa so­vi­tus­ta tee­mas­ta. Täl­lä ker­ral­la Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jä Tar­ja Ve­si­kal­lio pu­huu ai­hee­naan "Mil­lä eväil­lä syk­syyn".

– Vie­rai­na on ol­lut omia pap­pe­ja ja di­a­ko­ne­ja. Eri alo­jen osaa­jia kun­nan­joh­ta­jaa myö­ten. Sit­ten on ol­lut myös hen­ki­löi­tä, jot­ka ha­lu­a­vat ker­toa omas­ta elä­mäs­tään.

Oleel­lis­ta Si­ni­vaa­ran mu­kaan on se, et­tä seu­ra­kun­ta luo kuh­mois­lai­sil­le mah­dol­li­suu­den ta­va­ta toi­si­aan hy­vin ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä.

– Ter­ve­tul­lei­ta ovat ne­kin, jot­ka ei­vät ole seu­ra­kun­nan jä­se­niä. Kah­vit al­ka­vat ai­na puo­li tun­tia en­nen il­taa. Ja voi sitä pu­heen­so­ri­naa, kah­vi saa kie­len­kan­nat au­ki.

Seu­ra­kun­ta­ti­lo­jen li­säk­si toi­min­taa to­teu­te­taan kier­tä­mäl­lä si­vu­ky­liä.

– Sil­loin saa­daan mu­kaan eri ih­mi­siä. Riip­puu toki sii­tä­kin, kuka on vie­raa­na. Ydin­po­ruk­ka, noin 20 hen­keä, on kui­ten­kin ai­na mu­ka­na.

9. syys­kuu­ta Kuh­moi­sis­sa vie­te­tään ko­ko­nais­ta nais­ten­päi­vää, jo­hon saa­pu­vat vie­raik­si Tuu­la Por­tin ja Sari Sa­ve­la. '

Eräs tär­keis­tä toi­min­ta­muo­dois­ta on tiis­tai­sin jär­jes­tet­tä­vä Kah­vil­le kir­jas­toon, jota seu­ra­kun­ta jär­jes­tää yh­teis­työs­sä Kuh­mois­ten kun­nan kans­sa.

Kun seurakunta järjestää toimintaa, ohjelmaan kuuluu tietysti kahvitus. "Kantavana voimana on Kaiterlahden Maila (kuvassa). Hän keittelee ja tarjoaa kahvit, ja on kutonut monille vieraille villasukatkin", Lea Sinivaara kiittelee. Kuva: Markus Luukkonen

Kun seurakunta järjestää toimintaa, ohjelmaan kuuluu tietysti kahvitus. "Kantavana voimana on Kaiterlahden Maila (kuvassa). Hän keittelee ja tarjoaa kahvit, ja on kutonut monille vieraille villasukatkin", Lea Sinivaara kiittelee. Kuva: Markus Luukkonen

Markus Luukkonen

Lea Si­ni­vaa­ra on taus­tal­taan ta­lous­hal­lin­non am­mat­ti­lai­nen. Työ­paik­ka on Jy­väs­ky­läs­sä, mut­ta Si­ni­vaa­ra te­kee myös pal­jon etä­töi­tä.

– Olen ti­li­toi­mis­tos­sa töis­sä, ja työs­ken­te­len ny­kyi­sin pal­ve­lu­pääl­lik­kö­nä. Hol­lo­lan seu­ra­kun­nas­sa olen kirk­ko­neu­vos­ton ja kirk­ko­val­tuus­ton jä­sen. Ai­kai­sem­min olin myös ta­lous­ja­os­tos­sa.

Seu­ra­kun­nan va­paa­eh­tois­työ­tä hän ku­vai­lee kut­su­muk­sek­seen.

– Koen osal­lis­tu­mi­se­ni myös niin, et­tä va­paa­eh­toi­sia tar­vi­taan, kos­ka vi­ran­hal­ti­joi­den ai­ka ei rii­tä kaik­keen.

Papinsaaren kaunis museokappeli sijaitsee nykyisen siunauskappelin takana. Kuva: Markus Luukkonen

Papinsaaren kaunis museokappeli sijaitsee nykyisen siunauskappelin takana. Kuva: Markus Luukkonen

Markus Luukkonen

Kuh­moi­nen oli seu­ra­kun­ta­lii­tok­sen jäl­keen muu­ta­man vuo­den osa Kuh­mois­ten-Pa­das­jo­en kap­pe­li­seu­ra­kun­taa, kun­nes se eriy­tet­tiin omak­si kap­pe­li­seu­ra­kun­nak­seen.

– Olin it­se sil­lä kan­nal­la, et­tä työn­te­ki­jä- ja ta­lous­re­surs­se­ja oli­si ol­lut enem­män, jos ol­tai­siin py­syt­ty yh­te­näi­se­nä. Yri­tim­me vie­dä nais­ten­toi­min­taa Pa­das­jo­el­le­kin, mut­ta siel­lä se ei ta­voit­ta­nut ihan toi­vo­tus­ti. Pa­das­jo­el­la hel­lun­tai­seu­ra­kun­nan nais­ten­toi­min­ta on vah­vaa.

Si­ni­vaa­ra on huo­man­nut, et­tä mitä enem­män on ih­mi­siä yh­des­sä, sitä enem­män on mah­dol­li­suuk­sia vai­kut­taa.

– Nyt olem­me kui­ten­kin kak­si pien­tä kap­pe­li­seu­ra­kun­taa. Toki luot­ta­mus­hen­ki­lö­nä kat­son asi­oi­ta koko Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan kan­nal­ta. Ha­lu­an, et­tä kaik­kia seu­ra­kun­ta­lai­sia koh­del­laan yh­den­ver­tai­ses­ti.

Lue lisää aiheesta