JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Viime keväänä kirkon rakennustyömaalla näytti tältä. Kuva: Jason Abbas

Viime keväänä kirkon rakennustyömaalla näytti tältä. Kuva: Jason Abbas

Jason Abbas

Kuolema ei pysäyttänyt avus­tusp­ro­jektia – Hollolan entinen rovasti Salamat Masih masinoi kirk­ko­ke­räyksen Pakistaniin

6.11.2023
Janne Urpunen

Maa­il­man vii­den­nek­si vä­ki­rik­kaim­paan maa­han Pa­kis­ta­niin on val­mis­tu­mas­sa kris­til­li­nen kirk­ko­ra­ken­nus osin päi­jät­hä­mä­läis­ten lah­joit­ta­min va­roin. Hol­lo­lan en­ti­nen ro­vas­ti Sa­la­mat Ma­sih eh­ti en­nen kuo­le­maan­sa pan­na vi­reil­le ke­räysp­ro­jek­tin Pun­ja­bin osa­val­ti­on Na­ro­wa­lin kau­pun­kia lä­hel­le nou­se­van kir­kon hy­väk­si.

– Ke­vääl­lä 2022 Sa­la­mat pyy­si Evan­ke­lis­ta lä­he­ty­syh­dis­tys­tä (ELY ry) hoi­ta­maan kirk­ko­ke­räyk­sen vi­ral­li­sen puo­len, ja otim­me ke­räyk­sen hoi­taak­sem­me. Saim­me ke­räys­lu­van hei­nä­kuus­sa 2022, mut­ta Sa­la­mat me­neh­tyi yl­lät­tä­en syys­kuus­sa. Ke­räys saa­tet­tiin lop­puun Sa­la­ma­tin omais­ten ja lä­heis­ten toi­vo­muk­ses­ta, ker­too ELY:n lä­he­tys­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja, ro­vas­ti Kos­ti Kal­lio.

Kal­lio tun­si Ma­si­hin golf­vi­he­ri­öl­tä. Pe­laa­mi­sen lo­mas­sa oli si­vut­tu kirk­kop­ro­jek­tia, mut­ta Pa­kis­ta­niin yh­teyk­siä oli pi­tä­nyt ai­no­as­taan Ma­sih.

– On­nek­si löy­sim­me Sa­la­ma­tin Suo­mes­sa asu­va si­sa­ren­po­jan Shah­zad Sa­mu­e­lin. Hän osaa ur­dun kiel­tä, ja on ol­lut tulk­ki­na ja tär­ke­ä­nä kon­tak­ti­na Pa­kis­ta­nin suun­taan.

Ke­räys­toi­min­ta ei Ma­si­hin yl­lät­tä­väs­tä kuo­le­mas­ta joh­tu­en ole ol­lut Kos­ti Kal­li­on mu­kaan "hir­ve­än laa­jaa".

– Lah­joit­ta­jat ovat suu­rel­ta osin ol­leet Sa­la­ma­tin tut­tu­ja. Sen tie­dän, et­tä juu­ri en­nen kuo­le­maan­sa hän eh­ti ol­la yh­tey­des­sä ai­na­kin Hol­lo­laan, jos­sa oli pap­pi­na pit­kään toi­mi­nut. Sil­lä suun­nal­la lah­joi­tuk­sia on an­net­tu myös seu­ra­kun­tien ti­leil­le.

Ro­vas­tin les­ki Pirk­ko Ma­sih kiit­tää Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan lä­he­tys­työs­tä vas­taa­van pa­pin Kat­ja-Mar­git Ta­ka­ta­lon ak­tii­vi­suut­ta asi­as­sa.

– Ta­ka­ta­lo on var­mas­ti ol­lut ai­ka ta­val­la asi­al­la täs­sä. Lah­joit­ta­jien jou­kos­sa on var­mas­ti myös mo­nia Kir­kon­seu­dun lu­ki­joi­ta. Iso kii­tos kai­kil­le lah­joit­ta­jil­le. Asia oli Sa­la­ma­til­le tär­keä. Hän oli läh­töi­sin ky­läs­tä, jon­ne kirk­koa ra­ken­ne­taan. Hän kuu­li su­ku­lai­sil­taan hank­kees­ta ja ha­lu­si tu­kea sitä, kos­ka tun­si saa­neen­sa yh­tei­sös­tä hy­vät eväät elä­mään.

Kan­sain­vä­li­sen kris­til­li­sen Open Doors -avus­tus­jär­jes­tön mu­kaan kris­tit­ty­jä pi­de­tään Pa­kis­ta­nis­sa toi­sen luo­kan kan­sa­lai­si­na, ja hei­tä syr­ji­tään kai­kil­la elä­mä­na­lu­eil­la, mut­ta Pirk­ko Ma­si­hin mu­kaan se ei ole to­tuus koko maas­sa.

– Tuol­la alu­eel­la mus­li­mit ja kris­ti­tyt elä­vät ym­mär­tääk­se­ni hy­väs­sä so­vus­sa. Sa­la­mat kävi ai­ka­naan mus­li­mi­kou­lua ja ar­vos­ti suu­res­ti opet­ta­ji­aan.

Hollolan entinen rovasti Salamat Masih ehti ennen kuolemaansa panna vireille keräysprojektin Pakistaniin nousevan kirkon hyväksi.

Hollolan entinen rovasti Salamat Masih ehti ennen kuolemaansa panna vireille keräysprojektin Pakistaniin nousevan kirkon hyväksi.

Masihien perhealbumi

Shah­zad Sa­mu­el tie­tää, et­tä ky­lää asuu hie­man yli 300 ko­ti­ta­lout­ta. Kris­tit­tyä per­hei­tä on 28.

– Kir­kon ra­ken­nus­töi­hin osal­lis­tuu 70–100 ih­mis­tä, osa on va­paa­eh­toi­sia ky­lä­läi­siä.

Kir­kos­sa ai­o­taan viet­tää jou­lua, vaik­ka ra­ken­nus ei vie­lä sil­loin val­mis oli­si­kaan.

– Kirk­koon tu­lee kak­si ker­ros­ta. Toi­nen ker­ros jää avoi­mek­si te­ras­si­ti­lak­si. Kirk­koon mah­tuu jopa 300 ih­mis­tä. Seu­ra­kun­nan odo­te­taan kas­va­van yh­tei­sen ko­koon­tu­mis­ti­lan myö­tä, Sa­mu­el ker­too.

Sa­la­mat Ma­si­hin ta­voi­te oli ke­rä­tä Suo­mes­ta 8 000–10 000 eu­roa. Syys­kuus­sa 2023 ka­sas­sa oli 10 000 eu­roa. Pai­kal­li­set mak­sa­vat val­ta­o­san ra­ken­nus- ja ma­te­ri­aa­li­kus­tan­nuk­sis­ta. Kal­lio ar­ve­lee hank­keen ko­ko­nais­hin­nan aset­tu­van 30 000–50 000 eu­roon.

– Se kuu­los­taa ihan mah­dol­li­sel­ta, Sa­mu­el to­te­aa.