JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Romeo on jo osallistunut omistajansa Pekka Särkiön avustamana näytelmän harjoituksiin, jotta se tottuisi hälyyn. Kuva: Janne Raevuori

Romeo on jo osallistunut omistajansa Pekka Särkiön avustamana näytelmän harjoituksiin, jotta se tottuisi hälyyn. Kuva: Janne Raevuori

Janne Raevuori

Lammasta pönt­tö­uu­nista, ehta kukko ja verikin on aitoa – 8 mielen­kiin­toista faktaa Lahden Kärsi­mys­tiestä

15.3.2024
Markus Luukkonen

1 Pit­kä his­to­ria Lah­den Kär­si­mys­ties­sä

Kär­si­mys­tie kie­tou­tuu mie­len­kiin­toi­ses­ti oh­jaa­ja Pet­ri Lis­kin työ­his­to­ri­aan. Lis­kin isä, vuon­na 2005 edes­men­nyt pro­fes­so­ri Paa­vo Lis­ki, oh­ja­si kak­si en­sim­mäis­tä Via Cru­cis­ta Hel­sin­gis­sä vuo­si­na 1996 ja 1997. Pet­ri Lis­ki näyt­te­li tuol­loin Jo­han­nes­ta. "Vuo­si­na 2000–2004 näyt­te­lin Lah­den Kär­si­mys­ties­sä Pie­ta­ria, isä­ni oh­jaa­ma­na, ja sen jäl­keen olen oh­jan­nut tääl­lä it­se." 

2 Vii­mei­sel­lä ate­ri­al­la ai­toa lam­mas­ta

Vii­mei­sel­lä ate­ri­al­la tar­joil­laan eh­taa lam­mas­pa­taa. "Myös vii­me ker­ral­la kei­tin it­se lam­mas­kaa­lin ja lei­voin eh­tool­lis­lei­vät. Ope­tus­lap­set siis syö­vät oi­ke­a­ta ruo­kaa", ka­tu­näy­tel­män tuot­ta­ja Mar­ja Ok­ko­la ker­too. Lam­mas­pa­ta si­säl­tä­nee lam­paan li­säk­si pe­ru­naa ja pork­ka­naa. Ok­ko­la ai­koo hau­dut­taa pa­dan tren­dik­kääs­ti pönt­tö­uu­nis­sa. Muu­ta­ma tuo­re lei­pä val­mis­tuu sii­nä si­vus­sa.

Viimeisellä aterialla tarjoillaan ehtaa lammaspataa, jonka Marja Okkola aikoo hauduttaa pönttöuunissa. Kuva: Johannes Wilenius

Viimeisellä aterialla tarjoillaan ehtaa lammaspataa, jonka Marja Okkola aikoo hauduttaa pönttöuunissa. Kuva: Johannes Wilenius

Johannes Wilenius

3 Läm­min­tä vet­tä ter­mos­pul­los­sa

Ka­tu­näy­tel­mää esi­te­tään hil­jai­sel­la vii­kol­la il­ta-ai­kaan. Ke­vät on vas­ta kes­ki­vai­hees­sa, jo­ten pa­him­mas­sa ta­pauk­ses­sa esi­tys­ten ai­ka­na on pak­kas­ta. Jal­ko­jen­pe­su­koh­tauk­ses­sa ope­tus­lap­set rii­su­vat ken­kän­sä pöy­dän ta­ka­na ja kä­ve­le­vät pal­jain ja­loin Jee­suk­sen pes­tä­vik­si. Pe­su­ve­si tuo­daan ter­mos­pul­lois­sa, muu­ten ope­tus­las­ten ja­lat voi­si­vat pa­lel­tua. Tar­peis­ton­hoi­ta­ja kaa­taa ve­den va­tiin vas­ta vii­me tin­gas­sa.

4 Kivi ka­teis­sa, uu­si te­keil­lä

"Men­köön pois mi­nul­ta tämä mal­ja", ru­koi­lee Jee­sus Get­se­ma­nes­sa ki­ven ää­res­sä. Tar­vi­taan siis tar­vi­ke­ki­vi, joka on val­mis­tet­tu var­ta vas­ten ka­tu­näy­tel­mäl­le. Syk­syl­lä 2023 kui­ten­kin huo­mat­tiin, et­tä Le­von hau­taus­maal­la ul­ko­säi­ly­tyk­ses­sä ol­lut kivi on ka­don­nut. Se on eh­kä vie­ty ereh­dyk­ses­sä ros­kik­seen. Uu­si kivi on ti­lat­tu ja sen val­mis­taa Lah­den kau­pun­gin­te­at­te­rin la­vas­te­mes­ta­ri Toni Rask. Ki­veä voi ihail­la Eliel Saa­ri­sen puis­toon si­joit­tu­vas­sa Get­se­ma­nes­sa.

5 Ro­meo-kuk­ko kor­vaa Au­gus­ton

"Tänä yö­nä, en­nen kuin kuk­ko lau­laa, sinä kol­mes­ti mi­nut kiel­lät." Näy­tel­mää var­ten tar­vi­taan siis myös kuk­ko. Sel­lai­nen löy­tyy Kes­ki-Lah­den vs. kirk­ko­her­ra Pek­ka Sär­ki­ön pi­ha­pii­ris­tä. Täl­lä ker­taa näy­tel­mään osal­lis­tuu nuo­ri Ro­meo, sil­lä vuon­na 2016 mu­ka­na ol­lut Au­gus­to on kuol­lut. Ro­meo on jo osal­lis­tu­nut Sär­ki­ön avus­ta­ma­na näy­tel­män har­joi­tuk­siin, jot­ta se tot­tui­si hä­lyyn. Ku­kon voi bon­ga­ta Hak­ka­pe­liit­tain ko­tiin­pa­luu -pat­saal­la. Kie­kaus tu­lee kui­ten­kin nau­hal­ta.

6 Ai­toa ver­ta Jee­suk­sen yl­lä

Asi­at teh­dään vii­mei­sen pääl­le myös ka­tu­näy­tel­mäs­sä tar­vit­ta­van ve­ren koh­dal­la. Ve­ren­vuo­toa ai­heut­taa esi­mer­kik­si Jee­suk­sen pää­hän ase­tet­ta­va or­jan­tap­pu­rak­ruu­nu. Käy­tös­sä on po­ron ver­ta, jota han­ki­taan au­to­mar­ke­tin pa­kas­te­al­taas­ta. Po­ron veri läh­tee pe­sus­sa hel­pos­ti pois ei­kä jätä py­sy­viä tah­ro­ja.

Pääsiäisen tapahtumat vaativat verenvuodatusta. Käytössä on poron verta, jota voi ostaa pakasteena. Kuva: Johannes Kaarakainen

Pääsiäisen tapahtumat vaativat verenvuodatusta. Käytössä on poron verta, jota voi ostaa pakasteena. Kuva: Johannes Kaarakainen

Johannes Kaarakainen

7 85 por­ras­ta ylös­nou­se­muk­seen

Ris­tiin­nau­lit­se­mi­sen jäl­keen Jee­sus (Ta­pa­ni Kal­li­o­mä­ki) spurt­taa no­pe­an puh­dis­tau­tu­mi­sen ja vaat­tei­den vaih­don kaut­ta Ris­tin­kir­kon ka­tol­le lop­pu­koh­tauk­seen, jos­sa hä­net ote­taan ylös tai­vaa­seen. Kii­vet­tä­vää Al­var Aal­lon suun­nit­te­le­mis­sa ka­peis­sa por­ras­käy­tä­vis­sä on 85 as­kel­man ver­ran. Täs­sä vai­hees­sa on kii­re. "Kal­li­o­mä­el­tä ky­syt­tiin, ha­lu­aa­ko hän, et­tä stunt­ti te­kee sen. Ei ha­lun­nut. Se on ai­ka­moi­nen juok­su", tuot­ta­ja Mar­ja Ok­ko­la nau­raa.

8 QR-koo­dil­la yh­teis­lau­lu­jen sa­nat

Ka­tu­näy­tel­män ai­ka­na lau­le­taan usei­ta lau­lu­ja, joi­hin kaik­ki voi­vat yh­tyä mu­kaan. Yh­teis­lau­lu­jen sa­nat on koot­tu si­vul­le lah­den­seu­ra­kun­nat.fi/kar­si­mys­tie. Siel­tä ne löy­ty­vät kä­te­väs­ti esi­mer­kik­si mat­ka­pu­he­li­mel­la. Si­vul­le on koot­tu myös muu­ta tie­toa vuo­den 2024 Kär­si­mys­tie-ka­tu­näy­tel­mäs­tä. Si­vul­le voi siir­tyä kä­te­väs­ti QR-koo­din avul­la, jota kan­nat­taa tes­ta­ta jo etu­kä­teen.

Yhteislaulujen sanat löytyvät QR-koodilla, jota kannattaa testata jo etukäteen.

Yhteislaulujen sanat löytyvät QR-koodilla, jota kannattaa testata jo etukäteen.

Lue lisää aiheesta