JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pihla Pennasen ja Alviina Konttilan ripari oli viime kesänä Heinäsaaressa. He viihtyivät leirillä niin hyvin, että halusivat lähteä tänä kesänä mahdollistamaan onnistunutta leiriä myös muille. Pennanen on isosena riparilla ja Konttila suuntaa ohjaajaksi lastenleirille. Kuva Jani Mahkonen.

Pihla Pennasen ja Alviina Konttilan ripari oli viime kesänä Heinäsaaressa. He viihtyivät leirillä niin hyvin, että halusivat lähteä tänä kesänä mahdollistamaan onnistunutta leiriä myös muille. Pennanen on isosena riparilla ja Konttila suuntaa ohjaajaksi lastenleirille. Kuva Jani Mahkonen.

Jani Mahkonen

Ripa­ri­lei­rejä on tarjolla monenlaisia - silti perusleiri on vuodesta toiseen se kaikkein suosituin

26.6.2024
Jaana Kosunen

Rip­pi­kou­lu­ke­sä on saa­tu jäl­leen vauh­dik­kaas­ti käyn­tiin. Kir­kon vies­tin­nän tie­dot­teen mu­kaan ke­sä­kuun al­ku on suo­si­tuin rip­pi­kou­lu­lei­rien ja päi­vä­rip­pi­kou­lu­jen ajan­koh­ta, mut­ta lei­rit, päi­vä­rip­pi­kou­lut ja kon­fir­maa­ti­ot jat­ku­vat koko ke­sän ai­na kou­lu­jen al­kuun saak­ka.

Myös Lah­den seu­ra­kun­tien alu­eel­la al­ku­ke­sä on ol­lut kuu­min­ta lei­ri­ai­kaa. Joh­ta­va rip­pi­kou­lu- ja nuo­ri­so­työn­te­ki­jä Tii­na Virk­ku­nen sa­noo, et­tä lei­re­jä py­ri­tään si­joit­ta­maan pit­kin ke­sää niin, et­tä al­ku­ke­sän ruuh­kaa saa­tai­siin ta­soi­tet­tua pi­dem­mäl­le ai­ka­vä­lil­le.

– Meil­lä on tar­jol­la lei­re­jä muul­loin­kin, kuin ke­säl­lä, mut­ta kyl­lä kesä on ri­pa­ri­lei­rien suo­si­tuin ajan­koh­ta, Virk­ku­nen ker­too.

Mo­ni­puo­li­suus – se on kuu­min­ta hot­tia myös rip­pi­lei­ri­tar­jon­nas­sa. Va­li­koi­mas­sa on mon­taa eri­lais­ta sort­tia niin pai­no­tuk­sen, ajan­koh­dan kuin pi­tuu­den­kin mu­kaan. Vuo­sien mit­taan Lah­den seu­ra­kun­nil­la on ol­lut tar­jol­la esi­mer­kik­si peli-, mopo-, las­ket­te­lu- ja seik­kai­lu­ri­pa­ria. Tänä ke­sä­nä ri­pa­ril­le pää­see ul­ko­mail­le Lon­too­seen, Kro­a­ti­aan, Un­ka­riin tai Puo­laan. Li­säk­si on myös esi­mer­kik­si saa­ris­to­lei­riä, Lap­piin suun­tau­tu­vaa lei­riä, lii­kun­ta­lei­riä sekä mu­sa­lei­riä.

– Uu­tuu­te­na meil­lä on tänä ke­sä­nä niin kut­sut­tu te­ho­ri­pa­ri, jos­sa on yh­dis­tet­ty­nä kau­pun­ki­ri­pa­ri­jak­so sekä muu­ta­man päi­vän lei­ri­jak­so. Tämä on suun­nat­tu heil­le, jot­ka ei­vät ha­lua ol­la pi­dem­pää ai­kaa lei­ril­lä, Virk­ku­nen ker­too.

Kai­kis­ta eri­koi­suuk­sis­ta huo­li­mat­ta ”pe­rus­lei­ri” Hei­nä­saa­res­sa on Virk­ku­sen mu­kaan vuo­des­ta toi­seen se kai­kis­ta suo­si­tuin.

Tar­vi­taan­ko siis näin run­sas­ta tar­jon­taa, jos ta­vis­lei­ri on joka ta­pauk­ses­sa se suo­si­tuin?

– Mo­ni­puo­lis­ta tar­jon­taa toi­vo­vat nuo­ret. Ym­mär­rän sen, sil­lä näin ta­kaam­me kai­kil­le sen kai­kis­ta par­haim­man ta­van suo­rit­taa rip­pi­kou­lu. Li­säk­si ajat­te­len, et­tä kun on tar­jon­taa, se mah­dol­lis­taa myös sel­lais­ten nuor­ten läh­te­mi­sen vaik­ka­pa vä­hän kau­em­mas lei­ril­le, joil­la ei muu­ten oli­si sii­hen ta­lou­del­lis­ta mah­dol­li­suut­ta.

Virk­ku­nen on ri­pa­ri­lei­rien ve­tä­jä­nä to­del­li­nen kon­ka­ri. Vuo­des­ta toi­seen hän jak­saa pa­ka­ta kas­sin­sa ja läh­teä nuor­ten kans­sa lei­rei­le­mään. Hän sa­noo, et­tä vaik­ka vuo­sia on jo ta­ka­na, on jo­kai­nen lei­ri sil­ti ai­na uniik­ki ja ai­nut­laa­tui­nen.

– Rip­pi­kou­lu­lei­rin te­ke­vät ne nuo­ret, jot­ka ovat mu­ka­na. Mi­nus­ta on tosi iha­naa seu­ra­ta, mi­ten sel­lai­set­kin nuo­ret, jot­ka sa­no­vat tul­leen­sa mu­kaan ”äi­din pa­kot­ta­ma­na”¨, al­ka­vat lei­rin ede­tes­sä su­laa ja tul­la mu­kaan lei­ri­kup­laan, Virk­ku­nen sa­noo ja jat­kaa:

– Ai­ka mo­nel­le tu­lee jopa jär­ky­tyk­se­nä se, et­tä lei­ril­lä pu­hu­taan avoi­mes­ti Jee­suk­ses­ta ja lau­le­taan vir­siä. Lei­rin ede­tes­sä tä­mä­kin asia al­kaa tun­tua luon­te­vam­mal­ta ja sit­ten ryh­dy­tään poh­ti­maan us­kon­to­te­ma­tiik­kaa oman elä­män kan­nal­ta. On tosi hie­noa saa­da ol­la mu­ka­na poh­ti­mas­sa yh­des­sä näi­tä asi­oi­ta nuor­ten kans­sa. Meil­le lei­rien ve­tä­jil­le on kai­kis­ta tär­kein­tä se, et­tä ri­pa­ris­ta tu­li­si eri­tyi­nen ko­ke­mus ihan jo­kai­sel­le.

Vii­me ke­sän ri­pa­ri­lai­set Al­vii­na Kont­ti­la ja Pih­la Pen­na­nen viet­ti­vät omaa rip­pi­kou­lu­aan Hei­nä­saa­res­sa. He ha­lu­si­vat ihan ta­val­li­sel­le ri­pa­ril­le, kos­ka Kont­ti­lan iso­sis­ko oli ol­lut sa­mai­sel­la lei­ril­lä ai­em­min ja suo­si­tel­lut Hei­nä­saar­ta. Va­lin­ta meni Kont­ti­lan ja Pen­na­sen mu­kaan nap­piin.

– Hei­nä­saa­ri on iha­na paik­ka ja lei­ri oli tosi on­nis­tu­nut, he heh­kut­ta­vat vii­me ke­sän ri­pa­ri­aan.

Pen­na­nen ker­too läh­te­neen­sä lei­ril­le avoi­min mie­lin, il­man sen suu­rem­paa jän­nit­tä­mis­tä. Kont­ti­lal­le sen si­jaan pää­tös lei­ril­le läh­te­mi­ses­tä ei ol­lut ihan niin yk­sin­ker­tai­nen, vaik­ka sis­ko oli Hei­nä­saa­ren lei­riä suo­si­tel­lut­kin.

– Mi­nun on vai­kea ol­la pois ko­toa pit­kiä ai­ko­ja ja so­si­aa­li­set ti­lan­teet kuor­mit­ta­vat mi­nua. Sik­si en ha­lun­nut aluk­si lei­ril­le lain­kaan. Soit­te­lin äi­dil­le en­sim­mäi­set päi­vät ja ky­se­lin, sai­sin­ko tul­la ko­tiin. Lo­pul­ta viih­dyin kui­ten­kin tosi hy­vin ja olin su­rul­li­nen, kun lei­ri lop­pui, Kont­ti­la ker­too hy­myil­len.

Pen­na­sel­le kyse oli kai­ken kaik­ki­aan isos­ta muu­tok­ses­ta, sil­lä hän sai myös kas­teen en­nen ri­pa­ril­le läh­tö­ään.

– Kos­ka en kuu­lu­nut kirk­koon, mi­nul­la oli en­sin kas­te­juh­la. Rip­pi­pap­pi­ni myös kas­toi mi­nut, hän ker­too.

Kont­ti­la ja Pen­na­nen ovat hy­viä ys­tä­viä kes­ke­nään, jo­ten sen vuok­si lei­ril­le läh­te­mi­nen tun­tui tur­val­li­sel­ta. Uu­siin ih­mi­siin tu­tus­tu­mi­nen on lei­ril­lä kui­ten­kin suo­ta­vaa ja jopa väis­tä­mä­tön­tä, ja se ta­pah­tuu hei­dän mu­kaan­sa yl­lät­tä­vän­kin hel­pos­ti.

– Kun ol­laan pit­kä ai­ka yh­des­sä sa­mas­sa pai­kas­sa ja ko­e­taan yh­des­sä asi­oi­ta, sii­nä al­kaa väis­tä­mät­tä tu­tus­tua pa­rem­min. Me mo­lem­mat saim­me lei­ril­tä mon­ta hy­vää ys­tä­vää, joi­den kans­sa vie­täm­me ai­kaa edel­leen, Kont­ti­la ja Pen­na­nen ker­to­vat.

Kont­ti­lan rip­pi­kou­lu­lei­ri osoit­tau­tui eri­tyi­sen on­nis­tu­neek­si:

– Ta­pa­sin poi­ka­ys­tä­vä­ni vii­me ke­sän lei­ril­lä. Ru­pe­sim­me seu­rus­te­le­maan myö­hem­min ri­pa­rin jäl­keen, hän ker­too on­nel­li­se­na.

Kos­ka ri­pa­ri oli mo­lem­mil­le on­nis­tu­nut ja unoh­tu­ma­ton ko­ke­mus, ha­lu­si­vat Kont­ti­la ja Pen­na­nen käy­dä myös isos­kou­lu­tuk­sen. Tänä ke­sä­nä Pen­na­nen me­nee iso­sek­si ri­pa­ril­le ja Kont­ti­la ve­tää las­ten­lei­riä.

– Tyk­kään sii­tä aja­tuk­ses­ta, et­tä pys­tyn tuo­maan muil­le yh­tä hy­vän ri­pa­ri­ko­ke­muk­sen, mitä it­sel­lä oli. Sik­si olen nyt iso­se­na, Pen­na­nen to­te­aa.

* Vuon­na 2023 Lah­den seu­ra­kun­tien rip­pi­kou­lun kävi 920 rip­pi­kou­lu­lais­ta. Tämä on noin 70 % koko ikä­luo­kas­ta.

* Tä­män vuo­den ri­pa­reil­le on il­moit­tau­tu­nut 906 nuor­ta.

* Vuon­na 2024 jär­jes­te­tään kaik­ki­aan 39 rip­pi­lei­riä, jois­ta kau­pun­gis­sa jär­jes­tet­tä­viä on 6 ja lo­put ovat lei­ri­muo­toi­sia.

Lue lisää aiheesta