JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hämeenkosken diakoniatyöntekijä Pia Rantatuvan voi nähdä usein keskiviikkoisin kello 13 hävikkiruokaa jakamassa. Kuva: Juhana Säde

Hämeenkosken diakoniatyöntekijä Pia Rantatuvan voi nähdä usein keskiviikkoisin kello 13 hävikkiruokaa jakamassa. Kuva: Juhana Säde

Ruokajakelu jatkuu Hämeen­kos­kella keski­viik­koisin, paikalliset kaupat mukana yhteis­työssä

12.8.2020
Juhana Säde

Seu­ra­kun­nan ko­ro­na-ai­ka­na aloit­ta­ma hä­vik­ki­ruo­an­ja­ko jat­kuu Hä­meen­kos­kel­la. Ruo­ka­tar­vik­keet lah­joit­ta­vat Hä­meen­kos­ken pai­kal­lis­kau­pat M-mar­ket ja Sale. Pa­kas­te­tut ruo­at pus­si­te­taan val­miik­si ja ja­e­taan kes­ki­viik­koi­sin klo 13 osoit­tees­sa Asik­ka­lan­tie 2.

Ruo­ka­ja­os­sa ei ky­sy­tä hen­ki­lö- ei­kä va­ral­li­suus­tie­to­ja, ei­kä ke­nen­kään tar­vit­se hä­ve­tä ruo­ka­kas­sin ha­ke­mis­ta, kos­ka hä­vik­ki­ruo­an ja­ka­mi­nen on myös koko luo­ma­kun­taa hyö­dyt­tä­vä ym­pä­ris­tö­te­ko. Ha­ki­joi­ta ei myös­kään ase­te­ta "tär­keys­jär­jes­tyk­seen" va­ral­li­suu­den tai per­he­ti­lan­teen vuok­si, vaan kas­sit ja­e­taan täy­sin ano­nyy­mis­ti. Täl­lä het­kel­lä ruu­an­ha­ki­joi­den tu­lee yhä huo­mi­oi­da tur­va­vä­lit ja vält­tää ai­vas­te­lua tois­ten suun­taan.

Hä­vik­ki­ruu­an ja­ke­lus­sa py­ri­tään ja­ka­maan kaik­ki ruo­ka, mut­ta si­ten et­tä kaik­ki sai­si­vat jo­tain:

– Toi­sen ruo­ka­kas­sin voi saa­da tai vie­dä jol­le­kin tut­ta­val­le, jos nii­tä en­sim­mäi­sel­tä kier­rok­sel­ta jää, di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jä Pia Ran­ta­tu­pa ker­too.

Di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jään voi ol­la hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti yh­tey­des­sä eri elä­män­ti­lan­teis­sa. Di­a­ko­ni­a­työ tar­jo­aa ko­ko­nais­val­tais­ta tu­kea mui­den avun­tar­jo­a­jien rin­nal­la akuu­teis­sa ti­lan­teis­sa.

Lue lisää aiheesta