JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Seurakunnan uudet tilat Karistossa taipuvat moneen – "Parhaim­mil­laan tilasta tulee olohuone lähiökylän keskelle"

Mo­ni­toi­mi­ta­lo otet­tiin käyt­töön kai­kes­sa hil­jai­suu­des­sa. Kirk­ko­her­ra Han­nes Wal­lin lu­paa, et­tä ava­jais­kek­ke­rit pi­de­tään, kun ko­ro­na­ti­lan­ne sen sal­lii.

14.1.2021
Janne Urpunen

Ka­ris­ton uu­si mo­ni­toi­mi­ta­lo on otet­tu käyt­töön kai­kes­sa hil­jai­suu­des­sa. Var­si­nai­sia ava­jai­sia ra­ken­nuk­ses­sa ei ole voi­tu ko­ro­nan ta­kia viet­tää.

– Muu­ten oli­si pi­det­ty ki­vat aloi­tus­kek­ke­rit, mak­ka­raa pais­tet­tu ja kut­sut­tu alu­een asuk­kai­ta ky­lään. Jon­kin­lai­set ava­jai­set pi­de­tään, kun tau­ti­ti­lan­ne sen sal­lii, lu­paa Jout­jär­ven seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Han­nes Wal­lin.

Wal­lin esit­te­lee ti­lat vi­de­ol­la.

Hie­ta­pel­lon­ka­dun ja Kan­kaan­pään­ka­dun ris­teyk­ses­sä si­jait­se­va talo on tär­keä var­sin­kin Jout­jär­ven seu­ra­kun­nan lap­si­työl­le.

Var­hais­kas­va­tuk­sen esi­mies Taru Leh­to­nen on tyy­ty­väi­nen, kun kau­an kai­va­tut ti­lat Ka­ris­toon val­mis­tui­vat.

– Ti­lois­sa toi­mii päi­vä­ker­ho­ryh­mä kol­me­na aa­mu­päi­vä­nä vii­kos­sa. Ryh­mään on jo­nos­sa lap­sia, jo­ten tar­vet­ta ja ky­syn­tää alu­eel­la on seu­ra­kun­nan var­hais­kas­va­tus­toi­min­nal­le, hän to­te­aa.

Per­jan­tai­sin ko­koon­tuu per­he­ker­ho, jos­kin ko­ro­na­ti­lan­tees­ta joh­tu­en ai­kuis­ten ja las­ten yh­tei­nen toi­min­ta ta­pah­tuu pää­sään­töi­ses­ti ul­ko­na.

– Ka­ris­ton kou­lun il­ta­päi­vä­toi­min­nan ryh­mä käyt­tää ti­laa so­vit­ta­es­sa il­ta­päi­vi­sin. Il­ta­päi­vä­toi­min­nas­sa pai­not­tuu myös­kin ko­ro­na­ti­lan­tees­ta joh­tu­en ul­koi­lu.

Ko­ro­na­ti­lan­teen hel­po­tut­tua ta­loon kaa­vail­laan Leh­to­sen mu­kaan ai­na­kin per­hei­den toi­min­nal­li­sia il­to­ja ja ta­pah­tu­mia sekä py­hä­kou­lua.

Uu­des­ta ta­los­ta on niin ikään in­nois­saan kap­pa­lai­nen Tuo­mas Luo­ma.

– Par­haim­mil­laan ti­las­ta tu­lee olo­huo­ne lä­hi­ö­ky­län kes­kel­le, jo­hon on help­po tul­la kai­kis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa. Kun lap­set ja per­heet saa­vat käyt­tää ti­laa pal­jon, syn­tyy kas­va­vil­la taa­pe­roil­la läm­min suh­de ti­laan – ja si­ten sa­no­maan, Luo­ma nä­kee.

Ta­los­sa on hä­nes­tä hy­vän kas­te­pai­kan ai­nek­set.

– Ko­ti­kas­te­mai­nen ym­pä­ris­tö, jos­sa kaik­ki ku­pit ja ka­lus­teet ovat val­mii­na ja etu­kä­teis­sii­vouk­set hoi­det­tu.

Kun las­ten ja per­hei­den toi­min­not aset­tu­vat uo­miin­sa, ta­loa voi­daan käyt­tää myös ai­kuis­ten ti­lai­suuk­siin di­a­ko­ni­a­työs­tä mes­sui­hin.

– Mi­nua kiin­nos­taa pa­ri­suh­deil­to­jen jär­jes­tä­mi­nen, kun olen ver­kos­tos­sa mu­ka­na.

Kirk­ko­her­ra Wal­lin sa­noo, et­tä kas­tei­den li­säk­si ta­los­sa voi­daan pi­tää pie­niä kir­kol­li­sia toi­mi­tuk­sia.

– Alt­ta­ri­sei­nä on tu­los­sa. Muis­to­ti­lai­suuk­sil­le nuo­rek­kaal­la alu­eel­la ei ole suur­ta ky­syn­tää, mut­ta lo­gis­ti­ses­ti aja­tel­len tämä on nii­den jär­jes­tä­mi­seen hyvä vaih­to­eh­to. Le­von hau­taus­maa on lä­hel­lä.

Wal­lin ker­too, et­tä Ka­ris­ton asuk­kaat ovat hy­vin seu­ra­kun­ta­myön­tei­siä. Hän kaa­vai­lee mo­ni­toi­mi­ta­los­ta paik­kaa asuk­kai­den koh­taa­mi­sel­le.

– Tääl­lä ei ole kaup­paa ei­kä pu­bia. Ker­ran­kin seu­ra­kun­ta on alu­eel­la en­sim­mäi­se­nä.

Asuk­kai­den tun­te­muk­sia kirk­ko­her­ra on luo­dan­nut vie­rail­les­saan alu­een ko­deis­sa.

– Tun­nen asuk­kai­ta pa­rin­kym­me­nen vuo­den ajal­ta, ja suu­rin osa suh­tau­tuu seu­ra­kun­taan hy­vin myön­tei­ses­ti. Koh­taa­mi­set kas­te­ko­deis­sa ovat ol­leet erit­täin hy­viä. Ku­kaan ei ole kiel­täy­ty­nyt ko­din siu­naa­mi­ses­ta, kun olen sitä kas­teen yh­tey­des­sä eh­dot­ta­nut.

Suo­mes­sa kas­teet vä­he­ne­vät, mut­ta Jout­jär­ven seu­ra­kun­nan alu­eel­la kas­tei­den suh­teel­li­nen mää­rä kas­vaa.

– Ko­ro­naa edel­tä­nee­nä vuon­na seu­ra­kun­tam­me alu­eel­le syn­ty­neis­tä lap­sis­ta kas­tet­tiin lä­hes 75 pro­sent­tia ja suu­ri osa heis­tä oli juu­ri Ka­ris­tos­ta. Tääl­lä on ihan toi­nen mei­nin­ki kuin esi­mer­kik­si jois­sa­kin Hel­sin­gin seu­ra­kun­nis­sa.

Seu­ra­kun­ta on ta­los­sa vuok­ral­la Lah­den kau­pun­gin ta­voin. Seu­ra­kun­nan ti­lat kä­sit­tä­vät 184 ne­li­ö­tä. Ra­ken­nuk­sen toi­nen puo­li on kou­lu­käy­tös­sä. Seu­ra­kun­nal­la on ta­los­sa kak­si huo­net­ta, pie­ni keit­tiö ja etei­nen. Ava­raan sa­liin mah­tuu isom­pi­kin po­ruk­ka, ja pie­nem­pää huo­net­ta voi käyt­tää sa­maan ai­kaan hen­ki­lö­koh­tai­sem­paan pal­ve­luun.

Wal­lin sa­noo, et­tä ti­lat tu­li­vat seu­ra­kun­nal­le kuin tai­vaan lah­ja­na.

– Ka­ris­tos­ta on ol­lut tosi vai­ke­aa löy­tää ti­lo­ja mei­dän toi­min­noil­le. Jul­ki­nen ra­ken­ta­mi­nen on to­del­la niuk­kaa. Täs­sä lok­sah­ti kaik­ki pai­kal­leen.

Vuok­ra­so­pi­muk­sen kes­to on kym­me­nen vuot­ta. Seu­ra­kun­nal­la on op­tio jat­kaa so­pi­mus­ta vii­del­lä vuo­del­la ja sen­kin jäl­keen etuo­i­keus neu­vo­tel­la jat­kos­ta.

Lue lisää aiheesta