JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Sysmän keski­ai­kainen kirkko on valmis­tu­massa uuteen loistoon – tältä siellä näyttää nyt

2.5.2023
Irma Peltola

Sys­män Py­hän Ola­vin kir­kon si­sä­ti­lat ja tek­niik­ka ovat val­mii­na ja pää­u­ra­koit­si­ja on luo­vut­ta­nut työn. Kes­ki­ai­kai­set pat­saat, vo­tii­vi­lai­va, alt­ta­ri­kaap­pi ja kru­si­fik­si odot­ta­vat vie­lä en­ti­söi­tyi­nä pa­luu­ta kirk­koon. Pai­kal­li­set yrit­tä­jät te­ke­vät vie­lä vii­meis­te­ly­töi­tä. Ur­ku­ja­kin puh­dis­te­taan ja vi­ri­te­tään.

– Ha­lu­sim­me, et­tä työs­sä mei­dän kirk­kom­me hy­väk­si ovat mu­ka­na myös paik­ka­kun­nan omat osaa­vat ih­mi­set. Nyt lop­pu­vai­hees­sa he muun mu­as­sa ver­hoi­le­vat ja te­ke­vät puu­se­pän ja se­pän töi­tä, mut­ta apu­ja on re­mon­tin eri ti­lan­teis­sa saa­tu ai­na, kun on tar­vit­tu, kiit­tää Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­nan ta­lous­pääl­lik­kö Tar­ja Uus­ta­lo.

Täy­sin val­mis­ta on 28. tou­ko­kuu­ta, jol­loin kir­kos­sa pi­de­tään piis­pan­tar­kas­tuk­sen mes­su ja sa­mal­la kirk­ko vi­hi­tään uu­del­leen käyt­töön.

 

Kir­kon en­ti­söin­ti on ai­na pit­kä pro­ses­si. Sys­mäs­sä suun­nit­te­lus­ta val­mii­seen meni 8 vuot­ta.

Re­mon­tin pää­suun­nit­te­li­ja­na ja ark­ki­teh­ti­na toi­mi­nut Tui­ja Il­ves ark­ki­teh­ti­toi­mis­to ARK-Kan­to­nen Oy:stä ker­too, et­tä Sys­män kir­kos­sa oli eri­tyi­sen mie­len­kiin­tois­ta yh­dis­tää kir­kon syn­ty­a­jal­la ku­kois­ta­nut ka­to­li­nen esi­neis­tö, veis­tok­set, kru­si­fik­si ja alt­ta­ri­kaap­pi osak­si kuo­ri­a­lu­een jär­jes­te­lyä.

Sys­män kirk­ko on ol­lut Il­vek­sen van­hin kor­jat­ta­va koh­de.  

– On ar­vo­kas­ta, et­tä esi­neet ovat säi­ly­neet vuo­si­sa­to­ja Py­hän Ola­vin kir­kos­sa ja pää­se­vät nyt pa­rem­min esil­le.

Il­vek­sen mu­kaan kirk­ko­jen suun­nit­te­lus­sa yh­dis­ty­vät käy­tän­nön tar­peet, te­o­lo­gi­set asi­at ja his­to­ri­al­li­set ker­ros­tu­mat. Van­han kir­kon muu­tok­set vaa­ti­vat eri­tyis­tä har­kin­taa ja suun­ni­tel­mien hy­väk­syn­tä tu­lee saa­da Mu­se­o­vi­ras­tol­ta.

Sys­män kir­kon koh­dal­la eri toi­vei­den yh­dis­tä­mi­nen vaa­ti komp­ro­mis­se­ja, jot­ka edel­lyt­ti­vät mo­nia suun­ni­tel­mia, ai­kaa ja ra­haa.

Kun­nos­te­tus­sa kir­kos­sa alt­ta­ri­a­lu­een ja -kaa­ren muo­to säi­lyi, mut­ta kru­si­fik­si siir­tyi alt­ta­ri­kaa­ren ylä­puo­lel­le. Alt­ta­ri­sei­nä­mään si­joi­te­taan uu­si ris­ti ja sen mo­lem­min puo­lin kak­si kes­ki­ai­kais­ta puu­veis­tos­ta. Yk­si näis­tä on Ruma Ma­don­na, joka pa­lau­tuu Kan­sal­lis­mu­se­os­ta ta­kai­sin Sys­män kirk­koon.

Yli kah­den mil­joo­nan eu­ron re­mon­tin läh­tö­koh­ta­na oli elin­kaa­ren­sa lop­puun tul­lei­den lat­ti­a­läm­mi­tyk­sen ja säh­kö­a­sen­nus­ten uu­si­mi­nen.

Uu­sik­si meni lat­ti­oi­den pin­ta­ma­te­ri­aa­li. Sei­nien ala­o­sat ra­pat­tiin, AV-tek­niik­ka saa­tet­tiin ajan ta­sal­le ja ark­ku­ka­ta­falk­ki ko­neel­lis­tet­tiin.

Mo­ni­puo­li­sel­la koh­de­va­lais­tuk­sel­la voi­daan nyt luo­da kirk­koon tun­nel­maa sekä seu­ra­kun­ta­lai­sil­le pa­rem­pi lu­ku­va­lais­tus kir­kon­pen­keil­le.

Alt­ta­ril­le on ra­ken­net­tu luis­ka es­teet­tö­män ku­lun var­mis­ta­mi­sek­si. Myös sa­kas­tis­sa on teh­ty pin­ta­re­mont­ti ja puh­dis­te­tuil­le ja en­ti­söi­dyil­le kirk­ko­teks­tii­leil­le puu­sep­pä te­kee asi­an­mu­kai­set säi­ly­tys­ti­lat.

– Pie­nel­le seu­ra­kun­nal­le tämä on ol­lut iso voi­man­pon­nis­tus. On­nek­si mu­ka­na on ol­lut ki­ven­ko­via am­mat­ti­lai­sia, jo­ten bud­je­tis­sa ja ai­ka­tau­lus­sa on py­syt­ty, sa­noo ta­lous­pääl­lik­kö Uus­ta­lo.

Hän on yh­des­sä kirk­ko­her­ra Je­re­mi­as San­ka­rin kans­sa ol­lut seu­ra­kun­nan yh­teys­hen­ki­lö ra­ken­nut­ta­jiin päin ja osal­lis­tu­nut työ­maa­ko­kouk­siin.

Eri­tyi­sen vie­hät­tä­viä Uus­ta­lon mie­les­tä ovat alt­ta­ri­pää­dys­sä ole­van ik­ku­nan va­lais­tus ja uu­si kalk­ki­ki­vi­lat­tia, jon­ka ma­te­ri­aa­li on vas­taa­va kuin Tu­run Tuo­mi­o­kir­kos­sa.

– Kalk­ki­ki­vet niis­sä erot­tu­vi­ne lu­kui­si­ne fos­sii­lei­neen tuo­vat osal­taan van­haan kirk­koon ajal­lis­ta ker­ros­tu­maa. Käy­tä­vil­le ei tule mat­to­ja, jol­loin kau­nis lat­tia jää nä­ky­viin, sa­noo Uus­ta­lo.  

Re­mon­tit ei­vät Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­nan Sys­män kir­kos­sa lopu tä­hän. Tänä vuon­na pin­noi­te­taan vie­lä kir­kon kat­to ja lii­te­tään huol­to­ra­ken­nus kun­nal­lis­tek­niik­kaan. Muu kir­kon ul­ko­puo­li on myös kun­nos­tuk­sen tar­pees­sa, mut­ta pää­tös­tä sii­tä ei vie­lä ole.

Sys­män kirk­ko toi­mii myös 10. ke­sä­kuu­ta al­ka­en tie­kirk­ko­na, ja sii­hen voi tu­tus­tua klo 11–17. Ju­tun ku­vat on otet­tu vap­pu­vii­kol­la, pait­si kuva vas­taa­not­to­tar­kas­tuk­ses­ta, joka pi­det­tiin 13. huh­ti­kuu­ta.

Lue lisää aiheesta