JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
"Kirkon Mediasäätiö ei tee mitään propagandatyötä. Se ei pyri vaikuttamaan tekijöiden työn sisältöön, vaan tukee hyviksi katsomiaan hankkeita", Klaus Härö muistuttaa. Kuva: Martin Maguire

"Kirkon Mediasäätiö ei tee mitään propagandatyötä. Se ei pyri vaikuttamaan tekijöiden työn sisältöön, vaan tukee hyviksi katsomiaan hankkeita", Klaus Härö muistuttaa. Kuva: Martin Maguire

Martin Maguire

Klaus Härö on kiitollinen Kirkon Medi­a­sää­ti­ölle 

14.2.2024
Janne Villa

Kir­kon Me­di­a­sää­ti­ön tar­koi­tuk­se­na on – lu­te­ri­lai­sel­ta ar­vo­pe­rus­tal­ta läh­tien – tu­kea ja edis­tää us­kon­toa ja elä­män­kat­so­mus­ta kä­sit­te­le­vien oh­jel­mien te­ke­mis­tä. 

Klaus Härö on kä­si­tel­lyt kaut­ta tuo­tan­ton­sa tä­hän lin­jauk­seen mai­ni­os­ti osu­via tee­mo­ja, ku­ten jo­kai­sen ih­mi­sar­voa, an­teek­si­an­toa ja uu­del­leen aloit­ta­mi­sen mah­dol­li­suut­ta. 

Hu­maa­nia ja kris­til­li­siin ar­voi­hin so­pi­vaa ajat­te­lua il­men­tä­nei­den elo­ku­vien pe­rus­teel­la on help­po ym­mär­tää, mik­si hän on saa­nut Kir­kon Me­di­a­sää­ti­öl­tä tu­kea mo­niin pro­jek­tei­hin­sa. 

– Kir­kon Me­di­a­sää­ti­ö­kään ei tee mi­tään pro­pa­gan­da­työ­tä. Se ei pyri vai­kut­ta­maan te­ki­jöi­den työn si­säl­töön, vaan tu­kee hy­vik­si kat­so­mi­aan hank­kei­ta, Härö huo­maut­taa. 

Hän ko­ros­taa, et­tä koko bud­je­tin kan­nal­ta ver­rat­tain vä­häi­nen­kin tuki voi ol­la olen­nai­sen tär­keä. Vaik­ka­pa pa­ri­kym­men­tä tu­hat­ta eu­roa saat­taa jos­kus rat­kais­ta, aloi­te­taan­ko elo­ku­van te­ke­mi­nen. 

– Olen erit­täin kii­tol­li­nen Kir­kon Me­di­a­sää­ti­ön tu­es­ta. Koen sen pait­si kan­nus­ta­va­na myös haas­ta­va­na: En saa lei­piin­tyä työ­hö­ni, vaan mi­nun on ai­na mie­tit­tä­vä lop­puun saak­ka, mik­si ha­lu­an teh­dä juu­ri tä­män elo­ku­van. 

Oh­jaa­ja toi­voo ai­na, et­tä hä­nen työn­sä he­rät­täi­si­vät aja­tuk­sia ja vas­ta­kai­kua – ja sai­si­vat jo­tain hy­vää ai­kai­sek­si. Hän on eh­ti­nyt osal­lis­tua jon­kin ver­ran kir­kol­li­siin ti­lai­suuk­siin, jois­sa on näy­tet­ty elo­ku­via ja kes­kus­tel­tu niis­tä. 

– Ta­pah­tu­mat ovat ol­leet an­toi­sia. Nämä ovat ma­ta­lan kyn­nyk­sen ti­lai­suuk­sia tul­la seu­ra­kun­taan. Us­kon, et­tä seu­ra­kun­nat voi­si­vat käyt­tää työs­sään enem­män­kin elo­ku­via, jot­ka ovat eri­no­mai­sia kes­kus­te­lu­na­vaa­jia.

Kir­kon me­di­a­sää­tiö sr 

Pe­rus­tet­tu vuon­na 2005.

Pe­rus­ta­ji­na 24 seu­ra­kun­taa ja seu­ra­kun­ta­yh­ty­mää sekä Kirk­ko­hal­li­tus. Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä kuu­luu me­di­a­sää­ti­ön pe­rus­ta­ja­jä­se­niin ja ra­hoit­ta­jiin. 

Tu­kee oh­jel­ma- ja elo­ku­va­tuo­tan­to­ja, jot­ka kä­sit­te­le­vät us­kon­toa, etiik­kaa ja elä­män sy­viä ky­sy­myk­siä. 

Ja­kaa tu­kea vuo­sit­tain noin 200 000 eu­roa. 

Te­kee yh­teis­työ­tä mm. Ylen, AVE­Kin ja Suo­men elo­ku­va­sää­ti­ön kans­sa. 

Kir­kon me­di­a­sää­tiö on tu­ke­nut usei­ta Klaus Hä­rön elo­ku­via, ku­ten elo­ku­via Pos­tia pap­pi Jaa­ko­bil­le, Dag­mam­man, Tun­te­ma­ton mes­ta­ri, Miek­kai­li­ja, Elä­mä kuo­le­man jäl­keen, Rak­kaa­ni me­ri­kap­tee­ni, sekä te­keil­lä ole­va Ei kos­kaan yk­sin – Nie Al­lein.

Li­sä­tie­dot: kir­kon­me­di­a­saa­tio.fi