JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Seppo Häkkinen on identiteetiltään seurakuntapappi ja ihmisten kohtaaja. Kuva: Kari Rossi

Seppo Häkkinen on identiteetiltään seurakuntapappi ja ihmisten kohtaaja. Kuva: Kari Rossi

Kari Rossi

Piispan tehtävät jättävä Seppo Häkkinen – "Kirkon tulevaisuus ratkaistaan myön­tei­sesti yhteis­kuntaa rakentaen"

29.8.2023
Krista Eskelinen

Hy­väs­te­jä, ta­paa­mi­sia, vii­mei­siä vie­rai­lu­ja. Elä­köi­ty­vän Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan piis­pa Sep­po Häk­ki­sen ka­len­te­ri on huo­hot­ta­nut vii­mei­seen työ­päi­vään as­ti. Nyt on kui­ten­kin ai­ka le­vä­tä.

En­nen uut­ta elä­män­vai­het­ta Häk­ki­nen eh­ti pal­jon. Vii­mei­sim­pä­nä 14 vuot­ta piis­pan vi­ras­sa, sitä en­nen seit­se­män Kirk­ko­hal­li­tuk­sen toi­min­nal­li­sen osas­ton joh­ta­ja­na. Seu­ra­kun­ta­pa­pin työs­tä Häk­ki­sel­lä on 20 vuo­den ko­ke­mus. Mikä täs­sä ajas­sa on muut­tu­nut?

Kir­kon ase­ma yh­teis­kun­nas­sa on ai­na­kin kään­ty­nyt vi­ral­li­ses­ta auk­to­ri­tee­tis­ta kan­sa­lai­syh­teis­kun­nan toi­mi­jak­si. Ih­mi­set odot­ta­vat kir­kol­ta ar­vos­ta­vaa koh­taa­mis­ta, ei­vät tiuk­ko­ja to­tuuk­sia.

− Ih­mi­nen ei tar­vit­se vi­ras­toa vaan ko­din. Mei­dän tu­li­si koh­da­ta ih­mi­siä pal­jon ai­dom­min tai pa­rem­min kuin nyt – ei niin, et­tä yri­täm­me kut­sua hei­tä jon­ne­kin koh­taa­maan ins­ti­tuu­ti­o­ta, Häk­ki­nen aloit­taa.

− Ju­ma­la on läs­nä ih­mis­ten koh­taa­mi­sis­sa. Sik­si­kin tee­ma on tär­keä.

Häk­ki­sen mie­les­tä tai­do­kas vuo­ro­vai­ku­tus tu­li­si huo­mi­oi­da pa­rem­min kir­kon työn­te­ki­jöi­den jat­ko- ja täy­den­nys­kou­lu­tuk­ses­sa. Mal­lia voi­si ot­taa myös jär­jes­tö­ken­täl­tä tai yri­ty­se­lä­mäs­tä.

Häk­ki­nen muis­tut­taa kui­ten­kin, et­tä kir­kol­la on edel­leen erit­täin hyvä mah­dol­li­suus toi­mia suo­ma­lai­ses­sa yh­teis­kun­nas­sa.

− Meil­lä on paik­ka toi­mia, jos me sen vain otam­me.

Mik­ke­lin hiip­pa­kun­ta koos­tuu nel­jäs­tä maa­kun­nas­ta, joi­den väki van­he­nee vauh­dil­la. Ete­lä-Savo on Suo­men ikään­ty­nein maa­kun­ta ja Ky­men­laak­so seu­raa pe­räs­sä heti Kai­nuun jäl­keen. Hiip­pa­kun­nan ikä­ra­ken­ne vai­kut­taa seu­ra­kun­nan jä­sen­mää­riin, ki­ris­tää ta­lout­ta ja muok­kaa seu­ra­kun­tien tu­le­vai­suut­ta.

− Van­hus­ten yk­si­näi­syys ja muu di­a­ko­ni­nen tar­ve li­sään­tyy. Har­vaan asu­tul­la alu­eel­la ky­sy­myk­sek­si nou­see myös, kuin­ka seu­ra­kun­ta on ih­mis­ten ar­jes­sa läs­nä.

Toi­saal­ta Häk­ki­nen ko­kee, et­tä kir­kol­la on hiip­pa­kun­nas­sa yhä luon­te­va sija ih­mis­ten elä­mäs­sä. Kaik­ki he­rä­tys­liik­keet ja kir­kol­li­set jär­jes­töt ovat edus­tet­tui­na ja yh­teis­työ seu­ra­kun­tien kans­sa toi­mii.

− Mik­ke­liin saa tul­la mis­tä ta­han­sa suun­nas­ta, ja nä­kee tuo­mi­o­kir­kon tor­nin jo kau­kaa. Se ei ole vain fyy­si­nen vaan myös hiip­pa­kun­nan hen­ki­nen ja hen­gel­li­nen maa­merk­ki, Häk­ki­nen sa­noo.

Hiip­pa­kun­nas­sa to­del­li­suut­ta ovat myös seu­ra­kun­ta­lii­tok­set. Vuo­den 2020 alus­sa Mik­ke­lin hiip­pa­kun­taan lii­tet­tiin Piek­sä­mä­ki ja Hol­lo­lan ro­vas­ti­kun­nan seu­ra­kun­nat. Vuo­den 2023 alus­sa Mik­ke­lin tuo­mi­o­kirk­ko­seu­ra­kun­ta vah­vis­tui Puu­ma­lan seu­ra­kun­nal­la ja Sa­von­lin­na Sul­ka­van seu­ra­kun­nal­la.

− Kun aloi­tin Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan pa­pis­tos­sa, oli seu­ra­kun­tia lä­hes 70. Nyt nii­tä on 36.

Häk­ki­nen tie­dos­taa, et­tä ra­ken­ne­muu­tok­set voi­vat ol­la ki­vu­li­ai­ta ja pit­kä­kes­toi­sia pro­ses­se­ja eri­tyi­ses­ti seu­ra­kun­ta­lais­ten nä­kö­kul­mas­ta.

− Toi­von kui­ten­kin, et­tä ym­mär­ret­täi­siin rat­kai­sun tar­koi­tus. Täl­lä py­ri­tään tur­vaa­maan elä­vä seu­ra­kun­ta­e­lä­mä myös tu­le­vai­suu­des­sa.

 

Piis­pa on par­haim­mil­laan vah­va mie­li­pi­de­vai­kut­ta­ja. Ra­ja­ton­ta toi­meen­pa­no­val­taa hä­nel­le ei kui­ten­kaan ole suo­tu, sil­lä kir­kon suu­ret ja vai­ke­at ky­sy­myk­set kä­si­tel­lään kir­kol­lis­ko­kouk­ses­sa.

Vaik­ka kii­vaat kes­kus­te­lut lei­maa­vat mie­li­ku­via kir­kos­ta ja po­la­ri­soi­vat ase­tel­mia myös kir­kon si­säl­lä, pyy­tää piis­pa hal­lin­to­e­li­mil­le työ­rau­haa.

− Jos kir­kon ylin päät­tä­vä elin jo­tain mää­rää, sen mu­kaan men­nään. Em­me voi anar­kis­ti­ses­ti päät­tää, mikä pää­tös it­sel­le so­pii ja mikä ei. Näin olen hiip­pa­kun­taa­ni oh­jeis­ta­nut.

Kun suu­ret muu­tok­set ot­ta­vat ai­kaa, pie­nil­lä­kin voi vai­kut­taa. Piis­pain­ko­kous on esi­mer­kik­si aloit­ta­nut työn kirk­ko­kä­si­kir­jan uu­dis­ta­mi­sek­si.

− Kas­teet, kon­fir­maa­ti­ot, avi­o­liit­toon vih­ki­mi­nen ja hau­taa­mi­nen ovat juu­ri nii­tä koh­tia, jois­sa ih­mi­siä koh­da­taan. Kah­des­sa vuo­si­kym­me­nes­sä kie­li on muut­tu­nut pal­jon, jo­ten tun­tui tar­peel­li­sel­ta tar­kas­tel­la, on­ko kir­kol­li­sis­sa toi­mi­tuk­sis­sa kat­ve­a­lu­ei­ta.  

Myös maa­il­man­ti­lan­ne pa­kot­taa kirk­koa muu­tok­seen. Ko­ro­nas­ta opit­tiin di­gi­taa­li­suut­ta ja krii­si­työn val­miuk­sia, Uk­rai­nan so­das­ta yh­teis­vas­tuu­ta.

Sep­po Häk­ki­nen tie­tää 40 vuo­den ko­ke­muk­sel­la, kuin­ka hel­pos­ti jul­ki­ses­sa teh­tä­väs­sä ko­kee riit­tä­mät­tö­myy­den tun­net­ta. Hän muis­tut­taa­kin, et­tä vaik­kei kaik­kien odo­tuk­sia pys­ty täyt­tä­mään, Ju­ma­la kan­taa kai­kis­sa ti­lan­teis­sa.

 

Piis­pan vir­kaa hoi­de­taan yh­des­sä. Tätä Häk­ki­nen ko­ros­taa, kun hän­tä pyy­tää ni­me­ä­mään mer­kit­tä­vim­män ai­kaan­saan­nok­sen­sa. Esi­mer­kik­si kirk­ko­lain­sää­dän­nön uu­dis­ta­mi­nen on ol­lut iso urak­ka, mut­ta elä­köi­ty­mi­sen kyn­nyk­sel­lä mie­li siir­tyy yk­sit­täi­sis­tä teh­tä­vis­tä olen­nai­seen.

− Olen miet­ti­nyt eme­ri­tu­sark­ki­piis­pa Juk­ka Paar­man oh­jet­ta: "Huo­leh­ti­kaa sii­tä, et­tä piis­pan vir­ka säi­lyy hen­gel­li­sen joh­ta­jan – ei hal­lin­to- tai toi­mi­tus­joh­ta­jan vir­ka­na". Hen­gel­li­syys on tä­män vi­ran yti­mes­sä.

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­nen kirk­ko on maa­il­man­laa­jui­ses­ti kat­so­en työn­te­ki­jä­val­tai­nen kirk­ko, ja hiip­pa­kun­nas­sa­kin on rei­lut 2000 työn­te­ki­jää. 

− Meil­lä on tosi upei­ta, si­tou­tu­nei­ta ja kou­lu­tet­tu­ja työn­te­ki­jöi­tä. Heil­le iso kii­tos, Häk­ki­nen sa­noo sy­dä­men­sä poh­jas­ta muis­tut­ta­en kui­ten­kin, et­tei kir­kon työ voi no­ja­ta vain pal­kat­tuun hen­ki­lös­töön.

− Seu­ra­kun­ta­lais­ten ak­tii­vi­suus on tu­le­vai­suu­den suu­ria ky­sy­myk­siä. Mi­ten yh­dis­tää yk­si­löl­li­syys ja ih­mi­sen kai­puu yh­tei­söl­li­syy­teen? En­tä mis­tä yh­tei­sö koos­tuu ny­kyi­sin, kun yk­si­lön iden­ti­teet­ti ei vält­tä­mät­tä kyt­key­dy asuin­paik­kaan vaan vaik­ka­pa kiin­nos­tuk­sen koh­tei­siin?

Jos Häk­ki­sel­tä ky­sy­tään, yk­si on var­maa: ydin­sa­no­mas­ta ei läh­de­tä luis­te­le­maan.

− Kir­kon tu­le­vai­suut­ta ei rat­kais­ta iden­ti­teet­ti­äm­me lai­men­ta­mal­la. Ky­sy­mys on pi­kem­min­kin sii­tä, et­tä kirk­ko­na us­kal­lam­me pi­tää kiin­ni pe­rus­teis­tam­me. Se pi­tää kui­ten­kin teh­dä myön­tei­ses­ti yh­teis­kun­taa ra­ken­ta­en ja koh­da­ten ih­mi­siä hei­dän kie­lel­lään ja kult­tuu­ri­sil­la ta­voil­laan.

Ark­ki­piis­pa Ta­pio Luo­ma vih­kii Mari Park­ki­sen Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan piis­pak­si Mik­ke­lin tuo­mi­o­kir­kos­sa 3.9. Park­ki­nen aloit­taa uu­des­sa vi­ras­saan 1.9.