JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Arkkipiispalle tärkein media on audio. Viime vuonna Tapio Luoma aloitti uuden Arkkipiispan talossa -podcast-sarjan. Kuva: Aarne Ormio

Arkkipiispalle tärkein media on audio. Viime vuonna Tapio Luoma aloitti uuden Arkkipiispan talossa -podcast-sarjan. Kuva: Aarne Ormio

Arkkipiispan kanslia

Ylen kuulut­ta­jasta median kulut­ta­jaksi – arkkipiispa Tapio Luoma kuuntelee ja toimittaa itsekin podcasteja

31.1.2024
Vesa Keinonen

Use­al­la nyt vi­ras­sa ole­val­la piis­pal­la on ko­ke­mus­ta eri­lai­ses­ta vies­tin­tä­työs­tä. Myös ark­ki­piis­pa Ta­pio Luo­ma on 1980-lu­vul­la työs­ken­nel­lyt YLEn palk­ka­lis­toil­la kuu­lut­ta­ja­na.

Luo­ma luon­neh­tii ole­van­sa ai­ka ah­ke­ra me­di­an ku­lut­ta­ja. Sen seu­raa­mi­nen kuu­luu hä­nen päi­vit­täi­seen ryt­miin­sä.

– TV:n mer­ki­tyk­sen huo­maan vä­hen­ty­neen vuo­sien mit­taan. Net­ti me­di­a­ku­lu­tuk­sen koh­tee­na on nous­sut sen ta­kia, et­tä se on help­po pi­tää mu­ka­na ja vä­li­nee­nä no­pea. Seu­raan pal­jon myös print­ti­me­di­aa ko­ti­maas­sa ja ul­ko­mail­la.

Ark­ki­piis­pal­le tär­kein me­dia on au­dio. Vii­me vuon­na hän aloit­ti­kin uu­den Ark­ki­piis­pan ta­los­sa -pod­cast-sar­jan. Sii­nä Luo­ma kes­kus­te­lee kiin­nos­ta­vien ih­mis­ten kans­sa elä­män­me­nos­ta, ar­vois­ta ja elä­män mer­ki­tyk­sel­li­syy­des­tä työn, uran ja suo­si­on ta­ka­na.

– Pod­cas­tit ja ra­dio-oh­jel­mat ra­ken­tu­vat kuu­lo­ais­tin va­raan. Pi­dän eni­ten sel­lai­ses­ta kos­ke­tuk­ses­ta to­del­li­suu­teen. Kuu­lo­ais­tin va­raan ra­ken­tuu maa­il­ma, joka ei sido kaik­kia ais­te­ja sa­mal­la ta­val­la ja jät­tää ti­laa mie­li­ku­vil­le.

Luo­mal­la on au­di­on puo­lel­la myös omat suo­sik­kin­sa.

– Kuun­te­len esi­mer­kik­si YLEn Aree­nas­ta Uu­tis­pod­cast-, Maa­il­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää- ja Knal­li ja sa­teen­var­jo-oh­jel­mia.