JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Helena Salakka: Miksi ette enää hymyile meille?

Lahden seurakunnat

9.10.2023
Helena Salakka

Jos et ole ol­lut het­keen te­ke­mi­sis­sä ih­mis­la­jin ni­mel­tä tei­ni sa­piens kans­sa, tämä ko­lum­ni on omis­tet­tu si­nul­le. Työs­sä­ni ylä­kou­lun opin­to-oh­jaa­ja­na olen päi­vit­täin te­ke­mi­sis­sä sa­to­jen nuor­ten kans­sa.

Täs­sä siis kes­ki-ikäi­sen täti-ih­mi­sen filt­te­rin kaut­ta suo­dat­ta­mia nuor­ten tuo­rei­ta ter­vei­siä ai­hees­ta jos toi­ses­ta si­nul­le, joka olet yli 20-vuo­ti­as. Al­le 20-vuo­ti­ai­den ää­ni kuu­luu yl­lät­tä­vän vä­hän pe­rin­tei­ses­sä me­di­as­sa. Sik­si he saa­vat tä­nään suun­vuo­ron:

"Sa­no­taan, et­tä nuo­ret pi­tää saa­da liik­ku­maan, mut­ta leik­ki­pai­kat ra­ken­ne­taan kes­ki­mää­rin kol­me­vuo­ti­ail­le. Näin on käy­nyt esi­mer­kik­si Sa­ta­mas­sa ja Per­he­puis­tos­sa. Ei­vät jot­kut edes ta­kai­sin hei­lu­vat pip­sa­pos­su­hyt­kyt­ti­met saa mei­tä liik­ku­maan. Ha­lu­am­me kun­non liu­ku­mä­kiä ja haas­tet­ta. Muis­ta­kaa mei­dät­kin leik­ki­paik­ka­suun­nit­te­lus­sa."

"Ai­kui­set, äl­kää ra­get­ko (rai­vot­ko) sii­tä, et­tä lei­kim­me ja has­sut­te­lem­me. Jos hei­täm­me toi­sil­lem­me läp­pää ka­dul­la kul­kies­sam­me, sii­tä ei kan­na­ta läh­teä ra­gee­maan. Mik­si te hy­myi­let­te pik­ku­lap­sil­le, kun he tu­le­vat tei­tä ka­dul­la has­su­tel­len vas­taan, mut­ta et­te enää meil­le? Kak­si­vuo­ti­aas­ta läh­tee ko­vem­pi ää­ni kuin meis­tä."

"Jos joku meis­tä nuo­ris­ta is­tuu yk­sin kes­kus­tas­sa, hän on ai­kuis­ten mie­les­tä yk­si­näi­nen ja syr­jäy­ty­nyt. Jos taas mei­tä nuo­ria on isom­pi po­ruk­ka, mei­tä pi­de­tään me­lui­sa­na häi­rik­kö­jouk­ko­na tai tu­le­va­na ka­tu­jen­gi­nä. Äl­kää pi­tä­kö mei­tä ai­na on­gel­ma­na. Me olem­me vain nuo­ria."

"Opet­ta­jat, äl­kää heti uhat­ko Wil­ma-mer­kin­näl­lä, jos joku vä­hän pel­lei­lee op­pi­tun­nin alus­sa. An­ta­kaa sen si­jaan mah­dol­li­suus vie­lä näyt­tää, mi­hin pys­tyy lop­pu­tun­nin ai­ka­na. Tai jos unoh­taa teh­dä läk­syt, äl­kää heti ran­kais­ko sii­tä vaan an­ta­kaa mah­dol­li­suus kor­va­ta unoh­dus­mo­ka te­ke­mäl­lä tun­nil­la pal­jon teh­tä­viä."

Ky­sy­myk­siä, jot­ka ovat poh­di­tut­ta­neet nuo­ria täl­lä vii­kol­la:

- Mi­ten pal­jon ha­ju­vet­tä voi lait­taa kou­luun? Voi­ko ha­ju­vet­tä su­mut­taa myös fark­kui­hin?

- Mis­tä tie­tää, mil­loin mur­ro­si­kä al­kaa? Kuin­ka pal­jon oma ää­ni ma­dal­tuu?

- Mi­ten pal­jon voi kas­vaa vuo­den ai­ka­na? Kas­van­ko minä vie­lä, et­tä pää­sen len­to­e­män­näk­si? Mi­ten ih­mees­sä saan li­sää pi­tuut­ta?

- Mi­ten voi tun­nis­taa, jos it­sel­lä on lu­ki­vai­keus?

- Ai­kui­set, mik­si te et­te huo­maa kiu­saa­mis­ta riit­tä­väs­ti? Mik­si tei­tä kiin­nos­taa vain se, on­ko jol­lain si­säl­lä pipo pääs­sä?

- Mi­ten pää­sen mah­dol­li­sim­man pian töi­hin?

- Mi­ten mo­nen pe­su­ker­ran jäl­keen ha­ju­ve­den saa läh­te­mään far­kuis­ta?

Ky­syin lo­puk­si juu­ri tei­ni-ikään tul­leil­ta 13-vuo­ti­ail­ta, mitä he ha­lu­ai­si­vat eri­tyi­ses­ti sa­noa ai­kui­sil­le. He ker­toi­vat esi­mer­kin:

"Her­kät ih­mi­set is­tu­vat nur­kas­sa kuu­lok­keet kor­vil­laan piir­tä­mäs­sä. Toi­set ovat po­ru­kas­sa. Me nuo­ret olem­me eri­lai­sia. Ih­mi­set ovat eri­lai­sia. Muis­te­taan se."

Kir­joit­ta­ja on lah­te­lai­nen opin­to-oh­jaa­ja ja ai­nee­no­pet­ta­ja.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover