JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Markku Ojanen: Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi?

27.8.2023
Markku Ojanen

Ih­mi­nen on poh­ti­nut jo vuo­si­tu­han­sien ajan elä­män mie­lek­kyyt­tä ja mo­nia mui­ta vai­kei­ta ky­sy­myk­siä, jos­ta Saar­naa­jan kir­ja on hie­no esi­merk­ki. Nuo Saar­naa­jan poh­dis­ke­lut voi tul­ki­ta pes­si­mis­mi­nä, tur­ha­na va­lit­ta­mi­se­na ja ky­se­ly­nä, mut­ta näi­den ky­sy­mys­ten tor­ju­mi­nen kiel­tää sa­mal­la sen, mikä on ih­mi­syy­den ydin. Ih­mi­sel­lä on kyky ja oi­keus ih­me­tel­lä omaa ole­mas­sa­o­lo­aan ja tar­koi­tus­taan.

Yk­si koh­ti käy­vä ky­sy­mys kuu­luu: ra­kas­taa­ko mi­nua ku­kaan? Ra­kas­taa­ko joku mi­nua huo­li­mat­ta sii­tä mil­lai­nen olen? Rak­kau­den ko­ke­mi­nen on pa­ras suo­ja pa­ho­jen päi­vien va­ral­le. Ky­sees­sä on myös lap­sen ter­veen ke­hi­tyk­sen pe­rus­ta. Kun tie­däm­me, et­tä mei­tä ra­kas­te­taan, kes­täm­me mo­nen­lai­sia vas­tuk­sia ja vas­toin­käy­mi­siä.

Voim­me ku­vi­tel­la, et­tä me­nes­tys, kuu­lui­suus, raha ja val­ta ovat kei­no­ja, joil­la saa­daan myös rak­kaut­ta. Kun olen saa­nut noi­ta asi­oi­ta, sit­ten mi­nua ra­kas­te­taan ja olen on­nel­li­nen. Nuo kei­not ovat kui­ten­kin va­ja­vai­sia, kos­ka sil­loin em­me voi tie­tää, ra­kas­te­taan­ko mei­tä sel­lai­si­na kuin olem­me vai noi­den asi­oi­den vuok­si.

Ih­meel­li­sin­tä on pyy­tee­tön lä­him­mäi­sen­rak­kaus, aga­pe, joka ei vaa­di mi­tään toi­sel­ta, vaan ha­lu­aa an­taa sitä hy­vää, mitä vain pys­tyy an­ta­maan.

Lii­täm­me usein rak­kau­den voi­mak­kaa­seen tun­tee­seen, mut­ta aga­pe on toi­sen­lais­ta, sil­lä se pe­rus­tuu te­koi­hin. Kun nä­em­me hie­no­ja rak­kau­den te­ko­ja, se vah­vis­taa us­koa ih­mi­seen. Iloit­sem­me sii­tä, et­tä on ih­mi­siä, jot­ka pys­ty­vät luo­pu­maan omis­ta eduis­taan ja te­ke­mään hy­vää, vaik­ka ku­kaan ei sii­tä kos­kaan nä­ki­si tai kuu­li­si. Hie­noim­mil­laan rak­kaus nä­kyy uh­rau­tu­mi­se­na toi­sen hy­väk­si. Ny­ky­ai­ka vie­rok­suu täl­lais­ta, kos­ka kult­tuu­ri ko­ros­taa omien etu­jen et­si­mis­tä ja val­vo­mis­ta.

Kos­ka rak­kaus an­taa ei­kä vaa­di, se ei tar­koi­ta lo­pu­ton­ta uh­rau­tu­mis­ta mui­den hy­väk­si. Sel­lai­nen joh­taa uu­pu­mi­seen ja pa­him­mil­laan al­tis­taa hy­väk­si­käy­töl­le. Ai­na on nii­tä, jot­ka käyt­tä­vät hy­vän­tah­toi­sia ih­mi­siä hy­väk­seen. Uh­rau­tu­mi­nen ei ole jat­ku­va roo­li tai elä­män­ta­pa, vaan oi­ke­aan ai­kaan ajoi­tet­tu­ja te­ko­ja tois­ten hy­väk­si.

On luon­nol­lis­ta odot­taa vas­ta­rak­kaut­ta, kos­ka sen saa­mi­nen hoi­taa, vah­vis­taa ja te­kee on­nel­li­sek­si. Aga­pe voi riit­tää mo­nil­le, mut­ta useim­mat kai­paa­vat lä­hel­leen ih­mi­siä, joi­ta he voi­vat ra­kas­taa ja jot­ka ra­kas­ta­vat hei­tä. It­se asi­as­sa yk­si vas­ta­vuo­roi­nen suh­de riit­tää te­ke­mään elä­mäs­tä elä­mi­sen ar­vois­ta.

Mi­ten ym­mär­räm­me Jee­suk­sen ke­ho­tuk­sen "ra­kas­ta lä­him­mäis­tä niin kuin it­se­ä­si"?  Kos­ka suu­rin osa ih­mi­sis­tä ra­kas­taa it­se­ään, sil­loin toi­sen nos­ta­mi­nen sa­mal­le ta­sol­le riit­tää. Tä­män oh­jeen nou­dat­ta­mi­nen voi­si ku­mo­ta maa­il­man pa­huu­des­ta suu­rim­man osan. Niin ei näy­tä käy­vän, sil­lä lä­him­mäi­sen ra­kas­ta­mi­nen on va­ja­vais­ta niin kuin kaik­ki muu­kin ih­mi­se­lä­mäs­sä. Jos it­se­ään ei ra­kas­ta ol­len­kaan, tus­kin on voi­mia ra­kas­taa mui­ta­kaan. Sen vuok­si olem­me vas­tuus­sa myös it­sel­lem­me. On pi­det­tä­vä huol­ta it­ses­tään, jot­ta on riit­tä­väs­ti voi­mia rak­kau­den vaa­li­mi­seen.

Kir­joit­ta­ja on psy­ko­lo­gi­an eme­ri­tusp­ro­fes­so­ri, on­nel­li­suu­den­tut­ki­ja ja tie­to­kir­jai­li­ja.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover