JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Somempi seurakunta – kirkon pitää näkyä siellä, missä ihmiset muutenkin viettävät aikaansa

5.5.2023
Markus Luukkonen

Lah­den seu­ra­kun­nis­sa on teh­ty al­ku­vuo­den ai­ka­na töi­tä so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa ta­pah­tu­van vies­tin­nän ke­hit­tä­mi­sek­si. Olem­me poh­ti­neet, mis­sä ka­na­vis­sa oli­si syy­tä nä­kyä – mikä kai­pai­si ny­kyis­tä enem­män huo­mi­o­ta, ja toi­saal­ta mis­sä ny­kyi­nen hyö­ty­suh­de jää hei­kok­si.

Yk­si pan­de­mi­an tär­keim­mis­tä ope­tuk­sis­ta kir­kol­le oli se, et­tä seu­ra­kun­tien tu­lee vah­vis­taa tun­tu­vas­ti läs­nä­o­lo­aan di­gi­taa­li­ses­sa me­di­as­sa. Otet­tiin mer­kit­tä­viä edis­ty­sas­ke­lia, kun ju­ma­lan­pal­ve­luk­sien ja muun toi­min­nan strii­maa­mi­nen va­kiin­tui osak­si seu­ra­kun­tien toi­min­taa.

Se on kui­ten­kin vas­ta läh­tö­koh­ta eri­lai­sil­le mah­dol­li­suuk­sil­le, joi­ta di­gi­taa­li­nen me­dia tar­jo­aa.

Pai­net­tu ja di­gi­taa­li­nen me­dia ovat ikään kuin ko­li­kon kään­tö­puo­let. Kes­ki-ikäi­set ja ikäih­mi­set viih­ty­vät yhä pai­net­tu­jen si­säl­tö­jen pa­ris­sa. Kui­ten­kin sa­mal­la nuo­ret ai­kui­set, saa­ti nuo­ret, lu­ke­vat leh­tiä en­tis­tä vä­hem­män.

Me­di­an ja so­men ku­lu­tus kes­kit­tyy mo­bii­li­lait­teil­le, joil­la hoi­tu­vat yh­tey­den­pi­to ka­ve­rei­hin, pe­laa­mi­nen, vi­de­oi­den kat­se­lu, mu­sii­kin kuun­te­lu ja uu­tis­ten seu­ran­ta. Ku­ten mel­kein kaik­ki muu­kin. Jo­kai­ses­ta pi­tä­jäs­tä löy­tyy myös di­gi­taa­li­nen pus­ka­ra­dio, jon­ka kaut­ta kiin­nos­ta­vat ai­heet le­vi­ä­vät ku­lo­val­ke­an ta­voin.

Olem­me huo­man­neet, et­tä niin laa­jal­le le­vin­nyt kuin Fa­ce­book on­kin, sen suo­sio lie­nee jo ohit­ta­nut la­ki­pis­teen­sä. Tä­män rin­nal­la huo­mat­ta­vim­mat ka­na­vat ovat vi­de­oi­hin kes­kit­ty­vä Yo­u­Tu­be sekä Ins­tag­ram, joka on ke­hit­ty­nyt ku­va­pal­ve­lus­ta mo­ni­muo­toi­seen ja mai­nos­ta­jia hou­kut­te­le­vaan suun­taan.

Näi­den li­säk­si kii­na­lai­so­mis­tei­nen Tik­tok on jo usei­ta vuo­sia kas­va­nut ko­his­ten. Vaik­ka tie­to­tur­vaan liit­ty­vät huo­let ovat nous­seet kes­kus­te­luun, ka­na­va nous­see sil­ti joi­den­kin vuo­sien ku­lu­es­sa ny­kyis­ten suur­ten rin­nal­le.

Mikä on kir­kon tu­lo­kul­ma so­si­aa­li­sis­sa ka­na­vis­sa? Mie­les­tä­ni nä­ky­mi­nen siel­lä, mis­sä ih­mi­set muu­ten­kin viet­tä­vät ai­kaan­sa, on seu­ra­kun­nil­le vält­tä­mä­tön­tä.

Nuo­ril­le voi­daan ker­toa koh­den­ne­tus­ti heil­le rää­tä­löi­dys­tä toi­min­nas­ta, ku­ten Walk in -ly­hyt­te­ra­pi­as­ta tai moot­to­ri­pa­ja­toi­min­nas­ta. Ta­pah­tu­mien sekä lei­rien ja ret­kien mai­non­nas­sa some on jo mo­neen ker­taan osoit­ta­nut toi­mi­vuu­ten­sa. Suun­nit­teil­la on har­taus­kir­joi­tus­ten tuo­mi­nen osak­si viik­ko­si­säl­tö­jä.

Kun kir­kon kyn­nys teh­dään ma­ta­lak­si ar­ki­sis­sa ky­sy­myk­sis­sä, oh­jau­tu­mi­nen myös ju­ma­lan­pal­ve­lu­se­lä­mään voi sen jäl­keen su­jua luon­te­vam­min. Ver­kon ti­las­tot an­ta­vat os­viit­taa, et­tä näin on jo käy­nyt. Kir­kos­sa kä­vi­jöi­den ja verk­ko­lä­he­tyk­sien yh­teen­las­ket­tu osal­lis­tu­ja­mää­rä on aset­tu­nut pan­de­mi­aa edel­tä­vää ai­kaa kor­ke­am­mal­le ta­sol­le.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover