JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

120–140 annosta kerralla – seurakunnan ruoka­ja­ke­lusta tuli merkittävä apu Hartolassa

26.6.2020
Eija Nurminen

Tiis­tai­ruo­kai­lu­ja jat­ke­taan vii­me vuon­na aloit­ta­nees­sa Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­nas­sa. Ko­ro­na-ajan ra­joi­tus­ten vuok­si ruo­kai­lu­ja ei voi­tu jär­jes­tää si­sä­ti­lois­sa Har­to­lan seu­ra­kun­ta­ta­los­sa, mut­ta di­a­ko­nis­sa Kir­si Män­nis­tö apu­jouk­koi­neen ke­hit­ti ta­van myy­dä ruo­kaa seu­ra­kun­ta­ta­lon pi­has­ta.

Moni on saa­nut täs­tä suu­ren avun ar­keen. Ei­ja Kun­nas­ka­rin per­hees­sä on kuu­si las­ta ja hän on it­se ko­to­na muu­ta­man kuu­kau­den ikäi­sen Jen­na-vau­van kans­sa. Per­heen isä on ai­noa, joka käy työs­sä. Il­man ruo­ka­ja­ke­lun tuo­maa apua ruo­ka­pöy­tä oli­si usein yk­si­puo­li­nen. Kun­nas­ka­ri it­se toi­mii ti­la­päi­se­nä apu­na va­paa­eh­tois­työs­sä seu­ra­kun­nas­sa ja ko­kee näin hel­pom­mak­si ot­taa apua vas­taan.

Pai­kal­li­ses­ta elin­tar­vi­ke­liik­kees­tä seu­ra­kun­nan ja­et­ta­vak­si jää suu­ria mää­riä yli­jää­mä­ruo­kaa, jota ei voi enää myy­dä, mut­ta on täy­sin käyt­tö­kel­pois­ta. Sitä jää myös pa­kas­tet­ta­vak­si. Sa­moin kas­seis­sa saat­taa ol­la muun mu­as­sa sel­lai­sia elin­tar­vik­kei­ta, joi­ta ei muu­ten oli­si va­raa os­taa – ju­gur­teis­ta ja vii­leis­tä läh­tien.

– Suu­res­sa per­hees­sä yh­den­kin päi­vän hen­gäh­dys­tau­ko ruo­ka­huol­los­ta on mer­kit­tä­vä apu. Pi­ha­ruo­kai­lun ruo­ka on hy­vää ja ra­vit­se­vaa. Ei hait­taa, vaik­ka vi­han­nek­set ruo­ka­kas­seis­sa oli­si­vat vä­hän na­his­tu­nei­ta, iloit­see Kun­nas­ka­ri.

Äs­ket­täin Har­to­laan muut­ta­nut Riik­ka Sa­vo­nen käyt­tää myös di­a­ko­ni­an pal­ve­lu­ja. Hän on pie­ni­tu­loi­nen opis­ke­li­ja, vaik­ka pys­tyy­kin työs­ken­te­le­mään sa­tun­nai­ses­ti.

– Ruo­ka on hy­vää ja yli­jää­mä­ruo­ka­ka­seis­sa on ai­van käyt­tö­kel­poi­sia tuot­tei­ta. Kuo­pi­os­sa vas­taa­vat pal­ve­lut ovat han­ka­lam­min löy­det­tä­vis­sä. Tän­ne on help­po tul­la ja seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jät ovat ys­tä­väl­li­siä, Sa­vo­nen ke­huu.

Kol­men lap­sen äi­ti Kris­tii­na on vai­ke­as­sa elä­män­ti­lan­tees­sa mo­nien haas­tei­den vuok­si. Hän ko­kee per­he­ti­lan­teen­sa ta­kia ruo­ka­ja­ke­lun suu­re­na apu­na ja aut­taa it­se­kin seu­ra­kun­nan va­paa­eh­tois­työs­sä.

Di­a­ko­nis­sa Kir­si Män­nis­tö sa­noo, et­tä ruo­ka voi­daan teh­dä edul­li­ses­ti ja yri­tys­ten yli­jää­mä­ruo­an lah­joi­tuk­set te­ke­vät mah­dol­li­sek­si ruo­ka­kas­sien ja­ka­mi­sen. Ker­ral­la me­nee 120–140 an­nos­ta, jois­ta suu­rin osa ja­e­taan eu­ron hin­taan seu­ra­kun­ta­ta­lon pi­has­sa. Osa vie­dään pyy­det­tä­es­sä ko­tei­hin muun mu­as­sa lii­kun­ta­es­tei­sil­le.

– Mo­nel­la on ta­lou­del­li­ses­ti tiuk­kaa jo ko­ro­nan­kin vuok­si. Tie­dän, et­tä apu on tul­lut tar­pee­seen, sa­noo Män­nis­tö.

Hei­nä­kuus­sa ei pi­ha­ruo­kai­lua jär­jes­te­tä, mut­ta hä­vik­ki­ruo­ka­kas­se­ja on ja­os­sa. Ta­voit­tee­na on jat­kaa tiis­tai­ruo­kai­lua seu­ra­kun­ta­ta­lol­la ke­sä­lo­ma­kau­den jäl­keen.

Lue lisää aiheesta