JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Heinolalainen Hannu Huhtala on säveltänyt evankelista ja runoilija Hilja Aaltosen runoja enemmän kuin kukaan muu. Kuva: Janne Urpunen

Heinolalainen Hannu Huhtala on säveltänyt evankelista ja runoilija Hilja Aaltosen runoja enemmän kuin kukaan muu. Kuva: Janne Urpunen

"Anna mennä vaan, Jumala antaa kyllä sävelet" – Hannu Huhtala sävelsi pääosan Nina Åströmin plati­na­levyn lauluista

22.6.2020
Janne Urpunen

Hei­no­las­sa asu­va Han­nu Huh­ta­la on sä­vel­tä­nyt Hil­ja Aal­to­sen ru­no­ja enem­män kuin ku­kaan muu. Tun­net­tu evan­ke­lis­ta ja ru­noi­li­ja Aal­to­nen nuk­kui pois vuon­na 2013, 105-vuo­ti­aa­na, mut­ta sitä en­nen hän eh­ti an­taa Huh­ta­lal­le sä­vel­let­tä­väk­si 53 ru­noa.

Aal­to­sen ja Huh­ta­lan yh­teis­työn hel­miä on tul­kin­nut Nina Åst­röm al­bu­meil­laan Avoin tai­vas ja Mi­nun aar­tee­ni. Le­vyis­tä en­sin mai­nit­tu ylit­ti tou­ko­kuus­sa 20 000 kap­pa­leen pla­ti­na­ra­jan.

– Nina ot­ti yh­teyt­tä ja ker­toi asi­as­ta. Sinä il­ta­na suo­ras­taan lei­juin. On hy­vin har­vi­nais­ta, et­tä hen­gel­lis­tä le­vy­tys­tä myy­dään Suo­mes­sa noin pal­jon, Huh­ta­la ker­too.

Sä­vel­tä­jä vyö­ryt­tää val­ta­o­san kun­ni­as­ta Aal­to­sen suun­taan.

– Hil­jan ru­no­ja ovat lau­la­neet mo­net Jor­ma Hyn­ni­ses­tä läh­tien, mut­ta nämä ru­not hän kir­joit­ti vii­mei­si­nä vuo­si­naan jää­hy­väi­sik­si. Ru­not oli kir­joi­tet­tu va­pi­se­val­la kä­si­a­lal­la ja tun­tui­vat eri­tyi­sen py­hil­tä. Oli eri­tyi­nen kun­nia saa­da sä­vel­tää jää­hy­väis­ru­not lau­luik­si.

Huh­ta­la sa­noo, et­tä urak­ka tun­tui het­kit­täin mah­dot­to­mal­ta.

– Tun­sin riit­tä­mät­tö­myyt­tä teks­tien rin­nal­la. Vai­mo kan­nus­ti, et­tä an­na men­nä vaan, Ju­ma­la an­taa kyl­lä sä­ve­let. Sii­tä ne sit­ten syn­tyi­vät ja Hil­ja­kin oli me­lo­di­oi­hin oi­kein tyy­ty­väi­nen.

Hil­ja Aal­to­sen mer­ki­tys­tä ei saa unoh­taa, Huh­ta­la sa­noo.

– Hil­jan mer­ki­tys oli val­tai­sa. Hän tun­si koko Suo­men hen­gel­li­sen ken­tän maan it­se­näi­syy­den ajal­ta. Hän oli erit­täin pi­det­ty yli kirk­ko­kun­ta­ra­jo­jen ja hä­nen luo­naan kävi vie­lä ai­van vii­mei­si­nä vuo­si­na­kin pap­pe­ja sie­lun­hoi­dos­sa. Jos­kus Kouk­ku­nie­men van­hain­ko­dis­sa oli jono Hil­jan luok­se.

Aal­to­sen teks­te­jä Huh­ta­la ke­huu kau­niik­si ja kie­lel­tään rik­kaik­si.

– Olen ai­na ihail­lut sitä, kuin­ka hie­nos­ti hän tuo kir­joi­tuk­sis­saan evan­ke­liu­min ydin­sa­no­man esil­le.

Huh­ta­la on sä­vel­tä­nyt kaik­ki Aal­to­sel­ta sa­man­sa ru­not, mut­ta kaik­kia ei ole jul­kais­tu.

– Jos ne kiin­nos­ta­vat, mi­nuun kan­nat­taa ol­la roh­ke­as­ti yh­tey­des­sä. Mi­nul­la on täy­sin omi­a­kin kap­pa­lei­ta, joi­ta voin an­taa kuo­roil­le, lau­lu­ryh­mil­le tai so­lis­teil­le lau­let­ta­vik­si.

Aal­to­sen, Huh­ta­lan ja Åst­rö­min toi­nen­kin yh­teis­le­vy­tys Mi­nun aar­tee­ni on me­nes­ty­nyt hy­vin. Le­vyä on myy­ty mel­kein 8 000 kap­pa­let­ta.

– Sil­lä­kin on hy­viä lau­lu­ja ja jot­kut pi­tä­vät sitä le­vyis­tä jopa pa­rem­pa­na, mut­ta luu­len­pa, et­tä levy on lii­an pop­pia van­hem­pien kuu­li­joi­den ma­kuun, sä­vel­tä­jä to­te­aa.

Vih­dis­tä Hei­no­laan tois­sa vuon­na vai­mon­sa kans­sa aset­tu­nut ju­lis­ta­ja, lau­lu­e­van­ke­lis­ta ja lau­lun­te­ki­jä Han­nu Huh­ta­la tun­ne­taan hen­gel­li­sis­tä kon­sert­ti­ko­ko­nai­suuk­sis­taan. Huh­ta­lan mu­siik­kid­raa­mat Au­tuus­lu­paus, Be­ta­ni­an Ma­ria, Em­mauk­sen tie ja Vii­ni­puu ovat kat­sot­ta­vis­sa ver­kos­sa TV7:n ar­kis­tos­sa.

Nina Åst­rö­min Avoin tai­vas -pla­ti­na­le­vy­kon­sert­ti jär­jes­te­tään 7. lo­ka­kuu­ta Van­taan Py­hän Lau­rin kir­kos­sa.

Lue lisää aiheesta