JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Hautausmaan laajennusosa vihittiin käyttöön Heinolassa

Heinolan hautausmaan laajennusosan vihkimisen toimittivat kirkkoherra Janne Hatakka, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Aimo Bondén, lääninrovasti Anna-Kaisa Rantala, piispa Seppo Häkkinen sekä kanttorit Jukka Tabell ja Ursula Auvinen. Kuva: Irja Voutila

Heinolan hautausmaan laajennusosan vihkimisen toimittivat kirkkoherra Janne Hatakka, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Aimo Bondén, lääninrovasti Anna-Kaisa Rantala, piispa Seppo Häkkinen sekä kanttorit Jukka Tabell ja Ursula Auvinen. Kuva: Irja Voutila

Irja Voutila

3.9.2021
Irja Voutila

Piis­pa Sep­po Häk­ki­nen vih­ki käyt­töön Hei­no­lan seu­ra­kun­nan Uu­den hau­taus­maan laa­jen­nu­so­san elo­kuun vii­mei­se­nä sun­nun­tai­na.

Pu­hees­saan Häk­ki­nen to­te­si, et­tä ”eri­tyi­ses­ti kris­til­li­nen hau­taus­maa on vah­va vies­ti ih­mi­sen ar­vos­ta, ih­mi­se­lä­män ly­hyy­des­tä ja kuo­le­man to­del­li­suu­des­ta, mut­ta en­nen kaik­kea kuo­le­man voit­ta­mi­ses­ta ja tu­le­vai­suu­den toi­vos­ta."

– Täs­sä on hau­taus­maan tär­kein teh­tä­vä. Hau­taus­maa on enem­män kuin ni­men­sä mu­kai­nen vai­na­jien lop­pu­si­joi­tus­paik­ka. Se ei ole vain kuol­lei­ta, vaan pi­kem­min­kin elä­viä var­ten. Se ker­too Kris­tuk­sen kir­kon toi­vos­ta ja ikui­ses­ta elä­mäs­tä.

Mo­ni­vai­hei­nen ja pit­kä pro­ses­si on saa­tu nyt pää­tök­seen, kun vii­mei­sin laa­jen­nus on otet­tu käyt­töön.

Vuon­na 1915 pe­rus­tet­tua hau­taus­maa­ta laa­jen­net­tiin nyt nel­jän­nen ker­ran. Ai­kai­sem­mat laa­jen­nuk­set oli­vat vuo­sil­ta 1938, 1952 ja 1961. Siu­naus­kap­pe­li val­mis­tui vuon­na 1956 ja muu­al­le hau­dat­tu­jen muis­te­lu­paik­ka vuon­na 2012.

Seu­ra­kun­ta­puu­tar­hu­ri Kati Met­so kiit­ti pu­hees­saan ura­kan mo­nia yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta.

Met­so ker­toi, et­tä laa­jen­nu­so­san suun­nit­te­lus­sa ja to­teu­tuk­ses­sa on py­rit­ty huo­mi­oi­maan laa­jas­ti myös ym­pä­ris­tö­a­si­at.

– Esi­mer­kik­si opas­te­ki­vet on kier­rä­tet­ty van­ho­jen hau­to­jen reu­na­ki­vis­tä ja ra­ken­ta­mi­ses­ta yli jää­nyt maa-ai­nes on hyö­dyn­net­ty pai­kan pääl­lä ra­ken­ta­mal­la sii­tä kum­pa­rei­ta kun­tan alus­tak­si.

Kun­tal­la pääl­lys­te­tyt alu­eet myös vä­hen­tä­vät nur­mi­a­lu­een mää­rää ja si­ten nur­mi­kon­leik­kauk­sen tar­vet­ta.

Va­lais­tuk­ses­sa on käy­tet­ty ener­gi­a­te­ho­kas­ta led-tek­niik­kaa ja eri jät­teil­le on omat kier­rä­ty­sas­ti­an­sa.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover