JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puolet Hollolan seurakunnan vuoden 2020 säästöistä saadaan henkilöstökuluista ja puolet hankinnoista. Kuva: Markku Lehtinen

Puolet Hollolan seurakunnan vuoden 2020 säästöistä saadaan henkilöstökuluista ja puolet hankinnoista. Kuva: Markku Lehtinen

Hollolan seurakunnan yt:t päättyivät sopuisasti, lähivuosina kiristetään vyötä kaikkiaan 250 000 eurolla

25.5.2020
Markus Luukkonen

Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­luis­sa on löy­det­ty rat­kai­su. Puo­let vuo­den 2020 sääs­töis­tä saa­daan hen­ki­lös­tö­ku­luis­ta ja puo­let han­kin­nois­ta.

Hen­ki­lö­sääs­töt koos­tu­vat pää­a­si­as­sa mää­rä­ai­kais­ten työn­te­ki­jöi­den ir­ti­sa­no­mi­sis­ta, työn uu­del­leen jär­jes­te­lyis­tä sekä hau­taus­mai­den kau­si­työn­te­ki­jöi­den työ­suh­tei­den ly­hen­tä­mi­sis­tä. Li­säk­si kak­si las­te­noh­jaa­jaa lo­mau­te­taan vii­dek­si vii­kok­si. Heil­le tar­jot­tiin mah­dol­li­suut­ta myös hau­taus­maa­työ­hön.

Han­kin­toi­hin koh­dis­tu­vat sääs­töt ovat pää­o­sin kiin­teis­tö­toi­men vas­tuul­la. Li­säk­si sääs­te­tään muun mu­as­sa vir­kis­tyk­ses­tä. Vuo­den 2020 ai­ka­na sääs­te­tään kaik­ki­aan noin 161 000 eu­roa.

Ta­lous­pääl­lik­kö Pau­la Huk­ka­sen mu­kaan neu­vot­te­lut käy­tiin hy­väs­sä hen­ges­sä. Myös Hol­lo­lan kirk­ko­neu­vos­to on hy­väk­sy­nyt neu­vot­te­lu­tu­lok­sen.

Yh­teis­työ­toi­mi­kun­nas­sa käy­ty­jen neu­vot­te­lu­jen sääs­tö­ta­voi­te oli yh­teen­sä vä­hin­tään 250 000 eu­roa, jos­ta vuo­sien 2021–2023 osuus vä­hin­tään 100 000 eu­roa.

Lä­hi­vuo­sien sääs­tö­jä pää­dyt­tiin esit­tä­mään pää­a­si­as­sa elä­köi­ty­mis­ten, vir­ko­jen ja toi­mien täyt­tä­mät­tä jät­tä­mis­ten sekä te­hok­kai­den si­jai­suus­jär­jes­te­ly­jen avul­la. Myös kiin­teis­töis­tä odo­te­taan löy­ty­vän mer­kit­tä­viä sääs­tö­jä.

Lue lisää aiheesta