JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

"Jokaiselle pyritään tarjoamaan mahdol­li­suus" – Heinolan Joulupuu-katu­näy­tel­mään etsitään tekijöitä

25.5.2020
Janne Urpunen

Hei­no­las­sa puu­ha­taan jou­luk­si yh­tei­söl­lis­tä ka­tu­näy­tel­mää. Jou­lu­puu-näy­tel­män on tar­koi­tus juh­lis­taa Suo­men jou­lu­puu­kau­pun­kia.

– En­si jou­lu­na on ku­lu­nut 10 vuot­ta sii­tä, kun Hei­no­la ju­lis­tau­tui Suo­men jou­lu­puu­kau­pun­gik­si. Ei siis jou­lu­puu­pää­kau­pun­gik­si. Puu­pää­kau­pun­gis­ta on Hei­no­las­sa pal­jon vit­sail­tu, nau­rah­taa näy­tel­män oh­jaa­ja ja tuot­ta­ja Satu Ni­pu­li.

Pro­jek­ti käyn­nis­tet­tiin vii­me jou­lu­na ke­rää­mäl­lä hei­no­la­lais­ten jou­lu­puu­ta­ri­noi­ta ja -muis­to­ja. Ta­ri­noi­den on mää­rä ins­pi­roi­da näy­tel­män kä­si­kir­joit­ta­jaa Tyt­ti Jäp­pis­tä.

– Hie­man jän­ni­tin, mitä tu­lee, kuin­ka saa­daan ta­ri­nat mät­sää­mään suun­ni­tel­tui­hin paik­koi­hin. Pal­jon tuli ta­ri­noi­ta, jot­ka ovat so­vi­tet­ta­vis­sa näy­tel­mään. 17 eri­lais­ta ta­ri­naa pys­ty­tään hyö­dyn­tä­mään, Jäp­pi­nen sa­noo.

Yh­tei­si­ä­kin kom­mel­luk­sia oli. Hei­no­la­lais­ten ylei­sin kuu­si­jut­tu on kuu­lem­ma sel­lai­nen, jos­sa per­he ha­lu­aa ja hank­kii mah­dol­li­sim­man ison kuu­sen, joka ei lo­pul­ta mah­du si­säl­le ta­loon.

Näy­tel­mää esi­te­tään Hei­no­lan kes­kus­tas­sa. Ta­pah­tu­mat läh­te­vät vyö­ry­mään to­den­nä­köi­ses­ti WPK-ta­lol­ta Ky­men­kar­ta­non­ka­dul­ta ja hui­pen­tu­vat Hei­no­lan kir­kos­sa näy­tel­tä­vään lop­pu­koh­tauk­seen.

– Meil­lä on on­nek­si näi­tä hie­no­ja, ole­mas­sa ole­via puit­tei­ta, ku­ten van­ha WPK-talo, jot­ka ovat hei­no­lai­sil­le tär­kei­tä. Näy­tel­mä tuo­daan tut­tuun ym­pä­ris­töön ih­mis­ten kes­kel­le. Siir­ty­mil­lä to­den­nä­köi­ses­ti ylei­sö­kin pää­see ha­lu­tes­saan jol­lain ta­val­la osal­lis­tu­maan esi­tyk­seen esi­mer­kik­si lau­luun yh­ty­mäl­lä, Ni­pu­li sa­noo.

Jou­lu­puu ra­ken­tuu ko­ro­na­ti­lan­ne huo­mi­oi­den. En­semb­le va­rau­tuu muun mu­as­sa sii­hen, et­tä lop­pu­koh­taus voi­daan esit­tää kir­kon ul­ko­puo­lel­la, jos kirk­koon ei ole asi­aa.

Esiin­ty­jiä ja taus­ta­te­ki­jöi­tä tuo­tan­toon ha­e­taan par­hail­laan.

– Mää­ris­tä en us­kal­la vie­lä täs­sä vai­hees­sa sa­noa, en­kä var­maa roo­lia voi lu­va­ta, mut­ta jon­kin­lai­nen mah­dol­li­suus py­ri­tään jo­kai­sel­le tar­jo­a­maan. Sii­tä­hän yh­tei­söl­li­syy­des­sä on kyse, et­tä jo­kai­nen pää­see osal­lis­tu­maan. Jos ei ha­lua esiin­tyä, tar­jol­la on töi­tä taus­tal­la, esi­mer­kik­si la­vas­tuk­ses­sa.

Jou­lu­puun en­si-il­ta on 19. jou­lu­kuu­ta. Näy­tel­mä on mää­rä esit­tää en­sim­mäi­se­nä vuon­na kah­des­ti.

– Näy­tel­mäs­tä on tar­koi­tus teh­dä vuo­tui­nen yh­tei­söl­li­nen pe­rin­ne, ja vah­vis­taa sil­lä ta­voin Hei­no­lan ase­maa jou­lu­puu­kau­pun­ki­na, Satu Ni­pu­li ker­too.

Tuo­tan­toa var­ten on pe­rus­tet­tu Hei­no­lan ka­tu­te­at­te­ri -ni­mi­nen ryh­mä, jo­hon hou­ku­tel­laan te­at­te­ri­har­ras­tuk­ses­ta in­nos­tu­nei­ta hei­no­la­lai­sia.

Han­ket­ta koor­di­noi Hei­no­lan kau­pun­ki­sy­dän. Yh­dis­tys on saa­nut ka­tu­näy­tel­män to­teut­ta­mi­seen ra­hoi­tuk­sen Päi­jän­ne Le­a­de­ril­tä, joka ja­kaa EU:n maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­ra­haa. Tuo­tan­toon osal­lis­tu­vat Hei­no­lan seu­ra­kun­ta, Hei­no­lan kau­pun­ki, Jy­rän­kö­län Set­le­ment­ti, Hei­no­lan Yrit­tä­jät, Itä-Hä­meen mat­kai­lu­yh­dis­tys, Hei­no­la-Seu­ra sekä Hei­no­lan Li­ons Clu­bit.

Ka­tu­te­at­te­ri­ryh­mään voi il­moit­tau­tua Hei­no­lan ka­tu­te­at­te­rin Fa­ce­book-si­vun lin­kis­tä tai pu­he­li­mit­se Satu Ni­pu­lil­le 040 552 2989.

Lue lisää aiheesta