JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kirja-arvio: Kolme lahte­lais­kirjaa, joilla on tiivis yhteys seura­kun­taan

Ke­sän kyn­nyk­sel­lä on il­mes­ty­nyt kol­me kir­jaa, joi­den te­ki­jät ovat lah­te­lai­sia ja joil­la on tii­vis yh­teys seu­ra­kun­taan. Kent­tä­piis­pa Pek­ka Sär­kiö kir­joit­taa va­rus­mies­vuo­sis­taan, Jari Kos­ki­nen elä­mäs­tään syö­vän kans­sa ja Lau­neen mies­ten­pii­ri ra­ken­ta­mas­taan Las­ten­kir­kos­ta.

30.6.2022
Laura Visapää

Pek­ka Sär­kiö: Kyl­män so­dan va­rus­mie­he­nä. Väy­lä­kir­jat, Tal­lin­na Raa­ma­tutrü­ki­ko­da (2022). 285 s.

Pek­ka Sär­kiö oli va­rus­mie­he­nä So­dan­ky­län Jää­kä­rip­ri­kaa­tis­sa ja pal­ve­lu­sa­jan lo­pus­sa Ha­mi­nas­sa RUK:n ja Ky­men Jää­kä­ri­pa­tal­joo­nan pa­pin si­jai­se­na. Sär­ki­ön va­rus­mie­sai­ka 1982–1983 ajoit­tuu kyl­män so­dan vuo­siin. Kir­ja pe­rus­tuu pää­o­sin kir­joit­ta­jan pal­ve­lu­sai­ka­naan te­ke­miin muis­tiin­pa­noi­hin.

Sär­kiö ku­vaa hen­ki­lö­koh­tais­ta va­rus­mie­se­lä­mään­sä ma­te­maat­ti­sel­la tark­kuu­del­la pie­net­kin yk­si­tyis­koh­dat huo­mi­oi­den. Ja se juu­ri te­kee kir­jas­ta elä­män­ma­kui­sen. Sär­ki­ön muis­tiin­pa­not ovat tuon ajan va­rus­mie­se­lä­mäs­tä tie­tä­mät­tö­mäl­le pu­lah­dus toi­seen to­del­li­suu­teen. Toi­saal­ta noi­na ai­koi­na ar­mei­jan käy­neel­le kir­ja on muis­to­jen täy­tei­nen lu­ku­ko­ke­mus ar­mei­jan slan­gei­neen. Sär­ki­ön pal­ve­lu­sai­kaan si­säl­tyi myös kes­kus­te­lu kent­tä­piis­pa Vil­jo Re­mek­sen kans­sa. Ei­pä tain­nut up­see­ri­op­pi­las Sär­kiö aa­vis­taa, et­tä hä­nes­tä tu­lee sa­man vi­ran hal­ti­ja.

Kir­ja osuu myös ny­ky­het­keen, sil­lä saat­tees­sa poh­di­taan Uk­rai­nan so­taa 2022 ja kyl­mää so­taa 40 vuot­ta sit­ten. So­ti­las­po­liit­ti­set jän­nit­teet ovat jäl­leen suu­ret ja kyl­män so­dan jäl­keen syn­ty­neet toi­veet ikui­ses­ta rau­has­ta ovat haih­tu­neet. Kir­jan vii­mei­ses­sä osi­os­sa Sär­kiö tar­kas­te­lee ase­vel­vol­li­suut­ta sekä so­ti­las­pa­pis­ton ti­lan­net­ta täl­lä het­kel­lä.

Jari Kos­ki­nen: Sy­dä­men muo­toi­nen pe­ru­na. Ota­va Oy, Keu­ruu (2022). 247 s.

Jär­ky­tys, epä­toi­vo, tus­ka, rak­kaus, viha, toi­vo ja Ju­ma­la. Ne kaik­ki ovat seu­ran­neet tii­viis­ti Jari Kos­ki­sen kan­ta­päil­lä vuo­des­ta 2017 läh­tien, kun Kos­ki­nen tuli on­nel­li­se­na, mut­ta huo­no­voin­ti­sen oloi­se­na puo­li­son­sa kans­sa hää­mat­kal­ta Pa­rii­sis­ta. Pian sel­vi­si, et­tä hän sai­ras­ti pa­ran­tu­ma­ton­ta luu­y­ti­men plas­ma­syö­pää.

Syö­pä­sai­rau­des­ta tuli kump­pa­ni, joka on vie­nyt kan­ta­so­lu­hoi­toi­hin, rank­koi­hin lää­ki­tyk­siin, di­a­lyy­siin. Vä­lil­lä on ol­lut toi­veik­kai­ta ai­ko­ja, mut­ta sit­ten syö­pä on is­ke­nyt ra­jus­ti uu­des­taan. Pit­kän työ­u­ran Jout­jär­ven seu­ra­kun­nas­sa teh­nyt ja nyt työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keel­lä ole­va Kos­ki­nen al­koi pari vuot­ta si­ten kir­joit­taa muis­tiin, mi­ten elä­mää voi elää syö­vän kans­sa.

Sai­raus oh­jaa voi­mak­kaas­ti elä­mää, kuo­le­man lä­hei­syys on ras­kas asia kan­taa. Voi­maa Kos­ki­sel­le an­ta­vat puo­li­so, lap­set per­hei­nen, ys­tä­vät sekä halu us­koa sii­hen, et­tä Ju­ma­la pi­tää hä­nes­tä huol­ta. Sai­raut­ta ja su­rua täp­lit­tä­vät ilo ja kii­tol­li­suus. Kun syö­pä an­taa ly­hyi­tä tai vä­hän pi­dem­piä tau­ko­ja, mi­ten mu­ka­vaa on is­tua puo­li­son kans­sa laa­vul­la, ja hiih­to­len­kin jäl­keen ko­kis mais­tuu niin hy­väl­tä.

”Minä odo­tan yh­tä päi­vää ker­ral­laan. Nau­tin jo­kai­ses­ta jäl­jel­lä ole­vas­ta het­kes­tä sel­lai­se­na kuin se on.”

Las­ten­kirk­ko. Ku­vat Rei­jo Sa­lo­nen, teks­tit Rei­jo ja Saa­ra Sa­lo­nen, Riit­ta Sär­kiö. Oy Nordp­rint Ab, Hel­sin­ki (2022). 64 s.

Lau­neen Las­ten­kirk­ko-kir­jaan on do­ku­men­toi­tu kir­kon vai­heet pe­rus­tus­ten te­os­ta kir­kon käyt­töön. Oi­val­li­set ku­vat ly­hyi­den teks­tien kans­sa ker­to­vat Las­ten­kir­kos­ta sekä lap­sil­le et­tä ai­kui­sil­le.

Kir­kon ovat ra­ken­ta­neet ja va­rus­ta­neet seu­ra­kun­nan mies­ten­pii­ri­läi­set mui­den tal­koo­lais­ten kans­sa.

Las­ten­kirk­ko otet­tiin käyt­töön ad­vent­ti­na 2020. Siel­lä lei­ki­tään kirk­koa ku­ten häi­tä ja kas­tei­ta, mut­ta se on myös oi­kea kirk­ko esi­mer­kik­si pie­neen ju­ma­lan­pal­ve­luk­seen.

Kir­ja on jo­tain enem­män kuin ku­vaus Lau­neen Las­ten­kir­kos­ta. Se ker­too toi­vos­ta, mi­ten lap­set, uu­det su­ku­pol­vet, vie­vät eteen­päin sa­no­maa us­kos­ta ja seu­ra­kun­nas­ta.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover