JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kirkonseutu-lehden jakelu muuttuu päiväaikaan tapahtuvaksi mainosjakeluksi. Jakelupäivä on vuoropäiväjakelussa joko keskiviikko tai torstai. Kuva: Markus Luukkonen

Kirkonseutu-lehden jakelu muuttuu päiväaikaan tapahtuvaksi mainosjakeluksi. Jakelupäivä on vuoropäiväjakelussa joko keskiviikko tai torstai. Kuva: Markus Luukkonen

Markus Luukkonen

Kirkonseutu ilmestyy jatkossa keskellä viikkoa, myös sisältöä ja ulkoasua päivitetään

14.3.2024
Markus Luukkonen

Kir­kon­seu­tu-leh­teen on lu­vas­sa huh­ti­kuus­sa jouk­ko uu­dis­tuk­sia.

Muu­tok­sis­ta nä­ky­vin lie­nee il­mes­ty­mis­päi­vän siir­ty­mi­nen kes­kel­le viik­koa. Ja­ke­lu siir­tyy päi­vä­mai­nos­ja­ke­luk­si, ja en­sim­mäi­nen nu­me­ro il­mes­tyy uu­sil­la jär­jes­te­lyil­lä pää­si­äi­sen jäl­keen 10. huh­ti­kuu­ta.

Ja­ke­lu­päi­vä on vuo­ro­päi­vä­ja­ke­lus­sa joko kes­ki­viik­ko tai tors­tai. Kir­kon­seu­tu il­mes­tyy pai­net­tu­na jat­kos­sa nel­jän vii­kon vä­lein. Kesä- ja jou­lu­tau­ot ovat hie­man pi­dem­piä.

Leh­ti pai­ne­taan huh­ti­kuus­ta al­ka­en Sa­no­ma Manu -pai­nos­sa Tam­pe­reel­la. Suo­men mo­der­neim­piin kuu­lu­vas­sa leh­ti­pai­nos­sa pai­ne­taan en­tuu­des­taan esi­mer­kik­si Aa­mu­leh­teä, Il­ta­leh­teä, Il­ta-Sa­no­mia ja Kaup­pa­leh­teä.

Ja­ke­lu kat­taa 70 700 ta­lout­ta Har­to­las­sa, Hei­no­las­sa, Hol­lo­las­sa, Kuh­moi­sis­sa, Kär­kö­läs­sä, Lah­des­sa, Sys­mäs­sä ja Pa­das­jo­el­la. Asik­ka­lan seu­ra­kun­ta jää huh­ti­kuun alus­sa pois Kir­kon­seu­tu-yh­teis­työs­tä, jo­ten Asik­ka­laan leh­teä ei enää jat­kos­sa ja­e­ta.

Ja­ke­lua kos­ke­vat huo­mau­tuk­set il­moi­te­taan jat­kos­sa suo­raan Pos­til­le soit­ta­mal­la nu­me­roon 0100 5577. Asi­a­kas­pal­ve­lu on avoin­na ma–pe klo 8–18 ja la klo 9–16 (pvm/mpm). Oi­ke­aan nu­me­roon teh­dyn ja­ke­lu­huo­mau­tuk­sen avul­la tie­to saa­daan no­pe­as­ti ja­ke­lu­toi­mi­pis­teel­le. Pos­ti pyr­kii kor­jaa­maan puut­teet mah­dol­li­sim­man no­pe­as­ti, tie­don saa­tu­aan yleen­sä seu­raa­va­na ar­ki­päi­vä­nä. Asi­a­kas­pal­ve­luun voi ol­la yh­tey­des­sä myös Oma­Pos­tin cha­tis­sa.

Kol­mas vaih­to­eh­to on käyt­tää osoit­tees­ta kir­kon­seu­tu.fi löy­ty­vää säh­köis­tä lo­ma­ket­ta.

Mi­kä­li pos­ti­luuk­ku si­jait­see mai­nos­ja­ke­lu­a­lu­een ul­ko­puo­lel­la, seu­ra­kun­nat tar­jo­a­vat täy­den­tä­vä­nä pal­ve­lu­na mah­dol­li­suut­ta saa­da leh­den pos­ti­tet­tu­na. Pal­ve­lu on ve­loi­tuk­se­ton. Edel­ly­tyk­se­nä on se, et­tei ko­ti­ta­lou­del­la ole mai­nos­kiel­toa. Nämä pos­ti­tus­pyyn­nöt jä­te­tään osoit­tee­seen lah­ti.vies­tin­ta@evl.fi. Mu­kaan lii­te­tään nimi ja pos­ti­o­soi­te.

Si­säl­löl­li­ses­ti uut­ta on muun mu­as­sa pals­ta, jos­sa tu­tus­tu­taan kir­kon työ­hön ja sen yh­teis­kun­nal­li­seen mer­ki­tyk­seen. Tätä hei­jas­te­lee myös Kir­kon­seu­dun uu­si tun­nus­lau­se, joka on "Hy­vän puo­lel­la".

Kir­kon­seu­tu-leh­des­sä on muu­tok­sis­ta huo­li­mat­ta pal­jon tut­tua. Vi­su­aa­li­nen il­me on pää­o­sin en­nal­laan. Sa­moin pit­kät hen­ki­lö­haas­tat­te­lut py­sy­vät myös vas­tai­suu­des­sa leh­den tun­nu­so­mai­se­na an­ti­na.

Myös pi­det­ty Vie­ras­ko­lum­ni-pals­ta jat­kaa, ja sil­lä aloit­taa kak­si uut­ta ko­lum­nis­tia: ih­mis­kaup­pa-asi­an­tun­ti­ja, pap­pi ja kir­jai­li­ja Pia Ren­dic sekä kes­tä­vän hy­vin­voin­nin asi­an­tun­ti­ja, pro­fes­so­ri Ar­to O. Sa­lo­nen. Pals­tal­le kir­joit­ta­vat yhä myös He­le­na Sa­lak­ka ja Mari Park­ki­nen.

Verk­ko­si­vu­ja on ke­hi­tet­ty prin­tin rin­nal­la. Osoit­tees­sa kir­kon­seu­tu.fi on huh­ti­kuus­ta al­ka­en lu­vas­sa myös uu­sia verk­ko­ve­toi­sia jut­tu­tyyp­pe­jä.

Sanoma Manun painon johtaja Matti Käki, myyntipäällikkö Johanna Lähteenmäki, hallintojohtaja Matti Ilmivalta ja päätoimittaja Markus Luukkonen uuden painosopimuksen allekirjoitustilaisuudessa. Kuva: Janne Raevuori

Sanoma Manun painon johtaja Matti Käki, myyntipäällikkö Johanna Lähteenmäki, hallintojohtaja Matti Ilmivalta ja päätoimittaja Markus Luukkonen uuden painosopimuksen allekirjoitustilaisuudessa. Kuva: Janne Raevuori

Janne Raevuori

Lue lisää aiheesta