JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lahden vanhin jugend­ki­vi­talo entistetään – Kirkkokatu 7:n rakennus siirtymässä seura­kun­nalta yrit­tä­jä­per­heen asunnoksi

Jarno Virtanen ja Janita Leutola kertovat etsineensä pitkään Lahdesta vanhaa taloa. Kirkkokatu 7:n kiinteistön ostaminen on heidän unelmansa täyttymys. Kuva: Jani Mahkonen

Jarno Virtanen ja Janita Leutola kertovat etsineensä pitkään Lahdesta vanhaa taloa. Kirkkokatu 7:n kiinteistön ostaminen on heidän unelmansa täyttymys. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

13.1.2023
Esa Arvekari

Lah­te­lai­sen yrit­tä­jä­pa­ris­kun­nan, Ja­ni­ta Leu­to­lan ja Jar­no Vir­ta­sen, pit­kä­ai­kai­nen unel­ma on käy­mäs­sä to­teen.

He odot­ta­vat, et­tä Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män heil­le myy­män Kirk­ko­ka­tu 7:n ju­gend­ta­lon kaup­pa vah­vis­tuu al­ku­vuo­des­ta.

– Et­sim­me pit­kään Lah­den seu­dul­ta van­haa ta­loa. Ra­ken­nus on unel­man täyt­ty­mys. Jos kaik­ki me­nee suun­ni­tel­lul­la ta­val­la, pää­sem­me aloit­ta­maan ra­ken­nuk­sen en­tis­tä­misp­ro­jek­tin jo maa­lis­kuun kiep­peil­lä, Leu­to­la las­kee.

 

Pa­ris­kun­ta ei ole en­si ker­taa ra­ken­nus­hank­keen edes­sä.

– Kiin­teis­tö­koh­tei­den ar­vi­oi­mi­nen ja kor­jaus­kus­tan­nus­ten las­ke­mi­nen on oleel­li­nen osa työ­tä omas­sa ra­ken­nus­liik­kees­säm­me, Vir­ta­nen sa­noo.

Ju­gend­ta­lol­la on har­vi­nai­sen suu­ri yh­tei­söl­li­nen ja his­to­ri­al­li­nen ar­vo, sil­lä sitä pi­de­tään Lah­den kes­kus­tan van­him­pa­na ki­vi­ta­lo­na.

Seu­ra­kun­nan kan­nal­ta uu­si omis­ta­ja, joka ym­mär­tää sekä ra­ken­ta­mi­sen, en­tis­tä­mi­sen et­tä kult­tuu­ri­ar­vo­jen pääl­le, on suo­tui­sa. 

Jos miet­tii ta­lon ny­ky­käyt­töä tai var­sin­kin al­ku­pe­räis­tä läh­tö­koh­taa, on ti­lan­ne me­nos­sa vain pa­rem­paan suun­taan his­to­ri­al­lis­ten ar­vo­jen kan­nal­ta. 

 

Uu­det omis­ta­jat ai­ko­vat teh­dä ra­ken­nuk­ses­ta it­sel­leen ko­din, jol­loin ra­ken­nus ei enää kulu vuok­ra­käy­tös­sä. 

Seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä os­ti koh­teen 80-lu­vul­la ar­vo­ton­tin vuok­si. Ra­ken­nus oli alun pe­rin mää­rä pur­kaa, mut­ta niin ei on­nek­si teh­ty, vaan ra­ken­nus­ta kun­nos­tet­tiin ja sil­le löy­det­tiin käyt­töä.

Se, et­tä van­haan ta­loon koh­dis­tuu sekä kau­pun­ki­ku­val­li­sia et­tä suo­je­lu­vaa­ti­muk­sia, ei pa­ris­kun­taa pe­lo­ta.

– Meil­lä ei ole tar­vet­ta teh­dä ra­ken­nuk­seen sel­lai­sia muu­tok­sia, jot­ka vä­hen­täi­si­vät sen his­to­ri­al­lis­ta ar­voa. Päin­vas­toin.

He hank­ki­vat seu­ra­kun­nal­ta tie­dot ra­ken­nuk­sen ai­em­mis­ta vai­heis­ta.

– Seu­ra­kun­nan omis­tus­vai­he on var­sin ly­hyt ta­lon koko his­to­ri­aan näh­den, jo­ten tie­to­ja löy­tyi vain ra­jal­li­ses­ti. Olem­me ot­ta­neet alus­ta­vas­ti yh­teyt­tä myös Lah­den his­to­ri­al­li­seen mu­se­oon, he ker­to­vat.

Omis­ta­jien tar­koi­tuk­se­na on suun­ni­tel­la yh­des­sä mu­se­on ja asi­an­tun­ti­jan kans­sa en­tis­tä­mis­han­ke, jos­sa ta­loa pa­lau­te­taan lä­hem­mäs al­ku­pe­räis­tä asua.

– Seu­ra­kun­ta on to­teut­ta­nut ra­ken­nuk­ses­sa 2000-lu­vun alus­sa re­mon­tin, osin en­tis­tä­mis­pe­ri­aat­tein. Sii­nä yh­tey­des­sä saa­tiin esiin muun mu­as­sa pää­rap­pu­käy­tä­väs­sä ol­leet sei­nä­ko­ris­te­maa­lauk­set, Leu­to­la ker­too.

 

Ko­hon­nut ener­gi­an hin­ta ja ki­ris­ty­neet ra­ken­ta­mis­mää­räyk­set ei­vät os­ta­jia pe­lo­ta.

Pi­kai­sim­min rat­kai­sua vaa­ti­vat läm­mi­tys-, säh­kö- ja ve­si­liit­ty­mät.

– Ra­ken­nus on sa­mas­sa kau­ko­läm­mön ja­ke­lu­ver­kos­sa kort­te­lin mui­den seu­ra­kun­ta­kiin­teis­tö­jen kans­sa. Läm­mön­vaih­din on muu­al­la ver­kos­sa, jo­ten tar­vi­taan joko oma läm­mön­vaih­din tai toi­nen läm­mön­läh­de, Vir­ta­nen miet­tii.

Ra­ken­nuk­sen läm­mön­läh­tei­nä ovat alun pe­rin toi­mi­neet kaa­ke­liu­u­nit.

– On hyvä ky­sy­mys, voi­tai­siin­ko ne joil­ta­kin osin pa­laut­taa. Se oli­si en­tis­tä­mi­sen kan­nal­ta kiin­nos­ta­va koh­de, hän sa­noo.

 

Ta­lon kun­nos­ta­mi­ses­sa saat­taa men­nä tovi. Sii­hen saak­ka per­he ai­koo asua omis­ta­mas­saan oma­ko­ti­ta­los­sa Ka­ris­tos­sa.

Kirk­ko­ka­dun kiin­teis­tös­sä on asuin­ne­li­öi­tä al­le 400. Per­heen omas­sa ta­los­sa ne­li­öi­tä on noin 300.

– Vaik­ka tun­tuu, et­tä ti­laa tu­lee li­sää, ei asia käy­tän­nös­sä juu­ri muu­tu. Vaik­ka Kirk­ko­ka­dun ta­los­sa on enem­män ne­li­öi­tä, ja­kau­tu­vat ne kol­meen ker­rok­seen ja rei­lus­ti yli kym­me­neen huo­nee­seen, jois­ta osa on var­sin pie­niä. Yh­te­näis­tä, laa­jem­paa oles­ke­lu­ti­laa on ai­ka vä­hän, pa­ris­kun­ta ar­vi­oi.

Vi­ral­li­nen kaup­pa­hin­ta Kirk­ko­ka­tu 7:n ta­los­ta on 631 000 eu­roa.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover