JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Vanhan hautausmaan kivimuurin asen­nuk­sessa ilmeni iso virhe – "Saattaa maksaa jopa miljoonan korjata tuo"

Tältä Vanhan hautausmaan muuri näytti ennen remonttia.

Tältä Vanhan hautausmaan muuri näytti ennen remonttia.

Jani Mahkonen

1.4.2023
Martti Kivinen

Lah­den Van­han hau­taus­maan ki­vi­muu­rin mil­joo­na­kor­jauk­ses­sa on il­men­nyt mer­kit­tä­vä vir­he. Lah­den kiin­teis­tö- ja hau­ta­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Si­mo­na Mul­ta­nen ker­too Kir­kon­seu­dul­le, et­tä vir­he huo­maut­tiin kor­jau­su­ra­kan kat­sel­muk­ses­sa tors­tai­na.

– Ki­ven­la­don­nas­sa on sel­väs­ti jo­tain mä­tää. Kaik­ki ki­vet ei­vät ole oi­keil­la pai­koil­laan.

Muu­rin kor­jaus on ol­lut hi­das­ta kä­si­työ­tä, sil­lä ki­vet pu­ret­tiin yk­si­tel­len ja do­ku­men­toi­tiin, jot­ta ne voi­tiin la­toa myö­hem­min sa­maan muo­toon ta­kai­sin.

Jo alus­ta saak­ka on ol­lut sel­vää, et­tei vas­taa­vaa lie­ne yri­tet­ty mis­sään muu­al­la. Työ kiin­nos­taa Mu­se­o­vi­ras­toa ja mah­dol­li­ses­ti myös ar­ke­o­lo­ge­ja.

Mul­ta­sel­la va­luu­kin jo kyl­mä hiki ot­sal­la, sil­lä Mu­se­o­vi­ras­tol­le kat­sel­muk­sen ha­vain­nois­ta ei ole vie­lä us­kal­let­tu il­moit­taa.

Par­hail­laan sel­vi­te­tään, kuin­ka laa­jas­ti ki­vien asen­nus on men­nyt pie­leen ja mitä muu­tos­työt tu­le­vat mak­sa­maan.

Tä­hän men­nes­sä jyr­kän rin­teen reu­nal­la ole­van muu­rin kor­jaus on kus­tan­ta­nut seu­ra­kun­ta­yh­ty­mäl­le kaik­ki­aan 3 mil­joo­naa eu­roa, min­kä vuok­si hau­taus­maan työn­te­ki­jät ovat jo huo­les­tu­neet, ei­vät­kö he saa­kaan heil­le lu­vat­tua uut­ta mok­ka­mas­te­ria.

Mul­ta­nen viet­ti koko per­jan­tain vas­tai­sen yön hau­taus­maan huol­to­ra­ken­nuk­ses­sa las­ki­men kans­sa. Vä­lil­lä hän kävi tas­ku­lam­pun kans­sa tut­ki­mas­sa muu­ria uu­del­leen. Tu­los oli erit­täin hä­lyt­tä­vä li­sä­kus­tan­nus­ten kan­nal­ta.

– Saat­taa mak­saa jopa mil­joo­nan kor­ja­ta tuo. Kus­tan­nuk­sia nos­taa se, et­tä vir­heel­li­set asen­nuk­set on teh­ty muu­rin ala­o­sis­sa, jo­ten kor­jaa­mi­nen tu­lee ole­maan erit­täin vai­ke­aa, Mul­ta­nen pa­rah­taa.

Mul­ta­sen mu­kaan kaik­ki ki­vet oli nu­me­roi­tu, ja niis­tä teh­tiin kun­non oh­jeis­tus, mi­hin mi­kä­kin kivi kuu­luu. Mal­lia ha­et­tiin uu­sim­pien 3D-pa­la­pe­lien oh­jeis­ta. Li­säk­si saa­tiin kon­sult­ti­a­pua hau­taus­maa­muu­rei­hin pe­reh­ty­neel­tä Kirk­ko­hal­li­tuk­sen asi­an­tun­ti­ja Ai­mo Äk­ki­jyr­käl­tä.

Alus­ta­van ar­vi­on mu­kaan epä­on­nis­tu­nut muu­rin asen­nus joh­tuu nu­me­roi­den vir­heel­li­ses­tä tul­kin­nas­ta.

– Siel­lä näyt­tää men­neen kuu­to­set ja yh­dek­si­köt osit­tain se­kai­sin. Myös seis­ko­ja on tul­kit­tu yk­kö­sik­si ja toi­sin päin, sa­noo Äk­ki­jyrk­kä, joka sai per­jan­tai­na aa­mu­yös­tä pu­he­lun Mul­ta­sel­ta.

Kir­kon­seu­tu ei ta­voit­ta­nut Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män joh­ta­via vi­ran­hal­ti­joi­ta kom­men­toi­maan asi­aa, kos­ka he kaik­ki oli­vat jo läh­te­neet pal­mu­sun­nun­tain viet­toon.

EDIT 3.4.2023: Jut­tu oli Kir­kon­seu­dun ap­ril­li­päi­vän jut­tu.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover