JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Yöky­läi­lyllä kirkko lähemmäksi Taini­on­virran seura­kun­ta­laisia – "Jo ensi hetkestä saakka oli aistit­ta­vissa upea tunnelma"

Har­to­lan yö­ta­pah­tu­ma saa­vut­ti suo­si­on, kun 60 yö­py­jää saa­pui kirk­koon.

Diakonissa Kirsi Männistö pelasi alkuillasta Yatsya Riina Salosen kanssa. Kuva: Eija Nurminen

Diakonissa Kirsi Männistö pelasi alkuillasta Yatsya Riina Salosen kanssa. Kuva: Eija Nurminen

Eija Nurminen

20.9.2021
Eija Nurminen

Har­to­lan kirk­ko oli syys­kuun kol­man­te­na vii­kon­lop­pu­na eri­koi­nen yö­ky­läi­ly­paik­ka. Kirk­ko­sa­lin lat­ti­oil­le oli si­joi­tet­tu per­jan­tain ja lau­an­tain vä­li­sek­si yök­si vie­ri vie­reen pat­jo­ja, kun Yö Kir­kos­sa -ta­pah­tu­maan osal­lis­tui run­saat 60 ih­mis­tä.

Las­ten ää­net sai­vat kuu­lua il­man kiel­to­ja. Kirk­ko näyt­ti pa­ras­taan, kun lu­vas­sa oli jän­nit­tä­vä, eri­lai­nen sekä yöl­li­sen kir­kon ää­nien sä­vyt­tä­mä ta­pah­tu­ma.

Moni osal­lis­tu­ja to­te­si kir­kos­sa yö­py­mi­sen ole­van ai­nut­ker­tai­nen ti­lai­suus, jo­hon kai­kil­la ei ole mah­dol­li­suut­ta. Muu­ta­ma­na vuon­na Suo­mes­sa on jois­sa­kin seu­ra­kun­nis­sa jär­jes­tet­ty vas­taa­via öi­tä. Har­to­las­sa osal­lis­tu­jat an­toi­vat kii­tos­ta juu­ri sii­tä, et­tä näin kirk­ko tu­lee lä­hem­mäk­si seu­ra­kun­ta­lai­sia.

Har­to­la­lai­nen Tei­ja Heik­ko­nen osal­lis­tui ta­pah­tu­maan kah­den lap­sen­sa ja hei­dän kol­men naa­pu­ri­ka­ve­rin kans­sa. Heik­ko­nen nä­kee ta­pah­tu­man ole­van ai­nut­ker­tai­nen ti­lai­suus viet­tää yö­tä kir­kos­sa. Sen hän ha­lu­si ko­kea myös it­se.

– Jo en­si het­kes­tä saak­ka oli ais­tit­ta­vis­sa upea ja rau­hal­li­nen tun­nel­ma, vaik­ka ään­tä oli­kin. Seu­ra­kun­ta tu­lee näin hy­väl­lä ta­val­la lä­hel­le ta­val­lis­ta ih­mis­tä elä­män ää­ni­neen, poh­ti Heik­ko­nen.

Teija Heikkonen tuli kirkkoon lastensa Jasminin ja Kasperin kanssa. Kuva: Eija Nurminen

Teija Heikkonen tuli kirkkoon lastensa Jasminin ja Kasperin kanssa. Kuva: Eija Nurminen

Eija Nurminen

Hä­nen lap­sen­sa, 11-vuo­ti­as Jas­min ja 7-vuo­ti­as Kas­per, odot­ti­vat il­taa ja yö­tä in­nol­la. Yh­tään ei kuu­lem­ma jän­nit­tä­nyt, ja yö­ky­läi­lyyn tot­tu­neet lap­set odot­ti­vat il­lan leik­ke­jä ka­ve­rei­den­sa kans­sa. Il­lak­si va­ra­tut her­kut muun oh­jel­man ohel­la toi­vat lä­hes ko­di­no­mai­sen tun­nel­man. Kiel­to­ja ei juu­ri ol­lut. Ai­no­as­taan alt­ta­ri­kai­teen si­sä­puo­li, soit­ti­met ja kel­lo­tor­ni kuu­lui­vat rei­lun sa­ta­vuo­ti­aan kir­kon kiel­to­lis­tal­le.

Rii­na Sa­lo­nen, 14, tuli yö­kirk­koon ka­ve­rin­sa kans­sa. Mo­nen muun osal­lis­tu­jan ta­voin hän odot­ti ki­vaa il­taa pe­lei­neen ja leik­kei­neen. Yh­des­sä­o­lo oli Rii­nal­le­kin yk­si tär­keä syy osal­lis­tua ta­pah­tu­maan.

– Kiva pe­la­ta Yat­zya. Mä olen täs­sä ekas­sa pe­lis­sä voi­tol­la. Toi­vot­ta­vas­ti il­las­ta ja yös­tä tu­lee mu­ka­vat, ai­na­kin saa­daan ol­la yh­des­sä, iloit­si Sa­lo­nen.

Yö Kir­kos­sa -ta­pah­tu­ma oli seu­ra­kun­nan las­te­noh­jaa­ja Jaa­na Ol­lo­sen idea. Jär­jes­te­lyi­hin hän sai mu­kaan­sa di­a­ko­nis­sa Kir­si Män­nis­tön. Hei­dän ta­voit­tee­naan oli teh­dä ta­pah­tu­mas­ta ni­me­no­maan seu­ra­kun­ta­lai­sil­le lä­hei­nen, mis­sä näy­tet­tiin myös on­nis­tu­van.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover