JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Artikkelit

"Aina lapsille ja lasten puolesta" – Motoristit keräsivät pokerilla rahaa vähä­va­raisten autta­mi­seksi

2 500 euron lahjoituksen keräämiseen osallistui motoristeja Päijät-Hämeen alueelta seitsemästä eri kerhosta. Kuva: Ann Rose

2 500 euron lahjoituksen keräämiseen osallistui motoristeja Päijät-Hämeen alueelta seitsemästä eri kerhosta. Kuva: Ann Rose

Ann Rose

15.9.2023
Ann Rose

Kuu­laas­sa sääs­sä odo­tel­laan, Lau­neen kir­kon park­ki­pai­kal­la. Mitä jos ka­ve­rei­ta ei löy­dy­kään? En­tä jos ke­tään ei tu­le­kaan pai­kal­le?

Pel­ko osoit­tau­tuu ai­heet­to­mak­si. Pi­hal­le kaar­ta­vis­ta moot­to­ri­pyö­ris­tä läh­te­vä muh­kea, jy­ri­se­vä kumu ja pau­hu tun­tu­vat sy­dä­na­las­sa as­ti. Mo­to­ris­tit ovat saa­pu­neet.

Toi­nen tois­taan ko­me­am­pien pyö­rien ja nah­ka­tak­kis­ten kus­kien jouk­ko aset­tau­tuu kir­kon park­ki­pai­kal­le.

Moot­to­rit sam­mu­te­taan ja ky­pä­rät rii­su­taan. Mie­hiä, nai­sia ja yk­si koi­ra­kin on mu­ka­na. Ol­laan ih­mis­ten ää­rel­lä.

Po­ruk­ka koos­tuu seit­se­män eri moot­to­ri­pyö­rä­ker­hon jä­se­nis­tä. Tänä kau­nii­na syys­päi­vä­nä pop­poo on tul­lut pai­kal­le hy­vän asi­al­la.

Riku Suokas vastaanotti motoristien lahjoittamat ruokalahjakortit Marko Niemeltä. Kuva: Ann Rose

Riku Suokas vastaanotti motoristien lahjoittamat ruokalahjakortit Marko Niemeltä. Kuva: Ann Rose

Ann Rose

Päi­jät-Hä­meen ker­ho­jen jä­se­net ovat osal­lis­tu­neet Po­ker Run -ni­mi­seen ta­pah­tu­maan, jos­sa ajel­laan moot­to­ri­pyö­ril­lä ras­teil­le et­si­mään pe­li­kort­te­ja. Par­haan po­ke­ri­kä­den saa­nut pal­ki­taan.

Reit­ti on ol­lut 150-200 ki­lo­met­riä, ja ajo­len­kin kier­tä­mi­nen kes­ti ne­li­sen tun­tia.

Pal­kin­not saa­tiin pai­kal­li­sil­ta yri­tyk­sil­tä. Il­moit­tau­tu­mis- ja osal­lis­tu­mis­mak­sut sen si­jaan oh­ja­taan nyt di­a­ko­ni­a­työn kaut­ta vä­hä­va­rai­sil­le lap­si­per­heil­le. Yk­sit­täi­siä lah­joi­tuk­si­a­kin on ra­ha­pot­tiin li­sät­ty. Koos­sa on 2 500 eu­roa, jot­ka on vaih­det­tu sa­dan eu­ron ruo­ka­lah­ja­kort­tei­hin.

Seu­ra­kun­ta­yh­ty­män di­a­ko­ni­a­työ va­lit­see lah­ja­kort­tien saa­jat.

– Lap­si­per­he­köy­hyys on li­sään­ty­nyt. Ruo­ka-avul­le on tar­vet­ta. Se on ihan fak­ta, sa­noo di­a­ko­ni­an ja sai­raa­la­sie­lun­hoi­don joh­ta­ja Riku Suo­kas.

Hän on nä­ky­väs­ti mie­lis­sään tun­tu­vas­ta lah­joi­tuk­ses­ta.

– It­se­kin moot­to­ri­pyö­räi­li­jä­nä pi­dän tätä hy­vä­nä aut­ta­mis­ta­pa­na, tuu­mii puo­les­taan Lau­neen kirk­ko­her­ra Heik­ki Pel­ko­nen.

Mo­lem­mat sil­mäi­le­vät me­no­pe­le­jä hy­väk­sy­väs­ti.

Poker Run -lahjoitukseen osallistuivat seuraavat kerhot: Bay City Bikers, Custom Bikes Finland, Jim Dandy MC, Sabre MC, Ärjy MC, Kanava MC sekä Others MC Sisters. Kuva: Ann Rose

Poker Run -lahjoitukseen osallistuivat seuraavat kerhot: Bay City Bikers, Custom Bikes Finland, Jim Dandy MC, Sabre MC, Ärjy MC, Kanava MC sekä Others MC Sisters. Kuva: Ann Rose

Ann Rose

 

Mo­to­ris­tien pu­he­mie­he­nä toi­mi­va Mar­ko Nie­mi Bay City Bi­ker­sis­ta sa­noo, et­tä Lah­den seu­dun Po­ker Run -ta­pah­tu­maan ovat ol­leet ter­ve­tul­lei­ta kaik­ki mo­to­ris­tit. Il­man osal­lis­tu­jia ei hy­vän­te­ke­väi­syys­pot­tia saa­tai­si ai­kaan.

Ta­pah­tu­ma jär­jes­tet­tiin tänä syk­sy­nä seit­se­mät­tä ker­taa. Po­ker Run -lah­joi­tuk­seen osal­lis­tui­vat seu­raa­vat ker­hot: Bay City Bi­kers, Cus­tom Bi­kes Fin­land, Jim Dan­dy MC, Sab­re MC, Är­jy MC, Ka­na­va MC sekä Ot­hers MC Sis­ters.

– Teem­me tätä ai­na lap­sil­le ja las­ten puo­les­ta, Nie­mi pai­not­taa.

– Joka syk­sy vas­taa­viin ta­pah­tu­miin osal­lis­tuu kaik­ki­aan tu­han­sia moot­to­ri­pyö­räi­li­jöi­tä ym­pä­ri Suo­men, Tomi Keto-To­koi li­sää ja ker­too, et­tä moni kool­la ole­vis­ta mo­to­ris­teis­ta on mu­ka­na myös Mo­to­ris­tit kou­lu­kiu­saa­mis­ta vas­taan -yh­dis­tyk­sen toi­min­nas­sa.

– Kou­luil­la kier­tä­vien mo­to­ris­tien vie­rai­luil­le on ky­syn­tää. En­si vuo­dek­si on tul­lut jo yli 50 pyyn­töä, ei­kä kai­kil­la kou­luil­la eh­di­tä edes käy­dä, hän sa­noo.

 

Jos joku täs­tä leh­ti­ju­tus­ta in­noit­tu­nee­na ha­lu­aa teh­dä lah­joi­tuk­sen di­a­ko­ni­a­työl­le ja vä­hä­va­rai­sil­le, Riku Suok­kaa­seen voi ot­taa yh­teyt­tä.

Vaik­ka di­a­ko­ni­a­työl­lä on tiet­ty mää­rä ra­haa myön­net­tä­väk­si avus­tuk­siin, ovat lah­joi­tuk­set mer­kit­tä­vä osa koko avus­tus­ta, eli kaik­ki li­sä­a­pu on läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­lut­ta.

Suo­kas ker­too, et­tä Lah­den seu­dun di­a­ko­ni­a­työ saa toi­min­taan­sa var­ten sa­tun­nai­ses­ti tes­ta­ment­ti­lah­joi­tuk­sia. Eri lah­te­lai­syh­dis­tyk­set lah­joit­ta­vat var­sin­kin jou­lu­nai­kaan ra­haa tai lah­ja­kort­te­ja ja­et­ta­vik­si.

– Ajat­te­len, et­tä lah­joit­ta­jat pi­tä­vät mei­tä luo­tet­ta­va­na ka­na­va­na lah­joi­tuk­sil­le. Sik­si he lah­joit­ta­vat meil­le, Suo­kas sa­noo.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover