JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Seurakunnan laste­noh­jaaja Elsa Nurminen vaikuttaa myös hyvin­voin­ti­val­men­ta­jana – "Hyvinvointi kannattaa juurruttaa osaksi omaa arkea"

Hy­vin­voin­nin avai­mia voi löy­tää lä­hel­tä: niin omal­ta lau­ta­sel­ta, ko­ti­soh­val­ta kuin lä­hi­luon­nos­ta, ra­vin­to­val­men­ta­ja El­sa Nur­mi­nen kan­nus­taa. Muu­tos syn­tyy pie­nin as­ke­lin.

18.8.2022
Anna Vuorinen

Elsa Nur­mi­sen ten­na­rit kul­ke­vat ke­vy­es­ti Lin­nais­ten­suon luon­non­suo­je­lu­a­lu­een pit­kos­puil­la lop­pu­ke­sän läm­pi­mä­nä päi­vä­nä. Toi­se­na työ­nään hy­vin­voin­ti­val­men­ta­ja­y­rit­tä­jä­nä työs­ken­te­le­vä Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­nan las­te­noh­jaa­ja on yh­tä pal­jon syk­sy- kuin tal­vi-, ke­vät- ja ke­säih­mi­nen. Luon­to an­taa hä­nel­le voi­maa kaik­ki­na vuo­de­nai­koi­na.

Met­sä­ret­kil­lä El­sa Nur­mi­sen ka­ve­ri­na on usein es­pan­jan­ve­si­koi­ra Lili – ener­gi­nen kar­va­tur­ri, joka on ai­na val­mii­na lenk­ki­seu­rak­si. Koi­ra­ka­ve­rin li­säk­si Nur­mi­sen per­hee­seen kuu­luu avo­mies sekä kak­si kou­lui­käis­tä ty­tär­tä.

– Suo­sik­ki­har­ras­tuk­se­ni on kun­to­sa­li­har­joit­te­lu. Sii­nä kieh­too it­sen­sä haas­ta­mi­nen ja ylit­tä­mi­nen, ja sii­tä tu­lee ko­ko­nais­val­tai­ses­ti hyvä olo.

Nur­mi­nen ker­too tree­naa­van­sa isoil­la pai­noil­la, li­has­mas­saa kas­vat­taak­seen. Hän kiit­te­lee Lah­den lii­kun­ta­mah­dol­li­suuk­sia ja to­te­aa, et­tei liik­ku­mi­sen kyl­lä mis­sään päin Suo­mea voi sa­noa tys­sää­vän puit­tei­siin.

– Luon­non tar­jo­a­mia mah­dol­li­suuk­sia pys­tyy hyö­dyn­tä­mään vaik­ka kuin­ka pal­jon. Se on ihan mie­li­ku­vi­tuk­ses­ta kiin­ni.

Asi­ak­kai­ta koh­ti pa­rem­paa hy­vin­voin­tia val­men­ta­es­saan El­sa Nur­mi­nen ha­lu­aa ol­la in­nos­ta­va ja ren­to: ter­veyt­tä ja hy­vää oloa ei syn­ny suo­rit­ta­mal­la tai stres­saa­mal­la vaan pie­niä oi­ke­an­suun­tai­sia va­lin­to­ja te­ke­mäl­lä.

Nur­mi­sen hy­vin­voin­tia kos­ke­vas­sa pu­hees­sa tois­tuu myös sana jous­ta­vuus.

– Usein on hyvä läh­teä liik­ku­maan, mut­ta jos­kus on hyvä myös jää­dä soh­val­le. Se, et­tä saa ja pys­tyy huo­leh­ti­maan it­ses­tään, on iloi­nen asia.

El­sa Nur­mi­nen ker­too, et­tä hy­vin­voin­ti­val­men­ta­ja­na hän aut­taa ih­mi­siä eri­tyi­ses­ti ra­vit­se­muk­seen liit­ty­vis­sä on­gel­mis­sa. Li­sen­soi­duk­si ra­vin­to­val­men­ta­jak­si Nur­mi­nen in­nos­tui kou­lut­tau­tu­maan, kun hän ha­lu­si li­sää op­pia El­sa­lin­ne­an-hy­vin­voin­tib­lo­gi­aan var­ten. Suu­ri osa hä­nen asi­ak­kais­taan on elä­män­ta­paan­sa muu­tos­ta ha­ke­via ih­mi­siä. Ylei­siä ta­voit­tei­ta asi­ak­kail­la ovat esi­mer­kik­si ter­vey­den edis­tä­mi­nen, pai­non­hal­lin­ta ja tree­ni­ta­voit­tei­ta tu­ke­van ruo­ka­va­li­on löy­tä­mi­nen.

El­sa Nur­mi­nen ker­too, et­tä ta­val­li­sin on­gel­ma syö­mi­ses­sä – joka on on­nek­si myös usein mel­ko hel­pos­ti kor­jat­ta­vis­sa – on epä­sään­nöl­li­nen ruo­ka­ryt­mi. Kun se saa­daan kun­toon, muut­kin syö­mi­seen liit­ty­vät on­gel­mat usein kor­jaan­tu­vat. Myös se, et­tä syö lii­an vä­hän, on yl­lät­tä­vän yleis­tä.

 

El­sa Nur­mis­ta voi luon­neh­tia yh­del­lä sa­nal­la pir­te­äk­si. Hymy on hä­nel­lä her­käs­sä, ja pu­he­ta­pa on juu­ri niin iloi­nen kuin pi­tää­kin ol­la ih­mi­sel­lä, jon­ka teh­tä­vä on in­nos­taa mui­ta.

Nur­mi­nen ker­too ol­leen­sa lap­ses­ta as­ti hel­pos­ti in­nos­tu­va, pie­nis­tä asi­ois­ta ilah­tu­va ja pää­mää­rä­tie­toi­nen.

– Sel­lai­nen oman elä­mä­ni Pep­pi Pit­kä­tos­su, El­sa hy­myi­lee.

Nuo­re­na hän har­ras­ti esi­mer­kik­si rat­sas­tus­ta, ju­doa ja las­ket­te­lua. Kun­to­sa­li­har­joit­te­lu löy­tyi tei­ni-iäs­sä. Yh­te­nä har­ras­tuk­se­na Nur­mi­sel­la on va­lo­ku­vaus, eri­tyi­ses­ti hen­ki­lö­ku­vaus.

Ak­tii­vi­sen ja ruuh­ka­vuo­sia elä­vän reip­pai­li­jan tu­lee muis­taa, et­tä myös te­ke­mis­ten ra­jaa­mi­nen on osa hy­vin­voin­nis­ta huo­leh­ti­mis­ta. Nur­mi­nen poh­tii, et­tä ny­kyih­mi­sel­le ra­jo­jen ve­tä­mi­nen on it­se asi­as­sa mel­kein­pä tär­ke­äm­pi tai­to kuin pa­tis­taa it­se­ään ak­ti­voi­tu­maan.

– Hy­vät­kin ju­tut uu­vut­ta­vat, jos nii­tä on lii­kaa, El­sa Nur­mi­nen tii­vis­tää.

– On tär­ke­ää ope­tel­la kuun­te­le­maan it­se­ään ja omaa ke­ho­aan ja tun­nis­taa mer­kit, kun kuor­mi­tus­ta on lii­kaa. Kun huo­maan al­ka­va­ni pais­koa ovia, me­nen vaik­ka­pa ulos hei­lut­te­le­maan kah­va­kuu­lia. Omaan hy­vin­voin­tiin pa­nos­ta­mi­nen ei tar­koi­ta sitä, et­tä pi­tää läh­teä joo­ga­ret­riit­tiin Ba­lil­le smoot­hie­i­ta juo­maan.

Tär­kein­tä ovat ar­ki­set va­lin­nat ja ta­vat. El­sa Nur­mi­nen al­le­kir­joit­taa aja­tuk­sen, et­tä on oleel­li­sem­paa pi­tää kiin­ni ter­veel­li­sis­tä va­lin­nois­ta maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin tai 11 kuu­kaut­ta vuo­des­sa kuin vii­kon­lop­pui­sin tai ke­sä­lo­mal­la.

– Esi­mer­kik­si ajoit­tai­nen her­kut­te­le­mi­nen on OK. Kaik­kea voi syö­dä koh­tuu­del­la, kun se ti­lan­tee­seen so­pii. Hal­lit­tu her­kut­te­le­mi­nen on eri asia kuin se, et­tä syö herk­ku­ja hol­tit­to­mas­ti suu­ria mää­riä. Herk­ku­jen syö­mi­seen vain herk­ku­jen syö­mi­sen ilos­ta löy­tyy yleen­sä ai­na jo­kin kor­jat­ta­vis­sa ole­va syy, ku­ten tun­tei­den kä­sit­te­le­mi­sen vai­keu­det tai se, et­tä saa ruo­as­ta lii­an niu­kas­ti ener­gi­aa, ra­vin­to­val­men­ta­ja ker­too.

Me­dia vi­li­see eri­lai­sia ruo­ka­va­li­o­vaih­to­eh­to­ja. Jos­kus niil­lä lu­va­taan ole­van suo­ras­taan ih­mei­tä te­ke­viä vai­ku­tuk­sia, kun­han die­et­tiä vain nou­dat­taa pil­kun­tar­kas­ti. Ih­me­die­e­tit saa­vat El­sa Nur­mi­sen pu­dis­te­le­maan pää­tään. Sa­man saa ai­kaan kä­si­tys, et­tä ih­mi­sen kan­nat­tai­si syö­dä vain yl­ti­ö­ter­veel­li­siä su­per­ruo­kia ja jopa pun­ni­ta ruo­kan­sa. Yli­kont­rol­loi­va suh­tau­tu­mi­nen ruo­kaan on or­to­rek­si­an oi­re. Kyse on syö­mis­häi­ri­ös­tä, pak­ko­miel­tees­tä syö­dä ai­na ter­veel­li­ses­ti.

Ra­vin­to­val­men­ta­ja us­koo ja no­jaa työs­sään nii­hin hy­vän syö­mi­sen pe­rus­pe­ri­aat­tei­siin, jois­ta me kaik­ki olem­me kuul­leet lap­ses­ta as­ti.

– Vi­ral­li­set ra­vin­to­suo­si­tuk­set ovat yhä ter­veel­li­sen ruo­ka­va­li­on pe­rus­ta, ja suu­rin osa asi­an­tun­ti­jois­ta al­le­kir­joit­taa ne edel­leen. Hy­vän syö­mi­sen ei tar­vit­se ol­la vai­ke­aa kik­kai­lua.

Siis run­saas­ti kas­vik­sia, mar­jo­ja ja he­del­miä. Täys­jy­vä­vil­jaa ja hy­viä ras­vo­ja. Mai­to­tuot­teet vä­hä­ras­vai­si­na ja niu­kas­ti so­ke­ria, ko­vaa ras­vaa ja kei­no­te­koi­sia ai­nei­ta. Lau­tas­mal­li. Jon­kun mie­les­tä eh­kä tyl­sää, mut­ta näil­lä opeil­la pöt­kii jo pit­käl­le omas­ta ra­vit­se­muk­ses­ta huo­leh­ti­mi­sen po­lul­la.

El­sa Nur­mi­nen syö it­se ene­ne­väs­sä mää­rin ve­gaa­ni­ses­ti. Ra­vin­to­las­sa hä­nel­le mais­tuu thai­maa­lai­nen ruo­ka.

– Sii­nä käy­te­tään iha­nas­ti maus­tei­ta ja mo­ni­puo­li­ses­ti kas­vik­sia.

Ko­ti­keit­ti­ös­sä Nur­mi­sen lem­pi­raa­ka-ai­ne on par­sa­kaa­li.

– Vä­hän sit­ruu­naa ja suo­laa ja uu­niin, niin herk­ku on sil­lä val­mis.

Vaik­ka hy­väs­tä ra­vit­se­muk­ses­ta voi­daan teh­dä yleis­pä­te­viä laa­jo­ja lin­jauk­sia, kul­le­kin so­pi­vin ruo­ka­va­lio ja -ryt­mi ovat yk­si­löl­li­siä. Omaa ke­hoa saa ja pi­tää kuun­nel­la niin ruo­ka­pöy­däs­sä kuin lenk­ki­po­lul­la. Pei­li­ku­va ja mie­li­a­la ker­to­vat jo pal­jon sii­tä, mi­ten ruu­mis voi.

Kun löy­tää it­sel­leen mie­lek­käim­män ja toi­mi­van ta­van vaa­lia omaa hy­vin­voin­ti­aan, se kan­nat­taa juur­rut­taa osak­si omaa ar­kea. Jous­toa pi­tää sil­ti myös El­sa Nur­mi­sen mie­les­tä löy­tyä.

– Kiel­let­ty­jä ruo­kia ei mi­nun mie­les­tä­ni ole, vaik­ka sel­lai­sik­si esi­te­tään jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa mitä mil­loin­kin. Ai­na ei myös­kään tar­vit­se syö­dä 100-pro­sent­ti­ses­ti oi­kein. Jos syö 80-pro­sent­ti­ses­ti hy­vin, 20-pro­sent­ti­ses­ti voi syö­dä fii­lik­sen mu­kaan. Luo­ta omiin vais­toi­hi­si, Nur­mi­nen lin­jaa.

Käsi kä­des­sä hy­vän ra­vit­se­muk­sen ja lii­kun­nan kans­sa El­sa Nur­mi­sen hy­vin­voin­ti­re­sep­tis­sä kul­kee hen­ki­ses­tä jak­sa­mi­ses­ta huo­leh­ti­mi­nen ja hy­väk­sy­vä suh­tau­tu­mi­nen omaan ke­hoon ja mie­leen.

Ko­ro­na-ai­ka, niin ras­kas­ta kuin se mo­nin ta­voin on­kin ol­lut ja haas­ta­nut koko yh­teis­kun­tam­me, on tuo­nut mu­ka­naan myös hy­viä asi­oi­ta, ku­ten lä­hi­lii­kun­ta­mah­dol­li­suuk­sien hyö­dyn­tä­mi­sen uu­sil­la ta­voil­la ja elä­män­ryt­min hi­das­tu­mi­sen ai­na­kin het­kek­si.

Eh­kä olem­me myös al­ka­neet ar­vos­taa ai­em­paa enem­män pie­niä, ai­em­min mel­kein huo­maa­mat­to­mia, hy­viä asi­oi­ta.

Hyvä ar­ki on El­sa Nur­mi­ses­ta sitä, et­tä elää omien ar­vo­jen­sa mu­kaan ja ko­kee voi­van­sa vai­kut­taa elä­mään­sä omien va­lin­to­jen­sa kaut­ta.

– Mi­nul­le hy­vän ar­jen het­ki on vaik­ka­pa sel­lai­nen, kun olen syy­sil­ta­na tul­lut met­sä­len­kil­tä koi­ran kans­sa ja jut­te­len las­ten kans­sa soh­val­la.

Hie­man yl­lät­tä­en Nur­mi­nen nos­taa soh­van – tai vaik­ka­pa tuo­lin ruo­ka­pöy­dän ää­res­sä – myös oleel­li­sek­si te­ki­jäk­si elä­män­muu­tok­sen to­teut­ta­mi­ses­sa. On ni­mit­täin niin, et­tä muu­tok­set al­ka­vat ai­na pään si­säl­tä ja vaa­ti­vat tie­toi­sen pää­tök­sen sekä suun­nit­te­lua. On hyvä is­tua en­sin alas ja jopa kir­ja­ta aja­tuk­sen­sa, pää­tök­sen­sä ja ta­voit­teen­sa ylös.

– Jos on vaik­ka­pa kym­me­nen vuot­ta elä­nyt epä­sään­nöl­lis­tä elä­mää, on pit­kä­ai­kai­nen pro­ses­si saa­da ai­kaan py­sy­viä muu­tok­sia. En­sim­mäi­se­nä oli­si­kin tär­ke­ää miet­tiä omat mo­ti­vaa­ti­o­te­ki­jät ja ta­voit­teet re­hel­li­ses­ti sy­dä­mes­tä as­ti. Liik­keel­le kan­nat­taa läh­teä ihan pie­nin as­ke­lin ja muis­taa se, et­tä tär­ke­äm­pää, kuin saa­da kaik­ki no­pe­as­ti kun­toon, on kul­kea päät­tä­väi­ses­ti, mut­ta so­pi­van pie­nin muu­tok­sin oi­ke­aan suun­taan.

Omia as­ke­li­aan miet­ties­sä kan­nat­taa poh­tia sitä, mil­lai­ses­ta muu­tok­ses­ta in­nos­tuu niin, et­tä pys­tyy pi­tä­mään sitä yl­lä lop­pu­e­lä­män.

– Pie­nil­lä asi­oil­la voi ol­la suu­ret vai­ku­tuk­set, kun nii­tä te­kee sään­nöl­li­ses­ti ja pal­jon. Jo­kai­sel­la on mah­dol­li­suus vai­kut­taa omaan elä­mään­sä ja teh­dä hy­viä va­lin­to­ja, El­sa Nur­mi­nen kan­nus­taa.

El­sa Nur­mi­sen vin­kit hy­vän olon syk­syyn

1 Syk­syi­nen luon­to kut­suu liik­ku­maan mo­ni­puo­li­ses­ti: met­sä­po­luil­le sa­moi­le­maan, mar­ja­pus­kiin ke­rää­mään luon­non an­ti­mia ja haas­ta­maan it­sen­sä uin­ti­kau­den jat­ka­mi­seen luon­non­ve­sis­sä.

2 Syk­syn vä­rik­kääs­tä sa­to­kau­des­ta saa ins­pi­raa­ti­o­ta ruo­an­lait­toon. Ko­kei­le vaik­ka­pa oheis­ta smoot­hie­kul­hoa!

3 Syk­syl­lä on hyvä pyr­kiä säi­lyt­tä­mään jo­kin ke­säl­lä aloi­tet­tu hyvä ru­tii­ni, oli se sit­ten aa­mu-uin­ti tai run­sas kas­vis­ten syö­mi­nen.

4 Kun il­lat al­ka­vat pi­men­tyä, koit­taa luon­tai­nen het­ki rau­hoit­tua ja le­vä­tä. Nyt saa kä­per­tyä lu­van kans­sa soh­van­nurk­kaan!

5 Jos syk­sy ah­dis­taa ja ma­sen­taa, kan­nat­taa pyr­kiä löy­tä­mään pie­nim­mis­tä­kin hy­vis­tä asi­ois­ta va­lon­pil­kah­duk­sia ar­jen kes­kel­le.

Syk­syi­nen smoot­hie­kul­ho (2 an­nos­ta)

2 dl jäi­siä puo­lu­koi­ta1 dl jäi­siä man­si­koi­tapuo­li­kas Wa­ki­ki-me­lo­ni1 dl ome­na­me­hua1 dl kau­ra­hiu­ta­lei­ta

Se­koi­ta kaik­ki ai­nek­set blen­de­ris­sä ja kaa­da smoot­hie la­sei­hin tai kul­hoi­hin. Ko­ris­te­le he­del­mil­lä, mar­joil­la ja päh­ki­nöil­lä. Nau­ti kyl­mä­nä!