JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Sana sinulle: Laskeu­tu­minen paastoon

31.1.2024
Tuomas Taipale

Hel­mi­kuus­sa las­keu­dum­me kir­kol­li­sis­sa tee­mois­sa jou­lun ajas­ta paas­ton ai­kaan. Kul­jem­me jou­lus­ta koh­ti pää­si­äis­tä, syn­ty­män ajas­ta kuo­le­maa ja ylös­nou­se­mus­ta koh­ti. Kynt­ti­län­päi­vä muis­tut­taa mei­tä Jee­suk­ses­ta maa­il­man va­lo­na, jon­ka myös Si­me­on sai näh­dä.

Las­ki­ais­sun­nun­tai­na las­keu­dum­me paas­toon, muis­te­le­maan, kuin­ka ju­ma­lal­li­nen rak­kaus voit­taa an­ta­es­saan it­sen­sä alt­tiik­si ai­na kuo­le­maan as­ti. Muis­te­lem­me myös Jee­sus­ta kiu­saus­ten voit­ta­ja­na.

Kiu­saa­ja ei jätä rau­haan ke­tään ny­ky­päi­vä­nä­kään, mut­ta apum­me kiu­saus­ten­kin kes­kel­lä on Jee­sus. Vii­mei­se­nä hel­mi­kuun sun­nun­tai­na tee­ma­na on ru­kous ja us­ko. Kir­kol­li­set teks­tit ker­to­vat, kuin­ka Jee­sus pa­ran­si sai­rai­ta ja an­toi syn­te­jä an­teek­si.

Paas­to­a­mi­nen ter­vey­del­li­sis­tä syis­tä on kas­vus­sa, vaik­ka lää­ke­tie­teel­li­siä hyö­ty­jä ja hait­to­ja on tut­kit­tu ver­rat­tain vä­hän. Paas­ton sa­no­taan vä­hen­tä­vän ke­hon tu­leh­dus­re­ak­ti­o­ta ja puh­dis­ta­van kuo­na-ai­nei­ta.

Se voi lie­vit­tää mo­nis­ta sai­rauk­sis­ta ai­heu­tu­via oi­rei­ta. Paas­to­a­jis­ta yli 90 pro­sent­tia on ko­ke­nut fyy­si­sen ja hen­ki­sen hy­vin­voin­tin­sa tul­leen pa­rem­mak­si paas­ton ai­ka­na kuin en­nen sitä.

Raa­mat­tu ja Jee­sus ei edel­ly­tä paas­toa. Paas­to­a­mal­la ei­kä mil­lään muul­la­kaan ih­mis­työl­lä voi an­sai­ta tai­vas­paik­kaa.

Kui­ten­kin Raa­mat­tu ker­too, kuin­ka Jo­han­nes ope­tus­lap­si­neen sekä myös Jee­sus paas­to­si muun mu­as­sa men­nes­sään kiu­sat­ta­vak­si au­ti­o­maa­han. Tuo Jee­suk­sen paas­to toi­mi esi­ku­va­na kris­til­li­sel­le paas­ton ajal­le, joka ke­hit­tyi noin 300-lu­vul­la jKr. edel­tä­mään pää­si­äis­tä.

Eri kris­til­li­sis­sä kirk­ko­kun­nis­sa on eri­lai­sia paas­tot­ra­di­ti­oi­ta, mut­ta lu­te­ri­lai­ses­sa pe­rin­tees­sä ul­ko­nai­sel­la, fyy­si­sel­lä paas­tol­la ei ole niin suur­ta mer­ki­tys­tä. Ju­ma­lan ar­mo on täy­del­li­nen il­man ul­ko­nai­sia te­ko­ja.

Paas­to on enem­pi si­säis­tä pi­dät­täy­ty­mis­tä, hil­jen­ty­mis­tä, ru­kous­ta ja oma­koh­tais­ten syn­tien ka­tu­mis­ta, sy­ven­ty­mis­tä Ju­ma­lan rak­kau­den uh­ri­tien sa­no­maan. Ka­tu­mus joh­taa syn­tien tun­nus­ta­mi­seen, ja rip­pi-isän ju­lis­ta­mal­la so­vin­to­saar­nal­la Jee­suk­sen ni­mes­sä ja ve­res­sä on voi­ma teh­dä teh­ty te­ke­mät­tö­mäk­si ja pa­laut­taa ek­sy­nyt kul­ki­ja ta­kai­sin Ju­ma­la-yh­tey­teen, tiel­le koh­ti ylös­nou­se­mus­ta ja tai­vas­ta.

Näin evan­ke­liu­mi saa hoi­taa ja puh­dis­taa sie­lu­jam­me.

Kir­joit­ta­ja on Kuh­mois­ten kap­pe­li­seu­ra­kun­nan kap­pa­lai­nen.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover