JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kirja­myy­mä­lästä seura­kun­ta­ko­diksi – Suomen kauneimman kirjakaupan tarina jatkuu uusissa merkeissä

Hirsirakennus erottuu katukuvassa. Sysmän kirjakauppaa kutsuttiin takavuosina Suomen kauneimmaksi kirjakaupaksi. Kuva: Markus Luukkonen

Hirsirakennus erottuu katukuvassa. Sysmän kirjakauppaa kutsuttiin takavuosina Suomen kauneimmaksi kirjakaupaksi. Kuva: Markus Luukkonen

Markus Luukkonen

12.6.2024
Markus Luukkonen

Sys­män kir­ja­kaup­paa kut­sut­tiin ta­ka­vuo­si­na Suo­men kau­neim­mak­si kir­ja­kau­pak­si. Kir­kon­ky­län ka­tu­ku­vas­ta erot­tu­van hir­si­ra­ken­nuk­sen ta­ri­na jat­kuu nyt uu­sis­sa mer­keis­sä, kun Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­ta päät­ti sol­mia omis­ta­ja Heik­ki Ok­sa­sen kans­sa vii­si­vuo­ti­sen vuok­ra­so­pi­muk­sen.

Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­nan ta­lous­pääl­lik­kö Tar­ja Uus­ta­lo oli iloi­nen ja huo­jen­tu­nut kirk­ko­neu­vos­ton pää­tök­sen jäl­keen. Kir­ja­kau­pan kiin­teis­tö on paik­ka­kun­ta­lai­sil­le tut­tu, ja siel­lä on jär­jes­tet­ty tä­hän­kin as­ti esi­mer­kik­si muis­to­ti­lai­suuk­sia.

– Tila on vie­hät­tä­vä ja ko­di­kas. Ola­vin toi­min­ta­kes­kuk­ses­ta pääs­tään nyt maan ta­sal­le. Sys­mä­läi­sil­lä on jat­kos­sa es­tee­tön pää­sy ala­ker­taan esi­mer­kik­si kirk­ko­her­ran­vi­ras­toon ja di­a­ko­ni­a­vas­taa­no­tol­le.

Toi­mis­to­ti­lat tu­le­vat pää­a­si­as­sa ylä­ker­taan.

– Ylös saa­daan nel­jäs­tä vii­teen työ­pis­tet­tä ja tar­vit­ta­es­sa myös pie­ni ko­kous­ti­la, Uus­ta­lo suun­nit­te­lee.

Jos­ta­kin jou­du­taan myös tin­ki­mään.

– Ihan niin hie­noa keit­ti­ö­tä ei saa­da kuin ny­kyi­sin Ola­vin toi­min­ta­kes­kuk­ses­sa.

Ala­ker­ran ti­la­vaan tu­paan so­pii Tar­ja Uus­ta­lon las­ku­jen mu­kaan 30–50 is­tu­ma­paik­kaa. Se riit­tää lä­hes kaik­keen ko­ko­a­vaan viik­ko­toi­min­taan.

– Toki meil­lä on tar­vet­ta isol­le ti­lal­le muu­ta­man ker­ran vuo­des­sa. Ja jos muis­to­ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­jil­lä on isom­pia suun­ni­tel­mia, sit­ten on mah­dol­li­suus käyt­tää myös Ola­vin toi­min­ta­kes­kuk­sen Nuot­ta-sa­lia.

Uus­ta­lo kiit­te­lee neu­vot­te­lui­ta Sys­män kun­nan kans­sa.

– Niis­sä on ol­lut hyvä hen­ki. Olem­me to­den­neet, et­tä pal­ve­lem­me sa­mo­ja ih­mi­siä. Ola­vin toi­min­ta­kes­kuk­seen jää jat­kos­sa­kin seu­ra­kun­nan pää­te­ar­kis­to.

Mikä ni­mek­si uu­del­le ti­lal­le?

– Tämä on vie­lä har­kin­nas­sa. Meil­lä on jo Har­to­las­sa seu­ra­kun­ta­ta­lo, ja niin­pä ajat­te­lim­me alus­ta­vas­ti, et­tä jos Sys­mäs­sä lai­te­taan ni­mek­si seu­ra­kun­ta­ko­ti. Myös ni­mi­kil­pai­lun jär­jes­tä­mis­tä on poh­dit­tu.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover