JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Sateen­kaa­ri­mes­sujen vastustajat voittivat Salpaus­se­lällä 8–7, ratkaisu siirtyy tuomi­o­ka­pi­tu­liin

Salpausselän seurakuntaneuvosto käsitteli aloitetta sateenkaarimessujen järjestämisestä seurakunnan tiloissa. Kuvassa Salpausselän kirkko. Kuva: Markku Lehtinen

Salpausselän seurakuntaneuvosto käsitteli aloitetta sateenkaarimessujen järjestämisestä seurakunnan tiloissa. Kuvassa Salpausselän kirkko. Kuva: Markku Lehtinen

Markku Lehtinen

21.3.2023
Janne Urpunen

Sa­teen­kaa­ri­mes­su­ja ei ole Lah­des­sa kirk­ko­ti­lois­sa jär­jes­tet­ty, ei­kä jär­jes­te­tä vie­lä­kään. Näin päät­ti Sal­paus­se­län seu­ra­kun­ta­neu­vos­to ko­kouk­ses­saan, jos­sa se kä­sit­te­li aloi­tet­ta sa­teen­kaa­ri­mes­su­jen jär­jes­tä­mi­ses­tä Sal­paus­se­län seu­ra­kun­nas­sa. Asia ete­ni ää­nes­tyk­seen, jon­ka sa­teen­kaa­ri­mes­su­ja vas­tus­ta­vat voit­ti­vat ää­nin 8–7.

Ää­nes­tys­tä edel­si pit­kä kes­kus­te­lu, jos­sa pe­rus­te­lu­ja esi­tet­tiin run­saas­ti sa­teen­kaa­ri­mes­su­jen puo­les­ta ja vas­taan. Kaik­ki­nen­sa ko­kous kes­ti ne­li­sen tun­tia.

Kirk­ko­her­ra Sari Kui­rin­lah­ti ää­nes­ti aloit­teen hy­väk­sy­mi­sen puo­les­ta ja jät­ti pää­tök­ses­tä eri­ä­vän mie­li­pi­teen­sä. Sen vuok­si asia siir­tyy seu­raa­vak­si tuo­mi­o­ka­pi­tu­lin kä­sit­te­lyyn.

– Piis­pa Sep­po Häk­ki­nen voi ha­lu­tes­saan rat­kais­ta asi­an kum­min päin ta­han­sa. Ih­met­te­len suu­res­ti, jos hän pää­tyy tu­ke­maan aloi­tet­ta vas­tus­ta­via, kun sil­mien­sä al­la Mik­ke­lin tuo­mi­o­kirk­ko­seu­ra­kun­nas­sa jär­jes­te­tään sa­teen­kaa­ri­mes­su­ja, Kui­rin­lah­ti ker­too.

Sa­teen­kaa­ri­mes­su­ja puol­ta­van aloit­teen al­le­kir­joit­ti kuu­si Sal­paus­se­län seu­ra­kun­ta­neu­vos­ton jä­sen­tä. Aloit­tees­sa to­det­tiin, et­tei suu­ri osa sek­su­aa­li- ja su­ku­puo­li­vä­hem­mis­töi­hin kuu­lu­vis­ta tun­ne olo­aan tur­val­li­sek­si ta­va­no­mai­sis­sa mes­suis­sa. Sik­si sa­teen­kaa­ri­vä­ki on ot­ta­nut käy­tän­nök­si jär­jes­tää mes­su­ja it­se. Lah­des­sa ei oli­si vai­keuk­sia löy­tää mes­sui­hin va­paa­eh­toi­sia pap­pe­ja ja mui­ta toi­mi­joi­ta, vaan on­gel­ma on mes­su­ti­lan saa­mi­nen.

Aloi­tet­ta vas­tus­ta­nei­den mie­les­tä ju­ma­lan­pal­ve­lus on avoin, yh­tei­söl­li­nen ta­pah­tu­ma, jo­hon jo­kai­nen ote­taan jo ny­kyi­sel­lään läm­pi­mäs­ti vas­taan.

– Yh­den­ver­tai­suu­den to­teu­tu­mi­sek­si seu­ra­kun­tam­me oli­si pyy­det­tä­es­sä jär­jes­tet­tä­vä kai­kil­le eri­lai­siin vä­hem­mis­töi­hin kuu­lu­vil­le eril­li­set mes­sun­sa. Tämä ei ole mah­dol­lis­ta, kat­soo pää­tö­se­si­tys­tä vas­taan ää­nes­tä­nyt seu­ra­kun­ta­neu­vos­ton jä­sen Tert­tu Poh­jo­lai­nen.

Poh­jo­lai­sen mie­les­tä aloit­tees­sa mai­ni­tul­le "ih­mi­sar­voa louk­kaa­valle syr­jin­näl­le" ei ole to­del­li­suus­pe­rus­tet­ta Sal­paus­se­län seu­ra­kun­nas­sa. Hän oli­si myös kai­van­nut pää­tö­se­si­tyk­seen kir­kon vi­ral­li­sen nä­ke­myk­sen sekä vah­vem­pia te­o­lo­gi­sia pe­rus­te­lui­ta. 

Kir­kon uu­des­sa Ovet au­ki -stra­te­gi­as­sa ko­ros­te­taan kir­kon avoi­muut­ta kai­kil­le ja si­tou­du­taan edis­tä­mään yh­den­ver­tai­suut­ta ja tasa-ar­voa.

Kirk­ko­her­ra Kui­rin­lah­ti ih­met­te­lee, mik­si Lah­des­sa ei ol­la val­miim­pia seu­raa­maan stra­te­gi­aa.

Sa­teen­kaa­ri­mes­sut toi­mi­te­taan kirk­ko­kä­si­kir­jan mu­kai­ses­ti. Ne ovat avoi­mia kai­kil­le, ku­ten muut­kin ju­ma­lan­pal­ve­luk­set.

– Sa­teen­kaa­ri­mes­su-nimi on lu­paus, et­tä mes­sus­sa on pai­kal­la sa­teen­kaa­ri­vä­keen huo­maa­vai­ses­ti suh­tau­tu­via ih­mi­siä. Muis­sa mes­suis­sa on suu­rem­pi ris­ki jou­tua epä­a­si­al­li­sen suh­tau­tu­mi­sen koh­teek­si, Kui­rin­lah­ti sa­noo.

Sal­paus­se­län seu­ra­kun­ta­neu­vos­to kä­sit­te­li sa­teen­kaa­ri­mes­su­jen jär­jes­tä­mis­tä seu­ra­kun­nan ti­lois­sa edel­li­sen ker­ran vuon­na 2017.

Jut­tua täy­den­net­ty 3.4.2023: Li­sät­ty seu­ra­kun­ta­neu­vos­ton jä­sen Tert­tu Poh­jo­lai­sen kom­men­tit.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover