JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Uusi doku­ment­ti­sarja Jeesuksen elämästä – Kirkon Medi­a­sää­ti­öltä 20 000 euroa tuotan­to­tukea

Jeesus Nasaretilainen on maailmanhistorian tunnetuimpia hahmoja. Helatorstaina muistetaan Jeesuksen taivaaseen astumista. Kuva: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Jeesus Nasaretilainen on maailmanhistorian tunnetuimpia hahmoja. Helatorstaina muistetaan Jeesuksen taivaaseen astumista. Kuva: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

12.6.2023
Markus Luukkonen

Suo­ma­lai­sin voi­min on suun­nit­teil­la uu­si do­ku­ment­ti­sar­ja Jee­sus Na­sa­re­ti­lai­sen elä­mäs­tä. Kir­kon Me­di­a­sää­tiö myön­si ke­vään 2023 apu­ra­ha­kier­rok­sel­la Ris­tin­mies ja minä - Na­sa­re­tin Mes­ta­rin ta­ri­na -ni­mi­sel­le tv-do­ku­ment­ti­sar­jal­le 20 000 eu­roa tuo­tan­to­tu­kea.

Jee­sus Na­sa­re­ti­lai­nen on maa­il­man­his­to­ri­an tun­ne­tuim­pia hah­mo­ja. Kol­mi­o­sai­nen tv-do­ku­ment­ti­sar­ja ker­too uu­sim­man tie­teel­li­sen tut­ki­muk­sen va­los­sa hä­nen ta­ri­nan­sa. Sar­jan en­sim­mäi­nen osa avaa juu­ta­lai­suu­des­ta kä­sin Jee­suk­sen toi­min­nan his­to­ri­al­lis­ta taus­taa: konf­lik­tien, kir­joi­tus­tai­don ja mo­raa­li­kä­si­tys­ten his­to­ri­aa. Toi­nen osa kes­kit­tyy his­to­ri­al­li­sen Jee­suk­sen elä­mään, toi­min­taan ja ope­tuk­siin. Kol­mas osa kä­sit­te­lee uu­den Jee­sus-liik­keen le­vi­ä­mis­tä, suh­det­ta hel­le­nis­ti­seen kult­tuu­riin ja mo­der­niin us­kon­non- ja oman­tun­non­va­pau­teen.

Do­ku­men­tis­sa haas­ta­tel­laan his­to­ri­an, ar­ke­o­lo­gi­an ja raa­ma­tun­tut­ki­muk­sen asi­an­tun­ti­joi­ta Hel­sin­gin yli­o­pis­tos­ta, Åbo Aka­de­mis­ta, Itä-Suo­men yli­o­pis­tos­ta ja Je­ru­sa­le­min Hep­re­a­lai­ses­ta yli­o­pis­tos­ta. Li­säk­si haas­ta­tel­laan Is­ra­e­lin ja Pa­les­tii­na­lai­sa­lu­een po­liit­ti­sia ja us­kon­nol­li­sia joh­ta­jia sekä pai­kal­li­sia asuk­kai­ta.

Kä­si­kir­joit­ta­ja­na sekä ker­to­ja­na on Kuo­pi­on hiip­pa­kun­nan piis­pa Jari Jolk­ko­nen, joka on ai­em­min kä­si­kir­joit­ta­nut ja toi­mi­nut ker­to­ja­na myös tv-do­ku­men­teis­sa Mart­ti ja minä – re­for­maat­to­rin ta­ri­na, Fran­cis­cus ja minä – Ju­ma­lan köy­hän ta­ri­na sekä Paa­vo ja minä – vii­meis­ten kiu­saus­ten ta­ri­na.

Toi­sek­si suu­rim­man tuo­tan­to­tu­en, 14 000 eu­roa, sai Pir­jo Hon­ka­sa­lon oh­jaa­ma ja Pirk­ko Sai­si­on kä­si­kir­joit­ta­ma Oren­da. Elo­ku­va kä­sit­te­lee syyl­li­syyt­tä̈ ja ar­moa.

Kir­kon Me­di­a­sää­tiö päät­ti tu­kea kaik­ki­aan 19 han­ket­ta yh­teen­sä 109 500 eu­rol­la. Ha­ke­muk­sia saa­pui 117 kap­pa­let­ta.

Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä kuu­luu Kir­kon Me­di­a­sää­ti­ön pe­rus­ta­jiin ja ra­hoit­ta­jiin.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover