JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Valtuus­to­a­loit­teessa väläy­tel­lään Lahteen yhden seurakunnan mallia

Neljä Lahden seurakuntien viidestä paikallisseurakunnasta sijaitsee melko tiiviillä kaupunkialueella. Nastolan seurakunta liitettiin osaksi Lahden seurakuntayhtymää vuonna 2016 kuntaliitoksen yhteydessä. Kuva: STT

Neljä Lahden seurakuntien viidestä paikallisseurakunnasta sijaitsee melko tiiviillä kaupunkialueella. Nastolan seurakunta liitettiin osaksi Lahden seurakuntayhtymää vuonna 2016 kuntaliitoksen yhteydessä. Kuva: STT

STT

9.5.2023
Markus Luukkonen

Lah­den yh­tei­ses­sä kirk­ko­val­tuus­tos­sa jä­tet­tiin 3. tou­ko­kuu­ta val­tuus­to­a­loi­te, jos­sa eh­do­te­taan sel­vi­tyk­sen te­ke­mis­tä seu­ra­kun­ta­yh­ty­män hal­lin­to­ra­ken­tees­ta. Aloit­tees­sa to­de­taan seu­raa­vaa: ”Esi­täm­me, et­tä yh­tei­nen kirk­ko­val­tuus­to päät­tää teet­tää sel­vi­tyk­sen Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män hal­lin­to­ra­ken­tees­ta niin, et­tä vaih­to­eh­to­na on myös yh­den seu­ra­kun­nan mal­li."

Val­tuus­to­a­loit­teen esit­te­li Sal­paus­se­län seu­ra­kun­nan val­tuu­tet­tu ja Lah­den yh­tei­sen kirk­ko­neu­vos­ton jä­sen As­ko Rai­ta. Al­le­kir­joit­ta­jia ovat li­säk­si An­te­ro He­lan­te­rä, Kat­ri Ni­va­la, Mau­no Ni­va­la, Esa Ir­ri, Sirk­ku Pel­ko­nen, Min­na Val­lo, Sep­po Apa­ja­lah­ti, Ris­to Pau­la­mä­ki, Han­nu Kuok­ka­nen, Ta­pa­ni Ri­pat­ti, Lee­na Kaar­ti­nen ja Sei­ja Sun­na. Yh­den seu­ra­kun­nan mal­lil­la on kan­na­tus­ta eri­to­ten Sal­paus­se­län seu­ra­kun­nas­sa, mut­ta al­le­kir­joit­ta­jien jou­kos­sa on myös Kes­ki-Lah­den, Lau­neen ja Jout­jär­ven seu­ra­kun­tien luot­ta­mus­hen­ki­löi­tä.

Hal­lin­to­ra­ken­teen sel­vit­tä­mis­tä pe­rus­tel­laan muun mu­as­sa jä­sen­mää­rän vä­he­ne­mi­sel­lä. "Vä­ki­mää­räl­tään sekä ta­lous- ja hen­ki­lös­tö­re­surs­seil­taan ku­tis­tu­va yh­tei­sö tu­li­si toi­mi­maan pa­rem­min il­man kau­pun­gin si­säi­siä seu­ra­kun­ta­ra­jo­ja", aloit­tees­sa pe­rus­tel­laan. Ny­kyis­tä hal­lin­to­mal­lia ku­vail­laan mo­ni­ta­soi­sek­si ja hi­taak­si, ja sen to­de­taan ai­heut­ta­van seu­ra­kun­tien kes­ki­näis­tä kil­pai­lua re­surs­seis­ta.

Yh­den seu­ra­kun­nan mal­li tar­koit­tai­si käy­tän­nös­sä seu­ra­kun­ta­yh­ty­män pur­ka­mis­ta. Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­mään kuu­luu ny­kyi­sel­lään vii­si pai­kal­lis­seu­ra­kun­taa sekä yh­tei­siä työ­muo­to­ja, jois­ta suu­rim­pi­na kas­va­tus ja per­he­a­si­at sekä di­a­ko­nia ja sai­raa­la­sie­lun­hoi­to.

Lah­den seu­ra­kun­nis­sa on hil­jat­tain val­mis­tu­nut seu­ra­kun­nal­li­sen toi­min­nan or­ga­ni­soin­tia kos­ke­va sel­vi­tys, joka ti­lat­tiin Kirk­ko­pal­ve­lut ry:n ke­hit­tä­mis­kon­sult­ti Sami Lah­ti­luo­mal­ta. Sel­vi­tyk­ses­sä ei kui­ten­kaan tar­kas­tel­tu vaih­to­eh­to­ja ny­kyi­sel­le yh­ty­mä­ra­ken­teel­le.

Val­tuus­to­a­loi­te siir­tyy Lah­den yh­tei­sen kirk­ko­neu­vos­ton kä­si­tel­tä­väk­si.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover